Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W1. Systemy i procesy produkcyjne Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W1. Systemy i procesy produkcyjne Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015."— Zapis prezentacji:

1 W1. Systemy i procesy produkcyjne Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015

2  Cele przedmiotu  Treśc wykładów  Zalecana literatura podstawowa ◦ Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2010 ◦ Walters, D., Zarządzanie operacyjne: Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 ◦ Pająk, E., Zarządzanie produkcją: Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006  Literatura uzupełniająca – zobacz sylabus

3 Cele przedmiotu  Zapoznanie studenta ze sposobami organizacji i zarządzania działalnością produkcyjną wraz z wspierającymi ją procesami usługowymi o charakterze logistycznym  Ukształtowanie umiejętności scharakteryzowania zadań logistycznych powiązanych z procesami produkcyjnymi oraz określania ich wpływu na efektywność i jakość tych procesów

4 Treść wykładów  Systemy i procesy produkcyjne. Wspierające procesy usług logistycznych. Definicje. Klasyfikacje. Charakterystyka. Efektywność systemów produkcji  Planowanie produkcji. Procedury opracowywania planów produkcyjnych. Rola planowania w sterowaniu produkcją. Proces produkcyjny w łańcuchu dostaw.  Projektowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz wspierających je usług logistyki bliskiej.  Metody i narzędzia sterowania i doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. TQM  Metody i narzędzia optymalizacji przepływu wartości w procesach produkcyjnych i wspierających je usługach logistycznych. TFM  Metody i narzędzia optymalizacji produktywności maszyn i urządzeń. TPM

5  Produkcja dóbr i usług  Systemy i procesy produkcyjne  Organizacja systemów produkcyjnych  Wspierające procesy usług logistycznych  Efektywność systemów produkcji  Literatura ◦ Rogowski, r.1-2 ◦ Pająk, r.1 ◦ Waters, część I, r.1-3 ◦ Wiekszość ilustracji w tym wykładzie pochodzi z książki Edwarda Pająka, Zarządzanie produkcją, PWN 2006 (odnośnik: Pająk, rys. xx)

6  Produkcja to proces wytwarzania produktów, które moga być dobrami materialnymi, takimi jak samochody, oraz niematerialnymi takimi jak informacje, lub usługami  Produkt/wyrób jako wynik procesu produkcji  Czym różni się usługa od dobra materialnego? Usług nie można przechowywać w formie zasóbow czy zapasów  Usługi są okreslone w dużej mierze przez podmiot, czas i miejsce ich produkcji (np. porada lekarska czy prawna, wykład, koncert)  Kategorie produktów/wyrobów ◦ Materiały i surowce ◦ Produkty proste ◦ Półprodukty / półfabrykaty – produkty, które są elementami bardziej złożonych produktów ◦ Produkty złożone ◦ Produkty gotowe ◦ Produkty końcowe

7 Żródło: Pająk, Rys 1.4

8 Żródło: Pająk, Rys 3.1

9 Żródło: Pająk, Rys 3.11

10 Żródło: Pająk, Rys 3.12

11 Żródło: Pająk, Rys 3.15

12 Żródło: Pająk, Rys 1.3

13  Zarządzanie to rozporządzanie zasobami produkcyjnymi w celu osiągniecia zamierzonych celów organizacji zajmującej sie produkcją  Zasady gospodarnosci: ◦ Zasada maksymalizacji wyników przy danych zasobach Max Y, X=const ◦ Zasada minimalizacji nakładow/srodków przy danych wynikach Min X, Y=const  Produktywnosc, stosunek efektow do nakładów P = Y/X (mierzone w jednostkach fizycznych, np, ilosc produktu na zatrudnionego, lub pienieznych, np, wartosc produktu/ koszt produkcji

14  Zarządzanie produkcją wymaga decyzji: ◦ Co i dlaczego (dla kogo) produkować? ◦ Kiedy i jak to produkować? ◦ W jakich ilościach?  Standaryzacja czasu wykonywania poszczególnych operacji pozwala na okre ś lenie : ◦ jak długo (zgodnie z przyjętymi standardami) powinny trwać poszczególne operacje i zadania, ◦ kiedy poszczególne komponenty i podzespoły będą potrzebne wg ustalonego harmonogramu produkcyjnego wyrobu gotowego, oraz ◦ potrzeb materiałowych oraz ocene mocy produkcyjnych zakładu pozwalających na wytworzenie poszczególnych produktów

15  Co obejmuje proces produkcji ? ◦ Opracowanie koncepcji nowego produktu (dobra, usługi lub połączenia dóbr i usług) ◦ Zaprojektowanie wyrobu ◦ Opracowanie jego rozwiązania konstrukcyjnego ◦ Zaprojektowanie sposobu jego wytwarzania ◦ Stworzenie systemu produkcyjnego  Elementy procesu produkcyjnego : ◦ projektowanie, planowanie ◦ zakup materiałów i części, wytwarzanie, kontrola jakości ◦ odbiór, dystrybucja, ◦ produkcja części zamiennych, magazynowanie ◦ sprzedaż, gwarancja, obsługa (usługi servisowe)

16  System jest to powiązany ze sobą zbiór elementów współdziałających ze sobą w celu osiagnięcia jakiegos efektu koncowego (np, wytworzenia produktu)  System jak zbiór elementów wyodrębnia się od swojego srodowiska, tzn, ma jakąs granicę, która dzieli elementy systemu od elementów srodowiska  Podejscie systemowe kładzie nacisk na kompleksową reprezentację problemów i zadan, tzn, uwzględnienia wszystkich mozliwych aspektów problemu czy zadania  System produkcji jest systemem, którego celem jest produkcja

17  Operacja produkcyjna jest częśćią procesu produkcyjnego wykonywaną na określonym elemencie (grupie elementów) przez pracownika (lub zespól) na jednym bądź wielu stanowiskach pracy bez przestojów (przerw, opóźnień)  Podstawowe operacje ◦ Zabieg ( Czynność, Ruch roboczy) ◦ Operacja transportowa ◦ Operacja kontroli jakości ◦ Operacja konserwacji ◦ Operacja magazynowania ◦ Operacja kontroli/zarzadzania procesem ◦ Operacja złożona (wielofunkcyjna)

18  System produkcyjny to zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny słuzacy do produkcji okreslonych produktów (dóbr lub/i usług)  W kategoriach systemowych, system produkcyjny jest odosobnionym układem elementów, który wpływa na otocznie poprzez wyjscia z systemu (produkty, informacje, odpady), oznaczone jako wektor efektów, Y, oraz jest pod wpływem otocznia poprzez wejscia, oznaczone wektorem zasobów, X  Proces produkcji to proces transformacji strumienia stanu wejsciowego X w strumien wyjsciowy Y Y = T(X)

19 Procesy podstawowe Procesy pomocnicze X Y Model systemu to przyblizenie transformacji systemu Y=T(X) uzywajac np, metod statystycznych, graficznych czy symulacji Procesy wspierajace/obslugi

20  Proces produkcyjny jest uporzadkowanym ciągiem działan (operacji) polegających na przetwarzaniu strumienia lub okreslonych ilosci zasobów w strumien lub pewną ilosc produktów  Działalnosc postawowa lub działalnosc operacyjna to podstawa działanosci systemu produkcyjnego (np, wytwarzanie podstawowych produktów na sprzedaż)  Działalnosc pomocnicza - utrzymanie ruchu i infrastruktury  Działalnosc wspierajaca – procesy obslugi produkcji  Pod-systemy produkcyjne wspierają działalnosc operacyjną (operacje podstawowe) wykonując takie funkcje jak:  Planowanie i przygotowanie produkcji  Logistyke strumieni wejsciowych i wyjsciowych (transport, magazynowanie, serwis systemow produkcyjnych)  Kontrola jakosci  Zarządzanie  Finanse i ksiegowosc

21  System produkcyjny działa w otoczeniu blizszym, na które składają sie: misja i cele producenta, organizacja producenta, kapitał, kadra, technologia produkcji, badania i rozwój, marketing, wymagania dotyczące jakosci, handel, przepisy  Oraz w otoczeniu dalszym na które składają sie takie czynniki jak: systuacja rynkowa, konkurencja, technologia, dostepnosc materiałów i energii, dostepna siła robocza/kapitał ludzki, srodowisko społeczne, srodowisko polityczne, system prawny, ochrona srodowiska, itd

22 Żródło: Pająk, Rys 3.28

23 Żródło: Pająk, Rys x.x

24 Żródło: Pająk, Rys 3.34 I Tab 3.20

25 Żródło: Pająk, Rys 3.30

26  Podstawowa/najmniejsza komórka produkcyjna (zerowego stopnia KP0) to stanowisko robocze  Stanowisko robocze jest podstawowym zgrupowaniem czynników produkcyjnych (środków pracy, przedmiotów pracy i sily roboczej) potrzebnych do realizacji czesci procesu produkcyjnego  Stanowiska moga byc zatem: ◦ jedno- lub wielo-osobowe (zespolowe) ◦ jedno- lub wielo-maszynowe ◦ lub podstawowa kombinacja techniczno-organizacyjna ludzi i maszyn

27 Organizacja techniczna  Stanowisko robocze (komórka produkcyjna) – KP0  Gniazdo produkcyjne, linia produkcyjna – KP1  Oddział produkcyjny – KP2  Wydział produkcyjny – KP3  Zakład produkcyjny – KP4 Organizacja ekonomiczna  Przedsiębiorstwo wielozakładowe – KP5  Konglomerat/zgrupowanie przedsiębiorstw – KP6 Organizacja ekonomiczna  Dzialy zarzadzania, zakupow i sprzedazy bez dzialu produkcji

28  System produkcyjne moga byc zorganizowane na podstawie roznych kryteriow organizacyjnych takich jak kryteria: ◦ techniczne, np, efektywnosc techniczna ◦ ekonomiczne, np, efektywnosc ekonomiczna ◦ uznania społecznego ◦ innowacyjności ◦ jakości produktu, np, calkowitej jakości produktu (Total Quality Management – TQM) ◦ technologicznej, np, zaawansowanej techniki wytwarzania (Advanced Manufacturing Technology – AMT) ◦ przebudowy/restruktaryzacji poprzedniego procesu (Business Process Re-engineering - BPR)

29 Żródło: Pająk, Rys 3.29

30

31  Technik produkcji  Czasu przebiegu  Stopnia automatyzacji środków pracy/produkcji  Organizacyjne  Technologiczne

32 Procesy/techniki wytwarzania WydobywczePrzetwórczeObróbcze Kształtowania Pierwotnego Plastycznego Ubytkowego Obróbki cieplnej Obróbki powierzchniowej Obróbki fizykochemicznej Montażowe Naturalne i biotechnologiczne

33  Czas przebiegu ◦ Procesy ciągłe ◦ Procesy nieciągłe ◦ Procesy przerywane ◦ Procesy nieprzerywane  Automatyzacja środków pracy ◦ Procesy ręczne ◦ Procesy maszynowe ◦ Procesy aparaturowe ◦ Zautomatyzowane (FMS) ◦ Wspomagane komputerowo (CAM) ◦ Zintegrowane komputerowo wytwarzanie automatyczne (CIAM) ◦ Zintegrowane komputerowo (CIM)

34  Organizacja produkcji ◦ Procesy wytwarzanego wyrobu ◦ Procesy komórki wytwórczej ◦ Procesy technologii grupowej  Technologia produkcji ◦ Prosta - stosowana w wytwarzaniu wyrobów jednorodnych i prostych wytwarzanych w obrębie tej samej fazy technologicznej ◦ Zlozona -stosowana w produkcji wyrobów niejednolitych strukturalnie w obrębie co najmniej dwóch faz technologicznych

35  Wspierające procesy logistyczne ◦ transport ◦ magazynowanie ◦ obsluga techniczna urzadzen produkcyjnych ◦ diagnostyka i profilaktyka remontowa (urzadzen produkcyjnych) ◦ dystrybucja produktow koncowych ◦ obsluga zwrotow ze sprzedazy ◦ odrzuty i odpadki produkcyjne ◦ obsluga produktow koncowych w uzyciu: gwarancyjna i pozagwarancyjna

36 Żródło: Pająk, Rys 3.28

37 Żródło: Pająk, Rys 3.32

38  Glowne czynniki decydujace o sukcesie procesu produkcyjnego (Key Success Factors - KSF) ◦ Efektywnosc lub skutecznosc procesu w osiagnieciu celu (rozne mierniki fizyczne i finansowe, np, stopien wykorzystania potencjalu urzadzen lub zatrudnionego personelu) ◦ Produktywnosc procesu– stosunek przychodow z procesu do nakladow (mierzonych fizycznie lub finansowo) ◦ Rentownosc czyli zyskownosc procesu (zysk netto na jednostke sprzedanego czy wyprodukowanego produktu lub pracownika) ◦ Wydajnosc procesu – stopien wykorzystania personelu lub maszyn (np, wartosc lub ilosc produktow na pracownika) ◦ Niezawodnosc procesu – prawdopodobienstwo skutecznosci procesu w okreslonym czasie

39 ◦ Terminowosc procesu: stopien w jakim system funkcjonuje bez opoznien czy przestojow ◦ Dokladnosc procesu: stopien w jakim wyniki procesu sa zgodne ze standardami czy oczekiwaniami  Wielokryterialne (syntetyczne) mierniki efektywnosci procesu lacza rozne mierniki uzywajac wag i przeksztalcen normalizujacych, ktore pozwalaja sprowadzic rozne fizyczne i finansowe miary do wspolnego mianownika


Pobierz ppt "W1. Systemy i procesy produkcyjne Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google