Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia"— Zapis prezentacji:

1 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
(Załącznik nr 2 oraz Formularz PEFS)

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 składamy z każdym wnioskiem o płatność, nawet gdy żadne zajęcia się jeszcze nie rozpoczęły (wtedy tabele od 1-5 należy wyzerować, natomiast w tabeli 6 wypełnić wartość docelową wskaźników). FORMULARZ PEFS 2007 powinien być składany na oddzielnej płycie CD.

3 „Pozytywnie zweryfikowana część sprawozdawcza wniosku o płatność jest koniecznym warunkiem do zatwierdzenia dokumentu i zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta…”

4 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL pt
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia składa się z 6 tabel: Przepływ uczestników projektu. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie. Osiągnięte wartości wskaźników.

5 Skróty w każdej tabeli obecne
Mr Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu realizacji. Liczba osób, które uczestniczą w projekcie od początku jego realizacji. Mp

6 Suma = + + 1A. Przepływ uczestników projektu - I wniosek o płatność
Nazwa Projektodawcy: Nr wniosku o płatność: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Mp  3  0  1 Komentarz 2 Suma = 3 1 2

7 1A. Przepływ uczestników projektu - II wniosek o płatność
Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr  0 Mp  5 Komentarz 2+1 1+1

8 1B Przepływ uczestników projektu dotyczy wieloletnich projektów systemowych PUP, OPS i PCPR. Nazwa Projektodawcy: Nr umowy ramowej: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie powróciły do projektu zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego. po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie K M Ogó łem Ogółem 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 11 12 13 Mr  0 Mp  3  2 Kome ntarz

9 1B Przepływ uczestników projektu dotyczy wieloletnich projektów systemowych PUP, OPS i PCPR. Nazwa Projektodawcy: Nr umowy ramowej: Wniosek o płatność za okres: Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie powróciły do projektu zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego. po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie K M Ogó łem Ogółem 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 11 12 13 Mr  2  0 Mp  3 Kome ntarz

10 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie
Lp. Status osoby na rynku pracy Mr Mp K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 Bezrobotni  2 w tym osoby długotrwale bezrobotne  1 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych w tym pracownicy w gorszym położeniu  3 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych   wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.1 w tym migranci  wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.7 w tym osoby niepełnosprawne  wypełniamy tylko w Poddziałaniu 1.3.6 w tym osoby z terenów wiejskich Komentarz nauczyciele

11 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata L.p. Przedział wiekowy Mr Mp K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 osoby młode (15-24 lata) osoby w wieku starszym (55-64 lata)  0 w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) Komentarz

12 Zgodność z tabelę 1A lub 1B
4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie L.p. Wykształcenie Mr Mp K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 podstawowe, gimnazjalne i niższe  1  0 ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Zgodność z tabelę 1A lub 1B Komentarz Wykształcenie uczestników projektu należy określić w chwili rozpoczęcia ich udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji.

13 podstawowe, gimnazjalne i niższe
Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych ponadgimnazjalne wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe pomaturalne należy wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych wyższe wykształcenie wyższe (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub doktora) W tym wierszu należy również wykazać osoby, które ukończyły studia podyplomowe oraz studia doktoranckie

14 Tabelę należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do przedsiębiorstw.
5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie Lp. Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem Mr Mp 1 2 3 4 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 5 Ogółem Komentarz

15 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 PRIORYTET VII Działanie 7.1 1 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji - w tym osoby z terenów wiejskich 2 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 3 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) Programowe zakończenie ścieżki uczestnictwa Moment przystąpienia do projektu Zakończenie udziału w projekcie potwierdzone dyplomem/ certyfikatem

16 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 Działanie 7.2 1 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 2 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Nie dotyczy 3 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 4 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Zakończenie udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką uczestnictwa Moment podpisania umowy o dofinansowanie Instytucja = inicjatywa Moment przystąpienia do projektu

17 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 PRIORYTET IX Działanie 9.1 1 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu Nie dotyczy 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 3 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu - w tym na obszarach miejskich - w tym na obszarach wiejskich Moment podpisania umowy o dofinansowanie Dzieci, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projekcie Moment podpisania umowy o dofinansowanie

18 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 PRIORYTET IX Działanie 9.2 1 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Nie dotyczy 2 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych 3 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu Moment podpisania umowy o dofinansowanie Moment podpisania umowy o dofinansowanie Uczniowie, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli udział w projekcie

19 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 PRIORYTET IX Działanie 9.3 1 Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach projektu osoby, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projekcie

20 6. Osiągnięte wartości wskaźników
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 Działanie 9.4 1 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich - w tym nauczyciele kształcenia zawodowego Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie Określone liczbowo rezultaty i produkty zawarte w części 3.4 ostatniego zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego .. Komentarz nauczyciele, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli udział w krótkich formach doskonalenia zawodowego

21 Źródła informacji Zasady systemu sprawozdawczości PO KL , (grudzień 2008 r.) Podręcznik wskaźników PO KL , (grudzień 2008 r.) Formularz PEFS 2007 wersja 2.0, (16 wrzesień 2009 r.) Załączniki do wniosku o płatność, Załącznik nr 2 - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, (07 styczeń 2009 r.)

22 Źródła informacji Zasady systemu sprawozdawczości PO KL , (grudzień 2008 r.) Podręcznik wskaźników PO KL , (grudzień 2008 r.) Formularz PEFS 2007 wersja 2.0, (16 wrzesień 2009 r.) Załączniki do wniosku o płatność, Załącznik nr 2 - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,(07 styczeń 2009 r.)

23 Formularz PEFS Kiedy formularz jest wypełniany i przekazywany?
Dane zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Wypełniony formularz PEFS - tylko wersję elektroniczną - projektodawca składa wraz z Wnioskiem beneficjenta o płatność. Formularz powinien zawierać dane wszystkich osób które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Weryfikacja statusu uczestników będzie możliwe poprzez analizę pół określających datę rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie. Uwaga : Do formularza PEFS 2007 wprowadzamy dane osobowe osób nieletnich, które ukończyły 12 rok życia lub rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie pierwszej klasy gimnazjum.

24 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007
Imię i nazwisko użytkownika Identyfikator użytkownika Zakres przydzielonych uprawnień Data nadania uprawnień Data odebrania uprawnień Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

25 Uruchomienie aplikacji
Dla prawidłowego działania Farmularza makra w MS Excel muszą być ustawiona na poziomie co najmniej średnim. Podczas ponownego otwierania aplikacji należy włączyć makra

26 W celu poprawnego logowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony u beneficjenta jest zobowiązany do użycia loginu i hasła przekazanego mu przez Biuro PO KL Pierwszy krok Drugi krok

27 Dokonanie logowania z wykorzystaniem loginu i hasła administratora powoduje pojawienie się okna umożliwiającego zarządzanie użytkownikami Formularza PEFS 2007

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Aktualności i bieżące informacje: http://www. mrr. gov. pl http://www

39 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel FAX Przygotowała: EB


Pobierz ppt "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google