Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w zakresie konsultacji społecznych. Holandia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w zakresie konsultacji społecznych. Holandia."— Zapis prezentacji:

1 w zakresie konsultacji społecznych. Holandia.
Warsztaty pt. „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.” Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych. Holandia. Łochów, r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 HOLANDIA DANE PODSTAWOWE
Liczba ludności: Ustrój: monarchia konstytucyjna, system parlamentarny Konstytucja Królestwa Niderlandów z 1815 r. Głowa państwa: Królowa Beatrix Władza ustawodawcza: dwuizbowy Parlament: Senat i Izba Reprezentantów Władza wykonawcza: rząd z Premierem na czele Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 DEMOKRACJA KONSOCJACYJNA
w rządzie (władzy wykonawczej) muszą zasiadać przedstawiciele wszystkich grup społecznych; wszystkim grupom przysługuje prawo veta w stosunku do decyzji większości, a ponowne uchwalenie prawa jest możliwe jedynie po wprowadzeniu poprawek znaczącą większością głosów; podział stanowisk, funduszy i funkcji dla wszystkich grup proporcjonalnie do ich wielkości; daleko posunięta autonomia grup podziału tzn. wydzielone są obszary, w które władza państwowa nie ma prawa ingerować. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 ORGANY LEGISLACYJNE Monarcha: Królowa odgrywa kluczową rolę w tworzeniu gabinetu oraz rozmowach koalicyjnych i konsultacjach pomiędzy liderami partii; Rząd posiada pełną inicjatywę ustawodawczą i kreuje politykę państwa, która jest koordynowana przez Radę Ministrów; Rada Stanu: ciało doradcze rządu; Izba Reprezentantów - główna izba parlamentu, w której prowadzone są dyskusje nad propozycjami nowych ustaw oraz sprawowana jest kontrola nad gabinetem (rządem) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 PRAWO A KONSULTACJE SPOŁECZNE 1
Konstytucja Królestwa Niderlandów: art.4 – prawo do głosowania, art.5 – prawo do pisemnej petycji do instytucji państwowych, art.50 – Stany Generalne (parlament) są reprezentantem wszystkich obywateli Holandii, art.66 – gwarantujący publiczny dostęp do posiedzeń Stanów Generalnych, art.110 –„wypełniając swoje obowiązki, organy rządowe powinny przestrzegać prawa społeczeństwa do informacji według zasad określonych przez Ustawę Parlamentarną”, art gwarantujący publiczny dostęp do posiedzeń organów administracji rządowej i samorządowej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 PRAWO A KONSULTACJE SPOŁECZNE 2
ustawa o jawności działań władz (1980), określa ramy prawne aktywnego i biernego obowiązku udostępniania informacji przez organy publiczne; ustawa o organizacjach przemysłowych reguluje kwestie ustanawiania organizacji partnerskich oraz ich udziału w procesie konsultacji (Rada Społeczno-Ekonomiczna); regulaminy Stanów Generalnych (Izby Reprezentantów i Senatu) określają jawność informacji na poszczególnych etapach procedury legislacyjnej oraz prezentują możliwe formy partycypacji społecznej; Holenderska Rada Doradcza ds. Obciążeń Administracyjnych ACTAL (wzmacnianie głosu przedsiębiorców i zwiększenie wpływu ich opinii na prawodawstwo). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 OBYWATELE W PROCESIE LEGISLACJNYM 1
formalne grupy doradcze sieć organizacji pozarządowych pełniących rolę grup doradczych organizacja regularnych spotkań z przedsiębiorcami i społeczeństwem zastosowanie metod interaktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 OBYWATELE W PROCESIE LEGISLACJNYM 2
Centrum na rzecz Demokracji i Państwa Prawa: nowoczesne, interaktywne forum społeczne; ma prowadzić do zwiększenia umiejętności obywatelskich oraz zwiększenia politycznego i społecznego udziału w życiu społecznym; ma zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat podstawowych wartości i podstaw państwa prawa; organizacja programów i działań skierowanych do profesjonalistów, członków org. politycznych, opinii publicznej, turystów, studentów, uczniów i in. wielopłaszczyznowe debaty mają usprawnić komunikację pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wspomóc rozwój społeczeństwa obywatelskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 OBYWATELE W PROCESIE LEGISLACJNYM 3
Rowój e-demokracji: nowy sposób prowadzenia konsultacji społecznych z wykorzystaniem Internetu „Przewodnik po Elektronicznych Konsultacjach Społecznych” Biuro ds. Innowacyjnej Polityki - zbieranie dobrych przykładów wdrożeń e-konsultacji, pomoc w prowadzeniu takich konsultacji Ministrowie powinni zamieszczać na platformie konsultacyjnej propozycje nowego prawa wraz z opisem jego podstaw społeczno-gospodarczych oraz spodziewanym efektem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 DOSTĘP PARTNERÓW SPOŁECZNYCH DO INFORMACJI
Informacja na życzenie, Uczestnictwo w posiedzeniach Stanów Generalnych, władz prowincjonalnych i gminnych, Uczestnictwo w pracach komisji, Bezpośredni kontakt z deputowanymi, Służby informacyjne, Publikacja dokumentów parlamentarnych i projektów ustaw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 1
Holenderska Rada Społeczno-Ekonomiczna: rząd powinien w większym stopniu angażować się w stymulowanie wzrostu gospodarczego i zapewnienie zatrudnienia, przy wsparciu sektora przemysłowego; poprzez umożliwienie przedstawicielom pracodawców i pracowników wyrażenia opinii uda się uniknąć kolejnych kryzysów gospodarczych; Rada jest finansowana przez organizacje pracodawców; ciało trójstronne: związki zawodowe + pracodawcy + niezależni eksperci, mianowani przez królową. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 2
Holenderska Rada Społeczno-Ekonomiczna Kompetencje: Doradztwo dla rządu i parlamentu Nadzór nad radami przemysłowymi Wykonywanie i egzekwowanie prawa  Nadzorowanie fuzji Promowanie biznesowych i konsumenckich samoregulacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 3
Fundacja Pracy (1945): przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych platforma dla negocjowania porozumień społecznych oraz sektorowych układów zbiorowych główne ciało doradcze rządu w sprawach społecznych i ekonomicznych konsultacje pomiędzy członkami fundacji i rządem, w trakcie których wypracowywane są narzędzia i mechanizmy zmian rynkowych umowy dotyczące polityki, mające wpływ na lokalne procesy negocjacyjne

14 DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 4
Konfederacja Holenderskiego Przemysłu i Pracodawców (VNO-NCW): skupia ponad 80% średnich holenderskich firm i prawie wszystkie firmy zatrudniające ponad 500 osób (łącznie ponad 115 tys. przedsiębiorstw); reprezentuje swoich członków na zewnątrz poprzez bieżącą współpracę z rządem, władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi regularne konsultacje z rządem, analiza klimatu społeczno-gospodarczego, opracowywanie nowych ustaw gospodarczych dostarczenie członkom aktualnych informacji, także w zakresie prowadzonych działań legislacyjnych i konsultacyjnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 5
Holenderska Konfederacja Związków Zawodowych (FNV): największa federacja związkowa, skupiająca ok. 60% członków związków zawodowych i 14 niezależnych central związkowych; udział w procesie konsultacji rządu z partnerami społecznymi w zakresie rynku pracy i spraw pracowniczych; konsultacje w sprawie propozycji rządu dotyczącej zmian w systemie emerytalnym (głosowanie on-line) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 1
Contract with the Future (2000) - dokument opublikowany przez rząd holenderski: kontynuacja polityki zbliżania społeczeństwa do organów publicznych poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych, zdefiniowano rolę rządu w społeczeństwie informacyjnym, określono wizję na przyszłość: „Wolność przez połączenie”, otwarcie polityki państwa na społeczeństwo, poprawa dostępności do władz i uczestnictwa obywateli w procesach państwowych, poprawienie wiarygodności władzy poprzez rozwój e-rządu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2
Contract with the Future - metody i narzędzia wdrożeniowe: ustalenie kosztów i korzyści, jakie przyniesie wdrożenie planu e-rządu, stworzenie panelu użytkownika zaproszenie przedstawicieli różnych sektorów, aby określili własne preferencje w zakresie rozwoju informatycznego kraju określenie jakich usług rządowych oczekują obywatele w ramach programu określenie jakie jest wykorzystanie przez partnerów społecznych narzędzi elektronicznych określenie sposobów, w jakie organizacje te mogą przyczyniać się do utrzymania dynamicznej równowagi pomiędzy rządem, rynkiem i społeczeństwem w wirtualnym świecie, określenie sposobów zabezpieczenia danych personalnych w sieci, określenie jakie parametry powinny zostać spełnione dla wykorzystania narzędzi do organizacji rządowych debat cyfrowych

18 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 3
Onboard komputer taxi (2007): Cel: ustanowić politykę dla usług taksówek za rozsądną cenę – komputer pokładowy; Inspektorat Transportu i Gospodarki Wodnej w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektora i organizacji konsumentów; Konsultacje społeczne rządu i producentów; Efekt: dokument „Badanie Rynku - Konsultacje”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 4
Budowanie konsensusu w Almere – udane e-konsultacje: przekazanie mieszkańcom inicjatywy zabudowy części miasta; tradycyjne spotkania grupowe oraz konsultacje elektroniczne prowadzone poprzez stronę internetową miasta jako ich uzupełnienie; wykorzystano tzw. wskaźnik konsensusu, który umożliwił uczestnikom wybór pomiędzy różnymi układami; Efekt: lista 20 możliwych projektów rewitalizacji miasta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 5
Wskaźnik opinii w zakresie planowania przestrzennego: konsultacje w zakresie planowania przestrzennego w Holandii; uruchomiono dedykowaną stronę internetową, poprzez którą każdy uczestnik mógł wypełnić ankietę poświęconą planowaniu przestrzennemu; Dodatkowe konsultacje telefoniczne; Efekt: 4600 kwestionariuszy, których analiza posłużyła jako materiał do przyszłej dyskusji na temat planowania przestrzennego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 REKOMENDACJE DLA POLSKI
prowadzić przejrzystą i jawną politykę legislacyjną angażować grupy eksperckie już na etapie procesu planowania legislacyjnego oraz przygotowania projektów ustaw wprowadzić konieczność bezwzględnego udzielania pisemnej odpowiedzi przez właściwego ministra na pytania partnerów społecznych wprowadzić memorandum zawierające analizy, pytania i wątpliwości grup zainteresowanych oraz odpowiedzi przedstawicieli rządu; zapewnić możliwość prowadzenia konsultacji społecznych pocztą, przez Internet oraz w drodze rozmów bezpośrednich; opracować przewodnik po konsultacjach elektronicznych, zawierający dobre przykłady e-konsultacji, możliwości i formy ich zastosowania zapewnić partnerom społecznym odpowiedni czas na podjęcie rozmów i analizę problemu partnerzy społeczni powinni budować konsensus poprzez konsultacje własnych członków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Dziękuję za uwagę. iped@kig.pl info@dobrerzadzenie.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "w zakresie konsultacji społecznych. Holandia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google