Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

2 WOJEWÓDZTWO GMINA POWIAT USTAWA ZADANIA ZLECONE

3 ZADANIA ZLECONE JST 16 646 778 tys. zł
GMINA tys. zł POWIAT tys. zł WOJEWÓDZTWO tys. zł

4 Przegląd wydatków na zadania zlecone
Zadania z zakresu spraw obywatelskich I. Etap – prace przygotowawcze (analizy) katalog zadań wynikających z ustaw: – Prawo o aktach stanu cywilnego, – o ewidencji ludności i dowodach osobistych; liczba załatwionych spraw w ciągu roku w całym kraju, w danym województwie; czas niezbędny do załatwienia sprawy w ramach poszczególnych zadań.

5 II. Prace (badania) empiryczne
Przekazanie Wojewodom przedstawionego przez MSW katalogu zadań wynikających z ww. ustaw - wraz ze wskazaniem szacunkowego czasu realizacji poszczególnych zadań – w celu: weryfikacji danych EMPIRYCZNE sprawdzenie czasu wskazanie ujednoliconego faktycznego dla danego województwa czasu weryfikacji liczby czynności przyporządkowania zadań z zakresu spraw obywatelskich do zadań o podobnym charakterze

6 określenia stawki roboczogodziny
[przy przyjęciu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników komórek organizacyjnych, którzy realizują zadania o podobnym charakterze];

7 WYNIKI PRZEGLĄDU ORAZ WNIOSKI W ZAKRESIE ZADAŃ DOT
WYNIKI PRZEGLĄDU ORAZ WNIOSKI W ZAKRESIE ZADAŃ DOT. SPRAW OBYWATELSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINY

8 różnorodny czas realizacji poszczególnych czynności w województwach,

9 Czas realizacji tego zadania przedstawiony przez poszczególnych wojewodów jest zróżnicowany i kształtuje się od 1 godz. do 2,44 godz.

10 różna stawka roboczogodziny dla wymienionych zadań w poszczególnych województwach,

11 Stawki przedstawione przez poszczególnych wojewodów są zróżnicowane
Stawki przedstawione przez poszczególnych wojewodów są zróżnicowane. Najniższa wyniosła 20,50 zł a najwyższa – 32,26 zł Mediana stawki roboczogodziny wynosi 22,92 zł

12 Jednolite zasady na 2015 Ujednolicenie kosztu zadania
mediana czasu realizacji zadań wg danych Wojewodów mediana stawki roboczogodziny ze wszystkich Województw liczba zdarzeń przedstawiona przez poszczególne Województwa

13 Mediana czasu realizacji poszczególnych czynności wg danych Wojewodów
Lp. Nazwa zadania Mediana czasu realizacji jednej sprawy wg danych Wojewodów I USC 1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) 1,38 2 Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień 3,00 3 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) 0,50 4 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 0,70 5 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 2,99 II Ewidencja ludności Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego Aktualizacja i weryfikacja danych 0,33 Decyzje w sprawach meldunkowych 24,00 Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 0,39 6 Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych 2,00 7 Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych III Dowody osobiste Wydanie dowodu osobistego 0,75 Zgłoszenia utraty dowodu osobistego (przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu lub kradzieży) 0,37 Unieważnione dowody osobiste (z wyjątkiem unieważnionych wskutek upływu terminu ważności oraz utraty dokumentu) 0,28 Decyzje w sprawach dowodów osobistych Mediana czasu realizacji poszczególnych czynności wg danych Wojewodów

14 Mediana stawki roboczogodziny ze wszystkich Województw wyniosła 22,92 zł.

15 Główne przyczyny zmian w zakresie naliczania kosztów zadań:
Migracja ludności; Problemy w rozliczeniu kosztów; Niejednolity system naliczeń w kraju; Zmiany w ustawach z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, z dnia 24 września 2010 r. o  ewidencji ludności, z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego;

16 ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych
Najważniejsze przykładowe zmiany przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych od 1 marca 2015 r.

17 nowelizacja ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego:
- liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, za dodatkową opłatą stanowiącą dochód gminy. Brak dotacji celowej z budżetu państwa; - odmiejscowienie niektórych czynności (np. zaświadczenie o stanie cywilnym, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego);

18 nowelizacja ustawy o dowodach osobistych:
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie dowolnej gminy w związku z utworzeniem centralnego referencyjnego Rejestru Dowodów Osobistych, - rezygnacja z zamieszczania informacji o adresie zameldowania i innych (kolor oczu, wzrost) w dowodzie. Zmiana ta m.in. wyeliminuje konieczność każdorazowej wymiany tego dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (mniejsza liczba wniosków).

19 Rozwiązania od 2015 r. BUDŻET 2015
Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego według kryterium liczby zrealizowanych przez nie spraw w roku 2013 BUDŻET 2015 Ujednolicony czas realizacji zadań Stawka roboczogodziny (22,92 zł) Ujęcie w budżetach wojewodów 70% środków na dotacje na realizację spraw obywatelskich Rezerwa celowa na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

20 Co dalej …

21 Dokonanie dalszego przeglądu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wypracowanie, co do zasady, jednolitych zasad ich finansowania

22 Określenie do końca kwietnia br
Określenie do końca kwietnia br. zadań, które będą podlegały dalszej standaryzacji w roku 2016

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123."

Podobne prezentacje


Reklamy Google