Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres: ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce tel. 0-15 8362 075 www.gorzyce.itl.pl ZAPRASZAMY Wójt Gminy Gorzyce mgr inż. Marian Grzegorzek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres: ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce tel. 0-15 8362 075 www.gorzyce.itl.pl ZAPRASZAMY Wójt Gminy Gorzyce mgr inż. Marian Grzegorzek."— Zapis prezentacji:

1 Adres: ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce tel. 0-15 8362 075 www.gorzyce.itl.pl ZAPRASZAMY Wójt Gminy Gorzyce mgr inż. Marian Grzegorzek

2 Urząd Gminy jest jednostką budżetową Gminy. Urząd Gminy jest jednostką budżetową Gminy. Urząd Gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Urząd Gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Siedzibą Urzędu są Gorzyce. Siedzibą Urzędu są Gorzyce.

3 Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych)

4 przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działań Gminy, zapewnienie organom Gminy możliwości podejmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5 przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie bud ż etu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy, realizacja innych obowi ą zków i uprawnie ń wynikaj ą cych z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedze ń jej komisji oraz innych organów funkcjonuj ą cych w strukturze Gminy, prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dost ę pnego do powszechnego wgl ą du w siedzibie Urz ę du,

6 wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwum, realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy

7 WÓJT GMINY GORZYCE ZASTĘPCA WÓJTA 1/8 SEKRETARZ GMINY 7/8 Referat Spraw Obywatelskich Stanowiska: Kierownik USC ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych ds. obronnych, wojskowych i obrony cywilnej Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Referat Świadczeń Rodzinnych Stanowiska: Kierownik Referatu ds. świadczeń rodzinnych Samodzielne stanowiska pracy Stanowiska: 1 ds. planowania przestrzennego i budownictwa 1 ds. inwestycji i zamówień publicznych 1 ds. dróg i spraw energetycznych 1 ds. rolnictwa, gospodarowania gruntami i ochrony przeciw- pożarowej 1 ds. oświaty i działalności gospodarczej 1 ds. gospodarki mieszkaniowej oraz sportu 1 ds. ochrony środowiska 1 ds. remontów i administrowania budynkami komunalnymi 1 ds. organów kolegialnych 2 ds. rozwoju, promocji Gminy i programów pomocowych Referat Organizacyjny Stanowiska:. 1 ds. organiz.-kadrowych Kierownik Referatu Radca prawny ds. kancelar.-tech. ds. obsługi 4ds. obsługi SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu Finansowo - księgowego Referat Finansowo – księgowy Stanowiska: 1 z-ca Skarbnika Gminy 4 ds. księgowości budżetowej 1 ds. księgowości podatkowej 3 ds. wymiaru podatków i opłat Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

8 reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy oraz organizowanie ich współpracy, rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań

9 Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: opracowywanie projektów zmian Regulaminu,podziału referatów na stanowiska pracy, czynności na stanowiskach pracy, nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i podnoszeniem kwalifikacji pracowników, przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,

10 zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy, wykonywanie okre ś lonych przepisami prawa obowi ą zków w zakresie rachunkowo ś ci, kierowanie praca Referatu Finansowo – Ksi ę gowego, nadzorowanie i kontrola realizacji bud ż etu Gminy kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,

11 zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu, sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

12 w zakresie spraw organizacyjnych: zapewnienie sprawnej obs ł ugi funkcjonowanie Urz ę du, w zakresie kadr: prowadzenie spraw osobowych pracowników samorz ą dowych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy prowadzenie spraw zwi ą zanych z pe ł nieniem funkcji organu za ł o ż ycielskiego, organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, w zakresie spraw kancelaryjno – technicznych: zapewnienie prawid ł owej obs ł ugi obywateli przez Urz ą d, prowadzenie spraw zwi ą zanych z tworzeniem instytucji upowszechnienia kultury, nadania statutu instytucjom kultury

13 prowadzenie rejestracji stanu cywilnego (prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opieku ń czego) realizacja ustawy o ewidencji ludno ś ci i dowodach osobistych w zakresie wydawania dokumentów to ż samo ś ci, przyjmowanie zg ł osze ń meldunkowych, rejestracja danych o urodzeniach i zgonach, zmianach stanu cywilnego, imion i nazwisk, obywatelstwa, prowadzenie rejestracji sta ł ego i czasowego zameldowania, realizacja zada ń wynikaj ą cych z ustawy o powszechnym obowi ą zku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie zada ń z zakresu obrony cywilnej i zwalczania kl ę sk ż ywio ł owych:

14 wydawanie decyzji administracyjnych dotycz ą cych ustalenia prawa do zasi ł ku rodzinnego oraz dodatków z tego tytu ł u, prowadzenie ewidencji ś wiadczeniobiorców w formie rejestru, weryfikacja prawa do ś wiadcze ń rodzinnych po up ł ywie roku kalendarzowego na podstawie o ś wiadcze ń o dochodach rodziny za ubieg ł y rok,

15 sporządzanie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów, sporządzanie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów, udostępnienie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu tego plany do publicznego wglądu, popularyzacja jego treści, udostępnienie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu tego plany do publicznego wglądu, popularyzacja jego treści, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

16 sprawowanie nadzoru budowlanego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na roboty publiczne,, Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw dróg i spraw energetycznych należą Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw dróg i spraw energetycznych należą: budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych oraz ich ochrona, planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

17 prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych w budynkach stanowiących własność Gminy, prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych w budynkach stanowiących własność Gminy, prowadzenie zamówień publicznych w zakresie remontów, prowadzenie zamówień publicznych w zakresie remontów, administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi.

18 gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod budowę, gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod budowę, ochrona przeciwpożarowa Gminy, ochrona przeciwpożarowa Gminy,

19 sprawowanie nadzoru i koordynacji działalności przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy, sprawowanie nadzoru i koordynacji działalności przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy, koordynowanie działalności wszystkich typów szkół na terenie Gminy, koordynowanie działalności wszystkich typów szkół na terenie Gminy, ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy, ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy, sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy.

20 protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji, protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji, prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego, prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego, prowadzenie zadań zleconych z zakresu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendum, prowadzenie zadań zleconych z zakresu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendum, prowadzenie spraw sołeckich, prowadzenie spraw sołeckich,

21 wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, przydział lokali mieszkalny przydział lokali mieszkalny wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, przydział lokali mieszkalnych przydział lokali mieszkalnych

22 zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska, opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska, sprawy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (regulaminy, taryfy) sprawy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (regulaminy, taryfy)

23 aktywne kreowanie właściwego wizerunku Gminy, aktywne kreowanie właściwego wizerunku Gminy, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy, inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy, poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,

24 1)ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2)gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4)lokalnego transportu zbiorowego, 5)ochrony zdrowia, 6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7)gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8)edukacji publicznej, 9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11)targowisk i hal targowych, 12)zieleni gminnej i zadrzewień, 13)cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17)wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18)promocji gminy, 19)współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

25 GŁÓWNE PROBLEMY NA RYNKU PRACY trwające od lat procesy restrukturyzacji w dużych kluczowych zakładach regionu szczególnie w przemyśle siarkowym, metalowym, zbrojeniowym - utrata miejsc pracy, które są bardzo wolno odtwarzane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw utrzymująca się wysoka liczba osób młodych w wieku do 35 lat duży udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem zawodowym i niższym kwalifikacje potencjalnych pracowników nie odpowiadają aktualnym wymogom na rynku pracy

26 pośrednictwo pracy tj. udzielanie pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników odpowiednich kwalifikacjach poprzez pozyskiwanie, aktualizację i realizację ofert pracy pośrednictwo pracy tj. udzielanie pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników odpowiednich kwalifikacjach poprzez pozyskiwanie, aktualizację i realizację ofert pracy poradnictwo zawodowe - pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, zatrudnienia, kierunku kształcenia uwzględniając możliwości psychofizyczne klienta oraz potrzeby rynku pracy poradnictwo zawodowe - pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, zatrudnienia, kierunku kształcenia uwzględniając możliwości psychofizyczne klienta oraz potrzeby rynku pracy wspieranie działalności Klubu Pracy, którego celem jest udzielenie pomocy w nabyciu umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia wspieranie działalności Klubu Pracy, którego celem jest udzielenie pomocy w nabyciu umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia szkolenia mające na celu zwiększenie szans osób bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia szkolenia mające na celu zwiększenie szans osób bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia

27 Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

28 Celem stażu jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez bezrobotnego, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, Staż trwa od 3 do 12 miesięcy i jest odbywany wg programu określonego w umowie zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą. Pracodawca przyjmując stażystę otrzymuje świadczenie pracy wg ustalonego harmonogramu zgodnie z zasadami funkcjonowania własnej firmanie ponosząc przy tym, kosztów wynagrodzenia a ponadto ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej danej osoby pod kątem zatrudnienia jej w firmie po zakończeniu stażu.

29 Jest to instrument adresowany do osób bezrobotnych, które muszą podwyższyć lub zaktualizować swoje dotychczasowe kwalifikacje bądź zdobyć nowe w ramach przekwalifikowania. Jego celem jest ułatwienia ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które pracę utraciły i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe Jest to instrument adresowany do osób bezrobotnych, które muszą podwyższyć lub zaktualizować swoje dotychczasowe kwalifikacje bądź zdobyć nowe w ramach przekwalifikowania. Jego celem jest ułatwienia ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które pracę utraciły i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe

30 Nazwa forma aktywnych prace interwencyjne roboty publiczne stażeprzygotowanie zawodowe w miejscu pracy szkoleniaprace społecznie użyteczne Liczba osób 542114224674 Poziom bezrobocia w Gminie Gorzyce na dzień 31 grudnia 2005 roku 977 osób na dzień 31 grudnia 2006 roku 853 osób - zanotowano spadek bezrobocia 124 osoby

31 wyższe 81 osób średnie zawodowe i policealne 231 osób średnie ogólnokształcące 42 osoby zasadnicze zawodowe 273 osoby pozostałe 226 osób

32 od 18 do 24 lat187 osób od 25 do 34 lat266 osób od 35 do 44 lat187 osób od 45 do 54 lat184 osoby od 55 do 59 lat27 osób powyżej 60 lat2 osoby

33 do 1 m-ca 44 osoby od 1 do 3 m-cy139 osób od 3 do 6 m-cy126 osób od 6 do 12 m-cy107 osób od 12 do 24 m-cy 133 osoby powyżej 24 m-cy 304 osoby

34 Innowacją tego projektu jest wdrożenie na rynek tzw. Osoby Animatora, która będzie pełnić funkcję opiekuna grupy osób bezrobotnych. Jego zadaniem będzie : podnoszenie kwalifikacji osób określanie ich predyspozycji, słabych i mocnych stron dobór odpowiednich szkoleń pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych ułatwienie kontaktów z pracodawcami pomoc w negocjacjach zatrudnieniowych.

35 Kierownik Referatu ds. organizacyjnych: mgr Marta Jarosz Oprawa techniczna: mgr Monika Iwaszko


Pobierz ppt "Adres: ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce tel. 0-15 8362 075 www.gorzyce.itl.pl ZAPRASZAMY Wójt Gminy Gorzyce mgr inż. Marian Grzegorzek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google