Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik dla studentów PRZED wyjazdem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik dla studentów PRZED wyjazdem"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik dla studentów PRZED wyjazdem
PROGRAM ERASMUS+ Przewodnik dla studentów PRZED wyjazdem 28 kwietnia 2015

2 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM UWAGA na terminy!! ETAP 1 – REKRUTACJA
Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie wybranej uczelni; UWAGA na terminy!! Acceptance Letter - potwierdzenie przyjęcia na studia z uczelni zagranicznej z określeniem dokładnych dat pobytu na stypendium (kopia dla BWM) Sporządzenie indywidualnego program studiów w uczelni partnerskiej - Learning Agreement for Studies/Traineeship (LA) – ustalany wspólnie z koordynatorem instytutowym w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Katalogi kursów dostępne są na stronach uczelni zagranicznych (oryginał do BWM) Karta zaliczeń – Recognition Sheet – wypełniana wspólnie z koordynatorem instytutowym, podpisana przez Dziekana z wyznaczeniem terminu zaliczenia różnic programowych po powrocie (kopia do BWM) Wniosek do Dziekana o wyrażenie zgody na Indywidualną Organizację Studiów (kopia do BWM) erasmus.ukw.edu.pl

3 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM erasmus.ukw.edu.pl
Karta EKUZ lub inna polisa ubezpieczeniowa (podać nr polisy i nazwę ubezpieczyciela) (kopia do BWM) Wypełnienie on-line Testu Biegłości Językowej – On-line Linguistic Support (przed wyjazdem oraz na 2 tygodnie przed upływem mobilności); { zgłoszenie do platformy wysyła BWM} Odpowiednio do wyniku testu przyznawana jest licencja na kurs językowy on-line, student jest zobowiązany do uczestniczenia w kursie przez okres pobytu na stypendium Student zobowiązany jest do założenia konta w walucie EUR, nr konta podaje na przynajmniej 2 tygodnie przed podpisaniem umowy (studenci PO WER podają nr konta w PLN) Podpisanie umowy między studentem a uczelnią (2 egzemplarze); Odbiór Karty Studenta Erasmusa; erasmus.ukw.edu.pl

4 Wyjazdy studentów na studia (SMS) Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIALNE – ERASMUS + (EUR) KRAJ Programu Wyjazdy studentów na studia (SMS) Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR 600 EUR Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 EUR Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 EUR erasmus.ukw.edu.pl

5 Wyjazdy studentów na studia (SMS)
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIALNE – PO WER (PLN) KRAJ Programu Wyjazdy studentów na studia (SMS) z dodatkiem socjalnym Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2 936 PLN Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 517 PLN Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 097 PLN erasmus.ukw.edu.pl

6 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM Zgoda na wyjazd
Po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym po akceptacji planu studiów Po zaliczeniu semestru zakończonego przed wyjazdem Każdy student zobowiązany jest do zaplanowania i zrealizowania planu studiów, którego czasochłonność wynosi ok. 30 ECTS W przeciwnym przypadku student może zostać wezwany do zwrotu części lub całości stypendium Studenci 3. roku licencjatu i 2. roku studiów magisterskich biorą odpowiedzialność za terminowe oddanie pracy dyplomowej i zakończenie studiów w terminie przewidzianym regulaminem studiów erasmus.ukw.edu.pl

7 ETAP 3 – PO POWROCIE Wykaz zaliczeń = Transcript of Records
Maksymalnie do 5 tygodni po powrocie – zgodnie z datą widniejącą w umowie należy dostarczyć do BWM: Wykaz zaliczeń = Transcript of Records Potwierdzenie uznania zaliczeń – Proof of Recognition Dokument potwierdzający pobyt w uczelni zagranicznej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz Podpisać rozliczenie finansowe Wypełnić online Ankietę Stypendysty Erasmusa. Ponownie wypełnić test biegłości językowej (przed powrotem)

8 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Przedłużenie możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni Starając się o przedłużenie pobytu należy wystosować do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ : PODANIE z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu zakładanego w aktualnej umowie finansowej. Podać: dokładne daty planowego pobytu, uzasadnienie przedłużenia. Podanie powinno być w pierwszej kolejności zaopiniowane przez Koordynatora Instytutowego. erasmus.ukw.edu.pl

9 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Do podania należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni partnerskiej o akceptacji przyjęcia na semestr letni, propozycję Learning Agreement na kolejny semestr, Należy także rozliczyć semestr zakończony dostarczając do BWM: Transcript of Records, poświadczenie dotychczasowego okresu pobytu, oraz rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych, uzyskać zgodę Dziekana na indywidualną organizację studiów na okres obejmujący planowany pobyt w uczelni zagranicznej. uwzględnić konieczność finansowania pobytu w drugim semestrze ze środków własnych. Po uzyskaniu zgody uczelni macierzystej student otrzyma ponownie zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa+. erasmus.ukw.edu.pl

10 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Uwaga! Podania, które nie będą zawierały dokładnych dat planowanego pobytu nie będą rozpatrywane. Dokładne daty są niezbędne przy określaniu ewentualnego dodatkowego dofinansowania. Zgoda na przedłużenie pobytu może zostać cofnięta, jeżeli w międzyczasie student nie rozliczy się finansowo oraz merytorycznie z poprzedniego okresu. erasmus.ukw.edu.pl

11 Przydatne informacje Ubezpieczenie
Każdy stypendysta Erasmusa+ (z wyjątkiem wyjeżdżających do Turcji) musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldowania studenta. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach należących do EFTA. W celu uzyskania Karty należy złożyć w oddziale NFZ: wniosek o wydanie EKUZ, zaświadczenie o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Należy mieć przy osobie ważną legitymację studencką. Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie EKUZ znajdują się pod adresem: erasmus.ukw.edu.pl

12 Przydatne informacje Ubezpieczenie
W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Należy koniecznie zapoznać się z obowiązującymi w Turcji stawkami minimalnymi ubezpieczenia. Wszelkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia w Turcji dostępne są na stronie erasmus.ukw.edu.pl

13 Przydatne informacje Ubezpieczenie
Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego stypendysta powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Warto również skorzystać z ubezpieczenia gwarantowanego przez kartę EURO 26 lub ISIC. Więcej informacji na stronie i erasmus.ukw.edu.pl

14 erasmus.ukw.edu.pl Na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej znajdziesz: Wzory dokumentów Listę koordynatorów Erasmusa+ na UKW Listę uczelni partnerskich Dokumenty: zasady finansowania wyjazdów oraz zasady realizacji wyjazdów Relacje byłych Erasmusów Koordynator uczelniany BWM dr Katarzyna Chmielewska Joanna Kalka erasmus.ukw.edu.pl


Pobierz ppt "Przewodnik dla studentów PRZED wyjazdem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google