Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wykorzystania środków finansowych 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wykorzystania środków finansowych 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wykorzystania środków finansowych 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas

2 2 Program Ramowy jest największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 2007 - 2013 Głównymi celami 7. PR są: wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej. 7. Program Ramowy

3 3 Budżet 7.PR Całkowity budżet 53 221 mln € - 7.7 mld € / rok ~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR 7. Program Ramowy

4 4 Współpraca – 32 365 mln € Ludzie – 4 728 mln € JRC (nuklearne) 500 mln € (7 lat) Pomysły – 7 460 mln € Możliwości – 4 217 mln € JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln € Euratom 2 700 mln € (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy 7. Program Ramowy

5 5 COOPERATION (Współpraca) Program Współpraca obejmuje następujące obszary tematyczne: 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu) 7. Transport (w tym aeronautyka) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9. Przestrzeń kosmiczna 10. Bezpieczeństwo 7. Program Ramowy

6 6 IDEAS (Pomysły) Program ten wspiera wysokiej klasy badania pionierskich na poziomie europejskim, czyli badania podstawowych i interdyscyplinarnych. Program zakłada dużą autonomię w wyborze dziedzin wiedzy oraz ma przyczynić się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy. IDEAS mają wspierać indywidualne zespoły, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach, a także promować doskonałość poprzez konkurencję na skalę europejską. Wdrażaniem programu zajmuje się Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC). 7. Program Ramowy

7 7 CAPACITIES (Możliwości) Program Możliwości realizowany będzie w następujących obszarach: 1. Infrastruktury badawcze 2. Badania na rzecz MŚP 3. Regiony wiedzy i wsparcie dla regionalnych klastrów badawczych 4. Potencjał badawczy w regionach konwergencji 5. Nauka w społeczeństwie 6. Spójny rozwój polityk badawczych 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej 7. Program Ramowy

8 8 EURATOM badania energii syntezy termojądrowej, którego celem jest rozwój wiedzy i technologii, rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem. Szczególne obszary działalności to: zarządzanie odpadami radioaktywnymi, systemy reaktorowe, ochrona radiologiczna, infrastruktura, zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia. 7. Program Ramowy

9 9 PEOPLE (Ludzie) Program kierowany jest przede wszystkim do osób wybierających karierę naukową. Ma na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Program Ludzie ma zachęcać do mobilności, która jest kluczowa dla rozwoju kariery naukowej i ma duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami. W skład programu wchodzą stypendia Marie Curie podzielone na pięć grup, skierowanych do naukowców pracujących w sektorze publicznym i prywatnym, będących na różnych szczeblach kariery 7. Program Ramowy

10 10 Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC) W skład JRC wchodzi siedem Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich: Ispra, Włochy Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC) Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES) Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP) Geel, Belgia Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM) Karlsruhe, Niemcy Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU) Petten, Holandia Instytut Energii (IE) Sewilla, Hiszpania Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) 7. Program Ramowy

11 11 II edycja konkursu Granty na granty Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Warunkiem koniecznym jest pełnienie przez ww. jednostkę roli koordynatora w konsorcjum zamierzającym złożyć wniosek projektowy w ramach 7PR Unii Europejskiej. Nabór wniosków ma charakter ciągły, od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych w IV kwartale 2007 r. oraz w I kwartale 2009 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.mnisw.gov.pl 7. Program Ramowy

12 12 Obecne konkursy w obszarze środowisko: Environment (including Climate Change) FP7-ERANET-2008-RTD ERA-NET / ERA-NET PLUS Call 2008 FP7-ENV-NMP-2008-2 FP7-ENV-2008-1 7. Program Ramowy

13 13 Call Fiche Call Title: Environment (including climate change) Call identifier: FP7-ENV-2008-1 Date of publication: 30 November 2007 Deadline: 25 February 2008 at 17.00.00, Brussels local time Indicative budget: EUR 212 million 7. Program Ramowy

14 14 FP7-ENV-2008-1 Environment (including climate change) ACTIVITY 6.1. CLIMATE CHANGE, POLLUTION AND RISKS ACTIVITY 6.2. SUSTAINABLE MANAGEMENT OF RESOURCES ACTIVITY 6.3. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES ACTIVITY 6.4. EARTH OBSERVATION – SUSTAINABLE DEVELOPMENT 7. Program Ramowy GUIDE FOR APPLICANTS COOPERATION THEME 6 ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE) COLLABORATIVE PROJECT

15 15 WAŻNE!!!! Prepare & submit a proposal (EPSS) 7. Program Ramowy

16 16 ZASADY UCZESTNICTWA W 7. PR UE Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Osoby fizyczne Joint Research Centre Dodatkowe warunki mogą ustalać poszczególne programy pracy 7. Program Ramowy

17 17 Umowa z Komisją Europejską Grant Agreement Ustala prawa i obowiązki partnerów Ustala dofinansowanie KE: kwota i sposób Reguluje m.in. sprawy IPR Wchodzi w życie po podpisaniu przez koordynatora i KE i wiąże wszystkich partnerów, którzy do niej przystąpią 7. Program Ramowy

18 18 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: ▫ Instytucje publiczne – 75% ▫ Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% ▫ Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% ▫ MŚP – 75% ▫ Badania nad bezpieczeństwem – 75% Maksymalne poziomy finansowania 7. Program Ramowy

19 19 Sposób dofinansowania: 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych (sposób preferowany) 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum 7. Program Ramowy

20 20 Typowa struktura części opisującej plan pracy Strona tytułowa Naukowe i technologiczne cele projektu w stosunku do tzw. „state of the art.” Ustosunkowanie się do programu Planowane rezultaty Aspekty innowacyjne Plan pracy projektu (założenia, milestones, opis Workpackages – cele, działania, deliverables, results) Lista Deliverables i Workpackages Zarządzanie konsorcjum 7. Program Ramowy

21 21 UWAGI:  europejski wymiar problemu (problem ważny dla Europy, nie dla pojedynczego kraju czy regionu Europy) - DLACZEGO EUROPA POTRZEBUJE NASZEGO PROJEKTU?  europejska wartość dodana konsorcjum - potrzeba ustanowienia masy krytycznej, w finansowych i ludzkich kategoriach oraz kombinacja komplementarnych zasobów i doświadczenia osiągalnych w różnych organizacjach, na europejskim poziomie - DLACZEGO NASZ PROJEKT POTRZEBUJE EUROPY?  wkład projektu w politykę unijną lub zajęcie się problemami standaryzacji lub regulacji unijnych. 7. Program Ramowy

22 22 UWAGI: Zarządzanie zasobami ludzkimi (tworzenie konsorcjum, komunikacja między partnerami, podział ról - kto będzie koordynatorem, organizacja spotkań, kontrola wykonania zadań, wybór osób do realizacji zadań w swojej organizacji, podejmowanie decyzji, sposób rozwiązywania sporów i konfliktów, itp.) Zarządzanie zasobami materialnymi (wybór miejsca realizacji projektu, sprzętu, planowanie zakupu wyposażenia, materiałów itp.niezbędnego do realizacji projektu) Zarządzanie finansami (ustalenie budżetu projektu, podział środków na realizację poszczególnych zadań, planowanie wynagrodzeń, wydatki, wycena wkładu własnego, czuwanie nad przepływem środków) 7. Program Ramowy

23 23 GDZIE SZUKAĆ PARTNERÓW Serwis CORDIS Partners http://cordis.europa.eu/partners-service/dc CORDIS MarketPlace http://cordis.europa.eu/marketplace CORDIS PROJECT http://cordis.europa.eu/partners-service/ 7. Program Ramowy

24 24 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Projekty: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego, Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń komponentów środowiska, Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń, Poprawa jakości powietrza Beneficjent: Przedsiębiorcy

25 25 Oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Projekty: Zapewnienie ochrony najważniejszych obszarów przyrodniczych w kontekście rozwoju gospodarki, Zwiększenie świadomości ekologicznej w szczególności odnośnie obszarów chronionych Beneficjent: Instytucje naukowe Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

26 26 Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Projekty: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i, dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii, Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Beneficjent: Szkoły wyższe, przedsiębiorstwa Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

27 27 Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Projekty: Rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych, Rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych Beneficjent: Przedsiębiorcy Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

28 28 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Projekty: Szkolenia oraz doradztwo dla grup przedsiębiorców, Badania i analizy oraz pozostałe projekty systemowe, Promowanie nowych form i metod organizacji pracy, Wsparcie dla przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników, Promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników, Upowszechnianie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych, Opracowywanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, Popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz wsparcie mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym.

29 29 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Projekty: Rozwój innowacyjnych programów nauczania, w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości, Opracowywanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia, Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

30 30 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty: Szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

31 31 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekty: Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorstw w regionie, Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji, Wsparcie tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami, Wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu, Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych

32 32 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Projekty: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe – np. dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce Wsparcie projektów celowych – np. p rzedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA

33 33 PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Projekty: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Beneficjent: MSP Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw – Beneficjent: przedsiębiorcy Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA

34 34 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“ Projekty: Rozwój i wspieranie polsko-niemieckich kooperacji i sieci współpracy przedsiębiorstw Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej zorientowanej transgranicznie, Wspieranie polsko-niemieckiej kooperacji przedsiębiorstw, Promocja innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, Działania na rzecz wdrożenia transgranicznych platform internetowych, Transgraniczne projekty i imprezy naukowe. PRIORYTET II Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki

35 35 Projekty: Wspieranie kooperacji i sieci współpracy jednostek naukowych, na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii, Poprawa transgranicznej współpracy między MŚP i instytucjami naukowymi, Budowa transgranicznego systemu wspierania innowacji i transferu technologii. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“ PRIORYTET II Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki

36 36 Projekty: Intensyfikacja i wspieranie kontaktów gospodarczych oraz / lub kontaktów naukowych – np. szkolenia oraz usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców, Wspólne wykorzystywanie placówek naukowych i centrów rozwoju technologicznego, Transfer technologii pomiędzy oferentami technologii Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Polska – Saksonia, 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“ PRIORYTET I Rozwój transgraniczny

37 37 Kontakt: Dr inż. Justyna Patalas Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego j.patalas@cptt.uz.zgora.pl http://www.pkpb.uz.zgora.pl http://www.cptt.uz.zgora.pl

38 38 Więcej informacji: 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn) http://www.pkpb.uz.zgora.pl 7. Program Ramowy


Pobierz ppt "Możliwości wykorzystania środków finansowych 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google