Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIT (corporate income tax) – cechy i założenia Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIT (corporate income tax) – cechy i założenia Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST."— Zapis prezentacji:

1 CIT (corporate income tax) – cechy i założenia Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST (77 % BP- 23% JST) Powszechność opodatkowania Równość opodatkowania Stawka liniowa (6) Podatki dochodowe1

2 CIT: zakres podmiotowy Osoby prawne (trwałe zespolenia składników osobowych i majątkowych dla realizacji celów gospodarczych lub statutowych) Jak powstają? Ex lege v KRS Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ( z wyjątkiem spółek osobowych) Spółki kapitałowe w organizacji (nie mają jeszcze osobowości prawnej) Podatkowa grupa kapitałowa (nie ma w ogóle osobowości prawnej) (6) Podatki dochodowe2

3 CIT / PIT: Problem opodatkowania dochodów spółek i ich wspólników Spółka cywilna (umowa)Spółki kapitałowe: spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki osobowe: spółka jawna spółka komandytowa spółka partnerska + Spółki kapitałowe w organizacji + (od 2014 r.) Spółka komandytowo –akcyjna Jako jednostki nie mające osobowości prawnej nie podlegają CIT. Jako osoby prawne ( spółki kapitałowe) lub ułomne osoby prawne ( spółki w organizacji) podlegają podatkowi CIT Dla celów podatkowych wspólnicy tych spółek przejmują wyniki finansowe ( przychody, koszty, straty, ulgi) spółek w proporcji do posiadanych udziałów i łączą je z innymi swoimi dochodami: od sumy tych dochodów wspólnicy płacą PIT 1.Zawarcie umowy spółki 2.Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału 3.Powołanie zarządu SPÓŁKA KAPITAŁOWA W ORGANIZACJI -------------------------------------------------------------------- 4. Wpis do rejestru = nabycie osobowości prawnej 5. Zawiadomienie organu podatkowego SPÓŁKA KAPITAŁOWA (6) Podatki dochodowe3

4 CIT: spółki kapitałowe a odpowiedzialność za ich zobowiązania podatkowe Spółka kapitałowa Odpowiedzialność nieograniczona, osobista ORD 26: Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki Następcy prawni spółek: Połączenie ( np. SA1 + SA 2 = SA) Podział ( np. SA = SA1 + SA2) Transformacja ( np. SJ ------ SA) Sukcesja uniwersalna według ORD z zastrzeżeniem lex specialis ( np. strata w CIT; problem NIP) Przy podziale: zakres sukcesji podatkowej wyznacza plan podziału oraz przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Osoby trzecie względem spółek: Wspólnicy spółek osobowych Członkowie zarządu spółek kapitałowych Pełnomocnicy spółek kapitałowych w organizacji Nowe, powstałe w wyniku podziału osoby prawne Odpowiedzialność solidarna i subsydiarna z głównym dłużnikiem, na zasadach określonych w ORD 115 – 117. (6) Podatki dochodowe4

5 Odpowiedzialność podatkowa a podział spółek. Odpowiedzialność członków zarządu. Wariant 1 ORD 117 Przejęcie majątku, który nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka przejmująca odpowiada jak osoba trzecia za zaległości podatkowe powstałe do momentu podziału Wariant 2 ORD 93 Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka przejmująca odpowiada jak następca podatkowy ( sukcesja częściowa, ograniczona planem podziału) Zasada: Członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki, odsetki za zwłokę, należności płatników, koszty postępowania egzekucyjnego Przesłanki egzoneracyjne Gdy wskaże mienie spółki nadające się do egzekucji podatkowej Gdy udowodni, że nie opóźniał postępowania upadłościowego / układowego spółki OGRANICZENIA Czas: gdy był członkiem zarządu (6) Podatki dochodowe5

6 CIT: podatkowa grupa kapitałowa. Strata w CIT Przesłanki pozytywne Związek co najmniej dwóch spółek kapitałowych Status spółek : rezydenci Wysoki kapitał zakładowy spółek (średnia dla PGK > 1 mln zł) Rentowność PGK (relacja: dochód PGK / przychód PGK > 0.03) Dominujący charakter jednej spółki w PGK (95% udziałów w kapitale spółek zależnych; spółki zależne nie posiadają udziałów w innych spółkach tworzących tę PGK) Przesłanki negatywne Zaległości w podatkach państwowych (14 dni na ich uregulowanie) Zwolnienie spółki od CIT Wykorzystanie nielegalnych powiązań dla obniżenia dochodów FormalnościUmowa w formie aktu notarialnego na minimum 3 lata Rejestracja umowy przez nUS Skutki istnieniaKumulacja dochodów i strat wszystkich spółek Obliczenie i wpłacenie jednego podatku CIT od PGK Solidarna odpowiedzialność spółek w PGK za zobowiązania podatkowe z tytułu CIT STRATA w CIT: Odlicza się ją: od dochodu z tego źródła przychodu, w którym powstała........ w wysokości max. 50% na 1 rok.......... w okresie 5 lat od jej powstania. Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą Rok 2013: strata DG 15 000 zł Rok 2014: strata DG 20 000 zł Rok 2015: dochód DG 40 000 zł Podatnik odlicza: ½ straty z 2013 r. ( = 7500 zł) ½ straty z 2014 r. ( = 10 000 zł) Dochód do opodatkowania w 2015 roku = 22 500 zł ----------------------------- STRATA W PGK: Spółka A (lider) : D + 40 K Spółka B ( zależna): S (-) 15 K Spółka C (zależna): S (-20) K Dochód PGK 2015 = 40 – 35= 5 K ( x 19%) = CIT (6) Podatki dochodowe6

7 CIT: obowiązek podatkowy Rezydenci Siedziba spółki na terenie RP CIT płacony od wszystkich dochodów: polskich i światowych Unikanie podwójnego opodatkowania: proporcjonalne odliczenie podatku uiszczonego za granicą Nierezydenci Siedziba spółki poza granicami RP CIT płacony od dochodów uzyskanych na terytorium RP Spółka polska. Dochód PL: 300 K Dochód CRO: 200 K (CIT 20% = 40 K) Jaki CIT rezydualny? A: 300 K + 200 K = 500 K dochód rezydualny B: 500 x 19% = 95 K podatek rezydualny C: ( 200 / 500 ) x 95 K = 38 K (limit podatku zagr.) D: 95 K – 38 K = 57 K CIT (6) Podatki dochodowe7

8 Wybrane wyłączenia / zwolnienia podatkowe w CIT Wyłączenia PODMIOTOWE 1. Skarb Państwa 2. JST 3. Narodowy Bank Polski 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5. Fundusze emerytalne 6. Fundusze inwestycyjne 7. Jednostki budżetowe 8. Państwowe fundusze celowe 9. Niektóre agencje wykonawcze (ARR, ARiMR) PRZEDMIOTOWE 1. Przychody z działalności rolnej ( z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej) 2. Przychody z gospodarki leśnej 3. Przychody z czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy 4. Przychody objęte podatkiem tonażowym Zwolnienia Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Dochody uzyskane w specjalnej strefie ekonomicznej Dotacje i dopłaty z budżetów publicznych ( również w ramach WPR) Dochody OPP, NFZ, klubów sportowych, szkół, kościelnych osób prawnych - ale tylko w części przeznaczonej przez te wszystkie podmioty na ich działalność statutową (6) Podatki dochodowe8

9 CIT: obliczanie podatku w systemie kumulacji dochodów Przychód (działalność gospodarcza, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż ruchomości, najem, dzierżawa, darowizny) MINUS Koszty MINUS Odpisy amortyzacyjne = Dochód Dochód MINUS ewentualna strata MINUS ulgi od dochodu = Podstawa obliczenia podatku Podstawa obliczenia podatku RAZY 19% MINUS Ulgi od podatku = CIT ( na końcu: porównanie rocznego CIT z sumą 12 comiesięcznych zaliczek celem ustalenia nadpłaty / niedopłaty) (6) Podatki dochodowe9

10 CIT: amortyzacja podatkowa Warunki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) 1.Cel – działalność gospodarcza 2.Czas używania > 1 rok ( z wyjątkami) 3.Własność podatnika ( z wyjątkami) Czas amortyzacji Przyjęcie środka trwałego do używania (nabycie WNiP) 1 dzień następnego miesiąca Zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka v WNiP Odpis amortyzacyjnyWartość początkowa ( np. koszt nabycia / cena wytworzenia) x stawka Stawki amortyzacyjneLiniowe lub degresywne albo indywidualne Metody amortyzacjia/ klasyczna – miesięczna b/ przyspieszona c/ jednorazowa (6) Podatki dochodowe10

11 Problem opodatkowania dywidend (1): dla rezydenta od nierezydenta Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” Wypłacający Udział w kapitale > 10 % Dywidenda Odbiorca Nierezydent z UE / EOG Rezydent Efekt: Zwolnienie dywidendy od podatku CIT Dodatkowym warunkiem uprawniającym do zwolnienia jest fakt posiadania tego 10% udziału ( w spółkach SUI – 25 %) nieprzerwanie przez okres 2 lat Dywidendy „wypłacane spoza UE” Wypłacający Udział w kapitale > 75% Odbiorca Nierezydent spoza UE / EOG Dywidenda Rezydent Efekt A: UPO ( proporcjonalne odliczenie podatku od dywidend zapłaconego za granicą) Efekt B: odliczenie części podatku CIT zapłaconego przez zagraniczną spółkę w jej kraju (część tę wyznacza udział spółki – rezydenta w kapitale nierezydenta) (6) Podatki dochodowe11

12 Przykład 2. UPO Spółka PL--- 80% akcji ---Spółka UZB 500 KDochód z DG300 K 80 K …z czego na dywidendy wypłacono: 100 K 19% CIT od dywidend 9% (pobrano 7,2 K) 19%CIT ogólny 9% EFEKT A: A: 500 + 80 = 580 K B: 580 x 19% = 110,2 K C: (80/580) x 110,2 = 15,2 K (limit) D: 110,2 K – 7,2 K = 103 K W ten sposób spółka PL nie wykorzystała jeszcze: (15,2 – 7,2) = 8 K limitu podatku zagranicznego do odjęcia. EFEKT B: 80% x ( 300 K x 9%) = 21,6 K = część ogólnego CIT UZB, którym spółka PL może uzupełnić ww. limit OSTATECZNIE: D: 110,2 – 7,2 (efekt A) – 8,0 (efekt B) = 110,2 – 15,2 (max. limit odliczenia) = 95 K CIT sp. PL (6) Podatki dochodowe 12

13 Problem opodatkowania dywidend (2): od rezydenta…. …..dla rezydenta (+ UE/+ EOG) Tak samo jak na poprzednim slajdzie: zwolnienie od podatku CIT, jeśli udział w spółce – rezydencie wynosi co najmniej 10% od co najmniej 2 lat Odbiorca dywidendy NIE JEST ZWOLNIONY od CIT, bez względu na źródła jego dochodów Certyfikat rezydencji – zaświadczenie uprawniające do zwolnienia …dla nierezydenta (k3) Brak zwolnień. Podatek od przychodów (dochodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu ( o ile przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej). (6) Podatki dochodowe13

14 CIT: Nowe przepisy w 2015 r. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej Stan faktyczny: -ZSK = spółka zarejestrowana w państwie, z którym ani PL, ani UE nie podpisała umowy międzynarodowej (UPO) -ZSK co najmniej połowę swoich przychodów osiąga z dywidend, odsetek, poręczeń, handlu instrumentami finansowymi -ZSK nie jest opodatkowana w swym kraju ojczystym lub stawka podatku CIT od co najmniej jednego z przychodów jest tam niższa o więcej niż ¼ niż stawka PL -Podatnik (REZYDENT) ma w tej spółce przez co najmniej 30 dni co najmniej ¼ udziałów, głosów lub dywidendy Jak obliczyć ten podatek? Podstawa opodatkowania = dochód ZSK w okresie, w którym udziałowcem był REZYDENT, w proporcji do jego udziałów Stawka = 19% Ulga od podatku = CIT ZSK x ( dochód ZSK w okresie, gdy udziałowcem był REZYDENT / dochód roczny ZSK) Formalności: REZYDENT musi prowadzić rejestr i ewidencję zdarzeń w ZSK, składać zeznanie podatkowe do nUS, wpłacać odrębny CIT w terminie do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego --------- Podatku nie pobiera się, gdy roczne przychody ZSK < 250 000 euro, lub gdy ZSK prowadzi w UE / EOG rzeczywistą działalność gospodarczą (6) Podatki dochodowe14

15 Rok podatkowy w CIT Wariant 1: rok kalendarzowy ( 1 stycznia – 31 grudnia) Wariant 2: kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych Wariant 3: skrócony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w trakcie roku kalendarzowego ( np. od 27.02.2015): 1.01.2015 27.02.2015 31.12.2015 Wariant 4: przedłużony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w II połowie roku kalendarzowego ( np. od 3.09.2015): 1.01.2015 3.09.2015 31.12.2015 31.12.2016 Wariant 5: pierwszy rok podatkowy po zmianie poprzedniego roku np. z 12 kolejnych miesięcy na okres innych kolejnych 12 miesięcy ( np. z okresu kwiecień – marzec na październik – wrzesień) 1.04.2014 31.03.2015 1.10.2015 30.09.2016 Pierwszy nowy rok po takiej zmianie musi mieścić się w granicach 12 – 23 miesięcy 15(6) Podatki dochodowe

16 Ulgi / płatność CIT Ulgi w CIT Od dochodu Do 10% rocznego dochodu podatnika na darowizny Nielimitowane darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych 50% wydatków na zakup nowych technologii (takie same przepisy jak w PIT) Dla banków: 20% kwoty umorzonych kredytów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców Tryb płatności CIT Miesięczne zaliczki na podatek CIT – opłacane do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym je pobrano Roczny podatek CIT – obliczony w zeznaniu podatkowym, które musi być złożone w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego Zeznania przesyłane drogą elektroniczną! (6) Podatki dochodowe16


Pobierz ppt "CIT (corporate income tax) – cechy i założenia Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST."

Podobne prezentacje


Reklamy Google