Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno – finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno – finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno – finansowa
Zajęcia 5 – Zestawienie zmian w kapitale własnym

2 Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawianie zmian publikują tylko przedsiębiorstwa, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zestawienie przedstawia zmiany w strukturze kapitału własnego firmy – może pomóc w określeniu źródeł zwiększeń / zmniejszeń poszczególnych pozycji wchodzących w skład kapitałów własnych (w bilansie zmiany są widoczne, natomiast nie są widoczne ich źródła). Wraz z innymi informacjami pozwala określić strukturę i wielkość kapitału w przyszłości, a pośrednio także strukturę finansowania całej firmy i jej ryzyko w przyszłych okresach.

3 Zestawienie zmian w kapitale własnym (2)
Zestawienie zmian w kapitale własnym zawiera informacje o zmianach w poszczególnych składnikach kapitału własnego za bieżący okres i poprzedni rok obrotowy w wyniku m.in.: przeszacowania wartości inwestycji długoterminowych do poziomu cen rynkowych (wartości godziwej) przez odniesienie kwot wynikających z przeszacowania (wzrostu wartości) na kapitał z aktualizacji wyceny, zbycia przeszacowanych wcześniej aktywów, które zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny i zwiększa przychody lub kapitały zapasowe – w zależności od rodzaju sprzedanych aktywów, aktualizacji wartości środków trwałych przeprowadzona na podstawie odrębnych przepisów.

4 Zestawienie zmian w kapitale własnym (3)
Podstawowym celem sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym jest dostarczenie informacji o zmianach w źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki i ich przyczynach. W zestawieniu zmian w kapitale własnym uwzględnia się również wszelkie skutki zmian zasad rachunkowości, zyskach zatrzymanych czy sposobach pokrycia strat. Owe informacje są ważne dla inwestorów, gdyż od nich uzależnione są często kursy akcji spółek giełdowych.

5 Zestawienie zmian w kapitale własnym (4)
W zestawieniu zmian w kapitale własnym znajdują swoje odzwierciedlenie również przepisy prawa handlowego. Przykłady operacji wykazywanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym: zmiany kwot kapitałów podstawowych spółek kapitałowych, korekta kapitału zapasowego o koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszenie kapitałów własnych o wartość udziałów/akcji własnych, zmiany kapitału z aktualizacji wyceny dla ukazania wzrostu lub spadku wartości inwestycji długoterminowych oraz środków trwałych, konieczność korekty wartości kapitałów o kwoty wynikające z błędów lat ubiegłych lub ze zmiany polityki rachunkowości.

6


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno – finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google