Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój – jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój – jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozwój – jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych.

3 Cel nadrzędny i cele operacyjne Strategia Rozwoju Województwa Wpływ na rozwój społeczno gospodarczy na poziomie lokalnym

4 Modernizacja województwa – dlaczego? Modernizacja - przebudowa i zasadnicze przyspieszenie: Modernizacja - przebudowa i zasadnicze przyspieszenie: - zmiana profilu społeczno-gospodarczego województwa, - wydobycie walorów dotąd słabo eksponowanych albo nie uważanych za lokomotywy rozwoju, - wykreowanie całkiem nowych walorów oraz wizerunku województwa.

5 Podstawą strategii modernizacji jest więc: zidentyfikowanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji, nadanie im priorytetowego znaczenia (jako lokomotywom rozwoju) skoncentrowanie na nich aktywności promocyjnej oraz powiązanie z pozostałymi zagadnieniami kluczowymi dla rozwoju województwa.

6 W kierunku nowoczesnego społeczeństwa Tożsamość kulturowa Solidarność międzypokoleniowa Otwartość i tolerancja Kapitał społeczny Innowacyjność Technologie informacyjne Wykształcenie Mobilność

7 7 Główne wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego podstawa planowania strategicznego w okresie

8 BYDGOSZCZ TORUŃ WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ Bydgoszcz i Toruń – ośrodki metropolii krajowej najważniejsze ośrodki obsługi ludności i aktywizacji gospodarczej o znaczeniu regionalnym Grudziądz i Włocławek - ośrodki regionalne uzupełniające ośrodki obsługi ludności i aktywizacji gospodarczej o znaczeniu regionalnym pozostałe miasta powiatowe ośrodki obsługi ludności i aktywizacji gospodarczej o znaczeniu powiatowym pozostałe miasta oraz miejscowości gminne pełniące funkcję siedzib gmin - ośrodki obsługi ludności i aktywizacji gospodarczej o znaczeniu lokalnym

9 Problemy rozwoju, potencjały endogeniczne województwa oraz wyzwania polityki regionalnej. Problemy rozwoju, potencjały endogeniczne województwa oraz wyzwania polityki regionalnej. Problemy rozwoju województwa Depopulacja największych miast województwa. Niedorozwój systemu transportu publicznego (aspekty: dostępność zewnętrzna i system wewnątrzregionalny). Stan infrastruktury transportowej. Niedorozwój lokalnej infrastruktury technicznej. Niski poziom kapitału ludzkiego. Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia (dotyczy niektórych części województwa). Nieukierunkowane procesy osadnicze. Deficyt wody na Kujawach

10 Potencjały endogeniczne województwa ( istniejące i planowane) Potencjały endogeniczne województwa ( istniejące i planowane) Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe. Rolnictwo. Sieć osadnicza i struktura przestrzenna województwa jako uwarunkowanie kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców. Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój oraz potencjalne uzdrowisko Marusza. Regionalna platforma multimodalna.

11 Obszary przywęzłowe (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych). Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Produkcja energii odnawialnej na bazie płodów rolnych. Zapora i zbiornik na Wiśle poniżej Włocławka. Zbiornik Włocławski. Drogi wodne (aspekt turystyczny). Gaz z łupków.

12 Wyzwania polityki regionalnej Zbudowanie silnego obszaru metropolitalnego. Dostosowanie sfery obsługi ludności oraz przestrzeni do prognozowanych zmian demograficznych. Stworzenie regionalnego systemu transportu publicznego. Zapewnienie powszechnego dostępu do sieci informacyjnych. Stworzenie podstaw i wdrożenie polityki miejskiej. Określenie warunków lokalizacji, rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej. Wykorzystanie sąsiedztwa Berlina dla aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu. Wykreowanie marki województwa.

13 Mogą być nimi np.: - nowoczesna gospodarka i rozwój zasobów ludzkich - struktura funkcjonalno-przestrzenna i infrastruktura Wskazanie obszarów poszukiwań i strategicznej interwencji w województwie kujawsko - pomorskim

14 14 Uchwała sejmiku województwa (rozpoczęcie prac nad strategią) Zarząd Województwa (realizuje uchwałę Sejmiku) Zespół ds. opracowania strategii Zespół ds. opracowania strategii Konsultacje wewnętrzne Konsultacje z partnerami Społeczno – gosp. Zespoły eksperckie Konsultacje z partnerami Społeczno - gosp. Zespół ds. opracowania strategii Ocena ex ante Ocena oddziaływania na środowisko Uchwała Sejmiku przyjmująca Strategię Misja Cele działania Inteligentna specjalizacja KONCEPCJA STRATEGII ZAŁOŻENIA STRATEGII PROJEKT STRATEGII DOKUMENT STRATEGII ( jako efekt dialogu i kontaktów z partnerami społeczno gosp. ) Proces budowy strategii Wizja rozwoju Obszary strategicznej interwencji

15 STWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU WDROŻENIA STRATEGII WOJEWÓDZTWA 15 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PARTNERZY SPOŁECZNI PARTNERZY GOSPODARCZY GMINY/POZIOM LOKALNY SPÓJNY SYSTEM PROGRAMOWANIA ROZWOJU KOORDYNACJA ROZWOJU NA OBSZARZE POWIATÓW (NOWA ROLA STAROSTÓW) SUBREGIONY / OBSZARY FUNKCJONALNE

16 SAMORZĄDPOWIATOWY SAMORZĄD GMINNY SAMORZĄD GMINNY SAMORZĄD GMINNY SAMORZĄD GMINNY Kierunek rozwoju powiatu

17 nowoczesnego społeczeństwa wysokiej jakości żywności pochodzącej z efektywnego rolnictwa konkurencyjnych miast sprawnego systemu regionalnego transportu publicznego powszechnie rozpoznawalne jako region nowoczesny innowacyjnej gospodarki atrakcyjne dla inwestycji prowadzące systematyczne działania na rzecz wspierania zidentyfikowanych przewag konkurencyjnych zajmujące czołowe pozycje w kraju w wybranych dziedzinach rozwoju społeczno-gospodarczego Kujawsko - Pomorskie to województwo: Kujawsko - Pomorskie to województwo: - elementy wizji rozwoju - - elementy wizji rozwoju -

18 Misja Województwa (cel nadrzędny) to : Misja Województwa (cel nadrzędny) to : Aktualna misja Podniesienie poziomu konkurencyjności województwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego Misja Województwa (cel nadrzędny) to : Misja Województwa (cel nadrzędny) to : Aktualna misja Podniesienie poziomu konkurencyjności województwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego

19 2. Województwo Kujawsko – pomorskie konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy 1.Osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców i konkurencyjności regionu w oparciu o aktywność społeczną przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów Proponowana misja :

20 Operacjonalizacja Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – jak będą sformułowane ustalenia SRW

21 Misja rozwoju województwa Cele strategiczne (9) Obszar działań: Gospodarka i społeczeństwo Strategiczny kierunek działań Operacyjne kierunki działań Obszar działań: Środowisko i infrastruktura Strategiczny kierunek działań Operacyjne kierunki działań

22 Obszar działań: Gospodarka i społeczeństwo Misja rozwoju województwa Cele strategiczne: 1)Projekt solidarności międzypokoleniowej 2)Rozwój społeczny (wykształcenie oraz zdrowie) 3)(Radykalne) ograniczenie bezrobocia 4)Rozwój gospodarki 5)Modernizacja obszarów wiejskich (aktywizacja społeczno-gospodarcza) 6)Polityka miejska 7)Silna metropolia 8)Rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym 9)Tożsamość i promocja województwa Obszar działań: Środowisko i infrastruktura

23 Obszar działań: Gospodarka i społeczeństwo Sprawne zarządzanie regionem Konkurencyjna gospodarka Wysokiej jakości usługi publiczne Nowoczesne społeczeństwo Regionalna tożsamość Dostępny region Uporządkowana przestrzeń Gospodarcze wykorzystanie przestrzeni Obszar działań: Środowisko i infrastruktura Strategiczne kierunki działań

24 PROPONOWANE CELE STRATEGICZNE CELE STRATEGICZNE ROZWOJU ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWA

25 Zaproponowane CELE zostały zidentyfikowane na podstawie: analizy uwarunkowań analizy polityki rządu wobec regionów analizy prognoz artykułowanych aspiracji województwa CELE dotyczą kontynuacji działań naprawczych, ale ze zwróceniem szczególnej uwagi na modernizację województwa (w aspekcie społeczeństwa i przestrzeni) oraz dostosowanie do nowych wyzwań rozwoju Zaproponowane CELE zostały zidentyfikowane na podstawie: analizy uwarunkowań analizy polityki rządu wobec regionów analizy prognoz artykułowanych aspiracji województwa CELE dotyczą kontynuacji działań naprawczych, ale ze zwróceniem szczególnej uwagi na modernizację województwa (w aspekcie społeczeństwa i przestrzeni) oraz dostosowanie do nowych wyzwań rozwoju

26 CEL STRATEGICZNY Projekt solidarności międzypokoleniowej CEL STRATEGICZNY Projekt solidarności międzypokoleniowej Projekt polegać ma na dostosowaniu potencjału usług publicznych do zmiany potrzeb wynikającej z prognozowanego znacznego wzrostu liczby ludności starszej Cel: Przeprowadzenie z wyprzedzeniem niezbędnych działań dostosowawczych w zakresie rozbudowy potencjału instytucji obsługi ludności Uzasadnienie:

27 CEL STRATEGICZNY Rozwój społeczny CEL STRATEGICZNY Rozwój społeczny Głównym celem jest zasadnicza poprawa poziomu wykształcenia oraz poprawa stanu zdrowia, które opierać się będą na zmianie mentalności społeczeństwa oraz rozwoju infrastruktury. W zakresie edukacji zwraca się szczególną uwagę na promocję nauk ścisłych Cel: Projekt ma na celu rozwiązanie dwóch bardzo istotnych problemów społecznych: - Niskiego poziomu wykształcenia i niedostosowania do wymogów rynku pracy i współczesnych procesów cywilizacyjnych - Wysokiego poziomu zachorowalności – zwłaszcza na choroby nowotworowe Uzasadnienie:

28 CEL STRATEGICZNY Radykalne ograniczenie bezrobocia CEL STRATEGICZNY Radykalne ograniczenie bezrobocia Głównym celem jest znaczące i trwałe ograniczenie bezrobocia Priorytet ten wiąże się i wzajemnie wzmacnia z priorytetem Modernizacja obszarów wiejskich bowiem zakłada się, że najważniejsze działania koncentrować się powinny na obszarach wiejskich Cel: Istotne jest rozwiązanie dwóch podstawowych problemów: -Ubóstwa ludności związanego z długotrwałym pozostawaniem bez pracy -Likwidacja bariery dla realizacji ambitnych celów rozwojowych, wymagających aktywności i zaangażowanie społeczeństwa całego regionu Uzasadnienie:

29 CEL STRATEGICZNY Rozwój gospodarki CEL STRATEGICZNY Rozwój gospodarki Głównym celem jest szeroko rozumiana aktywizacja gospodarki, przejawiająca się: 1.Zwiększeniem liczby miejsc pracy 2.Zwiększeniem wartości produkcji 3.Zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych (nowe inwestycje) 4.Zwiększeniem konkurencyjności poprzez innowacyjność Cel: Uzasadnieniem są pogarszające się relatywne (na tle innych regionów) wskaźniki gospodarcze oraz trwale wysoki poziom bezrobocia. Rozwój gospodarki jest dźwignią oddziałującą na szereg innych aspektów, stąd zakłada się liczne korzyści skojarzone (głównie w sferze społecznej, ale także dla budżetów gmin) Uzasadnienie:

30 CEL STRATEGICZNY Modernizacja obszarów wiejskich CEL STRATEGICZNY Modernizacja obszarów wiejskich Głównym celem jest zasadnicza poprawa jakości życia ludności wiejskiej poprzez wyprowadzenie nadmiaru siły roboczej z rolnictwa oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia ludności wiejskiej Priorytet wiąże się i wzajemnie wzmacnia z priorytetami: Rozwój gospodarki, Radykalne ograniczenie bezrobocia, Rozwój społeczny Cel: Projekt ma na celu rozwiązanie podstawowego problemu ubóstwa oraz postępującej zapaści cywilizacyjnej obszarów wiejskich. W kontekście identyfikowanych wyzwań rozwojowych, nierozwiązanie problemów społecznych obszarów wiejskich będzie hamowało realizację jakichkolwiek projektów rozwojowych Uzasadnienie:

31 CEL STRATEGICZNY Polityka miejska CEL STRATEGICZNY Polityka miejska Głównym celem jest nadanie nowych impulsów rozwojowych miastom – to znaczy identyfikacja najważniejszych potrzeb rozwojowych miast wszystkich klas wielkościowych oraz koncentracja działań na tych aspektach, które w danej kategorii miast gwarantują największe korzyści społeczne i gospodarcze (efekt dźwigni) Priorytet wiąże się i wzajemnie wzmacnia z priorytetami: Silna metropolia, Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój społeczny Cel: Głównym celem jest aktywizacja społeczno-gospodarcza miast wszystkich klas wielkościowych – tak by na każdym poziomie hierarchicznym miasta były lokomotywami rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Ważnym aspektem jest kontynuacja rewitalizacji miast oraz rozwój usług publicznych Uzasadnienie:

32 CEL STRATEGICZNY Silna metropolia CEL STRATEGICZNY Silna metropolia Głównym celem jest trwałe umiejscowienie metropolii bydgosko-toruńskiej w sieci miast tej rangi w kraju Cel: Projekt ma podstawowe znaczenie dla kształtowania wizerunku i pozycji województwa kujawsko-pomorskiego na tle polskich regionów. Niepowodzenie projektu będzie oznaczało trwałe zepchnięcie Bydgoszczy i Torunia do pozycji miast znaczenia 2-3-rzędnego w krajowej hierarchii sieci osadniczej i degradację ich funkcji regionalnych (mieszkańcy wejdą w krąg oddziaływań sąsiednich metropolii). Degradacja dotyczyć będzie także pozycji regionu – nie będzie zaliczany do regionów budujących potencjał kraju, a raczej do kategorii regionów konsumujących potencjał tworzony przez pozostałe regiony. Uzasadnienie:

33 CEL STRATEGICZNY Strategiczna infrastruktura techniczna CEL STRATEGICZNY Strategiczna infrastruktura techniczna Celem jest wyróżnienie kategorii infrastruktury technicznej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa, a następnie uwzględniania tej kategorii w podejmowaniu decyzji o planowaniu rozwoju. Cel: Przeprowadzenie waloryzacji infrastruktury według jej ważności dla funkcjonowania województwa jest uzasadnione przede wszystkim względami ekonomicznymi (konieczność dokonywania wyboru w obliczu braku środków na objęcie działaniami całości sieci) oraz społecznymi (wpływ na jakość życia) i gospodarczymi (wpływ na warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej) Uzasadnienie: Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna zapewniająca spójność wewnętrzną oraz dostępność zewnętrzną Do tej kategorii mogą być również zaliczane inne rodzaje infrastruktury, jak: sieci teleinformatyczne, radioteleskop, niektóre rodzaje urządzeń służących bezpieczeństwu

34 CEL STRATEGICZNY Tożsamość i promocja województwa CEL STRATEGICZNY Tożsamość i promocja województwa Wykreowanie tożsamości regionalnej, rozumianej jako: -Jednoznacznie rozpoznawany i pozytywnie konotowany wizerunek województwa -Zintegrowanie społeczności województwa Cel: Zakłada się odniesienie korzyści na 2 płaszczyznach: promocji regionu oraz budowania kapitału społecznego związanego z tożsamością terytorialną. Cele cząstkowe, to: - zbudowanie wizerunku województwa (jak nas widzą?) - określenie aspiracji regionalnych (kim chcemy być?) - zintegrowanie społeczności regionu wokół wspólnych celów rozwojowych Uzasadnienie:

35 Projekt solidarności międzypokoleniowej (Radykalne) ograniczenie bezrobocia Modernizacja obszarów wiejskich Rozwój społeczny (wykształcenie oraz zdrowie) Silna metropolia Polityka miejska Rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym Tożsamość i promocja województwa Cele strategiczne należy traktować jako równorzędne i równoważne dla rozwoju województwa Niektóre cele strategiczne dotyczą częściowo podobnych zakresów problematyki – w tym wypadku powtórzenie ma na celu podkreślenie innych ważnych aspektów danego zagadnienia Rozwój gospodarki Podsumowanie

36 Kierunki rozwoju Włocławka i obszaru funkcjonalnego w kontekście SRW K-P

37 WŁOCŁAWE K Obszar funkcjonalny Włocławka

38 Elementy diagnozy : 1. Włocławski obszar wyludnienia, wykluczenia społecznego i bezrobocia 2. Włocławski obszar gospodarczy o niezadowalającej atrakcyjności inwestycyjnej 3. Zalew Włocławski i jego turystyczne oraz gospodarcze wykorzystanie

39 4. Niedoinwestowane obszary uzdrowiskowo – wypoczynkowe 5. Niezadowalająca dostępność transportowa obszaru włocławskiego 6. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców obszaru funkcjonalnego Włocławka

40 Wnioski do kierunków rozwoju województwa: 1. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie 2. Promowanie stref gospodarczych i prowadzenie polityki na rzecz pozyskania inwestorów 3. Działania na rzecz zagospodarowania i rozwoju Zalewu Włocławskiego

41 4. Promocja regionu 5. Wspieranie rozbudowy infrastruktury uzdrowiskowej 6. Rozwój systemu transportowego województwa 7. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

42 Synteza celów rozwojowych dla Włocławka i obszaru funkcjonalnego 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2. Radykalna poprawa sytuacji społeczno – gospodarczej mieszkańców 3. Pełne wykorzystanie endogenicznych czynników rozwoju

43 Obszar działań: Gospodarka i społeczeństwo Cele strategiczne: 1)Projekt solidarności międzypokoleniowej 2)Rozwój społeczny (wykształcenie oraz zdrowie) 3)(Radykalne) ograniczenie bezrobocia 4)Rozwój gospodarki 5)Modernizacja obszarów wiejskich (aktywizacja społeczno-gospodarcza) 6)Polityka miejska 7)Silna metropolia 8)Rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym 9)Tożsamość i promocja województwa Obszar działań: Środowisko i infrastruktura

44 Sprawne zarządzanie regionem Konkurencyjna gospodarka Wysokiej jakości usługi publiczne Nowoczesne społeczeństwo Regionalna tożsamość Dostępny region Uporządkowana przestrzeń Gospodarcze wykorzystanie przestrzeni Strategiczne kierunki działań

45 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Planowania Strategicznego Ul. Skłodowskiej – Curie 73, Toruń Tel


Pobierz ppt "Rozwój – jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google