Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektu Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Andrzej Betka Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektu Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Andrzej Betka Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektu Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Andrzej Betka Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Międzyrzecz, dnia 14.06.2011 r.

2 Stosownie do zapisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa.

3 I.OBOWIĄZUJĄCY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego - PZPWL został opracowany w trybie poprzedniej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVII/272/2002 z dnia 02 października 2002 r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Lubuskiego nr 105, poz. 1279 z dnia 18 listopada 2002r.

4 II. OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego w latach 2005-2006 sporządził Okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, którą następnie w dniu 11 września 2006 roku przedstawił Sejmikowi Województwa Lubuskiego. Powyższy dokument wykazał, że w okresie funkcjonowania PZPWL nastąpił szereg zmian w sytuacji społecznej, gospodarczej i prawnej naruszających aktualność przyjętych uwarunkowań i kierunków rozwoju. W związku z powyższym Sejmik Województwa Lubuskiego podjął w dniu 26 marca 2007r. uchwałę Nr VI/59/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego.

5 III. Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego.

6 Koncepcja rozwoju przestrzennego regionu lubuskiego opracowana w ramach projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Rozważano dwa warianty koncepcji rozwoju przestrzennego województwa lubuskiego: I wariant oparty o dominację ochrony i wykorzystania wartości przyrodniczych; II wariant oparty o dominację wykorzystania zasobów złóż energetycznych i wzrost konkurencyjności działalności gospodarczej. W wyniku powyższych rozważań przyjęto kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego oparte na zrównoważonym rozwoju przyrodniczo – gospodarczym, przyjmując tezę, że rozwój województwa lubuskiego będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w oparciu o: intensyfikację wykorzystania walorów położenia województwa, polegających na wzajemnych relacjach z Niemcami i Skandynawią, na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych. Stąd propozycje rozszerzenia powiązań infrastrukturalnych z Europą Zachodnią i Północną, budowy zaplecza logistycznego dla handlu, wytwórczości i turystyki, eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z koncesjami i programami rekultywacji terenów (eksploatacja możliwa przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska), zdecydowane zwiększenie roli ekologicznych źródeł energii (farmy wiatrowe, biomasa, elektrownie wodne, geotermia) w oparciu o uwarunkowania lokalne,

7 wyraźne poparcie ze strony władz rządowych, samorządowych, prywatnego biznesu w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, szczególnie lokalizowanej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związanej z eksploatacją i wykorzystaniem surowców występujących w regionie, istotny postęp w wykorzystaniu dróg wodnych regionu w kierunku Berlina, Szczecina, Śląska, Gdańska, Bydgoszczy dla potrzeb transportu towarów i turystyki. Istnieją preferencje lokalizacyjne dla działalności gospodarczej w rejonach portów rzecznych, w tym związanej z transportem masowym i szkutnerstwem, „odciążaniem” portów w Szczecinie i Świnoujściu, pełną realizację programu „Odra 2006”, w tym zdecydowany postęp w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym gmin i obszarów systematycznie zalewanych wodami powodziowymi, rozbudowę systemu transportowego: drogowego, kolejowego, lotniczego dla dalszej poprawy powiązań regionalnych, krajowych, międzynarodowych, powiększenie i wzbogacenie bazy mieszkaniowej, naukowej, usługowej i turystycznej, rozwinięcie form marketingu walorów turystycznych i wypoczynkowych regionu i dotarcie z ofertami zarówno do województw Polski centralnej, jak i krajów ościennych, w tym Niemiec i Skandynawii, inicjatywę utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC).

8 Układ przestrzenny Struktura przestrzenna województwa lubuskiego opiera się na dwóch podstawowych osiach: antropogenicznych - oś Wschód - Zachód: II Paneuropejski Korytarz Transportowy i III Paneuropejski Korytarz Transportowy oraz oś północ – południe: dwubiegunowe powiązanie ośrodków krajowych – Gorzów Wlkp. i Zielona Góra; przyrodniczych - oś wschód – zachód w środkowej części regionu: dolina Odry przechodząca w oś północ – południe wzdłuż granicy państwa oraz oś wschód - zachód: dolina Noteci i Warty. Jako główne elementy krystalizujące strukturę przestrzenną Województwa Lubuskiego przyjęto: pasma rozwoju, obszary węzłowe, zespoły miast, miejskie ośrodki rozwoju, strefy przyspieszonej urbanizacji.

9 Główne pasma rozwoju: Pasmo rozwoju Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Nowa Sól o znaczeniu europejskim z krajowymi ośrodkami rozwoju: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. i lotniskiem w Babimoście jako główną osią rozwoju województwa lubuskiego, Pasmo rozwoju wzdłuż rzeki Odry i Nysy Łużyckiej (do projektowanej autostrady A-18 na południu) z ośrodkami o znaczeniu regionalnym: Kostrzyn/O, Słubice, Gubin. Obszar węzłowy: Obszar obejmujący skrzyżowanie projektowanej autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3 w rejonie miejscowości Świebodzin i Międzyrzecz. Zespoły miast: Zespół Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól zwane Lubuskim Trójmiastem, Zespół Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, Zespół Żary – Żagań – Szprotawa.

10 Miejskie ośrodki rozwoju: Dwubiegunowo połączone ośrodki miejskie: Zielona Góra – Gorzów Wlkp., o znaczeniu krajowym I rzędu, generujące rozwój województwa lubuskiego, Ośrodki o znaczeniu regionalnym II rzędu – Nowa Sól, Żary, Żagań, Gubin, Słubice, Kostrzyn/O, Świebodzin, Międzyrzecz, Ośrodki o znaczeniu ponadlokalnym – Szprotawa, Sulechów, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Sulęcin, Wschowa. Strefy przyspieszonej urbanizacji: Zielona Góra – Nowa Sól – Sulechów (Lubuskie Trójmiasto), Gorzów Wielkopolski – Skwierzyna, Żary – Żagań – Szprotawa, Dwumiasta polsko-niemieckie (Guben – Gubin, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą– Kietz). Integracja przestrzenna: Wzmocnienie układu przestrzennego poprzez wprowadzenie dróg o przebiegu południkowym drogi łączącej: Żary i Żagań – Lubsko – Krosno Odrzańskie – Sulęcin – Gorzów Wlkp., zwanej Drogą Lubuską oraz obwodnicy Regionu Kozła.

11 IV. Procedura formalno – prawna

12 Procedura formalno – prawna obejmuje: Uchwałą Nr 18/221/11 Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 marca 2011 r. przyjął projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 20 października 2010 r. projekt Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego przedłożono Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) Zarząd Województwa Lubuskiego podał do publicznej wiadomość (ogłoszenie prasowe w Gazecie Lubuskiej, Gazecie Wyborczej, strona internetowa www.lubuskie.pl, BIP, Ekoportal, tablica ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., urzędach miast, powiatów a także gmin) o podjęciu uchwały przyjmującej projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.www.lubuskie.pl Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) Zarząd Województwa Lubuskiego podał do publicznej wiadomość (ogłoszenie prasowe w Gazecie Lubuskiej, Gazecie Wyborczej, strona internetowa www.lubuskie.pl, BIP, Ekoportal, tablica ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., urzędach miast, powiatów a także gmin) o podjęciu uchwały przyjmującej projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.www.lubuskie.pl

13 Zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.Nr 80, poz. 717) Marszałek Województwa Lubuskiego w dniu 21 marca 2011 r. wystąpił o opinie i uzgodnienia do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej przyległych do granic województwa. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając udział społeczeństwa w opracowaniu projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2011 r. konsultacje społeczne oraz w dniach od 20 marca 2011 do 13 maja 2011 r. wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu. Zgodnie z art. 113 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Lubuskiego niezwłocznie poinformował Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko i przekazał projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w części, która umożliwi stronie niemieckiej, na której terytorium realizacja projektu może oddziaływać w języku niemieckim.

14 ZAKOŃCZENIE II ETAPU PRAC NAD PROJEKTEM ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOEJWÓDZTWA LUBUSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011 R. Zarząd Województwa Lubuskiego po zakończeniu procedury uzgadniania i opiniowania projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko :  rozpatruje uwagi i wnioski oraz dołącza do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,  dołącza informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R. Zarząd Województwa Lubuskiego po zakończeniu procedury uzgadniania i opiniowania projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko :  rozpatruje uwagi i wnioski oraz dołącza do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,  dołącza informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R.

15 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości (BIP, www.lubuskie.pl, www.ekoportal.pl, prasa lokalna, obwieszczenia w urzędach miast, gmin i powiatów) informacje o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z:www.lubuskie.plwww.ekoportal.pl  uzasadnieniem w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,  podsumowaniem zawierającym informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości (BIP, www.lubuskie.pl, www.ekoportal.pl, prasa lokalna, obwieszczenia w urzędach miast, gmin i powiatów) informacje o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z:www.lubuskie.plwww.ekoportal.pl  uzasadnieniem w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,  podsumowaniem zawierającym informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R.

16 Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Marszałek Województwa Lubuskiego przedstawia projekt Zmiany Planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1. TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Marszałek Województwa Lubuskiego przedstawia projekt Zmiany Planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1. TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R. Przygotowanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z załącznikami (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – tekst i mapy oraz wymaganą dokumentacją formalno – prawną) do przekazania do właściwych organów i instytucji. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 r. Przygotowanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z załącznikami (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – tekst i mapy oraz wymaganą dokumentacją formalno – prawną) do przekazania do właściwych organów i instytucji. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 r. Przedłożenie Zarządowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko i projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwalającej przedmiotowy dokument. TERMIN: LISTOPAD 2011 R. Przedłożenie Zarządowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko i projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwalającej przedmiotowy dokument. TERMIN: LISTOPAD 2011 R. Przedłożenie Sejmikowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko, celem jego uchwalenia. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 R. Przedłożenie Sejmikowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko, celem jego uchwalenia. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 R.

17 Przekazanie uchwalonego dokumentu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarno - Epidemiologicznemu Przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwalającej Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewodzie Lubuskiemu, celem oceny zgodności z przepisami prawa i ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przekazanie za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem zawierającym informacje o:  ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko,  opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,  zgłoszonych uwagach i wnioskach,  wynikach postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,  propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu. Przekazanie za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem zawierającym informacje o:  ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko,  opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,  zgłoszonych uwagach i wnioskach,  wynikach postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,  propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu.

18 V. PODSUMOWANIE W ramach prowadzonej procedury formalno – prawnej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.1505), Marszałek Województwa Lubuskiego wystąpił do 309 podmiotów z prośbą o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Do dnia 13 czerwca 2011 r. wpłynęło:  109 opinii, w tym: 34 opinie od gmin z obszaru województwa lubuskiego:  24 gminy zaopiniowały projekt Zmiany Planu z uwagami,  9 gmin zaopiniowało projekt Zmiany Planu bez uwag,  1 gmina (Deszczno) zaopiniowała projekt Zmiany Planu: bez uwag, a następnie z uwagami.

19 V. PODSUMOWANIE 9 opinii od gmin z terenów przyległych do granic województwa, 5 opinii od powiatów z terenu województwa lubuskiego (Starosta Zielonogórski, Starosta Strzelecko – Drezdenecki, Zarząd Powiatu Gorzowskiego, Starostwo Powiatowe w Słubicach, Zarząd Powiatu Nowosolskiego), 1 opinia od powiatu przyległego do granic województwa lubuskiego (Starostwo Powiatowe w Polkowicach), 60 opinii od pozostałych właściwych organów i instytucji (m.in. Wojewodów i zarządów województw przyległych do granic województwa lubuskiego)  20 uzgodnień do projektu Zmiany Planu. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z rozpatrzeniem zgłoszonych do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego uwag i wniosków i ich wniesieniem do przedmiotowego dokumentu planistycznego.

20 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Informacja na temat projektu Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Andrzej Betka Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google