Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEBUDOWA DZIAŁU HYDROTERAPII w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowkich Górach Maksymilian Hajzer Krystian Oleszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEBUDOWA DZIAŁU HYDROTERAPII w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowkich Górach Maksymilian Hajzer Krystian Oleszczyk."— Zapis prezentacji:

1 PRZEBUDOWA DZIAŁU HYDROTERAPII w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowkich Górach Maksymilian Hajzer Krystian Oleszczyk Andrzej Dróżdż Marcin Szeląg Barbara Sołoducha SPAŁA 24 – 25 maja 2012 1 1

2 Górnośląskie Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen. Jerzego Ziętka jest największym wieloprofilowym szpitalem rehabilitacyjnym dla osób dorosłych w Polsce. Wybudowany w roku 1961 szpital niesie pomoc rehabilitacyjną wszystkim osobom dotkniętym tzw. chorobami cywilizacyjnymi, obejmującymi schorzenia kardiologiczne, neurologiczne oraz narządu ruchu ( po wypadkach i urazach). GCR dysponuje 560 łóżkami, a jego personel liczy ok.510 osób.Każdego roku z leczenia korzysta w nim ok. 7,5 tyś. pacjentów ,dla których w ramach leczenia stacjonarnego szpital wykonuje ok procedur fizjoterapeutycznych, a w leczeniu ambulatoryjnym 2 2

3 Termomodernizacja budynków w GCR ,,Repty”
W maju 2010 r. szpital otrzymał ponad 5mln zł dotacji celowej z województwa śląskiego na realizację zadań: przebudowa gabinetu małych basenów (rok 2010) przebudowa gabinetu hydroterapii (rok 2011) modernizacja basenu rehabilitacyjnego (rok 2012) instalacja układu solarnego do podgrzewania wody basenowej (rok 2013) Przebudowa Działu Hydroterapii w GCR,,Repty”, to przede wszystkim modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, która do końca września 2010r. była prowadzona na zasadach wdrożonych projektów z lat sześćdziesiątych. Łącznie gabinet małych basenów oraz gabinet hydroterapii zużywał codziennie 110m3 wody. Podgrzana do temperatury 37o C woda, po każdym zabiegu trafiała do kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna, wykazała m.in. możliwość uzyskania znaczących oszczędności w zakresie zużycia wody i energii cieplnej w całym Dziale Hydroterapii i basenie rehabilitacyjnym. 3 3

4 1. Przebudowa gabinetu małych basenów
rozpoczęcie robót: lipiec 2010 zakończenie robót :listopad 2010 wartość inwestycji: zł ( w tym zł to środki własne szpitala) Rozwiązanie projektowe technologii uzdatniania wody, polegało na wykonaniu czterech, niezależnych ,zamkniętych układów wodnych. Widoczne na zdjęciu wanny wyposażone są w regulowane dysze powietrzne oraz dysze wodne. 4 4

5 1.1. Technologia uzdatniania wody gabinetu małych basenów
Woda zrzucana jest rynną przelewową whirpooli do zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych w maszynowni małych basenów. Pompy obiegowe wyposażone w łapacze nieczystości, nieustannie tłoczą wodę zrzutową ( brudną) do urządzeń służących regeneracji wody. Zbiornik retencyjny 5 5

6 W kolejności woda przechodzi przez filtry żwirowe ,do których wtłaczany jest koagulant ( najczęściej sole glinu i żelaza) wiążący niewidoczne nieczystości w kłaczki, które z kolei odkładają się na złożu w filtrze. Po obróbce mechanicznej woda poddana jest dezynfekcji podchlorynem sodu , lampą UV oraz ponownie zostaje podgrzana do temp.37oC W wodzie o podwyższonej temperaturze np. powyżej 28oC panują korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów ( bakterii, grzybów, glonów). Niewielka tylko ilość bakterii i grzybów ma działanie chorobotwórcze stanowiąc zagrożenie infekcji dla kapiących ale również powoduje śliskie osady na powierzchni wanny i zmętnienie wody. Układ filtracyjny 6 6

7 Parametry czynnika grzewczego 80/70oC
Układy podgrzewu wody małych basenów (wymienniki ciepła typu WB 300K) regulowane są poprzez zawory elektromagnetyczne. Urządzenia przepływowe ,przeciwprądowe stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną ,wykonaną z wysokostopowej stali austenitycznej. Parametry czynnika grzewczego 80/70oC Zapotrzebowanie ciepła- 20 kW dla jednego układu 7 7

8 Dla zachowania właściwych parametrów wody tj
Dla zachowania właściwych parametrów wody tj. stężenie wolnego chloru ,wartość pH ,potencjału redox oraz temperatury wody zastosowano system kontrolno-pomiarowy Analyt spełniający wymagania normy DIN 8 8

9 Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im gen. Jerzego Ziętka
SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 2010 I etap efekt ekonomiczny zł rocznie Przebudowa małych basenów 9 9

10 2. Przebudowa gabinetu hydroterapii
rozpoczęcie robót : czerwiec 2011r. zakończenie robót : listopad 2011r. wartość inwestycji : zł ( w tym zł to środki własne szpitala) Wybór wykonawcy robót oraz zakup urządzeń hydroterapeutycznych o wartości zł dokonano poprzez dwa niezależne przetargi nieograniczone. Dwadzieścia stanowisk hydroterapeutycznych zostało podłączonych do zamkniętego układu wodnego, wyposażonego w stację uzdatniania wody ,układ filtracyjny i dezynfekcyjny, układ grzewczy oraz stabilizacji ciśnienia wody. 10 10

11 Gabinet hydroterapii 11 11

12 - kończyny dolne + obręcz biodrowa
Kąpiele wirowe - kończyny dolne + obręcz biodrowa 12 12

13 Masaż wirowy + kąpiele perełkowe Masaż podwodny wężem 13 13

14 Katedra biczy szkockich
14 14

15 - kończyny dolne, kończyny górne
Kąpiele wirowe - kończyny dolne, kończyny górne 15 15

16 Hydromasaż bez kontaktu z wodą
16 16

17 2.1. Technologia uzdatniania wody w gabinecie hydroterapii
Regeneracja wody zrzutowej z urządzeń hydroterapeutycznych gabinetu hydroterapii jest nieco inna, bardziej skomplikowana aniżeli uzdatniane wody w gabinecie małych basenów. Woda z ujęć podziemnych często charakteryzuje się wysoką zawartością rozpuszczonego żelaza, manganu i związków wapnia, dlatego doprowadzona woda z własnego ujęcia wymaga wstępnej obróbki poprzez odżelaziacz i zmiękczacz. Woda pozbawiona żelaza oraz wapnia zabezpiecza urządzenia hydroterapeutyczne przed zniszczeniem. Minimalizuje zużycie środków czyszczących i dezynfekujących wewnętrzne ścianki wanien. Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania wody na potrzeby hydroterapii wynosi 118,97 KW. Zużycie ciepła na potrzeby hydroterapii wyniesie 1903,64GJ 17 17

18 Ze względu na niekorzystny układ pomieszczeń oraz znaczącą odległość Gabinetu Hydroterapii od stacji uzdatniania wody, zastosowano przepompownię , poprzez którą woda brudna trafia pod ciśnieniem do zbiornika retencyjnego. Proces uzdatniania wody polega na wstępnej koagulacji a następnie filtracji w złożu węgla aktywnego, dalej dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym oraz chlorowaniem wody do wartości 0,3-0,6 mg Cl/l. Podgrzana woda do temperatury 37oC trafia do drugiego zbiornika( wody czystej), który pełni rolę zasobnika dla potrzeb urządzeń hydroterapeutycznych. 18 18

19 Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im gen. Jerzego Ziętka
SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 2011 II etap zł rocznie Przebudowa gabinetu hydroterapii 19 19

20 3.Modernizacja basenu rehabilitacyjnego
Rozpoczęcie robót : styczeń 2012 Zakończenie robót : maj Wartość inwestycji : ,00 zł ( w tym zł to środki własne szpitala) Basen rehabilitacyjny o wymiarach 20m x10m i głębokości 1,85 m ustawiony jest na żelbetowych słupach, pomiędzy którymi znajdują się urządzenia służące uzdatnianiu i dezynfekcji wody. Woda basenowa w ilości 270 m3, codziennie poddawana jest trzy- krotnej regeneracji, przechodząc kolejno przez stację filtrów żwirowo -piaskowych, system dezynfekcji wspomagany wypróbowaną metodą ozonowania i układ podgrzewu wody obiegowej. Ze względu na dozowane środki chemiczne instalacja : rurociągi wody obiegowej, zbiorniki , filtry oraz armatura odcinająca i regulująca została wykonana z materiałów odpornych na działanie związków agresywnych. 20 20

21 3.1 Technologia uzdatniania wody basenowej
Wszystkie systemy uzdatniania wody basenowej składają się z tych samych procesów jednostkowych w różnej kombinacji, przeprowadzonych w różnego typu urządzeniach i przy zastosowaniu różnych substancji chemicznych. Wybrany system uzdatniania wody dla basenu rehabilitacyjnego w GCR ,,Repty” to : koagulacja + filtracja przez złoże wielowarstwowe + ozonowanie części strumienia wody obiegowej +korekta pH + dezynfekcja związkiem chloru. 21 21

22

23 3.2 Dezynfekcja wody poprzez system optoZON
Woda basenowa ozonowana jest w ilości 10-20%-ej części strumienia filtrowanej wody. Wydajność strumienia częściowego to max 30m3/h wody, dla której przewidziano 30g O3. Końcowe zmieszanie się wody ozonowanej z pozostałym strumieniem powoduje rozpad ozonu do wartości bezpiecznej (poniżej 0,01mgO3/l). Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy i środków dezynfekujących, ale jego wadą jest bardzo krótka trwałość, dlatego też w basenach publicznych zawsze jako metodę ozonowania wody rozumie się ozonowanie i chlorowanie konserwujące.

24

25 3.4 Urządzenia podgrzewające wodę obiegową
Do podgrzewania wody w czasie eksploatacji basenu oraz w czasie pierwszego napełniania zastosowano dwa przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD 6.5, jak również dwa wymienniki instalacji solarnej. Powierzchnia wymiany ciepła jednego wymiennika wynosi 5.70 m2.Do pomiaru i regulacji temperatury wody, zastosowano zespół automatycznej regulacji ECL 200 współpracujący z zaworem regulowanym poprzez napęd. Zapotrzebowanie ciepła w trakcie eksploatacji wynosi Q=86 kW Zapotrzebowanie ciepła w trakcie 48h rozruchu Q= 170 kW Zużycie ciepła w skali roku wyniesie 1091,16 GJ

26 3.5 Regulator pomiarowo- sterujący Agua Touch
Agua Touch, to kompletna technika basenowa ,przygotowana do sterowania wieloma układami wodnymi, mierząc i regulując poziom pH, wolnego chloru, napięcia redox i temperatury. System posiada możliwość wprowadzenia trybu pracy ekonomicznej , polegającej na redukcji zużycia wszystkich środków chemicznych dozowanych w sposób ciągły do wody ( zazwyczaj stosowany jest w nocy lub przy zmniejszonym obciążeniu układu wodnego). Agua Touch nadaje się do łączenia z systemami komunikacji komputerowej i ich sterowaniem przez bezpośrednie połączenie z internetem lub modemem telefonicznym.

27 3.6Niecka basenu oraz plaża w systemie glazurniczym PCI
Szczelność niecki basenowej może być zapewniona przez wodoszczelną konstrukcję betonową (głębokość penetracji wody ograniczona jest do 3-4cm) albo poprzez wykonanie podpłytkowej powłoki uszczelniającej. Poważnym problemem dla użytkowników basenu jest niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na mokrych płytkach, dlatego regulacja ta została ujęta w normie DIN Kąt nachylenia powierzchni , na której osoba z bosymi nogami może utrzymać się bez zsuwania dzieli płytki na grupy :A ,B,C Płytki z grupy antypoślizgowości A powinny być stosowane w korytarzach, szatniach i przebieralniach. Płytki z grupy B należy stosować w pomieszczeniach mokrych tj. natryski lub plaża, natomiast grupa C przewidziana jest na obrzeża przelewowe, schody do basenu i w nachylonych powierzchniach niecki basenu. Wszystkie płytki stosowane w basenach muszą cechować się niską nasiąkliwością. 27

28 Zmodernizowany basen rehabilitacyjny
Utrzymanie wysokiej jakości wody obiegowej jest procesem trudnym czasem kosztownym, ale powinno być celem nadrzędnym zarówno dla inwestora, projektanta jak i eksploatatora basenu. Należy wykonać wszystko co możliwe, by jakość wody spełniała wymogi aktualnych przepisów oraz by podnosić komfort w rehabilitacji wodnej pacjentów.

29 Dane z audytu energetycznego
Zadanie Przed modernizacją Po modernizacji Oszczędności Ciepła w GJ/rok wody w m3/rok Zużycie ciepła w GJ/rok Ilość wody w m3/rok Dla potrzeb basenu rehabiltacyjnego 1504,80 10800 125,4 1080 1379,4 9720 Dla potrzeb Działu Hydroterapii 6396,24 32790 1903,64 3279 4492,6 29511 Cyrkulacja 1158,91 - 965,76 193,15 Solary 600 Razem 9059,95 43590 2994,80 4359 6665,15 39231 29 29

30 Spodziewany efekt ekonomiczny Oszczędność w skali roku 512.000 zł
Oszczędność energii cieplnej ( 1 GJ=47,74 zł) 6665,15 GJ ,14 zł Oszczędność wody (1m3 =8.02 zł 39231 m3 ,62 zł Wyliczoną oszczędność należy pomniejszyć o: -zużytą energię elektryczną, -użyte środki chemiczne, -woda popłuczna -możliwy błąd w wyliczeniach audytu energetycznego) Oszczędność w skali roku zł 30 30

31 Dziękuję za uwagę Maksymilian Hajzer Spała maja 2012r


Pobierz ppt "PRZEBUDOWA DZIAŁU HYDROTERAPII w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji ,,Repty” im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowkich Górach Maksymilian Hajzer Krystian Oleszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google