Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ERASMUS+ STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI 28 kwietnia 2015 Joanna Kalka, Aniela Bekier-Jasińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ERASMUS+ STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI 28 kwietnia 2015 Joanna Kalka, Aniela Bekier-Jasińska."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ERASMUS+ STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI 28 kwietnia 2015 Joanna Kalka, Aniela Bekier-Jasińska

2 WYJAZD NA PRAKTYKĘ Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także zaliczaną do dorobku studenta; Wyjazd stypendialny w programie Erasmus wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące. Miesiąc liczony jest jako 30 dni. Okres realizacji praktyki nie może być dłuższy niż okres finansowania. Pobyt jest rozliczany finansowo z dokładnością do 1 dnia. Praktyka może być zrealizowana w terminie od 1.07.2015 do 30.09.2016 Rekrutacja do 31.05.2015 – strona erasmus.ukw.edu.pl (formularz aplikacyjny/znajomość języka – egzamin/certyfikat/inne dokumenty) erasmus.ukw.edu.pl

3 Praktykę można realizować na terenie kraju członkowskiego UE, krajów EOG oraz Turcji. Praktyk Erasmus+ nie można realizować w Szwajcarii. Lista krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. WYJAZD NA PRAKTYKĘ - KRAJE DOCELOWE erasmus.ukw.edu.pl Gdzie szukać miejsc na praktyki…

4 Praktykę można odbywać : - w zagranicznym przedsiębiorstwie / firmie - placówce naukowo-badawczej - organizacji non-profit - innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji itp.) Nie można odbyć praktyki Erasmus: - w placówce dyplomatycznej swojego kraju - w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.. WYJAZD NA PRAKTYKĘ - PRACODAWCY erasmus.ukw.edu.pl

5 Dofinansowanie dla stypendystów niepełnosprawnych – wyjazdy w programie POWER (na zasadach E+) ZASADY OGÓLNE Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych - wyłącznie z programu PO WER; status mobilności w E+ - dofinansowanie „zerowe”; Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych w PO WER określone w PLN; Rekrutacja – na zasadach programu Erasmus +; Osoby zakwalifikowane do programu z niepełnosprawnością składają wniosek o dodatkowe środki z tego tytułu do uczelnianego koordynatora programu Erasmus +; Wniosek opiniuje komórka uczelniana zajmująca się studentami niepełnosprawnymi; Obliczenie kwoty dofinansowania należnego studentowi odbywa się w porozumieniu z NA programu Erasmus + Poinformowanie studenta o przyznanej wysokości środków i warunkach ich rozliczenia. Kryteria przyznania dofinansowania: Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności; Poprawne złożenie wniosku do Uczelnianego Koordynatora (wszystkie pola wypełnione; złożony w terminie określonym przez uczelnię) erasmus.ukw.edu.pl

6 Wniosek składany przez osobę niepełnosprawną do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ Wzór wniosku stanowiący „wymagania minimalne” dostępny jest na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ erasmus.ukw.edu.pl

7 FORMULARZ WNIOSKU erasmus.ukw.edu.pl

8 FORMULARZ WNIOSKU erasmus.ukw.edu.pl Rodzaj kosztu: koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy); koszty podróży osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy); koszty pobytu (utrzymanie, zakwaterowanie) osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy); koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, wspierającego uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy); koszty specjalnych materiałów dydaktycznych dla uczestnika mobilności, np. materiały w brajlu, specjalnie powiększone kopie (jeżeli dotyczy); koszty specjalnego ubezpieczania dla uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy); inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności, jeżeli są zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza prowadzącego.

9 FORMULARZ WNIOSKU erasmus.ukw.edu.pl

10 KWOTA DOFINANSOWANIA w PLN erasmus.ukw.edu.pl Łączna kwota dla studenta niepełnosprawnego w umowie PO WER = kwota ryczałtowa określona dla pobytu w danym kraju docelowym w danym okresie pobytu (wyliczana co do dnia) + dodatkowa kwota związana ze specjalnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej (+ opcjonalnie) dodatkowa kwota 200 Euro/miesiąc dla osób uprawnionych do pobierania stypendium socjalnego w momencie aplikowania (wyjazdy na studia)

11 STAWKI W PROJEKCIE PO WER- studenci ze stypendium socjalnym erasmus.ukw.edu.pl

12 STAWKI W PROJEKCIE PO WER – studenci niepełnosprawni erasmus.ukw.edu.pl + wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością rozliczane są jako koszty rzeczywiste

13 ROZLICZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW erasmus.ukw.edu.pl Podróż uczestnika mobilności oraz Podróż osoby towarzyszącej Imienny bilet z ceną i datą przejazdu. Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura. Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością. W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi. Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie. Pobyt osoby towarzyszącej Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni): - zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury - inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167) Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej): - zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego. Profesjonalny opiekun miejscowy Faktura lub rachunek*. Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

14 ROZLICZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW erasmus.ukw.edu.pl Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą Faktura lub rachunek*. Specjalna opieka medyczna Faktura lub rachunek* Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków Faktura lub rachunek* Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności Faktura lub rachunek* Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności - jeżeli zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza Faktura lub rachunek* *uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, określi, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności

15 Zostań Erasmusem! Join us! Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW erasmus@ukw.edu.pl


Pobierz ppt "PROGRAM ERASMUS+ STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI 28 kwietnia 2015 Joanna Kalka, Aniela Bekier-Jasińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google