Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SELEKTYWNA ZBIÓRKA W CYFRACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SELEKTYWNA ZBIÓRKA W CYFRACH"— Zapis prezentacji:

1 SELEKTYWNA ZBIÓRKA W CYFRACH
EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI SELEKTYWNA ZBIÓRKA W CYFRACH

2 CYKL ŻYCIA ODPADÓW. GOSPODARSTWA DOMOWE ODBIÓR HANDEL I USŁUGI
WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE SKŁADOWANIE SPALANIE ODBIÓR HANDEL I USŁUGI KOMPOSTOWANIE ZBIERANIE SORTOWANIE SEKTOR PUBLICZNY ODZYSK RECYKLING TRANSPORT PRZEMYSŁ TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE

3 Źródła finansowania recyklingu
Wytwórca odpadów – gospodarstwa domowe Wytwórcy odpadów – obiekty infrastrukturalne Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie Zakłady recyklingowe Gminy Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku

4 wYTWÓRCY odpadów – gospodarstwa domowe
Gospodarstw domowe  037 Mg/rok (około 52,0%) Obiekty infrastrukturalne  272 Mg, tj. ok. 26,2% odpadów komunalnych Odpady budowlane  937 Mg/rok (9,4%) Wielkogabarytowe  969 Mg/rok (4,7%) Odpady z czyszczenia ulic i placów Mg/rok (4,0%) Odpady z ogrodów i parków  810 Mg/rok (3,0%) Niebezpieczne Mg/rok (0,7%) Średnia na mieszkańca ,340 Mg/rok Średnia wytworzona w gospodarstwie domowym 0,178 Mg/M/rok

5 Wytwórcy odpadów – gospodarstwa domowe
120 l. waży 26,5 kg Napełnienie 2 tyg./4 osoby (26,5 x 26) : 4 = 172,25 kg Jednorazowy koszt usługi 7 zł. Opłata usługi za 1 Mg (1000 : 26,5) x 7 = 264,15 zł. Koszt usługi unieszkodliwiania za 1 Mg Koszt transportu 119 zł. Koszt składowania 80 zł. ZYSK BRUTTO 65,15 zł.

6 SYSTEM ODBIORU ODPAdÓW transport i sortownie
Worek 120 l. makulatura 10 kg Worek 120 l. tw. sztuczne 3 kg Worek 80 l opakowania szklane 22 kg Koszt odbioru i transportu 1 worka 0,60 zł Koszt 1 Mg Makulatura 60 zł. Tw. sztuczne 200 zł. Opakowania szklane 27 zł.

7 SYSTEM DONOSZENIA - POJEMNIKOWY transport i sortownie
Koszt zbiórki 1 tony Cena opróżnienia co 5 dni dzwona o poj. 2,5 m³ 24 zł. Makulatura (1000 : 140) x 5 x 24 = 857,14 zł/Mg Tworzywa Sztuczne (1000 : 50) x 5 x 24 = 2400 zł/Mg Opakowania szklane (1000 : 560) x 5 x 24 = 214,28 zł/Mg

8 Koszty sortownia 2,5 Mg tworzyw sztucznych
L.P. Wyszczególnienie Koszty jedna zmiana trzy zmiany 1. Płace (10 osób) 860,00 2580,00 2. Narzuty na płace 180,00 540,00 3. Paliwo (wózek widłowy) 10,00 30,00 4. Amortyzacja 5. Remonty bieżące 8,00 24,00 6. Pozostałe koszty (sorty, badania, rękawice, posiłki) 75,00 225,00 7. Energia elektryczna 45,00 135,00 8. Podatki i opłaty 88,00 264,00 9. Materiały (drut, taśmy, spinki) 90,00 10. Transport własny (balast na składowisko) 31,00 93,00 11. Magazyn (koszty magazynowania surowców) 35,00 165,00 12. Składowanie na składowisku (balast) 30% z 2,5 t 13. Bezosobowy fundusz płac 0,00 14. Usługi obce 15. Razem 1637,00 4911,00 16. Koszty wydziałowe 280,00 840,00

9 Zyski z sortowania 2,5 Mg twORZYW sztucznych

10 strukturA finansowania RECYKLINGU
Gospodarstwa domowe 264,15 zł. Zakłady gospodarki komunalnej – transport 200,00 zł Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie 766,80 zł Zakłady recyklingowe 821,60 zł Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku 25,00 zł

11 Co zmienić 1 Dyrektywa 2006/12 Część kosztów niepokryta z przychodów z unieszkodliwiania odpadów powinna być pokryta zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Artykuł 15 Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty unieszkodliwiania odpadów ponoszą: a)   posiadacz, który przekazał odpady punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu określonemu w art. 9; lub b)   poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.

12 Co zmienić 2 USTAWA O GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI
Wprowadzający opakowania zawierające produkty jest zobowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju opakowań lub produktów w opakowaniach.

13 Co zmienić 3 USTAWA O GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wprowadzoną masą opakowań a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu

14 Pozyskanie i redystrybucja środków finansowych
Rodzaje opakowań Masa opakowań (t) Poziom recyklingu (%) Masa opakowań odzyskanych, przekazanych do recyklingu Stawka opłaty recyklingowej (zł/t) Wysokość opłaty recyklingowej z tyt. wykonanego obowiązku (zł) Masa opakowań podlegających opłacie produktowej Stawka opłaty produktowej (zł/t) Należna wysokość opłaty produktowej do NFOŚiGW Opakowania z tworzyw szt. ,67 60% 292964,20 1 700 zł ,47 2 560 zł ,08 zł Opakowania z al.. < 300 l 38 286,01 50% 19143,01 700 zł 19 143,01 1 280 zł ,40 zł Opakowania ze stali, ,31 66937,66 350 zł 66 937,66 770 zł ,35 zł Opakowania z papieru ,12 493622,47 250 zł ,65 610 zł ,04 zł Opakowania ze szkła gospodarczego ,77 548842,06 150 zł ,71 ,20 zł Opakowania z materiałów naturalnych ,83 45% 180106,57 180 zł ,26 310 zł ,52 zł Opakowania wielomateriałowe 92069,5 55241,70 36827,80 2 760 zł ,00 zł Opakowania razem ,21 55% ,67 ,54 ,58 zł

15 Przepływ środków finansowych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” art. 15 Dyr. 2006/12/WE
O.P. 1,0 mld. Urząd Marszałkowski NFOŚiGW O.P. 1,0 mld Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna Producenci wyrobów w opakowaniu /importerzy O.P. 2,4 mld. O.R. 0,9 mld Handel hurtowy i detaliczny Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystani odpadów opakowaniowych Konsumenci Odzysk Odbiór selektywnie zbieranych odpadów, transport Przepływ opłaty recyklingowej Przepływ opłaty produktowej Potwierdzenie odzysku, recyklingu Recykling , , , , , Unieszkodliwianie, paliwo alternatywne

16 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Jerzy Ziaja Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ul. Karmelicka 30 m 2, Warszawa


Pobierz ppt "SELEKTYWNA ZBIÓRKA W CYFRACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google