Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – wykład nr 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – wykład nr 4"— Zapis prezentacji:

1 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – wykład nr 4
dr Tomasz Wójtowicz

2 Korupcja oraz jej formy w ujęciu prawnym i konsekwencje
Przykłady zachowań korupcyjnych i sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej

3 Plan wykładu Definicja korupcji; Prawne konsekwencje korupcji;
Formy korupcji; Stan korupcji w Polsce i na świecie; Korupcja w służbie cywilnej; Przykłady zachowań korupcyjnych; Sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej;

4

5 Poważny problem wg 87% Polaków
600 tyś. wyników w wyszukiwarce Google Poważny problem wg 87% Polaków Korupcja Średnio 4x w każdym wydaniu GW

6 Korupcja – skala zjawiska

7 Korupcja – skala zjawiska

8 Korupcja – skala zjawiska

9 Korupcja – skala zjawiska

10 Korupcja – skala zjawiska

11 Korupcja – skala zjawiska

12 Korupcja – skala zjawiska

13 Korupcja – skala zjawiska

14 Korupcja – skala zjawiska

15 Korupcja – skala zjawiska

16 Korupcja – skala zjawiska

17 Korupcja – skala zjawiska

18 Korupcja – skala zjawiska

19 Korupcja – definicja zjawiska
Korupcja – zepsucie, demoralizacja, rozkład społeczny, zgnilizna, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność Słownik wyrazów obcych

20 Korupcja – definicja zjawiska
Korupcja w sensie społeczno – ekonomicznym: wykorzystywanie władzy publicznej do celów prywatnych; zachowanie władz publicznych, w wyniku którego wzbogacają się oni w sposób bezprawny; sprzeniewierzenie się zasadzie oddzielenia życia prywatnego od życia zawodowego;

21 Korupcja – definicja zjawiska
Korupcja w sensie społeczno – ekonomicznym: czyn, który popełnia każdy, kto powodowany swoimi bezpośrednimi lub pośrednimi interesami narusza system reguł, za realizację których sam jest odpowiedzialny;

22 Korupcja – definicja zjawiska
Korupcja – żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej odmianę. Cywilnoprawna konwencja o korupcji

23 Korupcja – definicja zjawiska
Korupcją w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działań w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Ustawa o CBA

24 Formy korupcji Sprzedajność urzędnicza Przekroczenie uprawnień
Przekupstwo Korupcja wyborcza Korupcja gospodarcza Płatna protekcja Poświadczenie nieprawdy Handel wpływami

25 Formy korupcji Sprzedajność urzędnicza – przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

26 Formy korupcji Przekupstwo (art. 220 k.k.) – umyślne udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcje publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

27 Formy korupcji Płatna protekcja – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, organizacji międzynarodowej albo też krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi w zamian za korzyść majątkową. Siedziba ONZ

28 Formy korupcji Przekroczenie uprawnień - przestępstwo, które może popełnić jedynie funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego.

29 Formy korupcji Korupcja wyborcza – odnosi się do głosowania w wyborach do parlamentów: krajowego, europejskiego, organów wybieralnych samorządów, referendach krajowych i lokalnych. Sprawcą może być tylko osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.

30 Formy korupcji Korupcja gospodarcza – występuje kiedy sprawca dokonuje przestępstwa w przedsiębiorstwie. Przestępstwo może polegać na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub obietnicy udzielenia korzyści .

31 Formy korupcji Poświadczenie nieprawdy – ma na celu osiągnięcie korzyści majątkowych lub osobistej. Warunkiem karalności sprawcy nie jest uzyskanie określonej tam korzyści, ale działanie w celu jej osiągnięcia.

32 Prawne skutki korupcji
Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; (art k.k.); Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 250a k.k.); Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296, 296a, 299, 302 oraz 305 k.k.);

33 Prawne skutki korupcji

34 Prawne skutki korupcji

35 Prawne skutki korupcji

36 Prawne skutki korupcji

37 Prawne skutki korupcji

38 Stan korupcji w Polsce

39 Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych
Stan korupcji w Polsce Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

40 Stan korupcji w Polsce

41 Stan korupcji w Polsce

42 Stan korupcji w Polsce

43 Stan korupcji w Polsce

44 Stan korupcji w Polsce

45 Stan korupcji w Polsce

46 Przewidywane zagrożenie korupcyjne w Polsce

47 Przewidywane zagrożenie korupcyjne w Polsce

48 Przykłady zachowań korupcyjnych

49 Przykłady zachowań korupcyjnych

50 Przykłady zachowań korupcyjnych

51 Przykłady zachowań korupcyjnych

52 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych

53 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych
Algorytm postępowania urzędnika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania poinformowanie interesanta, że jego zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo przekupstwa; zadawanie pytań: „Co Pan/i przez to rozumie?” (sugestia wręczenia korzyści majątkowej nie jest jeszcze próbą korupcji. Karalne jest usiłowanie wręczenia, wręczenie oraz podżeganie);

54 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych
Algorytm postępowania urzędnika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania w razie jednoznacznego zachowania interesanta, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści majątkowej, urzędnik powinien podjąć następujące czynności: obywatelskie ujęcie sprawcy (przy pomocy ochrony); poinformowania petenta, że dopuścił się popełnienia przestępstwa łapownictwa; poinformowania odpowiedniej służby;

55 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych
Algorytm postępowania urzędnika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania zabezpieczenia miejsca przestępstwa (gdy nastąpiło wręczenie łapówki); opisanie zdarzenia w notatce służbowej; wykonywanie czynności w towarzystwie osoby trzeciej; oczekiwanie na przybycie funkcjonariusza;

56 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych
Algorytm postępowania urzędnika poddawanego presji korupcyjnej lub posiadającego informacje na temat korupcyjnego zachowania innego urzędnika powiadomienie bezpośredniego przełożonego; zabezpieczenie dowodów; powiadomienie odpowiednich służb; współdziałanie z organami ścigania;

57 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych

58 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych

59 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych

60 Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych

61 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – wykład nr 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google