Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393)

3 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

4 Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. 2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

5 3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 4.  Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

6 Warunki umożliwiające rozpoczęcie stażu

7 Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: […] Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a;

8 Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

9 Art. 22. 3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

10 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej określają te przepisy.

11 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby kształcenia zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

12 Art. 10. 5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. 8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9.

13 Art  W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

14 Art  Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. 11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.

15 Odbywanie stażu

16 Rozpoczęcie stażu

17 Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

18 Art. 9d. 4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

19 Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust
Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

20 Art. 9c. 2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

21 Art. 10. 3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

22 Art. 9e. 4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

23 Art. 9c. 3. zd. 1. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10.

24 § 3. 1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. 4. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. 5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

25 § 4. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. 3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

26 Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

27 § 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

28 § 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1)   obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2)   udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3)   korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

29 § 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

30 § 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

31 § 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

32 Przedłużenie stażu, przerwanie stażu oraz kontynuacja stażu rozpoczętego w innej szkole

33 Art. 9d. 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

34 Art. 9f. 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

35 Zakończenie stażu – sprawozdanie i ocena
dorobku zawodowego

36 Art. 9c. 3. zd. 2. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. § W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

37 Art. 9c. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust
Art. 9c. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. § 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

38 Art. 9c. 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

39 Art. 9c. 8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

40 Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne

41 Wniosek o podjęcie postępowania

42 Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

43 Art. 63. § 1 K.p.a. - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. § 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. § 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

44 Art. 64. § 1. K.p.a. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

45 Organ, do którego wniosek jest skierowany
Imię i nazwisko Miejscowość, data Adres do korespondencji Organ, do którego wniosek jest skierowany TREŚĆ ŻĄDANIA Np.: Wnoszę (proszę) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego) na stopień nauczyciela dyplomowanego (mianowanego, kontraktowego). czytelny podpis

46 Art. 9g. 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

47 Organ, do którego wniosek jest skierowany
Imię i nazwisko Miejscowość, data Adres do korespondencji Organ, do którego wniosek jest skierowany Wnoszę (proszę) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego) na stopień nauczyciela dyplomowanego (mianowanego, kontraktowego). Wnoszę o udział w składzie Komisji przedstawiciela ……………………………… (nazwa związku zawodowego) W załączeniu dokumentacja, o której mowa w § 9 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393). czytelny podpis

48 Dokumentacja składana przez nauczyciela stażystę

49 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

50 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

51 Dokumentacja składana
przez nauczyciela kontraktowego

52 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

53 Art. 107. § 1. K.p.a. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. § 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

54 Art. 9b. 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

55 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

56 Dokumentacja składana
przez nauczyciela mianowanego

57 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

58 Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust
Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: 3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

59 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

60 3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,

61 OPIS I ANALIZA Opis – przebieg danego działania, charakterystyka: cele realizowanego działania, sposoby realizacji działania, terminy, uczniowie, itp. Analiza – badanie poszczególnych elementów podjętego działania, informacja o wpływie podejmowanych działań na podniesienia jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego, o pozytywnych efektach dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych podjętych działań oraz o doskonaleniu pracy własnej, o sposobie badania tych efektów, wykorzystanych narzędziach, wynikach ewaluacji, badania osiągnięć uczniów, itp. – w odniesieniu do ucznia, nauczycieli, szkoły; 

62 - samoocenę efektów pracy (opis nie tylko sukcesów, także porażek – wnioski na przyszłość),
- wskazanie uzyskanych efektów w odniesieniu do ucznia, nauczycieli, szkoły, - zrealizowane działania powinny wybiegać poza nauczycielskie obowiązki, - przy nabytych uprawnieniach, kwalifikacjach, ukończonych formach szkolenia należy wykazać ich wykorzystanie w pracy ze wskazaniem efektów.

63 § 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

64 Przykłady: wszelkie formy doskonalenia warsztatu i metod pracy (warsztaty, wykłady, konferencje studia podyplomowe); uzyskiwanie nowych kwalifikacji; samodoskonalenie; wdrożenie własnego/innego programu edukacyjnego, naprawczego, poprawy jakości, wychowawczego, innowacji, IN, przedsięwzięć, projektów edukacyjnych, konstruowanie programów naprawczych po sprawdzianach i egzaminach w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych itp.; organizacja autorskich konkursów, imprez, projektów, prezentacji, prowadzenie kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych opieka nad SU, organizacjami szkolnymi; praca w organach szkoły, zespołach problemowych np. opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości, diagnozy problemów edukacyjnych, wychowawczych, arkuszy ewaluacyjnych, ankiet itp.;

65 pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu wychowawczego, praca w zespole; działalność w ramach WDN (lider), planowanie pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkole; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla innych nauczycieli; pedagogizacja rodziców; „Sokrates” i inne projekty międzynarodowe; „Szkoła z klasą”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  SUS – szkoła ucząca się, Szkoła promująca zdrowie itp.; organizowanie konkursów, szkolnych, środowiskowych, interdyscyplinarnych promujących szkołę i jej działania, olimpiad; przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach , olimpiadach; pozyskiwanie sponsorów, pomocy dydaktycznych; różne formy promocji szkoły w środowisku…

66 Działalność innowacyjną prowadzoną przez szkoły i placówki reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56 poz. 506 z późn. zm.).

67 2) wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej  

68 Technologia informacyjna to zespół środków (urządzeń takich jak komputery, sieci komputerowe) i narzędzi (oprogramowania), które służą do wszechstronnego posługiwania się informacją. Pozwala na wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i praktyczne zastosowanie informacji w różnych dziedzinach działalności człowieka. Wraz z technologią komunikacyjną jest obecnie nieodzownym elementem wspierania edukacji.

69 Przykłady stosowania TI i K:
praca dydaktyczna z uczniami na zajęciach przedmiotowych z wykorzystaniem TI i K; tworzenie autorskich programów komputerowych dla uczniów; przygotowanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń, testów i analiz, foliogramów, PP, scenariuszy, kart pracy; prowadzenie dziennika w arkuszu kalkulacyjnym; publikacja w internecie; opracowania wyników egzaminów zewnętrznych, tabel, zestawień – prezentacje, excel, bazy danych; tworzenia stron www; tworzenie baz danych – o uczniach, wynikach itp.; opis znajomości innych programów oraz sposób ich wykorzystania;

70 ukończenie podyplomowych studiów informatycznych, kursów on-line; kursów e-learningu;
udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych itp.; elektroniczny kontakt nauczycieli w kraju i za granicą; wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych;  elektroniczne prowadzenie książki protokołów rady pedagogicznej; prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystywania TI i K; prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem TI i K; komputerowe redagowanie gazetki szkolnej, broszur, folderów szkolnych; prowadzenie zajęć informatycznych w świetlicach środowiskowych; organizowanie konkursów z wykorzystaniem TI i K…

71 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

72 Przykłady: prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły (w tym nauczycieli stażystów i kontraktowych) lub nauczycieli z innych szkół; pełnienie funkcji opiekuna stażu; udział w procesie WDN – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli; prowadzenie warsztatów, konferencji dla nauczycieli, doskonalących/kwalifikacyjnych warsztatów metodycznych, szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów itp.;

73 publikacje, ewentualnie autorskie referaty wygłoszone podczas szkoleń:
artykuły w czasopismach, książkach oświatowych, Internecie, publikacje elektroniczne – płyty CD, oprogramowania, własny podręcznik, publikacja testów, scenariuszy, narzędzi pomiaru, referatów; dokonywanie pomiarów dydaktycznych i ich prezentacja z uwzględnieniem działań naprawczych; wykorzystywanie zdobytego doświadczenia w ramach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w procesie dzielenia się wiedzą.

74 a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

75 Własny  program nauczania powinien spełniać wymogi rozporządzenia oraz spełniać warunek podstawy programowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977)

76 Opracowanie i wdrożenie programu obejmuje:
diagnozę przebieg opracowania i obudowę programu: szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje ich oceny z uwzględnieniem standardów omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja sposoby ewaluacji programu – analiza dokumentów, ankieta, obserwacja, rozmowa, analiza prac uczniów, ocen w przypadku publikacji programu – nazwiska rzeczoznawców, który opiniowali program procedurę dopuszczenia programu do użytku wdrożenie programu ewaluację uzyskane efekty

77 Przykłady programów: programy własne nauczania ogólnego; program pracy z uczniem zdolnym; program pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, programy świetlic środowiskowych); program koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych; programy edukacji regionalnej, ekologiczne, zielonych szkół, profilaktyczne; programy zajęć przygotowujących do egzaminów lub sprawdzianów programy szkoleń i kursów dla nauczycieli, rodziców, uczniów; programy warsztatów metodycznych program wymiany młodzieży program doskonalenia nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego

78 b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

79 Podstawy prawne: doradca metodyczny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz z późn. zm.)

80 egzaminator OKE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.)

81 ekspert Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U r. poz. 354)

82 Art. 9g. 11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
§ Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy [Karta Nauczyciela], z zastrzeżeniem ust. 2. Art. 9g. 11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która: 2)   jest nauczycielem dyplomowanym;

83 rzeczoznawca Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)

84 d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;

85 Opis i analiza powinny uwzględniać wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły tj. działania pozwalające na wykorzystanie znajomości języka obcego w pracy z uczniami lub pracy własnej np.: realizacja projektów międzynarodowych; publikacje obcojęzyczne; wymiana doświadczeń z nauczycielami z danego obszaru językowego; opracowanie materiałów obcojęzycznych w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli lub samokształcenia; prowadzenie koła językowego; wymiana młodzieży…

86 w przypadku nauczyciela mianowanego:
b) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d.

87 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAAWANSOWANĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz z późn. zm.).

88 Załącznik do rozporządzenia
2. Zaawansowana znajomość języka: 1) język angielski: a) Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5–7,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS): – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt, – wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mi­nimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mini­mum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, d) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Expert” łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Expert”, e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 4 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, f) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 76–84 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests, g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 6;

89 2) język niemiecki: a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut, b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut, c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz, d) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch, Österreich Institut; 3) język francuski: a) Certificat d’acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres – Francja, b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), c) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (DS), Alliance Française, d) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Alliance Française, e) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Centre International d’Etudes Pedagogiques; 4) język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Società Dante Alighieri; 5) język hiszpański: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes; 6) świadectwa złożenia egzaminu państwowego z języka obcego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz.Urz. MEN Nr 7, poz. 44).

90 3. Biegła znajomość języka:
1) język angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE) – ocena A, B lub C, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 7,5–9,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS): – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt, – wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mini­mum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Mastery” łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Mastery”, Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 5 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Test of English Academic – z wynikiem 85 pkt i powyżej, Edexcel, Pearson Language Tests, Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 7;

91 2) język niemiecki: a) Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut, b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut, c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut, d) Goethe-Zertifikat C2: GDS, Goethe-Institut; 3) język francuski: a) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Sèvres – Francja, b) Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Française, c) Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF) (C1), Alliance Française, d) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Centre International d’Etudes Pedagogiques; 4) język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Società Dante Alighieri; 5) język hiszpański: a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes, c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.

92 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

93 Działania podejmowane we współpracy z innymi uwzględniać powinny własny wkład w realizację.
Pamiętać należy o znaczeniu słowa współpraca – wszystkim stronom musi ona przynieść pozytywne efekty. Przykłady: współpraca z domami dziecka, domem spokojnej starości, hospicjum, szpitalem, ośrodkami specjalnymi przy zaangażowaniu uczniów szkoły; współpraca z komendą policji, z sądami, kuratorami, opieką socjalną; współpraca z poradniami specjalistycznymi, świetlicami; środowiskowymi, terapeutycznymi, kuratorskimi; współpraca z ODN-ami, OKE, KO, ZNP, TPD, uczelniami (praktyki studenckie), wydawnictwami;

94 współpraca z fundacjami (np
współpraca z fundacjami (np. Monar); na rzecz rodzin poszkodowanych przez sekty; pomoc rodzinom ubogim, podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie; współpraca z klubami sportowymi, turystycznymi i organizacjami młodzieżowymi; współpraca z uczelniami medycznymi - katedrą higieny; PCK, stacją krwiodawstwa, sanepidem;. współpraca z ambasadami; pełnienie funkcji w strukturach samorządowych, fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji; współpraca z zagranicą w ramach projektu wymiany młodzieży, w ramach koła europejskiego, programu Phare, Sokrates, a szkoły zawodowe w ramach praktyk, itp.; pełnienie funkcji kuratora sądowego dla nieletnich; organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych, „Sprzątanie świata”, „Góra grosza” itp.; pozyskiwanie sponsorów…

95 f) uzyskanie  innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

96 Nagrody i sukcesy są efektem podejmowanych działań
nagrody dyrektora szkoły, burmistrza, kuratora oświaty, ministra edukacji,  medal KEN; inne odznaczenia od stowarzyszeń, komitetów, organizacji; listy gratulacyjne za sukcesy odniesione przez uczniów; sukcesy uczniów, zajmujących wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych w konkursach powiatowych i gminnych, itp.;   Nagrody i sukcesy są efektem podejmowanych działań

97 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

98 Opis sytuacji problemowej, (problem jako zagadnienie) analiza możliwości rozwiązań, studiowanie pomocnej literatury, planowanie i podejmowanie działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Przykładowe problemy: Jak pracować z uczniem dyslektycznym? W jaki sposób rozwijać zainteresowania ucznia zdolnego? W jaki sposób integrować rodziców i uczniów w działaniach na rzecz szkoły? Jak poprawić frekwencję uczniów opuszczających zajęcia w klasie maturalnej? Praca z uczennicą uzależnioną od narkotyków. W jaki sposób doprowadzić do poprawy relacji między uczniami i nauczycielami? Jak przygotować uczniów słabych do egzaminu zewnętrznego? Jak zdiagnozować przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci z rodzin patologicznych?

99 Ogólny schemat opisu i analizy przypadku:
Identyfikacja problemu Geneza i dynamika zjawiska Znaczenie problemu – teoria, literatura (biografia) Prognoza negatywna pozytywna Propozycje rozwiązania Wdrażanie oddziaływań Efekty oddziaływań  

100 Nauczyciel przed komisją

101 Nauczyciel stażysta

102 § Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.

103 Nauczyciel kontraktowy

104 § Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: dokonuje prezentacji dorobku zawodowego; odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.

105 Prezentacja dorobku

106 Przygotowując się do prezentacji pamiętać należy przede wszystkim o ustosunkowaniu się do spełnienia wymagań. Zadaniem nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest przekonanie komisji, że wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia zostały przez niego spełnione w jak najlepszy sposób.

107 Prezentacja powinna zostać oparta na konkretnych przykładach, można sporządzić plan według wymagań paragrafów rozporządzenia i krok po kroku zapoznać komisję z realizacją poszczególnych punktów. Nauczyciel powinien przedstawić najważniejsze działania, dokonać samooceny, odnieść się do dalszego rozwoju zawodowego, zaznaczyć chęć kontynuacji zadań, które przyczyniły się w szczególny sposób do jego rozwoju zawodowego.

108 Wypowiedź powinna być składna, bez zbędnych szczegółów, ciekawa i co istotne nieprzedłużająca się w czasie. Należy budować zdania w sposób zwięzły i fachowy, przekonujący i jasny. Nauczyciel ma wykazać, że w trakcie stażu zyskał wiele doświadczenia, które posłuży mu w dalszej pracy, powinien przedstawić mocne strony rozwoju, wykazać zaradność, umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji, sposób nowoczesnego działania, wartość osiągniętych celów.

109 Nauczyciel mianowany

110 § Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

111 Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna

112 Nadanie nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego

113 Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

114 Art. 9b. 3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

115 Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust
Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły; 2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; 3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.

116 Art. 9b. 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

117 Ślubowanie

118 Art. 15. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

119 Odmowa nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego

120 Art. 9b. 6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

121 Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

122 Art. 10. § 1. KPA  Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Art. 127. § 1. KPA Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

123 Art. 9b. 7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio: 1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę; 2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

124 Dodatkowy staż

125 Art. 9c. 11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

126 Art. 9g. 8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: 1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; 2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.

127 Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

128 Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego

129 Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

130 Szczególny tryb ubiegania się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego

131 Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

132 Art. 9e. 2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust
Art. 9e. 2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

133 Art. 9e. 3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

134 Art. 9e. 5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.

135 § 9. 2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art
§ 9. 2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego; 2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 3;

136 4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7; 5) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 7; 6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru, z zastrzeżeniem pkt 7;

137 7). w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust
7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a także: a)  zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.

138 Dziękuję za uwagę

139 Rafał Górka tel


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google