Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

2 W1. Placówka realizuje koncepcję pracy Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i organizacjom korzystającym z oferty placówki. ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb rozwojowych odbiorców oferty. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z koncepcją pracy placówki. Co wskazuje na to, że koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe odbiorców oferty? Czy realizowane działania są zgodne z założeniami koncepcji? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, i w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. SYSTEMOWOŚĆ rozwiązań w zakresie monitorowania koncepcji. ADEKWATNOŚĆ modyfikacji do wniosków z monitorowania koncepcji. Co wskazuje na to, że realizacja koncepcji pracy placówki jest monitorowana? Co wskazuje na to, że modyfikacja wynika z wniosków z monitorowania?

3 W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki., a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. ADEKWATNOŚĆ procesów edukacyjnych do potrzeb odbiorów. W jakim stopniu organizacja procesów edukacyjnych zaspokaja potrzeby odbiorców? Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. SYSTEMATYCZNOŚĆ pozyskiwania informacji o podejmowanych przez placówkę działaniach. W jaki sposób placówka pozyskuje informacje od swoich odbiorców na tematy swojej działalności? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. INNOWACYJNOŚĆ podejmowanych działań. Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane przez placówkę? Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. SPÓJNOŚĆ działań z wnioskami z analiz. SYSTEMOWOŚĆ działań.

4 W3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. ADEKWATNOŚĆ oferty placówki do celów placówki i potrzeb jej klientów. W jakim stopniu dostępna oferta jest adekwatna do celów działania placówki i potrzeb jej klientów? Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. POWSZECHNOŚĆ w dostępie do oferty placówki dla różnych odbiorców. RÓWNOŚĆ w traktowaniu klientów. W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. UŻYTECZNOŚĆ realizowanej oferty placówki dla jej odbiorców Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju. ADEKWATNOŚĆ działań doskonalących ofertę do indywidualnych potrzeb odbiorców i ich opinii. Jakie informacje pozyskane od klientów pozwoliły udoskonalić ofertę placówki? Jakie działania zachęcające klientów do własnego rozwoju prowadzi placówka?

5 W4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. ZESPOŁOWE organizowanie, a także modyfikowanie i realizowanie procesów edukacyjnych. W jaki sposób w placówce zorganizowana jest współpraca pracowników? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. SKUTECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA pracowników placówki w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu metod i form pracy zespołowej oraz ewaluacji własnej pracy. Jakie problemy pracownicy placówki rozwiązali współpracując ze sobą? Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli - konsultantów. PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli - konsultantów.

6 W5. Promowana jest wartość edukacji Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. WSPIERANIE procesu uczenia się przez całe życie. Jakie działania kształtujące postawy uczenia się przez całe życie prowadzi placówka? W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. RÓŻNORODNOŚĆ odbiorców usług i pracowników W działaniach promujących wartość edukacji. Jakie działania prowadziła placówka by promować wartość edukacji? Kto był ich odbiorcą? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. SKUTECZNOŚĆ działań kształtujących postawę uczenia się przez całe życie i promujących wartość edukacji Co świadczy o tym, że działania placówki kształtują odpowiedzialność odbiorcy za własny rozwój? Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych przez placówkę promujących wartość edukacji w lokalnej społeczności Jakie działania placówki promują wartość edukacji w społeczności lokalnej?

7 Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym inicjatyw do potrzeb środowiska. ADEKWATNOŚĆ podejmowanych inicjatyw do potrzeb środowiska. Co świadczy o tym, że współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnymi jest celowa? Jakie są potrzeby lokalnego środowiska, na które może odpowiedzieć placówka? W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. UŻYTECZNOŚĆ zbieranych informacji w doskonaleniu pracy placówki. Jakie informacje są zbierane od klientów? Jak są wykorzystywane? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. UŻYTECZNOŚĆ wspólnych działań dla rozwoju instytucji i organizacji środowiska lokalnego Czy współdziałanie podejmowane przez placówkę i organizacje oraz instytucje lokalnego środowiska wpływają na ich rozwój? Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. UŻYTECZNOŚĆ wspólnych działań ze środowiskiem lokalnym, wpływających na rozwój. Jakie działania podejmowane przez placówkę, wykorzystujące zasoby środowiska, wpływają na rozwój odbiorców usług edukacyjnych? W6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

8 W7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych POWSZECHNOŚĆ współpracy nauczycieli, w tym pracujących w jednym oddziale, w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Jaka część nauczycieli współpracuje w zespołach nauczycieli uczących w jednej klasie i innych zespołach? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy? Których elementów procesów edukacyjnych dotyczy współpraca nauczycieli? Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami ZESPOŁOWE wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego. Czy zmiany procesu edukacyjnego wprowadzane są przez pojedynczych nauczycieli czy przez zespoły? Czy organizacja współpracy nauczycieli pozwala na dialogiczność podejmowanych decyzji? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy WSPÓŁDZIAŁANIE nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. PRZYDATNOŚĆ Jakie problemy nauczyciele wspólnie rozwiązują? Jakie są dominujące sposoby wspierania się nauczycieli w pracy z uczniami? Czy były przydatne? Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli. PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli. Jak wielu nauczycieli korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy? Czy pomoc innych nauczycieli jest przydatna? Na czym ta pomoc polega?

9 W8. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. POWSZECHNOŚĆ znajomości wniosków. UŻYTECZNOŚĆ wniosków i rekomendacji z badań zewnętrznych i wewnętrznych. Wyniki jakich badań zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystuje się w placówce? Jaka część pracowników placówki zna wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych? Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, w razie potrzeby modyfikowane. SYSTEMOWOŚĆ monitorowania i analizowania działań. Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. SYSTEMATYCZNOŚĆ w gromadzeniu informacji. UŻYTECZNOŚĆ pozyskanych informacji dotyczących rozwoju odbiorców usług dla doskonalenia pracy placówki W jaki sposób i jak często zbierane są informacje dotyczące rozwoju odbiorców usług? W jaki sposób wykorzystuje się informacje o rozwoju osób i instytucji do doskonalenia pracy placówki?

10 Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z pracownikami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. ZESPOŁOWOŚĆ działań w procesie ewaluacji. W jaki sposób zorganizowana jest w placówce praca nad ewaluacją wewnętrzną? W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy pracowników i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki jej realizacji. UŻYTECZNOŚĆ wniosków z nadzoru pedagogicznego dla rozwoju placówki. ADEKWATNOŚĆ zarządzania do celów placówki, potrzeb klientów i warunków jej funkcjonowania. Które wnioski z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do rozwoju placówki zgodnie z jej zadaniami statutowymi? W jakim stopniu zarządzanie jest adekwatne do celów placówki, potrzeb klientów i warunków jej funkcjonowania? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. SKUTECZNOŚĆ zarządzania - rozumiana jako wpływ zarządzania na podejmowanie nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. W jaki sposób zarzadzanie wspiera podejmowanie nowatorskich działań przez pracowników placówki? Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. POWSZECHNOŚĆ zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji i ewaluację wewnętrzną. W9. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google