Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST
14 maja 2015, WARSZAWA

2 Projekty unijne w latach 2008-2014

3 Od systemowego podejścia do realizacji
Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020 Programy Operacyjne Program Rodzina na lata 2010 – 2020 Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020 Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata

4 Od systemowego podejścia do realizacji
Projekty partnerskie Porozumienia z uczelniami Uniwersytet Warszawski w zakresie analizy danych i wspólnej realizacji przedsięwzięć w obszarze: - seniorzy, - profilaktyka uzależnień - pomoc społeczna

5 Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających
Obszary kumulacji problemów społecznych dotyczących dzieci w 2012 r. Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

6 Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających
Obecne i planowane miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 organizowane przez m.st. Warszawa Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

7 1. Funkcjonowanie Lokalnych Systemów Wsparcia
Przykładowe projekty 1. Funkcjonowanie Lokalnych Systemów Wsparcia

8 Czym są Lokalne Systemy Wsparcia?
koncepcja realizowana przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi zintegrowany system oddziaływań poprzez kompleksową ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18

9 Czym są Lokalne Systemy Wsparcia?
założenia - wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: - podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży - podniesienie frekwencji dzieci i młodzieży - reintegracja z grupą rówieśniczą - zwiększenie kompetencji społecznych - rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działania prowadzone są w mikroobszarach (kwartał ulic, wokół szkoły) angażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego prowadzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy na zasadach określonych przez Miasto

10 Gdzie są realizowane LSW?

11 prawobrzeżna Warszawa
Praga Północ, Praga Południe, Targówek

12 lewobrzeżna Warszawa Bielany, Śródmieście, Ochota, Ursus

13 Lokalne Systemy Wsparcia Zintegrowane działania

14 2. Konsultacje społeczne Od koncepcji do pomiaru
Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie publikacja „Tak konsultowaliśmy…Warszawa dzieli się dobrymi praktykami” Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych publikacja „Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych”

15 3. Rozwój przedsiębiorczości Zwiększenie aktywności zawodowej
Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu MAGUS - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia Zostań w Polsce - swoim szefem! Lepszy start dla „zawodowca” Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości

16 4. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej
URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy BEST METROPOLISES – best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw

17 5. Wsparcie ekonomii społecznej
TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

18 6. Sektor kreatywny Zanikające zawody
FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych

19 7. Nowe technologie Innowacje światowe
Virtualna Warszawa pomoc w załatwianiu spraw urzędowych wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia pomoc w poruszaniu się po mieście

20 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Warsztaty Terapii Zajęciowej: 15 WTZ na terenie m.st. Warszawy z czego 14 zawarte są umowy z m.st. Warszawa ilość uczestników: 442 osoby Pracownie dobrane do potrzeb uczestników: Np.: gospodarstwa domowego, komputerowe, biurowe, artystyczne, sportowe, Sposób finansowania: 90% środki PFRON 10 % JST

21 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej Wspieranie podejmowania zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy przez uczestników terapii zajęciowej: umowy zawarte z NGO prowadzącymi WTZ: w roku 2012 – 13 umów, w roku umów. w roku 2014 – 14 umów Średnia liczba odbiorców to 25/30 osób rocznie w WTZ Wartość umów : w roku 2012: 7 427 592 zł, w roku 2013: 7 427 592 zł. w roku 2014: zł.

22 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
rozwijanie różnorodnych form dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych (Środowiskowe Domy Samopomocy) Liczba ŚDS w Warszawie – 15, W roku ŚDS – prowadzone przez OPS i 11 przez NGO W roku 2013 (stan na koniec roku)– 4 ŚDS – samodzielnymi jednostkami m.st. Warszawy, 4 w strukturach OPS i 7 prowadzonych przez NGO W roku 2014 – 4 ŚDS – samodzielnymi jednostkami m.st. Warszawy, 4 w strukturach OPS i 7 prowadzonych przez NGO Liczba miejsc na koniec roku: 2011 r. – 612, 2012 r. – 603 2013 r 2014 r

23 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Wspieranie różnorodnych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych (Mieszkania Chronione / mieszkania treningowe) W roku prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla osób: z niepełnosprawnością intelektualną (przy ul. Oszmiańskiej) i dla osób chorujących psychicznie (przy ul. Lwowskiej), na łączną kwotę: zł W roku prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla osób: z niepełnosprawnością intelektualną (przy ul. Oszmiańskiej) i dla osób chorujących psychicznie (przy ul. Lwowskiej i ul. Nocznickiego) i osób z niepełnosprawnością ruchową (przy ul. Powązkowskiej) na łączną kwotę: zł W roku 2014 – są prowadzone w/w 4 mieszkania chronione na łączną kwotę zł, pod koniec roku planowane jest otwarcie 2 kolejnych mieszkań, Ponadto w ramach obowiązujących w 2014 r. dotacyjnych umów rocznych i wieloletnich Miasto dofinansowało 13 różnorodnych zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej na łączną kwotę zł.

24 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Inne działania w ramach Programu: Projekt Virtualna Warszawa Złożenie wniosku do Mayors Challenge Testy i wdrożenie systemu mikronawigacji w SCON Półfinał konkursu Mayors Challenge Testy i wdrożenie systemu mikronawigacji w komunikacji miejskiej w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro); na przystankach (stacjach metra) oraz w punktach przesiadkowych; na wejściach do budynków (urzędy, placówki oświatowe, instytucje kulturalne); na atrakcjach turystycznych; wewnątrz urzędów; Projekt „Dostępna Warszawa” aplikacja mobilna dla osób z dysfunkcją ruchu Projekty dofinansowane ze środków UE (POIG, POKL) : Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” w ramach projektów 2900 osób otrzymało szkolenie z obsługi komputerów oraz na okres 5 lat komputer z dostępem do Internetu, „Certyfikuj swoje kompetencje” finansowany ze środków UE w ramach POKL 9.6.2, główne działania: szkolenia dla 310 osób z niepełnosprawnościami z ECDL i j. angielskiego zakończone egzaminem,

25 Program Warszawa Przyjazna Seniorom
Bazując na drzewie problemów i ich analizie, cel główny Programu został określony jako Aktywizacja i integracja seniorów. Cel główny jest realizowany poprzez osiągnięcie trzech celów wspierających.

26 Program Warszawa Przyjazna Seniorom
Cele techniczne przypisane do każdego z celów wspierających stanowią rozwiązanie problemów zdefiniowanych przez Program. Jednocześnie cele techniczne powiązane są bezpośrednio z działaniami.

27 Warszawska Rada Seniorów – proces konsultacji
4 lutego 2014 r. – debata publiczna otwierająca proces konsultacyjny I etap konsultacji 20 lutego – 16 marca: 4 warsztaty konsultacyjne dla ngo i mieszkańców zgłaszanie uwag na platformie konsultacyjnej, lub osobiście II etap konsultacji 5 maja – 26 maja: 4 dyżury informacyjne dla mieszkańców, Podsumowanie dwóch etapów: projekt uchwały wypracowany z ngo i mieszkańcami, wysłanie 1000 plakatów i 1000 ulotek do ponad 370 podmiotów, bezpośredni udział 330 osób w debacie, warsztatach i punktach informacyjnych, zgłoszenie 51 uwag i sugestii. 3 lipca 2014 r. – utworzenie Warszawskiej Rady Seniorów 

28 Etapy powoływania rad seniorów w dzielnicach
utworzenie rady seniorów (uchwała Rady dzielnicy) nabór i wybór członków rady seniorów powołanie członków rady seniorów inicjatywa uchwałodawcza ws. utworzenia rady seniorów

29 W 2010 r. Rada Miasta uchwaliła Program „Rodzina” na lata 2010 – 2020
Głównym założeniem Programu jest wzmacnianie więzi rodzinnych i spójności rodziny, tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania i rozwoju rodzin, podejmowanie działań prowadzących do reintegracji rodziny. Działania są ukierunkowane na wszystkie rodziny mieszkające w Warszawie. 29 29

30 Rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
W Warszawie systematycznie podejmowane są różnego rodzaju działania powszechne na rzecz wszystkich warszawskich rodzin z dziećmi Rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktualna liczba miejsc w żłobkach 52 żłobki i 9 mini-żłobków – miejsc Miasto finansuje 259 miejsc w 11 żłobkach niepublicznych w 8 dzielnicach Warszawy, koszt ok. 7mln. zł (umowy ) Dzienny opiekun 125 miejsc Razem – 5999 miejsc Liczba placówek niepublicznych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 150 niepublicznych żłobków – 2831 miejsc 17 klubów dziecięcych – 215 miejsc Rozwój żłobków – planowane działania Budowa 14 żłobków w 11 dzielnicach, a także adaptacja budynku na żłobek na Pradze Południe i modernizacja żłobka w Wawrze. Dzięki inwestycjom w Warszawie przybędzie 2226 miejsc nakładem około 85,5 mln zł. Odpowiadając na potrzeby małych warszawiaków planujemy jeszcze w tym roku uruchomienie kolejnych 7 punktów dziennego opiekuna dla 45 dzieci. 30 30

31 Dofinansowanie Warszawskich Klubów dla Rodzin –
miejsc integracji rodzin z dziećmi Aktualnie Urząd m.st. Warszawy dofinansowuje w otwartych konkursach ofert 15 organizacji pozarządowych prowadzących miejsca integracji warszawskich rodzin na kwotę ponad 2 mln. Ratusz dofinansowuje kluby od 2011 r. Kluby dla rodzin dają możliwość spotkania się z innymi rodzicami, dzielenia się problemami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci. W ramach działań klubów jego uczestnicy - mamy, ojcowie, babcie, dzieci - mogą korzystać m.in. ze spotkań ze specjalistami, zajęć edukacyjnych i grup zabawowych dla dzieci, warsztatów psychoedukacyjnych i grup wsparcia dla dorosłych.

32 Miasto wspiera inicjatywy, które mają atrakcyjną ofertę skierowaną do wszystkich warszawskich rodzin
Warszawska Strefa Rodziny Projekt realizowany w ramach Programu Rodzina m.st. Warszawy, adresowany do rodzin z dziećmi. Jego celem jest integracja rodzin poprzez wspólną zabawę i działania animacyjne. W 2014 roku w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Warszawska Strefa Rodziny działała nie tylko przy ul Starej 4, ale także na warszawskiej Pradze przy ul. Środkowej 9 Przez czerwiec, lipiec i sierpień 2014 Warszawska Strefę Rodziny odwiedziło osób. Plany lipiec – wrzesień 2015: Warszawska Strefa Rodziny nad Wisłą – zorganizowanie bezpłatnych rejsów statkiem wraz z animacjami dla rodzin z dziećmi uczestników WSR Warszawskie Dni Rodzinne organizowane od roku czyli zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców, takie jak np. interaktywne warsztaty krajoznawcze, zajęcia kulinarne, astronomiczne i naukowe, projekcje bajek, zajęcia plastyczno-teatralne, nauka języków obcych czy flamenco. W tegorocznej marcowej edycji zorganizowano ponad 700 darmowych wydarzeń, w tym warsztaty, pokazy, przedstawienia, zajęcia sportowe, w których udział wzięło ponad 10 tys. osób.

33 Miasto wspiera inicjatywy, które mają atrakcyjną ofertę skierowaną do wszystkich warszawskich rodzin
Cykl powszechnych i innowacyjnych działań w przestrzeni publicznej 18 dzielnicach Warszawy W 2015 roku Miasto realizuje II edycję konkursu na zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej w 18 dzielnicach Warszawy, sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych w szczególności zawierających działania z elementami edukacyjno integracyjnymi, sportowymi, kulturalnymi i poznawczymi wspierające aktywność uczestników, rozwijających świadomość rodziców na temat sposobów spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi. Miasto w ramach konkursu dofinansowało 5 organizacji pozarządowych na kwotę ponad 250 tys. zł

34 Program „Warszawska Karta Rodziny”
Odbiorcami programu są wszystkie dzieci do ukończenia 21 roku życia zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, których rodzice rozliczają się z podatku dochodowego w Warszawie Cele Programu „Warszawska Karta Rodziny” Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju rodzin z dziećmi, Wzmacnianie funkcji rodziny, Rozwijanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny. System ulg i preferencji dla posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka: wprowadzenie dla dzieci z rodzin z trójką dzieci rocznego biletu komunikacji miejskiej za 99 zł (do tej pory były to zwykłe ulgi jak dla wszystkich dzieci) oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci z rodzin 4+ tańsze bilety komunikacji miejskiej ważne w 1. strefie biletowej dla dzieci i młodzieży; bilet 30-dniowy dla dzieci za 49 zł, a 90-dniowy za 125 zł. zniżki dla dzieci, które mogą, korzystać z bogatej oferty placówek kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych (baseny, zajęcia sportowe, tańsze bilety do ZOO, teatrów i muzeów); preferencje w dostępie do oferty proponowanej przez organizacje pozarządowe m.in. Warszawskie Kluby dla Rodzin; dostęp do warszawskich wydarzeń rodzinnych rabaty oferowane przez podmioty komercyjne W okresie wydano ok kart w tym: ponad Kart Młodego Warszawiaka i ponad Kart Warszawiaka. Z Programu Warszawska Karta Rodziny od r. skorzystało (tj. otrzymało hologram) ponad rodzin wielodzietnych (w tym ponad 6,7 tys. – rodziny z trójką dzieci, 400 – rodziny 4+).

35 Wydarzenia Rodzinne na Żoliborzu
Na Żoliborzu przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok 76 działa Klub Mamo Tato prowadzony przez stowarzyszenie „Rezerwat Kultury”, współfinansowany przez m.st. Warszawę. Więcej informacji: W tym roku na Żoliborzu odbędą się 4 rodzinne imprezy plenerowe współfinansowe przez m.st. Warszawy z takimi aktywnościami jak: wspólne budowanie z klocków, wycieczka historyczna, gra miejska, piknik rodzinny, animacje, warsztaty itp. Najbliższe wydarzenie – gry i zabawy podwórkowe różnych pokoleń – odbędzie się 16 maja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przy ul. Słowackiego 52/54. Szczegółowy harmonogram wszystkich imprez zamieszczany jest na stronie: i Facebooku Warszawa Rodzinna

36 Wydarzenia Rodzinne na Bielanach
Na Bielanach przy al. Zjednoczenia 19 działa Klub Mam i Tatusiów na Bielanach prowadzony przez stowarzyszenie „Mamy czas” współfinansowany przez m.st. Warszawę. Więcej informacji: W tym roku na Bielanach odbędą się 4 rodzinne imprezy plenerowe współfinansowe przez m.st. Warszawy z takimi aktywnościami jak: wspólne budowanie z klocków, wycieczka historyczna, gra miejska, piknik rodzinny, animacje, warsztaty itp. Najbliższe wydarzenie „Zostań Superbohaterem na Bielanach!” – gra miejska i piknik rodzinny odbędzie się 20 czerwca 2015 w g przy Stawach Brustmana. Szczegółowy harmonogram wszystkich imprez zamieszczany jest na stronie: i Facebooku Warszawa Rodzinna

37 Konkurs na partnerów Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych: 1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2. Innowacyjna Warszawa Program wspierania przedsiębiorczości.

38 Obszary współpracy partnerskiej
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych. Obszar 2 Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego , wpisujących się w szczególności w cele: Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

39 Miejsce i termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia r., w godzinach :00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel

40 Szczegółowe informacje o ogłoszeniu
Szczegółowe informacje o ogłoszeniu wraz z informacją o kryteriach oceny znajdują się na stronach internetowych: oraz

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Pactwa tpactwa@um. warszawa
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Pactwa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy


Pobierz ppt "INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST"

Podobne prezentacje


Reklamy Google