Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARCIN WĘGIERSKI DYREKTOR DEPARTAMENTU DORADZTWA I INFORMACJI GOSPODARCZEJ ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARCIN WĘGIERSKI DYREKTOR DEPARTAMENTU DORADZTWA I INFORMACJI GOSPODARCZEJ ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 MARCIN WĘGIERSKI DYREKTOR DEPARTAMENTU DORADZTWA I INFORMACJI GOSPODARCZEJ ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

2 KONSPEKT  Informacje o firmie  Doświadczenia ŁARR  Zakres oferowanych usług  Realizowane projekty

3 KIM JESTEŚMY?  to wyspecjalizowana jednostka publiczna zajmująca się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości poprzez wdrażanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju sektora MŚP, istotnych z punktu widzenia regionu łódzkiego  ŁARR jest spółką akcyjną stworzoną w 1992 roku z inicjatywy władz regionu łódzkiego wspieranych przez instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

4 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? Podstawowym celem ŁARR jest inicjowanie i prowadzenie szeroko rozumianych działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu łódzkiego i działających w nim przedsiębiorstw ŁARR to aktywna instytucja oferującą szeroki zakres usług informacyjnych, doradczych i finansowych Przygotowanie oraz realizacja projektów opartych na funduszach unijnych Realizacja strategicznych dla województwa projektów o charakterze regionalnym oraz ponadregionalnym

5 WIZJA ŁARR  „Instytucja pierwszego wyboru w otoczeniu MSP i sektora publicznego w województwie łódzkim”  ŁARR dąży do tego, by zostać najczęściej wybieraną jednostką, do której zgłaszają się przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego potrzebujące wsparcia przy realizacji projektów budujących potencjał innowacyjny województwa

6 MISJA ŁARR  „Stworzenie samodzielnej jednostki eksperckiej realizującej zadania strategiczne dla województwa łódzkiego w obszarze rozwoju: społeczeństwa informacyjnego innowacyjności przedsiębiorczości”  ŁARR dąży do budowania infrastruktury i narzędzi do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz kreowania innowacyjności przy wykorzystaniu funduszy europejskich

7 DOŚWIADCZENIA SPÓŁKI  ŁARR pełnił rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa łódzkiego w ramach programu PHARE w latach 2000-2003 oraz programów ZPORR, SPO WKP i SPO RZL w latach 2004-2006  Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) to partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na poziomie lokalnym współpracujący przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP

8 NA CZYM POLEGA ROLA RIF  Jako RIF Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego : udziela informacje o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa prowadzi obsługę administracyjną wdrażanych programów współpracuje z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów sporządza raporty merytoryczne i finansowe prowadzi bazy danych o uczestnikach programów

9 Działalność ŁARR jako RIF Jako RIF Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego bierze udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw (m.in. wprowadzenie innowacji oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego) Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 6.1 – Paszport do eksportu Działania 8.1 i 8.2 – całkowite wdrożenie priorytetów związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki i społeczeństwem informatycznym

10 DOŚWIADCZENIA SPÓŁKI - PHARE Program PHARE był funduszem przedakcesyjnym mającym na celu przygotowanie państw do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych  W ramach PHARE w latach 2000-2003 ŁARR odpowiadał za wdrażanie następujących projektów: „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych” - 282 wnioski o łącznej wartości 4,79 mln EUR „Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych” – 87 wniosków o łącznej wartości 563,1 tys. EUR „Program Rozwoju Przedsiębiorstw” - 65 wniosków o łącznej wartości 236,4 tys. EUR „Technologie Informatyczne Dla Przedsiębiorstw” – 17 wniosków o łącznej wartości 93,8 tys. EUR „Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych” – 18 wniosków o łącznej wartości 77,1 tys. EUR

11 DOŚWIADCZENIA SPÓŁKI - ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) miał na celu tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów, sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu oraz sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. W ramach ZPORR w latach 2004-2006 ŁARR odpowiadał za wdrażanie następujących projektów:  „Mikroprzedsiębiorstwa – projekty inwestycyjne” – 213 wniosków o łącznej wartości 28,1 mln PLN  „Promocja przedsiębiorczości” - 11 wniosków o łącznej wartości 6,78 mln PLN  „Mikroprzedsiębiorstwa – projekty doradcze” – 4 wnioski o łącznej wartości 38,9 tys. PLN

12 DOŚWIADCZENIA SPÓŁKI - WKP Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (WKP) miał poprzez wykorzystanie zasobów sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii poprawić pozycji konkurencyjną polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem MSP W ramach WKP w latach 2004-2006 ŁARR odpowiadał za wdrażanie następujących projektów:  „Dotacje na inwestycje” – 262 wnioski o łącznej wartości 126,1 mln PLN  „Dotacje na doradztwo” – 83 wnioski o łącznej wartości 2,98 mln PLN

13 DOŚWIADCZENIA SPÓŁKI - RZL  Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” (RZL) miał na celu budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy  W ramach RZL w latach 2004-2006 ŁARR odpowiadał za wdrażanie projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr” – 61 wniosków o łącznej wartości 35,3 mln PLN

14 JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?  Usługi informacyjno-konsultacyjne  Usługi finansowe  Doradztwo dla podmiotów publicznych

15 DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?  Przedsiębiorców  Jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek  Szkół wyższych  Jednostek badawczo-rozwojowych  Instytucji otoczenia biznesu  Osób fizycznych

16 USŁUGI INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE  W ŁARR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (RPK) udzielający informacji w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego  Spółka jako RPK koordynuje 9 Punktów Konsultacyjnych i 34 LOP (Lokalne Okienka Przedsiębiorczości przy JST)

17 Zakres usług informacyjno-konsultacyjnych  ŁARR udziela następujących usług: w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych oraz zasad ubiegania się o nie udzielanie informacji na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych (usługi doradcze o charakterze innowacyjnym, dofinansowanie szkolenia, poręczenia i pożyczki) inne informacje (np. z baz danych, teleadresowe)

18 Formy świadczenia usług informacyjno- konsultacyjnych  bezpośrednio w punkcie  dyżury poza siedziba punktu  rozmowa telefoniczna  komunikacja przy pomocy faxu  komunikacja przy pomocy e-maila  za pośrednictwem tradycyjnej poczty  seminaria informacyjne dla grupy przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania ”luki informacyjnej”, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

19 KRAJOWY SYSTEM USŁUG  Krajowy System Usług (KSU) to sieć ok. 200 współpracujących ze sobą organizacji świadczących szeroką gamę usług pomocnych na różnych etapach rozwoju MŚP oraz w skutecznym korzystaniu ze środków Unii Europejskiej  ŁARR od ponad 10 lat jest częścią KSU

20 Na czym polega rola KSU?  Jako część KSU Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego: udziela informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą świadczy usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorców w ramach usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, polegających na analizie wniosku (rozumianej jako weryfikacja kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępna weryfikacja kwalifikowalności merytorycznej) udziela pożyczek przedsiębiorcom udziela poręczenia kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców

21 FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁARR  Największy fundusz w województwie  Kapitał funduszu stanowi ponad połowę kapitału funduszy pożyczkowych w łódzkim  14 pozycja w kraju pod względem kapitału

22 FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁARR  Rolą funduszu jest udzielania pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne  Fundusz specjalizuje się we wspieraniu średnich i dużych przedsięwzięć  Udzielamy 50-60 pożyczek rocznie  W latach 1996 – 2007 fundusz udzielił 330 pożyczek na łączną kwotę 15 mln euro

23 FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁARR  Dlaczego warto skorzystać? Maksymalna kwota udzielanych pożyczek wynosi 120 tys. PLN Minimalny wymagany wkład własny to 20% Maksymalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę lombardową NBP

24 FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  Rolą Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych małym i średnim przedsiębiorstwom ubiegającym się o kredyty bankowe  Poręczenia dotyczą wyłącznie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji kredytującej, z którą Fundusz podpisał umowę o współpracy. Są to: PKO Bank Polski Bank PEKAO S.A. ING Bank Śląski Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Bank Gospodarki Żywnościowej SA Bank Spółdzielczy w Andrespolu SKOK Stefczyka

25 FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  Dlaczego warto skorzystać? Niskie koszty – od 0,15% kwoty poręczenia Poręczenie do 80% wartości kredytu Maksymalny okres – 5 lat Wszystkie formalności załatwiane są przez współpracującą instytucję kredytową

26 DORADZTWO DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ŁARR oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, uczelniom i instytucjom publicznym kompleksową usługę doradczą w zakresie: pozyskiwania środków z funduszy UE doradztwa strategicznego Spółka oferuje usługę obejmującą cały proces aplikowania o dotację i realizacji projektu lub uczestniczy w poszczególnych etapach: diagnoza projektu, pomoc w określeniu optymalnego źródła finansowania przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej bieżąca współpraca i doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji projektu rozliczanie oraz kontrola nad prawidłowością wykorzystania budżetu projektu przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdań

27 PROCES APLIKOWANIA I REALIZACJI DOTACJI UNIJNEJ Diagnoza Potrzeb Diagnoza Programów Unijnych Przygotowanie wniosku o dotację Wybór Projektu i programu Identyfikacja kryteriów (merytorycznych i formalnych) Przygotowanie dokumentów okołoaplikacyjnych Złożenie wniosku Ocena formalna Decyzja Przygotowanie umowy Realizacja Projektu Raportowanie Rozliczenie bieżące Rozliczenie końcowe Zadania, które Beneficjent realizuje samodzielnie Zadania, które za Beneficjenta może wykonać ŁARR Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą Ocena merytoryczna Wyjaśnienia Negocjacje

28 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ŁARR  Platforma Innowacyjności Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Gildia Aniołów Biznesu  Regionalna Sieć Teleinformatyczna  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

29 PLATFORMA INNOWACYJNOŚCI  Spółka chce być istotnym elementem tworzenia kultury proinnowacyjnej przedsiębiorstw oraz transferu technologii w regionie tworząc Platformę Innowacyjności – platformę społecznościową gromadzącą i kojarzącą między sobą przedsiębiorstwa, środowisko transferu wiedzy i technologii oraz środowisko inwestorów  Punktem wyjścia do tworzenia Platformy Innowacyjności będą projekty z PO IG i PO KL przygotowane przez ŁARR wspólnie z partnerami  Łódzka Platforma Transferu Wiedzy (Działanie 8.2.2 PO KL). Projekt przygotowany wspólnie z Departamentem ds. Przedsiębiorczości UM WŁ  Gildia Aniołów Biznesu (Działanie 3.3.1 PO IG)  Kluczem do funkcjonowania Platformy Innowacyjności jest zbudowanie „masy krytycznej” uczestników w której inicjować i prowadzić będzie można projekty innowacyjne

30 PLATFORMA INNOWACYJNOSCI - SCHEMAT

31 ŁÓDZKA PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY  Celem Platformy jest rozwój współpracy między centrami akademickimi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami  Platforma będzie instrumentem umożliwiającym rozwój i komercjalizację technologii odpowiadającej na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców

32 ŁÓDZKA PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY  Spółka ma nie być konkurentem dla istniejących już centrów transferu technologii, ale ma korzystać z ich dorobku i doświadczenia  Wsparcie ŁARR polegać będzie na: Pozyskiwaniu kapitału Partnerstwie przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) Partnerstwie z bankami oferującymi pożyczki przeznaczone na innowacyjne projekty

33 ŁÓDZKA PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY RYNEK ŁARR JEDNOSTKI B+R FIRMA Zgłoszenie zapotrzebowania na nową, innowacyjną technologię dostęp do naukowców dostęp do infrastruktury aspekty prawne Tworzenie technologii: koncepcja opracowanie pomysłu przygotowanie prototypu/modelu Zakup technologii analiza zasoby finansowe promocja i marketing komercjalizacja wprowadzenie na rynek

34 GILDIA ANIOŁÓW BIZNESU  Aniołami Biznesu nazywa się pewien rodzaj inwestorów kapitałowych typu private equity, którzy: liczą na wysoką stopę zwrotu postrzegają innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej mają wpływ na zarządzanie spółką kończą inwestycję w firmie poprzez odsprzedanie udziałów  Co różni Aniołów Biznesu od funduszy typu Venture Capital? inwestują własne pieniądze mają mniej formalne kryteria oceny projektów (co wiąże się z mniejszymi kosztami i prostszymi procedurami) kierują nimi również pozafinansowe motywacje działają w sieciach (rozkładanie kosztów selekcji i ryzyka, wymiana opinii o projekcie, łatwiejszy follow-up)

35 GILDIA ANIOŁÓW BIZNESU  Projekt ma na celu animowanie współpracy przedsiębiorców posiadających doświadczenie i kapitał z właścicielami firm we wczesnej fazie rozwoju (w tym pomysłodawców przedsięwzięć innowacyjnych) poprzez stworzenie Gildii Aniołów Biznesu  Idealną bazą potencjalnych projektów do finansowania będą projekty krystalizujące się w Platformie Transferu Wiedzy - zakładane jest zatem ścisłe powiązanie pomiędzy tym projektem a Gildią Aniołów Biznesu

36 GILDIA ANIOŁÓW BIZNESU  Rola ŁARR polegać będzie na: stworzeniu platformy służącej do nawiązywania współpracy pomiędzy prywatnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, stworzeniu międzyregionalnej sieci inwestorów prywatnych typu business angels przeprowadzenie kampanii informacyjnej (media, konferencje, seminaria, warsztaty) nakierowanej na promowanie aniołów biznesu jako nowego narzędzia finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach i propagowaniu wiedzy o korzyściach i usługach oferowanych przez sieci aniołów biznesu współpracy z doświadczonymi partnerami: Business Angel Seedfund (Polska centralna), Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Polska północna), SilBAN (Polska południowa)

37 REGIONALNA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA Województwo Łódzkie odstaje od średniej krajowej w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Około 30 – 40% gospodarstw domowych (ponad 300 000) znajduje się na terenach zagrożonych tzw. „wykluczeniem cyfrowym”. Szansa na inwestycje innych operatorów jest znikoma. Województwo Łódzkie jest jednym z ostatnich w kraju, które nie uruchomiło jeszcze projektu infrastruktury teleinformatycznej. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest uruchomienie budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej finansowanej ze środków publicznych przy wykorzystaniu współfinansowania z funduszy unijnych.

38  Celem Regionalnej Sieci Teleinformatycznej jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia cyfrowego  Spółka odpowiedzialna będzie za dostarczenie celów projektu i będzie podmiotem wiodącym i koordynującym w skali województwa we wszystkich fazach projektu: koncepcji projektowania realizacji eksploatacji przy jednoczesnej stałej współpracy z lokalnymi samorządami w realizacji lokalnych inwestycji  Budżet inwestycji: ~50 mln EUR REGIONALNA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA

39  Sieć będzie swym zakresem obejmować wdrażanie e-Usług publicznych, tj.: Administracji – sieć telekomunikacyjna łącząca Jednostki Samorządu Terytorialnego (e-Administracja) Edukacji – budowa regionalnej sieci edukacyjnej (e-Learning) Służby zdrowia – infrastruktura dla systemu telemedycznego (e-Zdrowie)  będzie również bodźcem dla przedsiębiorców – jako podstawa dla nowego typu działalności gospodarczych i aplikacji biznesowych

40 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje trzy programy z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Bądź sobie szefem – program wspierania przedsiębiorczości kobiet Własna firma drogą do sukcesu Wirtualna firma - realny sukces

41 DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY Działanie 6.2 POKL: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  doradztwo oraz szkolenia  wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa (maksymalnie 40.000 zł)  wsparcie pomostowe w okresie do 6/12 miesięcy (1100 zł/miesiąc)

42 Społeczeństwo Informacyjne Infrastruktura ŁRST Integracja lokalnych ISP (8.4 PO IG) Wiedza Platforma Transferu Technologii KSI Doradztwo strategiczne Fundusz pożyczkowy Fundusz poręczeniowy Business Angels Dotacje unijne (8.1, 8.2 PO IG) Finanse Organizacja (szkolenia) Projekty 6.2 Szkolenia e-Rozwój Strategia ŁARR

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WWW.LARR.LODZ.PL TEL: + 48 42 664 37 75 FAX: +48 42 37 50 E-MAIL: M_WEGIERSKI@LARR.LODZ.PL


Pobierz ppt "MARCIN WĘGIERSKI DYREKTOR DEPARTAMENTU DORADZTWA I INFORMACJI GOSPODARCZEJ ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google