Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Definicja korupcji; 2.Prawne konsekwencje korupcji; 3.Formy korupcji; 4.Stan korupcji w Polsce i na świecie; 5.Korupcja w służbie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Definicja korupcji; 2.Prawne konsekwencje korupcji; 3.Formy korupcji; 4.Stan korupcji w Polsce i na świecie; 5.Korupcja w służbie."— Zapis prezentacji:

1 dr Tomasz Wójtowicz

2

3 1.Definicja korupcji; 2.Prawne konsekwencje korupcji; 3.Formy korupcji; 4.Stan korupcji w Polsce i na świecie; 5.Korupcja w służbie cywilnej; 6.Przykłady zachowań korupcyjnych; 7.Sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej;

4

5 600 tyś. wyników w wyszukiwarce Google Średnio 4x w każdym wydaniu GW Poważny problem wg 87% Polaków

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Korupcja – zepsucie, demoralizacja, rozkład społeczny, zgnilizna, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność Słownik wyrazów obcych

20 Korupcja w sensie społeczno – ekonomicznym: wykorzystywanie władzy publicznej do celów prywatnych; zachowanie władz publicznych, w wyniku którego wzbogacają się oni w sposób bezprawny; sprzeniewierzenie się zasadzie oddzielenia życia prywatnego od życia zawodowego;

21 czyn, który popełnia każdy, kto powodowany swoimi bezpośrednimi lub pośrednimi interesami narusza system reguł, za realizację których sam jest odpowiedzialny; Korupcja w sensie społeczno – ekonomicznym:

22 Korupcja – żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej odmianę. Cywilnoprawna konwencja o korupcji

23 Korupcją w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działań w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Ustawa o CBA

24 Sprzedajność urzędnicza Przekupstwo Płatna protekcja Handel wpływami Przekroczenie uprawnień Korupcja wyborcza Korupcja gospodarcza Poświadczenie nieprawdy

25 Sprzedajność urzędnicza – przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

26 Przekupstwo (art. 220 k.k.) – umyślne udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcje publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

27 Płatna protekcja – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, organizacji międzynarodowej albo też krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi w zamian za korzyść majątkową. Siedziba ONZ

28 Przekroczenie uprawnień - przestępstwo, które może popełnić jedynie funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego.

29 Korupcja wyborcza – odnosi się do głosowania w wyborach do parlamentów: krajowego, europejskiego, organów wybieralnych samorządów, referendach krajowych i lokalnych. Sprawcą może być tylko osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.

30 Korupcja gospodarcza – występuje kiedy sprawca dokonuje przestępstwa w przedsiębiorstwie. Przestępstwo może polegać na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub obietnicy udzielenia korzyści.

31 Poświadczenie nieprawdy – ma na celu osiągnięcie korzyści majątkowych lub osobistej. Warunkiem karalności sprawcy nie jest uzyskanie określonej tam korzyści, ale działanie w celu jej osiągnięcia.

32 Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; (art. 228-231 k.k.); Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 250a k.k.); Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296, 296a, 299, 302 oraz 305 k.k.);

33

34

35

36

37

38

39 Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 poinformowanie interesanta, że jego zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo przekupstwa; zadawanie pytań: „Co Pan/i przez to rozumie?” (sugestia wręczenia korzyści majątkowej nie jest jeszcze próbą korupcji. Karalne jest usiłowanie wręczenia, wręczenie oraz podżeganie);

54 w razie jednoznacznego zachowania interesanta, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści majątkowej, urzędnik powinien podjąć następujące czynności: obywatelskie ujęcie sprawcy (przy pomocy ochrony); poinformowania petenta, że dopuścił się popełnienia przestępstwa łapownictwa; poinformowania odpowiedniej służby;

55 zabezpieczenia miejsca przestępstwa (gdy nastąpiło wręczenie łapówki); opisanie zdarzenia w notatce służbowej; wykonywanie czynności w towarzystwie osoby trzeciej; oczekiwanie na przybycie funkcjonariusza;

56 powiadomienie bezpośredniego przełożonego; zabezpieczenie dowodów; powiadomienie odpowiednich służb; współdziałanie z organami ścigania;

57

58

59

60

61


Pobierz ppt "Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Definicja korupcji; 2.Prawne konsekwencje korupcji; 3.Formy korupcji; 4.Stan korupcji w Polsce i na świecie; 5.Korupcja w służbie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google