Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A."— Zapis prezentacji:

1 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 Podjęliśmy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz władzami ówczesnego województwa toruńskiego. Przygotowaliśmy koncepcję utworzenia Technoparku w Toruniu. Toruń jest specyficznym miastem, w którym największym pracodawcą jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a na 208 tys. mieszkańców przypada ponad 40 tys. studentów. TARR S.A. – UMK Toruń Naszą współpracę z UMK rozpoczęliśmy od następujących projektów: 1. Komercjalizacja aparatu do wczesnej diagnostyki raka skóry – czerniaka 2. Zidentyfikowanie możliwości usług Uniwersytetu dla przedsiębiorców TARR S.A. jednym z celów swoich działań założyła sobie wspomaganie proinnowacyjności regionu. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

3 Komercjalizacja aparatu do wczesnej diagnostyki raka skóry – czerniaka. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy: - jego promocję poprzez pokazanie aparatu na Targach Innowacji w Łodzi w 1999r., gdzie otrzymał nagrodę Prezydenta miasta - wspólnie z Agencją Techniki i Technologii wypromowaliśmy to urządzenie jako Polski Produkt Przyszłości (1999r.) - znaleźliśmy dla wynalazców firmę komercyjną, która podjęła się jego produkcji W ramach programu TEMPUS zidentyfikowaliśmy możliwości usług Uniwersytetu dla przedsiębiorców, które później zostały wydane w formie katalogu: - badaliśmy rynek MŚP po kątem innowacyjności - pomogliśmy założyć Stowarzyszenie Dla Ratowania Książek, które prowadzi m. in. działalność gospodarczą w zakresie konserwacji książek wykorzystują know-how pracowników UMK - - przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalną Strategię Innowacji Kontynuując prace nad powstaniem Technoparku opracowaliśmy projekt Centrum Transferu Technologii (CTT), który wstępnie został zaakceptowany do realizacji w ramach PHARE 2001. TARR S.A. – UMK Toruń Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

4 Centrum Transferu Technologii CELE PROJEKTU Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa poprzez stymulowanie rozwoju sektora MŚP Bezpośrednie cele projektu odnoszą się do dwóch celów strategicznych określonych w strategii rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cele bezpośrednie projektu to: 1.Zwiększenie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce 2.Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 3.Wspieranie tworzenia i ekspansji małych i średnich firm, w szczególności takich, które wprowadzają innowacje technologiczne 4.Kształtowanie postaw innowacyjnych 5.Tworzenie społeczeństwa informacyjnego Cel szerszy/strategiczny Cele bezpośrednie

5 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii LOKALIZACJA Centrum Transferu Technologii Południowa obwodnica Torunia

6 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii LOKALIZACJA 1.Bliskość węzła komunikacyjnego - skrzyżowanie autostrady A-1 (Gdańsk-Toruń-Łódź-Cieszyn), drogi ekspresowej S-10 ( Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-Ostróda), drogi S-52 (Gniezno-Inowrocław- Toruń-Ostróda), 2.Planowana realizacja południowej obwodnicy miasta Torunia, 3.Istnienie największego uniwersytetu Polski północnej- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 4.Centralne położenie miasta Torunia względem całego regionu 5.Lokalizacja w zamierzeniach władz miasta punktu celnego po drugiej stronie ulicy Włocławskiej 6.Uregulowany stan prawny gruntów 7.Lewobrzeżna część Torunia, na której ma być zlokalizowana inwestycja ma spełniać rolę zaplecza gospodarczego Torunia - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jak i z rzeczywistą funkcją tego terenu. 8.Teren przeznaczony do zagospodarowania i zabudowy był poprzednio i jest obecnie użytkowany w celach gospodarczych. Na lokalizację CTT w/w miejscu miały wpływ min. czynniki: Centrum Transferu Technologii ma być zlokalizowane w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 167, w obrębie ulicy Łódzkiej będącej głównym traktem wjazdowym od strony południowej miasta. `

7 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii 1. Pomoc i wsparcie firm proinowacyjnych i wdrażających nowoczesne technologie poprzez udostępnienie powierzchni produkcyjnych, biurowych i szkoleniowych 2. Stworzenie systemu współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a firmami w regionie 3. Stworzenie bazy do utworzenia 140 nowych, trwałych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry, szczególnie dla ludzi młodych, z wyższym wykształceniem. 4. Stworzenie bazy szkoleniowej do podnoszenia konkurencyjności firm z regionu poprzez profesjonalne programy szkoleniowe 5. Stworzenie warunków dla MŚP działających w Centrum Transfery Technologii 6. Stworzenie podstaw do utworzenia w przyszłości Parku Technologicznego na terenach TARR i Gminy Toruń REZULTATY PROJEKTU

8 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii 1.Infrastruktura na terenie przyszłego Parku Technologicznego na powierzchni 3,41 ha 2.Budynek przemysłowo-szkoleniowy o powierzchni 2490 m 2. W budynku tym będą przeprowadzane szkolenia i seminaria oraz będzie prowadzona działalność gospodarcza przez firmy wykorzystujące nowoczesne technologie 3.Budynek technologiczny, 2490 m 2. Budynek przeznaczony do celów produkcyjnych dla firm działających na terenie Centrum Transferu Technologii 4.Budynek biurowy, 558 m 2. Budynek, w który będą mieściły się biura firm działających na terenie Centrum Transferu Technologii. Program Phare dostarczy grant wysokości 2100000 Euro, który zostanie wykorzystany do współfinansowania działań w ramach projektu. Pozostała kwota 977500 Euro, niezbędna do sfinansowania projektu będzie pochodziła ze źródeł krajowych w tym z środków TARR S.A.. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego udostępni budynek o powierzchni 558 m 2 oraz teren 3,41 ha będący jej wyłączną własnością, który jest niezbędny dla realizacji inwestycji. PRODUKTY I NAKŁADY Produkty/wyniki: Nakłady:

9 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii - zapewnienia środków finansowych dla realizacji projektu przez strony współfinansujące projekt; - dotrzymania terminów poszczególnych etapów projektu; - uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem procesu przetargowego; - spełnienia wszystkich warunków ofertowych, kontraktowych, raportowych i monitorujących - wybrania wykonawcy zdolnego do prawidłowego wykonania prac 1. Memorandum finansowe podpisane do końca 2001 roku; 2. Opracowanie projektu budowlanego do końca czwartego kwartału 2001 roku; 3. Otrzymanie pozwolenia na budowę przed pierwszym kwartałem 2002 roku; 4. Przygotowanie dokumentacji przetargowej przed pierwszym kwartałem 2002 roku; 5. Zasoby zarezerwowane w funduszach krajowych na współfinansownie programu Phare w styczniu 2002 roku; 6. Beneficjent zakontraktuje działania projektowe do drugiego kwartału 2002 roku. UWARUNKOWANIA ORAZ KOLEJNOŚĆ Powodzenie projektu będzie uzależnione od: Kolejność działań:

10 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii KRYTERIA INWESTYCYJNE - Wsparcie programu Phare będzie sprzyjające osiągnięciu celów spójności społeczno-gospodarczej w województwie Kujawsko-Pomorskim. Cele te w przeciwnym przypadku byłyby osiągnięte w dużo dłuższym okresie czasu i bardziej skromnej i mniej wydajnej skali. -Projekt wykazuje jasne współfinansowanie przez polskich partnerów -Projekt Phare nie wypiera innych źródeł finansowania, szczególnie z sektora prywatnego i Międzynarodowego Funduszu Inwestycyjnego. -Projekt jest gotowy do realizacji. Studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko i biznes plan zostały przygotowane. -Projekt przyczyni się do długookresowego, trwałego rozwoju regionu. Projekt jest wpisany do Programu Operacyjnego oraz Strategii Innowacyjności Województwa. -Po zrealizowaniu projektu wszystkie koszty związane z utrzymaniem inwestycji będą pokryte przez beneficjenta. Gwarantem trwałości (zdolności przetrwania) projektu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. -Wszystkie aspekty projektu będą rozwijane z uwzględnieniem zasad pomocy państwa Porozumienia Europejskiego. Projekt jest zgodny z Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju i będzie się przyczyniał do wzrostu spójności społeczno-gospodarczej kraju i regionu.

11 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii ETAPY BUDOWY CTT


Pobierz ppt "Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Transferu Technologii Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google