Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR."— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI

2 WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR TRANSPORT ZBIERANIE SORTOWANIE SKŁADOWANIE SPALANIE KOMPOSTOWANIE ODZYSK RECYKLING TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE

3 Wytwórca odpadów – gospodarstwa domowe Wytwórcy odpadów – obiekty infrastrukturalne Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie Zakłady recyklingowe Gminy Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku

4 Gospodarstw domowe Mg/rok (około 52,0%) Obiekty infrastrukturalne Mg, tj. ok. 26,2% odpadów komunalnych Odpady budowlane Mg/rok (9,4%) Wielkogabarytowe Mg/rok (4,7%) Odpady z czyszczenia ulic i placów Mg/rok (4,0%) Odpady z ogrodów i parków Mg/rok (3,0%) Niebezpieczne 889 Mg/rok (0,7%) Średnia na mieszkańca 0,340 Mg/rok Średnia wytworzona w gospodarstwie domowym 0,178 Mg/M/rok

5 120 l. waży 26,5 kg Napełnienie 2 tyg./4 osoby (26,5 x 26) : 4 = 172,25 kg Jednorazowy koszt usługi 7 zł. Opłata usługi za 1 Mg (1000 : 26,5) x 7 = 264,15 zł. Koszt usługi unieszkodliwiania za 1 Mg Koszt transportu 119 zł. Koszt składowania 80 zł. ZYSK BRUTTO 65,15 zł.

6 Worek 120 l. makulatura 10 kg Worek 120 l. tw. sztuczne 3 kg Worek 80 l opakowania szklane 22 kg Koszt odbioru i transportu 1 worka 0,60 zł Koszt 1 Mg Makulatura 60 zł. Tw. sztuczne 200 zł. Opakowania szklane 27 zł.

7 Koszt zbiórki 1 tony Cena opróżnienia co 5 dni dzwona o poj. 2,5 m³ 24 zł. Makulatura (1000 : 140) x 5 x 24 = 857,14 zł/Mg Tworzywa Sztuczne (1000 : 50) x 5 x 24 = 2400 zł/Mg Opakowania szklane (1000 : 560) x 5 x 24 = 214,28 zł/Mg

8 L.P.Wyszczególnienie Koszty jedna zmiana Koszty trzy zmiany 1.Płace (10 osób) 860,002580,00 2.Narzuty na płace 180,00540,00 3.Paliwo (wózek widłowy) 10,0030,00 4.Amortyzacja 180,00540,00 5.Remonty bieżące 8,0024,00 6.Pozostałe koszty (sorty, badania, rękawice, posiłki) 75,00225,00 7.Energia elektryczna 45,00135,00 8.Podatki i opłaty 88,00264,00 9.Materiały (drut, taśmy, spinki) 30,0090,00 10.Transport własny (balast na składowisko) 31,0093,00 11.Magazyn (koszty magazynowania surowców) 35,00165,00 12.Składowanie na składowisku (balast) 30% z 2,5 t 75,00225,00 13.Bezosobowy fundusz płac 0,00 14.Usługi obce 0,00 15.Razem 1637,004911,00 16.Koszty wydziałowe 280,00840,00

9

10 Gospodarstwa domowe 264,15 zł. Zakłady gospodarki komunalnej – transport 200,00 zł Zakłady gospodarki komunalnej – sortownie 766,80 zł Zakłady recyklingowe 821,60 zł Przedsiębiorcy – Organizacje Odzysku 25,00 zł

11 Część kosztów niepokryta z przychodów z unieszkodliwiania odpadów powinna być pokryta zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Artykuł 15 Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty unieszkodliwiania odpadów ponoszą: a) posiadacz, który przekazał odpady punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu określonemu w art. 9; lub b) poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.

12 Wprowadzający opakowania zawierające produkty jest zobowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju opakowań lub produktów w opakowaniach.

13 Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wprowadzoną masą opakowań a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu

14 Rodzaje opakowań Masa opakowań (t) Poziom recyklin gu (%) Masa opakowań odzyskanych, przekazanych do recyklingu Stawka opłaty recykli ngowej (zł/t) Wysokość opłaty recyklingowej z tyt. wykonanego obowiązku (zł) Masa opakowań podlegając ych opłacie produktow ej Stawka opłaty produkt owej (zł/t) Należna wysokość opłaty produktowej do NFOŚiGW Opakowania z tworzyw szt ,6760%292964, zł zł , zł ,08 zł Opakowania z al.. < 300 l ,0150%19143,01700 zł zł19 143, zł ,40 zł Opakowania ze stali, ,3150%66937,66350 zł zł66 937,66770 zł ,35 zł Opakowania z papieru ,1260%493622,47250 zł zł ,65610 zł ,04 zł Opakowania ze szkła gospodarczego ,7760%548842,06150 zł zł ,71150 zł ,20 zł Opakowania z materiałów naturalnych ,8345%180106,57180 zł zł ,26310 zł ,52 zł Opakowania wielomateriałowe 92069,560%55241, zł zł36827, zł ,00 zł Opakowania razem ,2155% , zł , ,58 zł

15 Producenci wyrobów w opakowaniu /importerzy Handel hurtowy i detaliczny Konsumenci Przepływ środków finansowych zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci art. 15 Dyr. 2006/12/WE Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna Urząd Marszałkowski NFOŚiGW Odbiór selektywnie zbieranych odpadów, transport Odzysk Unieszkodliwianie, paliwo alternatywne Recykling , , , , , Przepływ opłaty recyklingowej Przepływ opłaty produktowej Potwierdzenie odzysku, recyklingu Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystani odpadów opakowaniowych O.P. 2,4 mld. O.P. 1,0 mld. O.R. 0,9 mld O.P. 1,0 mld

16 Jerzy Ziaja Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ul. Karmelicka 30 m 2, Warszawa


Pobierz ppt "EKONOMIA W GOSPODARCE ODPADAMI. WYTWÓRCY ODPADÓW USUWANIE ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE GOSPODARSTWA DOMOWE HANDEL I USŁUGI SEKTOR PUBLICZNY PRZEMYSŁ ODBIÓR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google