Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2008-2015 Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Olkusz, 6 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2008-2015 Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Olkusz, 6 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2008-2015 Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Olkusz, 6 maja 2008 r.

2 2 Zawartość prezentacji Istota strategii rozwoju lokalnego i zarządzania strategicznego na szczeblu lokalnym. Istota strategii rozwoju lokalnego i zarządzania strategicznego na szczeblu lokalnym. Struktura Strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz na lata 2008-2015. Struktura Strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz na lata 2008-2015. Główne ustalenia Strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz na lata 2008-2015. Główne ustalenia Strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz na lata 2008-2015. Zarządzanie rozwojem lokalnym w oparciu o strategię. Zarządzanie rozwojem lokalnym w oparciu o strategię.

3 3 ISTOTA STRATEGII

4 4 Cechy strategii Kompleksowość spojrzenia, łączenie różnych aspektów rozwojowych, poszukiwanie synergii pomiędzy różnymi funkcjami i działaniami.Kompleksowość spojrzenia, łączenie różnych aspektów rozwojowych, poszukiwanie synergii pomiędzy różnymi funkcjami i działaniami. Rozpatrywanie systemu złożonego z gminy i jej otoczenia.Rozpatrywanie systemu złożonego z gminy i jej otoczenia. Relatywnie wysoki poziom abstrakcji.Relatywnie wysoki poziom abstrakcji. Myślenie o trwałości rozwoju i tworzenie podstaw dla długofalowego rozwoju gminy.Myślenie o trwałości rozwoju i tworzenie podstaw dla długofalowego rozwoju gminy.

5 5 Strategia dokument Nowy sposób myślenia o rozwoju miasta i gminy. Nowy sposób myślenia o rozwoju miasta i gminy. Odkrycie nowych możliwości rozwoju. Odkrycie nowych możliwości rozwoju. Aktywność i determinacja w kreowaniu rozwoju. Aktywność i determinacja w kreowaniu rozwoju. Zmiana dokonana w rzeczywistości. Zmiana dokonana w rzeczywistości. MYŚLENIE DZIAŁANIE

6 6 STRUKTURA STRATEGII

7 7 Układ treściowy strategii Założenia do strategii. Założenia do strategii. Diagnoza. Diagnoza. Wizja rozwoju. Wizja rozwoju. Priorytety strategiczne. Priorytety strategiczne. Cele strategiczne. Cele strategiczne. Analiza SWOT. Analiza SWOT. Mierniki. Mierniki. Projekty strategiczne. Projekty strategiczne. Zasady wdrażania strategii. Zasady wdrażania strategii.

8 8 Uzasadnienie dla struktury strategii usystematyzowanie wiedzy o gminie, usystematyzowanie wiedzy o gminie, umiejscowienie gminy w otoczeniu, umiejscowienie gminy w otoczeniu, koncentracja na priorytetach rozwojowych, koncentracja na priorytetach rozwojowych, wskazanie skutecznych ścieżek dochodzenia do wyznaczonych priorytetów i celów, wskazanie skutecznych ścieżek dochodzenia do wyznaczonych priorytetów i celów, nakreślenie ram dla programów i projektów rozwoju gminy. nakreślenie ram dla programów i projektów rozwoju gminy.

9 9 Ścieżka realizacji strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz Wizja rozwoju – oczekiwany profil rozwoju miasta. Wizja rozwoju – oczekiwany profil rozwoju miasta. Priorytety rozwoju – dziedziny według których zostały pogrupowane wartości z wizji rozwoju. Priorytety rozwoju – dziedziny według których zostały pogrupowane wartości z wizji rozwoju. Cele strategiczne – najważniejsze stany lub procesy konieczne do osiągnięcia w wyróżnionych priorytetach. Cele strategiczne – najważniejsze stany lub procesy konieczne do osiągnięcia w wyróżnionych priorytetach. Projekty – wstępnie zidentyfikowane i nazwane konkretne przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym. Projekty – wstępnie zidentyfikowane i nazwane konkretne przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym.

10 10 TREŚĆ STRATEGII

11 11 Strategia rozwoju gminy - założenia oparcie procesu formułowania i wdrażania strategii na zasadach partnerstwa, oparcie procesu formułowania i wdrażania strategii na zasadach partnerstwa, stworzenie podstaw dla długofalowego rozwoju gminy, stworzenie podstaw dla długofalowego rozwoju gminy, uzyskanie elastyczności treści strategii i ścieżek jej wdrażania. uzyskanie elastyczności treści strategii i ścieżek jej wdrażania.

12 12 Strategia zintegrowana Strategia obejmująca różne wymiary rozwoju miasta i gminy: gospodarczy, społeczny, przestrzenny, ekologiczny, kulturalny, … Strategia obejmująca różne wymiary rozwoju miasta i gminy: gospodarczy, społeczny, przestrzenny, ekologiczny, kulturalny, … Strategia tworząca powiązania pomiędzy różnymi wymiarami, wzmacniająca efekty pozytywnej synergii pomiędzy rozwojem w tych wymiarach. Strategia tworząca powiązania pomiędzy różnymi wymiarami, wzmacniająca efekty pozytywnej synergii pomiędzy rozwojem w tych wymiarach.

13 13 Strategia zrównoważonego rozwoju Strategia zachowująca lokalne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Strategia zachowująca lokalne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Strategia rozsądnego gospodarowania posiadanymi zasobami przyrodniczymi, przestrzenią, respektująca system wartości i tradycji społeczności lokalnej. Strategia rozsądnego gospodarowania posiadanymi zasobami przyrodniczymi, przestrzenią, respektująca system wartości i tradycji społeczności lokalnej. Strategia świadomego samoograniczania dopuszczalnych rozwiązań. Strategia świadomego samoograniczania dopuszczalnych rozwiązań.

14 14 Wizja rozwoju gminy Zbiór kluczowych wartości obejmujących: Zbiór kluczowych wartości obejmujących: relacje między mieszkańcami, relacje między mieszkańcami, warunki materialne życia mieszkańców, warunki materialne życia mieszkańców, swobodę rozwoju mieszkańców, swobodę rozwoju mieszkańców, wartości środowiskowe, wartości środowiskowe, koordynację realizowanych funkcji, koordynację realizowanych funkcji, równomierny rozwój gminy, równomierny rozwój gminy, budowanie i wykorzystywanie pozycji w otoczeniu. budowanie i wykorzystywanie pozycji w otoczeniu.

15 15 Filary wizji rozwoju miasta i gminy Olkusz Funkcjonalna, przestrzenna i historyczna integracja rozwoju miasta. Funkcjonalna, przestrzenna i historyczna integracja rozwoju miasta. Atrakcyjność miasta i gminy dla biznesu oraz siła lokalnej struktury gospodarczej. Atrakcyjność miasta i gminy dla biznesu oraz siła lokalnej struktury gospodarczej. Partycypacja mieszkańców w rozwoju miasta i gminy oraz społeczności lokalnej – rozwój realnej samorządności. Partycypacja mieszkańców w rozwoju miasta i gminy oraz społeczności lokalnej – rozwój realnej samorządności. Jakość życia. Jakość życia. Rozwój zrównoważony. Rozwój zrównoważony.

16 16 Zachowania na rzecz osiągnięcia wartości zapisanych w wizji kontynuacja – podtrzymywanie wraz z twórczym wzbogacaniem, kontynuacja – podtrzymywanie wraz z twórczym wzbogacaniem, intensyfikacja – ilościowe i jakościowe rozwijanie z wprowadzaniem nowych wartości, intensyfikacja – ilościowe i jakościowe rozwijanie z wprowadzaniem nowych wartości, innowacja – kreowanie nowych zachowań, innowacja – kreowanie nowych zachowań, wycofanie / ograniczanie. wycofanie / ograniczanie.

17 17 Problemy i konflikty związane z realizacją wizji rozwoju Problemy: różnica pomiędzy tym, co zakładane, a tym co aktualne lub prognozowane. różnica pomiędzy tym, co zakładane, a tym co aktualne lub prognozowane.Konflikty: możliwe niebezpieczeństwa pojawiające się w wyniku osiągania wartości. możliwe niebezpieczeństwa pojawiające się w wyniku osiągania wartości.

18 18 Priorytety strategicznego rozwoju miasta i gminy Zasadnicza orientacja podejmowanych działań dla: zrealizowania wizji rozwoju i osiągnięcia zapisanych w niej wartości, zrealizowania wizji rozwoju i osiągnięcia zapisanych w niej wartości, przełamania problemów w realizacji wizji, przełamania problemów w realizacji wizji, złagodzenia (wyeliminowania) potencjalnych konfliktów związanych z realizacją wizji. złagodzenia (wyeliminowania) potencjalnych konfliktów związanych z realizacją wizji.

19 19 Priorytety strategiczne (1/5) Zdywersyfikowana, konkurencyjna i innowacyjna struktura gospodarcza. Zdywersyfikowana, konkurencyjna i innowacyjna struktura gospodarcza. Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój bazy ekonomicznej miasta i gminy opierający się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, historycznych oraz lokalnych tradycji gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców: Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój bazy ekonomicznej miasta i gminy opierający się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, historycznych oraz lokalnych tradycji gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców: rozwijająca się przedsiębiorczość mieszkańców odkrywająca nowe możliwości zagospodarowania wewnętrznych potencjałów miasta i gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego, rozwijająca się przedsiębiorczość mieszkańców odkrywająca nowe możliwości zagospodarowania wewnętrznych potencjałów miasta i gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego, współpraca lokalnych podmiotów gospodarczych podwyższająca ich efektywność działania oraz pozycję konkurencyjną w otoczeniu (trwałe i rozwijające się sieci kooperacji), współpraca lokalnych podmiotów gospodarczych podwyższająca ich efektywność działania oraz pozycję konkurencyjną w otoczeniu (trwałe i rozwijające się sieci kooperacji), wykorzystywanie subregionalnego rynku i sąsiedztwa aglomeracji dla rozwoju usług i oferty spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja, kultura, rozrywka) oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta. wykorzystywanie subregionalnego rynku i sąsiedztwa aglomeracji dla rozwoju usług i oferty spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja, kultura, rozrywka) oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Olkusza. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Olkusza. wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy, wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy, dobre wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych wspomagające realizację nowych działalności gospodarczych przy respektowaniu zasad ekorozwoju. dobre wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych wspomagające realizację nowych działalności gospodarczych przy respektowaniu zasad ekorozwoju.

20 20 Priorytety strategiczne (2/5) Bezpieczeństwo mieszkańców w podstawowych wymiarach egzystencji. Bezpieczeństwo mieszkańców w podstawowych wymiarach egzystencji. Zrównoważona sytuacji na rynku pracy pozwalająca na systematyczne podnoszenie poziomu życia mieszkańców i zapobieganie negatywnym zjawiskom migracji: Zrównoważona sytuacji na rynku pracy pozwalająca na systematyczne podnoszenie poziomu życia mieszkańców i zapobieganie negatywnym zjawiskom migracji: dostęp mieszkańców do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiający stałe doskonalenie kwalifikacji, dostęp mieszkańców do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiający stałe doskonalenie kwalifikacji, powstawanie w mieście i gminie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań i aspiracji mieszkańców, powstawanie w mieście i gminie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań i aspiracji mieszkańców, Pozytywnie oceniane przez aktualnych mieszkańców warunki życia w mieście i gminie pozwalające na przyciąganie kolejnych mieszkańców: Pozytywnie oceniane przez aktualnych mieszkańców warunki życia w mieście i gminie pozwalające na przyciąganie kolejnych mieszkańców: wysoka estetyka miasta i gminy, wyróżniające walory środowiskowe, kulturowe oraz przyjazność przestrzeni publicznej, wysoka estetyka miasta i gminy, wyróżniające walory środowiskowe, kulturowe oraz przyjazność przestrzeni publicznej, dobra dostępność mieszkańców do usług społecznych, rekreacji i kultury, dobra dostępność mieszkańców do usług społecznych, rekreacji i kultury, infrastrukturalne przygotowanie terenów w gminie dla celów mieszkaniowych i usługowych. infrastrukturalne przygotowanie terenów w gminie dla celów mieszkaniowych i usługowych.

21 21 Priorytety strategiczne (3/5) Rozwój samorządności i wspólnota lokalna. Rozwój samorządności i wspólnota lokalna. Wysoki poziom patriotyzmu lokalnego mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania: Wysoki poziom patriotyzmu lokalnego mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania: wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za rozwój i wygląd swoich miejscowości, wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za rozwój i wygląd swoich miejscowości, wysokie zainteresowanie i aktywność mieszkańców nakierowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego miasta i gminy. wysokie zainteresowanie i aktywność mieszkańców nakierowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego miasta i gminy.

22 22 Priorytety strategiczne (4/5) Funkcjonalna i przestrzenna spójność miasta i gminy. Funkcjonalna i przestrzenna spójność miasta i gminy. Rozwinięty system komunikacji stwarzający mieszkańcom we wszystkich miejscowościach równe szanse funkcjonowania i rozwoju: Rozwinięty system komunikacji stwarzający mieszkańcom we wszystkich miejscowościach równe szanse funkcjonowania i rozwoju: wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta i miejscowości gminy usuwające bariery w dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające mieszkańców na otoczenie (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna), wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta i miejscowości gminy usuwające bariery w dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające mieszkańców na otoczenie (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna), doskonalenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej wymianę informacji i współpracę podmiotów reprezentujących różne miejscowości gminy i różne sektory (samorządowy, obywatelski, biznesowy). doskonalenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej wymianę informacji i współpracę podmiotów reprezentujących różne miejscowości gminy i różne sektory (samorządowy, obywatelski, biznesowy).

23 23 Priorytety strategiczne (5/5) Jakość zarządzania miastem i gminą. Jakość zarządzania miastem i gminą. Rozwijanie umiejętności władz lokalnych w zakresie gospodarowania wewnętrznymi potencjałami, wykorzystywania zewnętrznych szans oraz promowania miasta i gminy w otoczeniu. Rozwijanie umiejętności władz lokalnych w zakresie gospodarowania wewnętrznymi potencjałami, wykorzystywania zewnętrznych szans oraz promowania miasta i gminy w otoczeniu. efektywny system wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców oraz nawiązywania współpracy sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich, efektywny system wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców oraz nawiązywania współpracy sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich, wysokie kompetencje i możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego, wysokie kompetencje i możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego, wzmacnianie pozycji miasta i gminy w otoczeniu oraz budowanie wizerunku obszaru przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i odwiedzających. wzmacnianie pozycji miasta i gminy w otoczeniu oraz budowanie wizerunku obszaru przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i odwiedzających.

24 24 Priorytety rozwoju miasta i gminy Olkusz Przewidywany rozwój miasta Pożądany rozwój miasta Pola napięcia Priorytety rozwoju Ocena wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju w kontekście priorytetów i celów

25 25 Analiza SWOT czynniki wpływające na osiąganie celów strategicznych: czynniki wpływające na osiąganie celów strategicznych: czynniki wewnętrzne: siły i słabości, czynniki wewnętrzne: siły i słabości, czynniki w otoczeniu: szanse i zagrożenia. czynniki w otoczeniu: szanse i zagrożenia.

26 26 Mierniki realizacji celów mierniki dla monitorowania realizacji celów operacyjnych: mierniki dla monitorowania realizacji celów operacyjnych: mierniki realizacji celów wraz z określonym pożądanym trendem, mierniki realizacji celów wraz z określonym pożądanym trendem, mierniki warunków brzegowych realizacji celów odnoszące się do zachowania zasad rozwoju zrównoważonego. mierniki warunków brzegowych realizacji celów odnoszące się do zachowania zasad rozwoju zrównoważonego.

27 27 WDRAŻANIE STRATEGII I ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ

28 28 Podział obowiązków we wdrażaniu strategii Rola gminy we wdrażaniu strategii: Rola gminy we wdrażaniu strategii: jasne komunikowanie kierunków rozwoju gminy, jasne komunikowanie kierunków rozwoju gminy, tworzenie systemu wsparcia, warunków dla działania społeczności lokalnej. tworzenie systemu wsparcia, warunków dla działania społeczności lokalnej. Rola mieszkańców we wdrażaniu strategii: jasne komunikowanie oczekiwań związanych z rozwojem gminy, podejmowanie działań społecznych i gospodarczych zgodnych z interesem własnym i interesem gminy.

29 29 Partnerstwo w formułowaniu i wdrażaniu strategii Uzmysłowienie mieszkańcom ich indywidualnych szans rozwojowych w powiązaniu z rozwojem gminy. Uzmysłowienie mieszkańcom ich indywidualnych szans rozwojowych w powiązaniu z rozwojem gminy. Zaproszenie do działania i wskazanie, które aktywności mogą liczyć na wsparcie. Zaproszenie do działania i wskazanie, które aktywności mogą liczyć na wsparcie. Łączenie aktywności różnych podmiotów na rzecz rozwoju gminy. Łączenie aktywności różnych podmiotów na rzecz rozwoju gminy.

30 30 EFEKTY PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO odzwierciedlenie w strategii oczekiwań mieszkańców gminy motywacja mieszkańców do działania w ramach priorytetów gminy realizacja strategii przez aktywność społeczności lokalnej ( aktywność władzy lokalnej) pomnożenie zasobów wykorzystywanych na rzecz rozwoju gminy poprzez uaktywnienie różnych podmiotów i zasobów będących w ich dyspozycji

31 31 Elastyczność strategii Otwartość strategii na nowe projekty. Otwartość strategii na nowe projekty. Monitorowanie sytuacji gminy i jej pozycji w otoczeniu. Monitorowanie sytuacji gminy i jej pozycji w otoczeniu. Monitorowanie oczekiwań i postaw podmiotów lokalnych. Monitorowanie oczekiwań i postaw podmiotów lokalnych. Modyfikacje: Modyfikacje: programów/projektów, programów/projektów, celów, celów, priorytetów priorytetów wizji. wizji. Modyfikowanie działań organizacyjnych. Modyfikowanie działań organizacyjnych.

32 32 Strategie dziedzinowe Strategia marketingowa. Strategia marketingowa. Strategia rozwoju przedsiębiorczości. Strategia rozwoju przedsiębiorczości. Strategia rozwoju turystyki. Strategia rozwoju turystyki. Strategia rozwiązywania problemów społecznych. Strategia rozwiązywania problemów społecznych.......

33 33 Dokumenty powiązane ze strategiami miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan rozwoju lokalnego, plan rozwoju lokalnego, programy rozwoju dziedzinowego lub przestrzennego, programy rozwoju dziedzinowego lub przestrzennego, lokalny program rewitalizacji, lokalny program rewitalizacji, …

34 34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ krzysztof_wrana@o2.pl


Pobierz ppt "1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2008-2015 Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Olkusz, 6 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google