Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ."— Zapis prezentacji:

1 ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2 WOJEWÓDZTWOGMINAPOWIAT USTAWA ZADANIA ZLECONE 2

3 3 WOJEWÓDZTWO 1 466 629 tys. zł POWIAT 4 090 065 tys. zł GMINA 11 090 084 tys. zł ZADANIA ZLECONE JST 16 646 778 tys. zł

4 Przegląd wydatków na zadania zlecone Zadania z zakresu spraw obywatelskich I. Etap – prace przygotowawcze (analizy) katalog zadań wynikających z ustaw: – Prawo o aktach stanu cywilnego, –o ewidencji ludności i dowodach osobistych; liczba załatwionych spraw w ciągu roku w całym kraju, w danym województwie; czas niezbędny do załatwienia sprawy w ramach poszczególnych zadań. 4

5 II. Prace (badania) empiryczne Przekazanie Wojewodom przedstawionego przez MSW katalogu zadań wynikających z ww. ustaw - wraz ze wskazaniem szacunkowego czasu realizacji poszczególnych zadań – w celu: weryfikacji danych EMPIRYCZNE sprawdzenie czasu wskazanie ujednoliconego faktycznego dla danego województwa czasu weryfikacji liczby czynności przyporządkowania zadań z zakresu spraw obywatelskich do zadań o podobnym charakterze 5

6 [przy przyjęciu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników komórek organizacyjnych, którzy realizują zadania o podobnym charakterze]; określenia stawki roboczogodziny 6

7 WYNIKI PRZEGLĄDU ORAZ WNIOSKI W ZAKRESIE ZADAŃ DOT. SPRAW OBYWATELSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINY 7

8 różnorodny czas realizacji poszczególnych czynności w województwach, 8

9 Czas realizacji tego zadania przedstawiony przez poszczególnych wojewodów jest zróżnicowany i kształtuje się od 1 godz. do 2,44 godz. 9

10 różna stawka roboczogodziny dla wymienionych zadań w poszczególnych województwach, 10

11 Stawki przedstawione przez poszczególnych wojewodów są zróżnicowane. Najniższa wyniosła 20,50 zł a najwyższa – 32,26 zł Mediana stawki roboczogodziny wynosi 22,92 zł 11

12 Jednolite zasady na 2015 Ujednolicenie kosztu zadania mediana czasu realizacji zadań wg danych Wojewodów mediana stawki roboczogodziny ze wszystkich Województw liczba zdarzeń przedstawiona przez poszczególne Województwa 12

13 Mediana czasu realizacji poszczególnych czynności wg danych Wojewodów Lp.Nazwa zadania Mediana czasu realizacji jednej sprawy wg danych Wojewodów IUSC 1Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)1,38 2Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień3,00 3 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) 0,50 4Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń0,70 5Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk2,99 IIEwidencja ludności 1 Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego 0,50 2Aktualizacja i weryfikacja danych0,33 3Decyzje w sprawach meldunkowych24,00 4Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL0,50 5 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 0,39 6Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych2,00 7 Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 0,33 IIIDowody osobiste 1Wydanie dowodu osobistego0,75 2 Zgłoszenia utraty dowodu osobistego (przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu lub kradzieży) 0,37 3 Unieważnione dowody osobiste (z wyjątkiem unieważnionych wskutek upływu terminu ważności oraz utraty dokumentu) 0,28 4Decyzje w sprawach dowodów osobistych3,00 13

14 Mediana stawki roboczogodziny ze wszystkich Województw wyniosła 22,92 zł. 14

15 Główne przyczyny zmian w zakresie naliczania kosztów zadań: Migracja ludności; Problemy w rozliczeniu kosztów; Niejednolity system naliczeń w kraju; Zmiany w ustawach z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego; 15

16 Najważniejsze przykładowe zmiany przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych od 1 marca 2015 r. 16

17 nowelizacja ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: - liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, za dodatkową opłatą stanowiącą dochód gminy. Brak dotacji celowej z budżetu państwa; - odmiejscowienie niektórych czynności (np. zaświadczenie o stanie cywilnym, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego); 17

18 nowelizacja ustawy o dowodach osobistych: - złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie dowolnej gminy w związku z utworzeniem centralnego referencyjnego Rejestru Dowodów Osobistych, - rezygnacja z zamieszczania informacji o adresie zameldowania i innych (kolor oczu, wzrost) w dowodzie. Zmiana ta m.in. wyeliminuje konieczność każdorazowej wymiany tego dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (mniejsza liczba wniosków). 18

19 BUDŻET 2015 Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego według kryterium liczby zrealizowanych przez nie spraw w roku 2013 Ujednolicony czas realizacji zadań Stawka roboczogodziny (22,92 zł) Ujęcie w budżetach wojewodów 70% środków na dotacje na realizację spraw obywatelskich Rezerwa celowa na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. 19 Rozwiązania od 2015 r.

20 Co dalej … 20

21 Dokonanie dalszego przeglądu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wypracowanie, co do zasady, jednolitych zasad ich finansowania 21

22 Określenie do końca kwietnia br. zadań, które będą podlegały dalszej standaryzacji w roku 2016 22

23 Dziękuję za uwagę 23


Pobierz ppt "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 www.mf.gov.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google