Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia ( Załącznik nr 2 oraz Formularz PEFS)

2 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 składamy z każdym wnioskiem o płatność, nawet gdy żadne zajęcia się jeszcze nie rozpoczęły (wtedy tabele od 1-5 należy wyzerować, natomiast w tabeli 6 wypełnić wartość docelową wskaźników). FORMULARZ PEFS 2007 powinien być składany na oddzielnej płycie CD.

3 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozytywnie zweryfikowana część sprawozdawcza wniosku o płatność jest koniecznym warunkiem do zatwierdzenia dokumentu i zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta…

4 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia składa się z 6 tabel: 1.Przepływ uczestników projektu. 2.Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie. 3.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15 - 24 i 55 - 64 lata. 4.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie. 5.Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie. 6.Osiągnięte wartości wskaźników.

5 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skróty w każdej tabeli obecne Mr Mp Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu realizacji. Liczba osób, które uczestniczą w projekcie od początku jego realizacji.

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1A. Przepływ uczestników projektu - I wniosek o płatność Nazwa Projektodawcy: Nr wniosku o płatność: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego KMOgółemKM KM KM 12345678910111213 Mr21300 0 011 20 Mp21 300 0 01 1 Komentarz Suma = + + 3 01 2 2

7 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1A. Przepływ uczestników projektu - II wniosek o płatność Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego KMOgółemKM KM KM 12345678910111213 Mr112314 00 0 000 Mp32 5314011 Komentarz 2+1 1+1

8 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1B. Przepływ uczestników projektu - dotyczy wieloletnich projektów systemowych PUP, OPS i PCPR. Nazwa Projektodawcy: Nr umowy ramowej: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba os ó b, kt ó re: rozpoczęły udział w projekcie powr ó ciły do projektu zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego. po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie KM Og ó łem KM Og ó ł em KM Og ó łem KM Og ó ł em KM Og ó łem KM Og ó łem 1234891089 56789 111213 Mr 0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 000 Mp 3 250 0 0 0 0 0 314 01 1 Kome ntarz

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1B. Przepływ uczestników projektu - dotyczy wieloletnich projektów systemowych PUP, OPS i PCPR. Nazwa Projektodawcy: Nr umowy ramowej: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba os ó b, kt ó re: rozpoczęły udział w projekcie powr ó ciły do projektu zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego. po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie KM Og ó łem KM Og ó ł em KM Og ó łem KM Og ó ł em KM Og ó łem KM Og ó łem 1234891089 56789 111213 Mr 0 1 1 20 2 0 00 0 0 0 00 0 2 1 3 Mp 3 36 20 2 0 0 0 1 1 2 01 1 Kome ntarz

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Lp.Status osoby na rynku pracy Mr Mp KMOgółemKM 123 45678 1 Bezrobotni2 22 2 w tym osoby długotrwale bezrobotne 1 1 1 1 2 Osoby nieaktywne zawodowo 1 1 1 1 w tym osoby uczące lub kształcące się 1 1 1 1 3 Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych w tym pracownicy w gorszym położeniu 4 Ogółem21 321 3 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.1 w tym migranci wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.7 w tym osoby niepełnosprawne wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.6 w tym osoby z terenów wiejskich 2 1 3 2 1 3 Komentarz nauczyciele

11 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15- 24 i 55-64 lata L.p.Przedział wiekowy MrMp KMOgółemKM 12345678 1osoby młode (15-24 lata) 1 0 1 1 0 1 2 osoby w wieku starszym (55-64 lata) 0 0 0 0 00 w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) 0 0 0 00 0 Komentarz

12 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie L.p.Wykształcenie MrMp KMOgółemKM 12345678 1 podstawowe, gimnazjalne i niższe 1 01 1 01 2ponadgimnazjalne 0 00 0 00 3pomaturalne 0 00 0 00 4wyższe 1 12 1 12 Zgodność z tabelę 1A lub 1B 2 1 3 2 1 3 Komentarz Wykształcenie uczestników projektu należy określić w chwili rozpoczęcia ich udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji.

13 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podstawowe, gimnazjalne i niższe wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych ponadgimnazjalne wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe wyższe wykształcenie wyższe (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub doktora) W tym wierszu należy również wykazać osoby, które ukończyły studia podyplomowe oraz studia doktoranckie Wykształcenie pomaturalne należy wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych

14 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5.Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie Lp.Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem MrMp 1234 1Mikroprzedsiębiorstwa 2Małe przedsiębiorstwa 3Średnie przedsiębiorstwa 4Duże przedsiębiorstwa 5Ogółem Komentarz Tabelę należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do przedsiębiorstw.

15 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET VII Działanie 7.1 1 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji - w tym osoby z terenów wiejskich 2 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 3 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 Programowe zakończenie ścieżki uczestnictwa Moment przystąpienia do projektu Zakończenie udziału w projekcie potwierdzone dyplomem/ certyfikatem

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 1 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 2 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Nie dotyc zy 3 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS Nie dotyc zy 4 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 Zakończenie udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką uczestnictwa Moment podpisania umowy o dofinansowanie Instytucja = inicjatywa Moment przystąpienia do projektu

17 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX Działanie 9.1 1 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu Nie dotyczy 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 3 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu Nie dotyczy - w tym na obszarach miejskich Nie dotyczy - w tym na obszarach wiejskich Nie dotyczy 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 Moment podpisania umowy o dofinansowanie Dzieci, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projekcie

18 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX Działanie 9.2 1 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Nie dotyczy 2 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Nie dotyczy 3 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 Moment podpisania umowy o dofinansowanie Uczniowie, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli udział w projekcie

19 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX Działanie 9.3 1 Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach projektu 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 osoby, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projekcie

20 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.4 1 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich - w tym nauczyciele kształcenia zawodowego Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie Określone liczbowo rezultaty i produkty zawarte w części 3.4 ostatniego zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego.. … Komentarz 6. Osiągnięte wartości wskaźników L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 nauczyciele, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli udział w krótkich formach doskonalenia zawodowego

21 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013, (grudzień 2008 r.) Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013, (grudzień 2008 r.) Formularz PEFS 2007 wersja 2.0, (16 wrzesień 2009 r.) Załączniki do wniosku o płatność, Załącznik nr 2 - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, (07 styczeń 2009 r.)

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013, (grudzień 2008 r.) Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013, (grudzień 2008 r.) Formularz PEFS 2007 wersja 2.0, (16 wrzesień 2009 r.) Załączniki do wniosku o płatność, Załącznik nr 2 - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, (07 styczeń 2009 r.)

23 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kiedy formularz jest wypełniany i przekazywany? Dane zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Wypełniony formularz PEFS - tylko wersję elektroniczną - projektodawca składa wraz z Wnioskiem beneficjenta o płatność. Formularz powinien zawierać dane wszystkich osób które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Weryfikacja statusu uczestników będzie możliwe poprzez analizę pół określających datę rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie. Uwaga : Do formularza PEFS 2007 wprowadzamy dane osobowe osób nieletnich, które ukończyły 12 rok życia lub rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie pierwszej klasy gimnazjum. Formularz PEFS

24 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007 Imię i nazwisko użytkownika Identyfikator użytkownika Zakres przydzielonych uprawnień Data nadania uprawnień Data odebrania uprawnień Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

25 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uruchomienie aplikacji Dla prawidłowego działania Farmularza makra w MS Excel muszą być ustawiona na poziomie co najmniej średnim. Podczas ponownego otwierania aplikacji należy włączyć makra

26 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W celu poprawnego logowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony u beneficjenta jest zobowiązany do użycia loginu i hasła przekazanego mu przez Biuro PO KL Pierwszy krok Drugi krok

27 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokonanie logowania z wykorzystaniem loginu i hasła administratora powoduje pojawienie się okna umożliwiającego zarządzanie użytkownikami Formularza PEFS 2007

28 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Aktualności i bieżące informacje: http://www.mrr.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl http://www.pokl.sbrr.pl http://www.wup.kielce.pl

39 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel. 041-335-05-02 FAX-041-335-06-07 pokl_sekr@pokl.sbrr.pl Przygotowała: EB


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google