Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektu"— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektu
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Andrzej Betka Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Międzyrzecz, dnia r.

2 Stosownie do zapisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa.

3 OBOWIĄZUJĄCY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.
Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego - PZPWL został opracowany w trybie poprzedniej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVII/272/2002 z dnia 02 października 2002 r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Lubuskiego nr 105, poz z dnia 18 listopada 2002r.

4 II. OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego w latach sporządził Okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, którą następnie w dniu 11 września 2006 roku przedstawił Sejmikowi Województwa Lubuskiego. Powyższy dokument wykazał, że w okresie funkcjonowania PZPWL nastąpił szereg zmian w sytuacji społecznej, gospodarczej i prawnej naruszających aktualność przyjętych uwarunkowań i kierunków rozwoju. W związku z powyższym Sejmik Województwa Lubuskiego podjął w dniu 26 marca 2007r. uchwałę Nr VI/59/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego.

5 III. Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego.

6 Koncepcja rozwoju przestrzennego regionu lubuskiego opracowana w ramach projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Rozważano dwa warianty koncepcji rozwoju przestrzennego województwa lubuskiego: I wariant oparty o dominację ochrony i wykorzystania wartości przyrodniczych; II wariant oparty o dominację wykorzystania zasobów złóż energetycznych i wzrost konkurencyjności działalności gospodarczej. W wyniku powyższych rozważań przyjęto kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego oparte na zrównoważonym rozwoju przyrodniczo – gospodarczym, przyjmując tezę, że rozwój województwa lubuskiego będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w oparciu o: intensyfikację wykorzystania walorów położenia województwa, polegających na wzajemnych relacjach z Niemcami i Skandynawią, na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych. Stąd propozycje rozszerzenia powiązań infrastrukturalnych z Europą Zachodnią i Północną, budowy zaplecza logistycznego dla handlu, wytwórczości i turystyki, eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z koncesjami i programami rekultywacji terenów (eksploatacja możliwa przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska), zdecydowane zwiększenie roli ekologicznych źródeł energii (farmy wiatrowe, biomasa, elektrownie wodne, geotermia) w oparciu o uwarunkowania lokalne,

7 wyraźne poparcie ze strony władz rządowych, samorządowych, prywatnego biznesu w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, szczególnie lokalizowanej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związanej z eksploatacją i wykorzystaniem surowców występujących w regionie, istotny postęp w wykorzystaniu dróg wodnych regionu w kierunku Berlina, Szczecina, Śląska, Gdańska, Bydgoszczy dla potrzeb transportu towarów i turystyki. Istnieją preferencje lokalizacyjne dla działalności gospodarczej w rejonach portów rzecznych, w tym związanej z transportem masowym i szkutnerstwem, „odciążaniem” portów w Szczecinie i Świnoujściu, pełną realizację programu „Odra 2006”, w tym zdecydowany postęp w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym gmin i obszarów systematycznie zalewanych wodami powodziowymi, rozbudowę systemu transportowego: drogowego, kolejowego, lotniczego dla dalszej poprawy powiązań regionalnych, krajowych, międzynarodowych, powiększenie i wzbogacenie bazy mieszkaniowej, naukowej, usługowej i turystycznej, rozwinięcie form marketingu walorów turystycznych i wypoczynkowych regionu i dotarcie z ofertami zarówno do województw Polski centralnej, jak i krajów ościennych, w tym Niemiec i Skandynawii, inicjatywę utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC).

8 Układ przestrzenny Struktura przestrzenna województwa lubuskiego opiera się na dwóch podstawowych osiach: antropogenicznych - oś Wschód - Zachód: II Paneuropejski Korytarz Transportowy i III Paneuropejski Korytarz Transportowy oraz oś północ – południe: dwubiegunowe powiązanie ośrodków krajowych – Gorzów Wlkp. i Zielona Góra; przyrodniczych - oś wschód – zachód w środkowej części regionu: dolina Odry przechodząca w oś północ – południe wzdłuż granicy państwa oraz oś wschód - zachód: dolina Noteci i Warty. Jako główne elementy krystalizujące strukturę przestrzenną Województwa Lubuskiego przyjęto: pasma rozwoju, obszary węzłowe, zespoły miast, miejskie ośrodki rozwoju, strefy przyspieszonej urbanizacji.

9 Główne pasma rozwoju: Pasmo rozwoju Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Nowa Sól o znaczeniu europejskim z krajowymi ośrodkami rozwoju: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. i lotniskiem w Babimoście jako główną osią rozwoju województwa lubuskiego, Pasmo rozwoju wzdłuż rzeki Odry i Nysy Łużyckiej (do projektowanej autostrady A-18 na południu) z ośrodkami o znaczeniu regionalnym: Kostrzyn/O, Słubice, Gubin. Obszar węzłowy: Obszar obejmujący skrzyżowanie projektowanej autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3 w rejonie miejscowości Świebodzin i Międzyrzecz. Zespoły miast: Zespół Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól zwane Lubuskim Trójmiastem, Zespół Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, Zespół Żary – Żagań – Szprotawa.

10 Miejskie ośrodki rozwoju:
Dwubiegunowo połączone ośrodki miejskie: Zielona Góra – Gorzów Wlkp., o znaczeniu krajowym I rzędu, generujące rozwój województwa lubuskiego, Ośrodki o znaczeniu regionalnym II rzędu – Nowa Sól, Żary, Żagań, Gubin, Słubice, Kostrzyn/O, Świebodzin, Międzyrzecz, Ośrodki o znaczeniu ponadlokalnym – Szprotawa, Sulechów, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Sulęcin, Wschowa.  Strefy przyspieszonej urbanizacji: Zielona Góra – Nowa Sól – Sulechów (Lubuskie Trójmiasto), Gorzów Wielkopolski – Skwierzyna, Żary – Żagań – Szprotawa, Dwumiasta polsko-niemieckie (Guben – Gubin, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą– Kietz). Integracja przestrzenna: Wzmocnienie układu przestrzennego poprzez wprowadzenie dróg o przebiegu południkowym drogi łączącej: Żary i Żagań – Lubsko – Krosno Odrzańskie – Sulęcin – Gorzów Wlkp., zwanej Drogą Lubuską oraz obwodnicy Regionu Kozła.

11 IV. Procedura formalno – prawna

12 Procedura formalno – prawna obejmuje:
W dniu 20 października 2010 r. projekt Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego przedłożono Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze Uchwałą Nr 18/221/11 Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 marca 2011 r. przyjął projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) Zarząd Województwa Lubuskiego podał do publicznej wiadomość (ogłoszenie prasowe w Gazecie Lubuskiej , Gazecie Wyborczej, strona internetowa BIP, Ekoportal , tablica ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. , urzędach miast, powiatów a także gmin) o podjęciu uchwały przyjmującej projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

13 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając udział społeczeństwa w opracowaniu projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2011 r. konsultacje społeczne oraz w dniach od 20 marca 2011 do 13 maja 2011 r. wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu. Zgodnie z art. 113 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Lubuskiego niezwłocznie poinformował Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko i przekazał projekt Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko , w części, która umożliwi stronie niemieckiej, na której terytorium realizacja projektu może oddziaływać w języku niemieckim. Zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.Nr 80, poz. 717) Marszałek Województwa Lubuskiego w dniu 21 marca 2011 r. wystąpił o opinie i uzgodnienia do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej przyległych do granic województwa.

14 ZAKOŃCZENIE II ETAPU PRAC NAD PROJEKTEM ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOEJWÓDZTWA LUBUSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011 R. Zarząd Województwa Lubuskiego po zakończeniu procedury uzgadniania i opiniowania projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko : rozpatruje uwagi i wnioski oraz dołącza do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, dołącza informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R.

15 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości (BIP, prasa lokalna, obwieszczenia w urzędach miast, gmin i powiatów) informacje o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z: uzasadnieniem w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, podsumowaniem zawierającym informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R.

16 Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Marszałek Województwa Lubuskiego przedstawia projekt Zmiany Planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1. TERMIN: WRZESIEŃ 2011 R. Przedłożenie Zarządowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko i projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwalającej przedmiotowy dokument. TERMIN: LISTOPAD 2011 R. Przedłożenie Sejmikowi Województwa Lubuskiego projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko, celem jego uchwalenia. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 R. Przygotowanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z załącznikami (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – tekst i mapy oraz wymaganą dokumentacją formalno – prawną) do przekazania do właściwych organów i instytucji. TERMIN: GRUDZIEŃ 2011 r.

17 Przekazanie uchwalonego dokumentu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarno - Epidemiologicznemu Przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwalającej Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewodzie Lubuskiemu, celem oceny zgodności z przepisami prawa i ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przekazanie za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem zawierającym informacje o: ustaleniach zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgłoszonych uwagach i wnioskach, wynikach postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycjach dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Planu.

18 V. PODSUMOWANIE W ramach prowadzonej procedury formalno – prawnej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz z późn. zm.) i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.1505), Marszałek Województwa Lubuskiego wystąpił do 309 podmiotów z prośbą o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Do dnia 13 czerwca 2011 r. wpłynęło: 109 opinii, w tym: 34 opinie od gmin z obszaru województwa lubuskiego: 24 gminy zaopiniowały projekt Zmiany Planu z uwagami, 9 gmin zaopiniowało projekt Zmiany Planu bez uwag, 1 gmina (Deszczno) zaopiniowała projekt Zmiany Planu: bez uwag, a następnie z uwagami.

19 V. PODSUMOWANIE 9 opinii od gmin z terenów przyległych do granic województwa, 5 opinii od powiatów z terenu województwa lubuskiego (Starosta Zielonogórski, Starosta Strzelecko – Drezdenecki, Zarząd Powiatu Gorzowskiego, Starostwo Powiatowe w Słubicach, Zarząd Powiatu Nowosolskiego), 1 opinia od powiatu przyległego do granic województwa lubuskiego (Starostwo Powiatowe w Polkowicach), 60 opinii od pozostałych właściwych organów i instytucji (m.in. Wojewodów i zarządów województw przyległych do granic województwa lubuskiego) 20 uzgodnień do projektu Zmiany Planu. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z rozpatrzeniem zgłoszonych do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego uwag i wniosków i ich wniesieniem do przedmiotowego dokumentu planistycznego.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Informacja na temat projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google