Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD GMINY GORZYCE Adres: ul. Sandomierska Gorzyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD GMINY GORZYCE Adres: ul. Sandomierska Gorzyce"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD GMINY GORZYCE Adres: ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce
tel ZAPRASZAMY Wójt Gminy Gorzyce mgr inż. Marian Grzegorzek

2 Urząd Gminy jest jednostką budżetową Gminy.
Urząd Gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Siedzibą Urzędu są Gorzyce.

3 Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych)

4 Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W szczególności do zadań urzędu należy: przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działań Gminy, zapewnienie organom Gminy możliwości podejmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5 przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy, prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

6 wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwum, realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy

7

8 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy oraz organizowanie ich współpracy, rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań

9 Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności: opracowywanie projektów zmian Regulaminu ,podziału referatów na stanowiska pracy, czynności na stanowiskach pracy, nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i podnoszeniem kwalifikacji pracowników, przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,

10 Do zadań Skarbnika należy:
zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy, wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, kierowanie praca Referatu Finansowo – Księgowego, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,

11 Do działań Referatu Finansowo – Księgowego należy:
zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu, sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

12 Do zadań Referatu Organizacyjnego należą:
w zakresie spraw organizacyjnych: zapewnienie sprawnej obsługi funkcjonowanie Urzędu, w zakresie kadr: prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego, organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, w zakresie spraw kancelaryjno – technicznych: zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd, prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji upowszechnienia kultury, nadania statutu instytucjom kultury

13 Do działań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
prowadzenie rejestracji stanu cywilnego (prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, rejestracja danych o urodzeniach i zgonach, zmianach stanu cywilnego, imion i nazwisk, obywatelstwa, prowadzenie rejestracji stałego i czasowego zameldowania, realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zwalczania klęsk żywiołowych:

14 Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych należy:
wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tego tytułu, prowadzenie ewidencji świadczeniobiorców w formie rejestru, weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych po upływie roku kalendarzowego na podstawie oświadczeń o dochodach rodziny za ubiegły rok,

15 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw planowania przestrzennego i budownictwa należy:
sporządzanie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów, udostępnienie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu tego plany do publicznego wglądu, popularyzacja jego treści, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

16 przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na roboty publiczne,
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw inwestycji i zamówień publicznych należy: sprawowanie nadzoru budowlanego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na roboty publiczne, Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw dróg i spraw energetycznych należą: , budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych oraz ich ochrona, planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

17 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw remontów i administrowania budynkami komunalnymi:
prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych w budynkach stanowiących własność Gminy, prowadzenie zamówień publicznych w zakresie remontów, administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi.

18 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa, gospodarki gruntami oraz spraw przeciwpożarowych należą: gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod budowę, ochrona przeciwpożarowa Gminy,

19 koordynowanie działalności wszystkich typów szkół na terenie Gminy,
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw oświaty i działalności gospodarczej należy: sprawowanie nadzoru i koordynacji działalności przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy, koordynowanie działalności wszystkich typów szkół na terenie Gminy, ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy, sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy.

20 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do obsługi organów kolegialnych należy:
protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji, prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego, prowadzenie zadań zleconych z zakresu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendum, prowadzenie spraw sołeckich,

21 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej i sportu należy:
wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, przydział lokali mieszkalny  wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, przydział lokali mieszkalnych

22 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska należy:  
zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska, sprawy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (regulaminy, taryfy)

23 Do zadań dwuosobowego stanowiska pracy do spraw rozwoju, promocji Gminy i programów pomocowych /funduszy strukturalnych/ należy: aktywne kreowanie właściwego wizerunku Gminy, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy, poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,

24 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

25 GŁÓWNE PROBLEMY NA RYNKU PRACY
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy jest zadaniem samorządu powiatu GŁÓWNE PROBLEMY NA RYNKU PRACY trwające od lat procesy restrukturyzacji w dużych kluczowych zakładach regionu szczególnie w przemyśle siarkowym , metalowym , zbrojeniowym - utrata miejsc pracy, które są bardzo wolno odtwarzane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw utrzymująca się wysoka liczba osób młodych w wieku do 35 lat duży udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem zawodowym i niższym kwalifikacje potencjalnych pracowników nie odpowiadają aktualnym wymogom na rynku pracy

26 USŁUGI RYNKU PRACY pośrednictwo pracy tj. udzielanie pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników odpowiednich kwalifikacjach poprzez pozyskiwanie, aktualizację i realizację ofert pracy poradnictwo zawodowe - pomoc w wyborze lub zmianie zawodu , zatrudnienia , kierunku kształcenia uwzględniając możliwości psychofizyczne klienta oraz potrzeby rynku pracy wspieranie działalności Klubu Pracy , którego celem jest udzielenie pomocy w nabyciu umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia szkolenia mające na celu zwiększenie szans osób bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia

27 Instrumenty rynku pracy:
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

28 S T A Ż E Celem stażu jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez bezrobotnego , bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, Staż trwa od 3 do 12 miesięcy i jest odbywany wg programu określonego w umowie zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą . Pracodawca przyjmując stażystę otrzymuje świadczenie pracy wg ustalonego harmonogramu zgodnie z zasadami funkcjonowania własnej firmanie ponosząc przy tym, kosztów wynagrodzenia a ponadto ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej danej osoby pod kątem zatrudnienia jej w firmie po zakończeniu stażu.

29 Przygotowanie zawodowe
Jest to instrument adresowany do osób bezrobotnych , które muszą podwyższyć lub zaktualizować swoje dotychczasowe kwalifikacje bądź zdobyć nowe w ramach przekwalifikowania. Jego celem jest ułatwienia ponownego wejścia na rynek pracy osobom , które pracę utraciły i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe

30 zawodowe w miejscu pracy Poziom bezrobocia w Gminie Gorzyce
Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w 2006 r. w Gminie Gorzyce wg zestawienia Powiatowego urzędu Pracy w Tarnobrzegu   Nazwa forma aktywnych prace interwencyjne roboty publiczne staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy szkolenia społecznie użyteczne Liczba osób 54 2 114 22 46 74 Poziom bezrobocia w Gminie Gorzyce na dzień 31 grudnia roku 977 osób na dzień 31 grudnia roku 853 osób - zanotowano spadek bezrobocia 124 osoby

31 Bezrobotni w Gminie Gorzyce wg poziomu wykształcenia :
wyższe osób średnie zawodowe i policealne osób średnie ogólnokształcące osoby zasadnicze zawodowe osoby pozostałe osób

32 Bezrobotni w Gminie Gorzyce wg wieku:
od 18 do 24 lat 187 osób od 25 do 34 lat 266 osób od 35 do 44 lat 187 osób od 45 do 54 lat 184 osoby od 55 do 59 lat 27 osób powyżej 60 lat 2 osoby

33 Bezrobotni w Gminie Gorzyce wg czasu pozostawania bez pracy:
do 1 m-ca osoby od 1 do 3 m-cy 139 osób od 3 do 6 m-cy 126 osób od 6 do 12 m-cy 107 osób od 12 do 24 m-cy osoby powyżej 24 m-cy osoby Największy odsetek osób zarejestrowanych w PUP to osoby długotrwale bezrobotni

34 W celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych Gmina Gorzyce przystąpiła do projektu pod nazwa „ Partnerstwo Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jest ona częścią strategii Unii Europejskiej , mającej na celu stworzenie nowych lepszych miejsc pracy oraz wyrównywania szans. Innowacją tego projektu jest wdrożenie na rynek tzw. Osoby Animatora , która będzie pełnić funkcję opiekuna grupy osób bezrobotnych. Jego zadaniem będzie : podnoszenie kwalifikacji osób określanie ich predyspozycji , słabych i mocnych stron dobór odpowiednich szkoleń pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych ułatwienie kontaktów z pracodawcami pomoc w negocjacjach zatrudnieniowych.

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ zapraszamy na naszą stronę internetową www.gorzyce.itl.pl
Kierownik Referatu ds. organizacyjnych: mgr Marta Jarosz Oprawa techniczna: mgr Monika Iwaszko


Pobierz ppt "URZĄD GMINY GORZYCE Adres: ul. Sandomierska Gorzyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google