Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska."— Zapis prezentacji:

1 Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska

2 Definicje wg PN-ISO 5149 Chłodzenie, ziębienie – proces fizyczny, podczas kt ó rego, wskutek odprowadzenia ciepła od ośrodka, następuje spadek lub utrzymanie jego temperatury na stałym poziomie, niższym od temperatury otoczenia. Czynnik chłodniczy, ziębnik (Refrigerant) - uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. Rozprężając się i wrząc przy niskim ciśnieniu i temperaturze odbiera ciepło z ośrodka ochładzanego (w parowniku urządzenia chłodniczego). Odebrane ciepło jest oddawane w wyniku skraplania przy wysokim ciśnieniu (w skraplaczu urządzenia chłodniczego), a następnie rozpraszane w otoczeniu lub przekazywane do innego ośrodka. Ziębiwo / Chłodziwo (np. powietrze, woda, glikol) – jest to czynnik, który pośredniczy w wymianie ciepła między ośrodkiem schładzanym a parowaczem urządzenia chłodniczego / skraplaczem a otoczeniem. Dawnej jako ziębiwo stosowano często lód wodny oraz wodę wodociągową lub studzienną. Obecnie prawie zawsze ziębiwo otrzymuje się dzięki zastosowaniu urządzeń chłodniczych. Chłodziwo można wykorzystać do odzysku ciepła.

3 Bezpośredni system ziębieniaPośredni system ziębienia Systemy ziębienia w klimatyzacji wg PN-EN 378-1

4 Cechy charakterystyczne systemów ziębienia OBIEG CHŁODNICZYz bezpośrednim odparowaniem pośredni CZYNNIK ROBOCZYpodlega przemianom fazowym np. freon R407C, R410A, R134a nie podlega przemianom fazowym np. woda, wodny roztwór glikolu, solanka, lód binarny (zawiesina lodowa) TEMP. ŚCIANKIt odparowania + (1÷2)K(t zasilania + t powrotu ) / 2 + (1÷2)K RUROCIĄGImiedź – rury czyste, odtłuszczone, suche stal, miedź lub PVC, PE, PEX TRASA PRZEWODÓW bardzo ważna – krążenie oleju, spadki, długość rur bez znaczenia – praca pompy POSADOWIENIE AGREGATU na dachu lub przy budynku – skraplacz chłodzony powietrzem albo w maszynowni – skraplacz chłodzony wodnym roztworem glikolu lub wodą

5 Wymiarowanie przewodów rurowych: -Przewody rurowe o zbyt małych średnicach prowadzą do znacznych strat ciśnienia i tym samym do obniżenia wydajności chłodniczej urządzenia. -Przewody rurowe o zbyt dużych średnicach zwiększają koszt urządzenia. -Utrzymanie określonej minimalnej prędkości przepływu czynnika w przewodach parowych decyduje o właściwym krążeniu oleju w instalacji i skutecznym jego odprowadzeniu do sprężarki. -Ciekły czynnik dopływając do zaworu rozprężnego nie będzie zawierał pęcherzyków pary.

6 Bezpośredni system ziębienia – prędkości w przewodach 0,5 ÷ 2,5 m/s 10 ÷ 15 m/s 8 ÷ 15 m/s0,5 ÷ 1,5 m/s 1,5 ÷ 3,0 m/s0,3 ÷ 0,5 m/s

7

8 Projektowanie sieci przewodów freonowych 1.Analiza obiegu chłodniczego na wykresie lg p – h (p-h) dla właściwego ziębnika

9 2.Wyznaczenie podstawowych parametrów obiegu ziębniczego: q o, q k, l s, Q o, Q k, P Projektowanie sieci przewodów freonowych Oznaczenia: p k – ciśnienie skraplania, t k – temp. skraplania ciekłego czynnika, p o – ciśnienie parowania, t o – temp. odparowania ciekłego czynnika,  t s - przegrzanie czynnika,  t d - dochłodzenie czynnika, h 1 - entalpia na ssaniu sprężarki, h 2 - entalpia na tłoczeniu sprężarki, h 3 - entalpia przed zaworem rozprężnym, h 4 - entalpia na wejściu do parowacza. właściwa wydajność chłodnicza właściwa wydajność skraplania właściwa praca sprężania teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej wydajność chłodnicza wydajność skraplacza moc sprężarki W parowniku dla stabilnej pracy układu zawsze jest wymagane pewne minimalne przegrzanie. Wynosi ono najczęściej ok. 60% do 70% różnicy pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą odparowania.

10 Projektowanie sieci przewodów freonowych strumień masy ziębnika w obiegu 3.Obliczenie strumienia masy krążącego w obiegu ziębnika: m z pary ziębnika na ssaniu sprężarki pary ziębnika na tłoczeniu sprężarki skroplona ciecz nasycona 4.Obliczenie strumienia objętościowego ziębnika w punktach charakterystycznych h- kJ/kg, Q- kW, m z -kg/s

11 Projektowanie sieci przewodów freonowych rurociąg parowy ssawny rurociąg parowy tłoczny rurociąg cieczowy 5.Obliczenie pola powierzchni przepływu rurociągu uwzględniając prędkość przepływu czynnika – z równania ciągłości Zaleca się przyjmować: w ss = 10÷12 m/s, w tł = 10÷12 m/s, w c = 1 m/s zgodnie ze wzorem: 6.Obliczenie średnicy wewnętrznej rurociągu

12 Warunki pracy układu bezpośredniego

13 Rury miedziane w kręgach / zwojach oraz w sztangach / odcinkach prostych PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 Miedź i stopy miedzi Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych Część 1: Rury do instalacji rurowych.

14 Pośredni system ziębienia – prędkości w przewodach 0,5 ÷ 2,5 m/s 1,5 ÷ 3,0 m/s

15 Pośredni system ziębienia – drycooler

16 Projektowanie sieci przewodów pośrednich strumień masowy ziębiwa / chłodziwa 1.Obliczenie strumienia masy czynnika pośredniego strumień objętościowy ziębiwa / chłodziwa 2.Obliczenie strumienia objętościowego czynnika pośredniego 3.Obliczenie pola powierzchni rurociągu i średnicy wewnętrznej

17 Średnice zewnętrzne przewodów wodnych PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. Rury stalowe Rury miedzianeRury PEX Uponor Rury PE Wavin

18 Wodne roztwory glikolu Temperatura krzepnięcia wodnych roztworów glikoli

19 Wodne roztwory glikolu Gęstość roztworów glikolu propylenowego w wodzie

20 Wodne roztwory glikolu Gęstość roztworów glikolu etylenowego w wodzie

21 Wodne roztwory glikolu Ciepło właściwe roztworów glikolu propylenowego w wodzie

22 Wodne roztwory glikolu Ciepło właściwe roztworów glikolu etylenowego w wodzie

23 Solanki - roztwory soli Temperatura krzepnięcia soli w roztworze wodnym

24 Karta katalogowa agregatu

25 Korekta parametrów ze względu na obecność glikolu

26 Zalecenia dotyczące minimalnych wymiarów maszynowni chłodniczej wg EN 13779 PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

27 Sprężarkowe agregaty chłodnicze Agregat sprężarkowyAgregat skraplający

28 Absorpcyjne agregaty chłodnicze Agregat bromolitowy

29 Sprężarkowe agregaty chłodnicze Agregat sprężarkowy ze skraplaczem chłodzonym wodą

30 Sprężarkowe agregaty chłodnicze Agregat sprężarkowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

31 Sprężarkowe agregaty chłodnicze Chłodnie wentylatorowe typu dry-cooler

32 Sprężarkowe agregaty chłodnicze Wieże chłodnicze typu zamkniętego i otwartego


Pobierz ppt "Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google