Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Przemoc w rodzinie Działanie prokuratury i orzecznictwo sądów powszechnych oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Przemoc w rodzinie Działanie prokuratury i orzecznictwo sądów powszechnych oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Przemoc w rodzinie Działanie prokuratury i orzecznictwo sądów powszechnych oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym dotyczące ochrony osoby pokrzywdzonej oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców tego typu przestępstw. Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2 Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 roku; Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 roku; Nowela do w/w ustawy z 10.06.2010 roku; Nowela do w/w ustawy z 10.06.2010 roku; Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; Rozporządzenie w sprawie SOW i programów k-e; Rozporządzenie w sprawie SOW i programów k-e; Ustawa o pomocy społecznej (art. 46a i 48a); Ustawa o pomocy społecznej (art. 46a i 48a); Kodeksy (Kk, Kpk, Kkw, Kpc, Kro); Kodeksy (Kk, Kpk, Kkw, Kpc, Kro); Rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych; Rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych; Wytyczne PG; Wytyczne PG; Pozostałe – strona internetowa MS - http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/akty- prawne-i-inne-dokumenty-/ Pozostałe – strona internetowa MS - http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/akty- prawne-i-inne-dokumenty-/

3 Definicja przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy). Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy).

4 Kodeks karny Przestępstwa opisane w części szczególnej kodeksu karnego, gdzie znamieniem ustawowym jest przesłanka przemocy, dotyczą głównie przemocy fizycznej. Przestępstwa opisane w części szczególnej kodeksu karnego, gdzie znamieniem ustawowym jest przesłanka przemocy, dotyczą głównie przemocy fizycznej. Niektóre przestępstwa opisane w części szczególnej kodeksu karnego, gdzie przemoc charakteryzuje działanie sprawcy, zawierają elementy przemocy psychicznej, zwłaszcza art. 207 § 1 k.k. (także m.in. art. 190 § 1 k.k. - groźba, 191a § 1 k.k. – stalking). Niektóre przestępstwa opisane w części szczególnej kodeksu karnego, gdzie przemoc charakteryzuje działanie sprawcy, zawierają elementy przemocy psychicznej, zwłaszcza art. 207 § 1 k.k. (także m.in. art. 190 § 1 k.k. - groźba, 191a § 1 k.k. – stalking).

5 Przemoc w rodzinie w statystykach sądowych – „rodz” art. 148 § 1-4 kk - zabójstwo; art. 156 § 1-3 kk - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka; art. 157 § 1-2 kk - spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka; art. 189 kk - pozbawienie wolności; art. 190 kk - groźba bezprawna; art. 190a § 1-3 kk - stalking, podszywanie się i wykorzystywanie wizerunku lub danych; art. 191 kk- przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego zachowania; art. 191a kk - utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby; art. 197 § 1-3 kk - zgwałcenie; art. 198 kk - współżycie płciowe z osobą w stanie ograniczonej poczytalności; art. 199 kk - wymuszenie współżycia płciowego na osobie podległej, w krytycznym położeniu; art. 200 § 1-2 kk - pedofilia - uprawianie, prezentowanie treści; art. 201 kk - kazirodztwo; art. 202 § 1-4b kk - prezentowanie treści pornograficznych; art. 203 kk - doprowadzenie przemocą innej osoby do uprawiania prostytucji; art. 207 § 1-3 kk - znęcanie się nad osoba najbliższą art. 208 kk - rozpijanie małoletnich.

6 Przestępstwo z art. 207 § 1 kk Znamiona ustawowe typu podstawowego – art. 207 § 1 kk : Znamiona ustawowe typu podstawowego – art. 207 § 1 kk : - Znęcanie się fizyczne lub psychiczne; - Nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy; - Nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, Sankcja: kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sankcja: kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

7 Znamiona ustawowe przestępstwa kwalifikowanego – art. 207 § 2 kk: Znamiona ustawowe przestępstwa kwalifikowanego – art. 207 § 2 kk: - Znęcanie się fizyczne lub psychiczne, jak powyżej; - Stosowanie szczególnego okrucieństwa; Sankcja: kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sankcja: kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Znamiona ustawowe przestępstwa kwalifikowanego – art. 207 § 3 kk Znamiona ustawowe przestępstwa kwalifikowanego – art. 207 § 3 kk - Znęcanie się fizyczne lub psychiczne określone w § 1 lub 2; - Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie w następstwie powyższego; Sankcja: kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Sankcja: kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

8 Pojęcie „Znęcania” „Znęcanie się” – działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzających się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 roku (VI KZP 13/75; OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86). „Znęcanie się” – działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzających się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 roku (VI KZP 13/75; OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86).

9 Znęcanie fizyczne – może polegać m.in. na Znęcanie fizyczne – może polegać m.in. na - biciu; rzucaniu przedmiotami; - głodzeniu; odmawianiu pożywienia czy napojów; - zmuszania do przebywania w zimnie; - poleceniu wykonywania upokarzających czynności; - wyrzucaniu z domu; - wyrywaniu włosów; - przypalaniu papierosem*, etc. * - zob. [w:] M. Mozgawa (red.) Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Ofizyna, 2007 II wyd. Komentarz do art.. 207 kk

10 Znęcanie psychiczne – może polegać m.in. na Znęcanie psychiczne – może polegać m.in. na - lżeniu; wyszydzaniu; upokarzaniu; - znieważaniu; straszeniu; grożeniu; - sprowadzaniu do mieszkania osób nieakceptowanych przez domowników; - uniemożliwianiu spoczynku nocnego; złośliwym budzeniu; odmowie opuszczenia pomieszczenia; - niepokojeniu przez telefony i sms’y np. w miejscu pracy; złośliwym chowaniu dokumentów, kluczy; - etc.

11 Wnioski Zakres pojęciowy przestępstwa przemocy w rodzinie się jest szerszy od przestępstwa znęcania się z art. 207 kk. Zakres pojęciowy przestępstwa przemocy w rodzinie się jest szerszy od przestępstwa znęcania się z art. 207 kk. Zjawisko przemocy w rodzinie opisują różne przepisy części szczególnej Kodeksu karnego Zjawisko przemocy w rodzinie opisują różne przepisy części szczególnej Kodeksu karnego Trudności z oceną zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście oddziaływania ze strony sądów i prokuratur. Trudności z oceną zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście oddziaływania ze strony sądów i prokuratur.

12 1. Orzecznictwo ogólne. W 2014 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano ogółem: 299.984 osób. Z tego wymierzono: 59.345 - kar grzywny (samoistnych) 19,7% 59.345 - kar grzywny (samoistnych) 19,7% 1.201 - z warunkowym zawieszeniem wykonania - 2 % 1.201 - z warunkowym zawieszeniem wykonania - 2 % 34.087 - kar ograniczenia wolności 11,3 % 34.087 - kar ograniczenia wolności 11,3 % 1.051 - z warunkowym zawieszeniem wykonania - 3,1 % 1.051 - z warunkowym zawieszeniem wykonania - 3,1 % 206.285kar pozbawienia wolności 68,7 % 206.285- kar pozbawienia wolności 68,7 % 169.808 - z warunkowym zawieszeniem wykonania. 82,3% 169.808 - z warunkowym zawieszeniem wykonania. 82,3%

13 Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w Sądach Rejonowych w Polsce w 2014 roku

14 Skazani nieprawomocnie w sądach I instancji – za wszystkie przestępstwa w latach 1999 - 2014

15 Zakres oddziaływania wymiaru sprawiedliwości na przemoc w rodzinie 207 kk Przestępstwa przemocy wobec najbliższych Akty oskarżenia skierowane do sądu Wszczęte postępowanie przygotowawcze Wszczęta procedura „Niebieskie Karty” Szara strefa przemocy niezdiagnozowanej

16 2. Orzecznictwo w zakresie art. 207 § 1 kk 1. W 2014 roku w Sądach Rejonowych w Polsce osądzono z art. 207 § 1 kk ogółem: 15.001 (2013 – 14.132, 2012 – 15.245, 2011 - 16.077, 2010 - 16.239). 15.001 (2013 – 14.132, 2012 – 15.245, 2011 - 16.077, 2010 - 16.239). Z tego: 12.699 - skazano; 12.699 - skazano; 382- uniewinniono; 382- uniewinniono; 1.192warunkowo umorzono postępowanie; 1.192 - warunkowo umorzono postępowanie; 723- umorzono postępowanie; 723- umorzono postępowanie; 832 - tymczasowo aresztowano. 832 - tymczasowo aresztowano.

17 Stosunek procentowy rodzajów orzeczeń Sądów Rejonowych w zakresie art. 207 § 1 kk

18 2. W 2014 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano z art. 207 § 1 kk ogółem: 12.699 osób. 12.699 osób. Z tego wymierzono: 152- kary grzywny (samoistnych); 152- kary grzywny (samoistnych); 577 - kar ograniczenia wolności; 577 - kar ograniczenia wolności; 11.969 -kar pozbawienia wolności; 11.969 - kar pozbawienia wolności; - 1.691 - bezwzględnych; - 1.691 - bezwzględnych; - 10.278 - z warunkowym zawieszeniem wykonania. - 10.278 - z warunkowym zawieszeniem wykonania.

19 Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w Sądach Rejonowych w Polsce z art. 207 § 1 kk

20 Skazani nieprawomocnie w sądach I instancji – za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w latach 1999 – 2014

21 Stosunek procentowy wymiaru kary pozbawienia wolności orzekanej w Sądach Rejonowych w Polsce w 2014 roku z art. 207 § 1 kk

22 Po raz pierwszy w 2014 roku gromadzone były informacje dotyczące płci sprawców przestępstw, w tym z art. 207 § 1 kk. Z 12.699 osób skazanych było: 459 459 kobiet, 12.240 12.240 mężczyzn. Wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 § 1 kk było: Wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 § 1 kk było: 4.133 małoletnich (1.963 dziewczynek, 2.170 chłopców) 4.133 małoletnich (1.963 dziewczynek, 2.170 chłopców) 15.119 kobiet 15.119 kobiet 3.218 mężczyzn. 3.218 mężczyzn.

23 Z 10.278 skazanych z art. 207 § 1 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania pod dozór kuratora oddano 7.517 osoby – 73,1% ( 2013 – 72,4%, 2012-72,2%, 2011- 69,7%, 2010-67%, 2009-62%) Szacunkowo w danej chwili pod dozorem kuratorów sądowych przebywa ok.. 25.000-30.000 sprawców przemocy w rodzinie. Z 10.278 skazanych z art. 207 § 1 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania pod dozór kuratora oddano 7.517 osoby – 73,1% ( 2013 – 72,4%, 2012-72,2%, 2011- 69,7%, 2010-67%, 2009-62%) Szacunkowo w danej chwili pod dozorem kuratorów sądowych przebywa ok.. 25.000-30.000 sprawców przemocy w rodzinie. Z art. 335 § 1 kpk skazano 3.672, a z art. 387 § 1 kpk – 2.966, co łącznie stanowi 6.638 – 52,2%, (2013 – 49,1%, 2012 – 48,7%, 2011-49%, 2010-48%, 2009-42%); wszystkie przestępstwa w 2014 – 52,2%, a sam art. 335 § 1 kpk – 40% skazań. Z art. 335 § 1 kpk skazano 3.672, a z art. 387 § 1 kpk – 2.966, co łącznie stanowi 6.638 – 52,2%, (2013 – 49,1%, 2012 – 48,7%, 2011-49%, 2010-48%, 2009-42%); wszystkie przestępstwa w 2014 – 52,2%, a sam art. 335 § 1 kpk – 40% skazań.

24 Osoby pokrzywdzone przestępstwem z art. 207 kk - Osoby pokrzywdzone przestępstwem z art. 207 kk - 19.842 osób w 2014 roku

25 Orzeczenia Sądów Rejonowych z art. 207 § 1 kk uwzględniające wnioski prokuratora z art. 335 § 1 kpk oraz wnioski z art. 387 § 1 kpk

26 Kara pozbawienia wolności (bezwzględna) wykonywana na podstawie art. 207 kk 7.715 w dniu 31 grudnia 2014 roku w jednostkach penitencjarnych przebywało 7.715 osadzonych sprawców przemocy w rodzinie, z tego: 6.616 6.616 - kara pozbawienia wolności, 1.099 1.099 - tymczasowe aresztowanie. 10.715 na przestrzeni całego 2014 roku (przebywały w izolacji chociaż przez 1 dzień w 2014r.) wartość ta wynosi – 10.715 osób. 16,09 średni wymiar kary z art. 207 u skazanych przebywających w 2014 roku w zakładach karnych wyniósł 16,09 miesiąca

27 3. Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego a)w postępowaniu karnym - na etapie postępowania przygotowawczego, zatrzymanie przed wszczęciem postępowania, środki zapobiegawcze w czasie postępowania karnego; b)po zakończeniu postępowania karnego – środki karne lub probacyjne, orzekane w orzeczeniu kończącym; c)w postępowaniu wykonawczym – środki probacyjne w trakcie wykonywania kary wolnościowej, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem bądź odwołanie warunkowego zwolnienia; d)w postępowaniu cywilnym, niezależnie od postępowania karnego (np. przed wszczęciem postępowania).

28 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Zatrzymanie (nowe podstawy) Zatrzymanie (nowe podstawy) art. 15a ustawy o Policji - Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 (ogólne podstawy zatrzymania). art. 15a ustawy o Policji - Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 (ogólne podstawy zatrzymania). art. 244 § 1a kpk - Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. art. 244 § 1a kpk - Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. art.. 244 § 1b kpk Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. art.. 244 § 1b kpk Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

29 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Zatrzymanie c.d. zatrzymanie stosuje się do ustania przyczyny zatrzymania, nie dłużej aniżeli 48h - w tym czasie prokurator może zastosować środki zapobiegawcze lub przekazać podejrzanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. zatrzymanie stosuje się do ustania przyczyny zatrzymania, nie dłużej aniżeli 48h - w tym czasie prokurator może zastosować środki zapobiegawcze lub przekazać podejrzanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. czas zatrzymania wydłuża się od tego momentu o 24h – aby sąd mógł wniosek rozpoznać i zastosować tymczasowe aresztowanie bądź wniosku nie uwzględnić (natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego). czas zatrzymania wydłuża się od tego momentu o 24h – aby sąd mógł wniosek rozpoznać i zastosować tymczasowe aresztowanie bądź wniosku nie uwzględnić (natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego).

30 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Środki zapobiegawcze po zatrzymaniu osoby podejrzanej i ewentualnym postawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa (np. z art. 207 § 1 kk), prokurator może zastosować środki zapobiegawcze (za wyjątkiem TA). po zatrzymaniu osoby podejrzanej i ewentualnym postawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa (np. z art. 207 § 1 kk), prokurator może zastosować środki zapobiegawcze (za wyjątkiem TA). celem zastosowania środków zapobiegawczych jest: celem zastosowania środków zapobiegawczych jest: zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania wyjątkowo - zapobiegnięcie popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. wyjątkowo - zapobiegnięcie popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. środki te, zwłaszcza na późniejszym etapie, może stosować także sąd. środki te, zwłaszcza na późniejszym etapie, może stosować także sąd.

31 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Środki zapobiegawcze c.d. Rodzaje: Tymczasowe aresztowanie – stosuje wyłącznie sąd (art. 258 kpk) – liczba złożonych wniosków do sądu w sprawach przemocy w rodzinie 1.753 (2013 – 1.753, 2012 – 1.745, 2011 – 2.002, 2010 - 1.800), liczba uwzględnionych przez sąd - 1.635 (2013 – 1.635, 2012 – 1.679, 2011 – 1.895, 2010 - 1.699) ; Tymczasowe aresztowanie – stosuje wyłącznie sąd (art. 258 kpk) – liczba złożonych wniosków do sądu w sprawach przemocy w rodzinie 1.753 (2013 – 1.753, 2012 – 1.745, 2011 – 2.002, 2010 - 1.800), liczba uwzględnionych przez sąd - 1.635 (2013 – 1.635, 2012 – 1.679, 2011 – 1.895, 2010 - 1.699) ; Dozór Policji (art. 275 kpk); Dozór Policji (art. 275 kpk); Dozór Policji z obowiązkiem opuszczenia lokalu mieszkalnego (art. 275 § 3 kpk) Dozór Policji z obowiązkiem opuszczenia lokalu mieszkalnego (art. 275 § 3 kpk) Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę (art. 275a kpk) Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę (art. 275a kpk)

32 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Dozór Policji obowiązek podejrzanego zgłaszania się w określonych terminach do jednostki Policji, celem udzielenia informacji i wykonywaniu nałożonych obowiązków Obowiązki: zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianie organu o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zawiadamianie organu o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz przebywania w określonych miejscach, zakaz przebywania w określonych miejscach, inne ograniczenia swobody (np. zakaz zbliżania się na określoną odległość, program korekcyjno-edukacyjny). inne ograniczenia swobody (np. zakaz zbliżania się na określoną odległość, program korekcyjno-edukacyjny).

33 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami (art. 275 § 2 kpk) - 1.593 (2013 – 1.593, 2012 – 1.412, 2011 – 1.280, 2010 - 891) z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami (art. 275 § 2 kpk) - 1.593 (2013 – 1.593, 2012 – 1.412, 2011 – 1.280, 2010 - 891)

34 Dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym w latach 2009 - 2014 roku

35 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Dozór Policji oddanie pod dozór w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania, pod warunkiem opuszczenia lokalu przez sprawcę w wyznaczonym terminie i określenia przez niego miejsca swojego pobytu (art. 275 § 3 kpk) - 588 (2013 – 588, 2012 – 627, 2011 – 505, 2010 – 337, 2009 - 173) oddanie pod dozór w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania, pod warunkiem opuszczenia lokalu przez sprawcę w wyznaczonym terminie i określenia przez niego miejsca swojego pobytu (art. 275 § 3 kpk) - 588 (2013 – 588, 2012 – 627, 2011 – 505, 2010 – 337, 2009 - 173)

36 Dozór Policji z obowiązkiem opuszczenia lokalu mieszkalnego (art. 275 § 3 kpk) w latach 2009 - 2014 roku

37 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego (275a kpk) przez podejrzanego wspólnie zamieszkującego z pokrzywdzonym; przesłanka – uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził; przesłanka – uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził; środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przez sąd na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (może być ich więcej niż jeden); środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przez sąd na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (może być ich więcej niż jeden); oskarżonemu, na jego wniosek można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. oskarżonemu, na jego wniosek można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe.

38 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym c.d. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a kpk) – 1.500 (2013 – 1.500, 2012 – 1.241, 2011 - 849, 2010 - 209) zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a kpk) – 1.500 (2013 – 1.500, 2012 – 1.241, 2011 - 849, 2010 - 209)

39 Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego w latach 2010-2014

40 b) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego po zakończeniu postępowania karnego Środki karne środki karne orzeka sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki karne orzeka sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki karne orzeka się w latach od 1 roku do 10, a czasami 15 lat; środki karne orzeka się w latach od 1 roku do 10, a czasami 15 lat; niektóre środki karne mogą być połączone z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego organu w określonych odstępach czasu. Środki probacyjne środki probacyjne sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki probacyjne sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki probacyjne orzeka się w okresie próby w latach od 2 do 5 lat; środki probacyjne orzeka się w okresie próby w latach od 2 do 5 lat; przesłanka – orzeczenie w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwykle kary pozbawienia wolności), ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania. przesłanka – orzeczenie w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwykle kary pozbawienia wolności), ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania.

41 Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego w latach 2010-2014 stosowany przez sąd w wyroku jako środek probacyjny bądź karny

42 Nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę stosowany przez sąd w wyroku jako środek probacyjny bądź karny w latach 2009-2014

43 d) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania orzekane na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania orzekane na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje osobie dotkniętej przemocą, wspólnie zamieszkującej ze sprawcą – członkiem rodziny (wpis – 40 zł), uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje osobie dotkniętej przemocą, wspólnie zamieszkującej ze sprawcą – członkiem rodziny (wpis – 40 zł), przesłanką jest czynienie szczególnie uciążliwym wspólnego zamieszkiwania poprzez zachowanie polegające na stosowaniu przemocy, przesłanką jest czynienie szczególnie uciążliwym wspólnego zamieszkiwania poprzez zachowanie polegające na stosowaniu przemocy, termin do rozpoznania sprawy – 1 miesiąc, termin do rozpoznania sprawy – 1 miesiąc, wykonalność orzeczenia – z chwilą ogłoszenia, wykonalność orzeczenia – z chwilą ogłoszenia, nowe uregulowania prawne (1046 kpc) – skuteczna egzekucja bez konieczności zapewnienia pomieszczenia tymczasowego nowe uregulowania prawne (1046 kpc) – skuteczna egzekucja bez konieczności zapewnienia pomieszczenia tymczasowego zmiana orzeczenia możliwa w razie zmiany okoliczności (zmiana lub uchylenie). zmiana orzeczenia możliwa w razie zmiany okoliczności (zmiana lub uchylenie).

44 Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania orzekane na wniosek przez sąd cywilny w 2014 roku wpłynęły 1.114 (2013 – 1.114, 2012 – 730, 2011-197, 2010-353) wnioski, z czego w co najmniej 387 (2013 – 387, 2012 – 268, 2011-49, 2010-138) żądanie uwzględniono; żądanie oddalono w 118 (2013 – 118, 2012 – 74, 2011-10, 2010-41). Reszta spraw pozostawała w toku. w 2014 roku wpłynęły 1.114 (2013 – 1.114, 2012 – 730, 2011-197, 2010-353) wnioski, z czego w co najmniej 387 (2013 – 387, 2012 – 268, 2011-49, 2010-138) żądanie uwzględniono; żądanie oddalono w 118 (2013 – 118, 2012 – 74, 2011-10, 2010-41). Reszta spraw pozostawała w toku. Stosunek spraw, w których żądanie uwzględniono do spraw załatwionych w 2014 roku wyniósł 44%, czyli był zbliżony do roku 2013 (2013 - 44%, 2012 - 43,23%, a w 2011 -46%). Stosunek spraw, w których żądanie uwzględniono do spraw załatwionych w 2014 roku wyniósł 44%, czyli był zbliżony do roku 2013 (2013 - 44%, 2012 - 43,23%, a w 2011 -46%).

45 4. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

46 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne Cel (§ 4): Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie; Uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; Zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy; Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

47 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne Adresaci (§ 5): osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych; osoby stosujące przemoc w rodzinie, uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

48 Nowe podstawy do orzekania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych a)Zmiana w Kodeksie karnym (nowelą do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – od 1.08.2010 roku) – art. 72 § 1 pkt 6a kk – nałożenie obowiązku uczestnictwa skazanego w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych bez jego zgody (art. 74 § 1 kk); b)Zmiana w Kodeksie karnym (nowelą do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – od 2.01.2012 roku) – art. 67 § 3 kk) – nałożenie w/w obowiązku przy warunkowym umorzeniu postępowania.

49 Liczba orzeczonych środków probacyjnych w postaci programów korekcyjno-edukacyjnych w latach 2009-2014

50 Za znęcanie się nad członkami rodziny z art. 207 kk w ostatnim dniu roku 2014 w zakładach karnych przebywało ogółem 7.715 osadzonych (2013 – 7.774, 2012 – 8.412, 2011 - 8.067, 2010 - 6.460 osadzonych). Za znęcanie się nad członkami rodziny z art. 207 kk w ostatnim dniu roku 2014 w zakładach karnych przebywało ogółem 7.715 osadzonych (2013 – 7.774, 2012 – 8.412, 2011 - 8.067, 2010 - 6.460 osadzonych). W jednostkach penitencjarnych w 2012 roku zrealizowano ogółem 211 edycji programów edukacyjno- korekcyjnych (2013 – 242, 2012 – 243, 2011 - 428, 2010 - 315 edycji), w których uczestniczyło ogółem 4.681 skazanych z art. 207 kk (2013 – 4.138, 2012 - 4.067, 2011 - 4.230, 2010 - 3.609). W jednostkach penitencjarnych w 2012 roku zrealizowano ogółem 211 edycji programów edukacyjno- korekcyjnych (2013 – 242, 2012 – 243, 2011 - 428, 2010 - 315 edycji), w których uczestniczyło ogółem 4.681 skazanych z art. 207 kk (2013 – 4.138, 2012 - 4.067, 2011 - 4.230, 2010 - 3.609). większość skazanych z art. 207 kk, osadzonych w jednostkach penitencjarnych, zostało poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym, większość skazanych z art. 207 kk, osadzonych w jednostkach penitencjarnych, zostało poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym, natomiast skazani pozostający na wolności są poddawania takim programom bardzo rzadko bądź wcale. natomiast skazani pozostający na wolności są poddawania takim programom bardzo rzadko bądź wcale.

51 3. Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu wykonawczym Postępowanie wykonawcze rozpoczyna się po uprawomocnieniu orzeczenia; Postępowanie wykonawcze rozpoczyna się po uprawomocnieniu orzeczenia; W razie orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania sprawca przemocy w rodzinie pozostaje na wolności (najczęściej przebywa nadal z osobą pokrzywdzoną) i pozostaje w okresie próby (od 2 do 5 lat), często (69%) pod dozorem kuratora; W razie orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania sprawca przemocy w rodzinie pozostaje na wolności (najczęściej przebywa nadal z osobą pokrzywdzoną) i pozostaje w okresie próby (od 2 do 5 lat), często (69%) pod dozorem kuratora; W tym okresie sąd może zmieniać lub nakładać nowe obowiązki probacyjne, w tym zmierzające do izolacji sprawcy; W tym okresie sąd może zmieniać lub nakładać nowe obowiązki probacyjne, w tym zmierzające do izolacji sprawcy; W okresie próby skazanemu nie wolno naruszać porządku prawnego w żaden sposób, pod rygorem zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i skierowania do zakładu karnego do jej odbycia. W okresie próby skazanemu nie wolno naruszać porządku prawnego w żaden sposób, pod rygorem zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i skierowania do zakładu karnego do jej odbycia.

52 Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu wykonawczym c.d. Nowa podstawa dla sądu do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności z art. 75 § 1a kk – w razie ponownego stosowania przez skazanego sprawcę przemocy wobec osoby najbliższej - Nowa podstawa dla sądu do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności z art. 75 § 1a kk – w razie ponownego stosowania przez skazanego sprawcę przemocy wobec osoby najbliższej - w 2014 roku liczba postanowień sądu wyniosła 1.228, z czego zarządzono wykonanie wobec 992 osób (2013 – 992, 2012 – 1.231, 2011 – 771, 2010 – 70) Nowa podstawa do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia z art. 160 § 2 kkw –, Nowa podstawa do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia z art. 160 § 2 kkw – w 2014 roku liczba postanowień sądu wyniosła 144, z czego zarządzono wykonanie wobec 110 osób (2013 – 110, 2012 – 148, 2011 – 86, 2010 – 17)

53 Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu wykonawczym c.d. Wprowadzenie specjalnej, szybkiej procedury dotyczącej osadzenia sprawcy przemocy w wyniku naruszenia warunków probacyjnych: Wprowadzenie specjalnej, szybkiej procedury dotyczącej osadzenia sprawcy przemocy w wyniku naruszenia warunków probacyjnych: wniosek kuratora sądowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia; wniosek kuratora sądowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia; zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na termin posiedzenia; zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na termin posiedzenia; nowa podstawa do obligatoryjnego zarządzenia albo odwołania w postaci stwierdzenia ponownego używania przemocy wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą; nowa podstawa do obligatoryjnego zarządzenia albo odwołania w postaci stwierdzenia ponownego używania przemocy wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą; postanowienie wydane przez sąd podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. postanowienie wydane przez sąd podlega wykonaniu z chwilą jego wydania.

54 Policja Kurator zawodowy Sąd Posiedzenie Zakład karny Informacja o zdarzeniu wniosek Nakaz zatrzymania i doprowadzenia natychmiastowa wykonalność 801 12 00 02 997112

55 Porozumienie – MS, KGP, PARPA, dot. telefonu interwencyjno-informacyjnego wobec osób skazanych uprzednio za czyn przemocy w rodzinie; aneks – obowiązuje do 31.12.2017 roku Procedury - współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do skazanych w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej 801 12 00 02 Policja Kurator sądowy

56

57 Z danych statystycznych za 2014 rok wynika, że kuratorzy zawodowi na podstawie art. 12d ustawy złożyli 2.134 wnioski, z czego z rozpatrzonych sąd uwzględnił 1.427 – 72,5%. Z danych statystycznych za 2014 rok wynika, że kuratorzy zawodowi na podstawie art. 12d ustawy złożyli 2.134 wnioski, z czego z rozpatrzonych sąd uwzględnił 1.427 – 72,5%. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla kuratorów sądowych wzory wniosków w tego typu sprawach (wnioski są do pobrania na stronie internetowej MS: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru- sprawiedliwosci/ Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla kuratorów sądowych wzory wniosków w tego typu sprawach (wnioski są do pobrania na stronie internetowej MS: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru- sprawiedliwosci/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru- sprawiedliwosci/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru- sprawiedliwosci/

58

59 4. Procedura „Niebieskie Karty” Zespół interdyscyplinarny, w tym udział prokuratora; Zespół interdyscyplinarny, w tym udział prokuratora; Karty A, B, C i D; Karty A, B, C i D; Wszczęcie procedury (okoliczności, podmioty uprawnione) – działania prokuratora; Wszczęcie procedury (okoliczności, podmioty uprawnione) – działania prokuratora; Grupa robocza (skład, kompetencje); Grupa robocza (skład, kompetencje); Przebieg (zaproszenie osoby pokrzywdzonej, wezwanie sprawcy); Przebieg (zaproszenie osoby pokrzywdzonej, wezwanie sprawcy); Indywidualny plan pomocy; Indywidualny plan pomocy; Zakończenie procedury; Zakończenie procedury; Znaczenie procedury dla postępowania przygotowawczego. Znaczenie procedury dla postępowania przygotowawczego.

60 5. Wybrane działania MS na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także dla kuratorów sądowych wzór informatora dla pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie (wnioski są do pobrania na stronie internetowej MS: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie-- diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-sprawiedliwosci/ lub poprzez kliknięcie na obraz wniosku w prezentacji ). Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także dla kuratorów sądowych wzór informatora dla pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie (wnioski są do pobrania na stronie internetowej MS: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie-- diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-sprawiedliwosci/ lub poprzez kliknięcie na obraz wniosku w prezentacji ). http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie-- diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-sprawiedliwosci/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie-- diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-sprawiedliwosci/ Wzory w/w wniosków, jak i informatora, zostały wysłane do wszystkich sądów i kuratorów sądowych z poleceniem ich stosowania. Wzory w/w wniosków, jak i informatora, zostały wysłane do wszystkich sądów i kuratorów sądowych z poleceniem ich stosowania.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Strona www.pokrzywdzeni.gov.pl W 2011 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013 - projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” została zmodernizowana strona www.pokrzydzeni.gov.pl, której nadano bardziej interaktywny i „przyjazny odbiorcy” charakter.www.pokrzydzeni.gov.pl Na stronie tej osoby zainteresowane mogą zapoznać się z „Informatorem dla pokrzywdzonego”, w którym przystępnym językiem zostały opisane ich prawa i obowiązki w procesie karnym. Ponadto mogą skorzystać ze wzorów pism procesowych, a także zapoznać się aktami prawnymi niezbędnymi w dochodzeniu swoich praw w postępowaniu karnym i cywilnym. Na stronie znajduje się także lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z danymi kontaktowymi oraz baza innych organizacji społecznych, które prowadzą różnorodną działalność pomocową. Zamieszczone są także informacje o bieżących działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem.

72 Strona www.pokrzywdzeni.gov.pl

73 Koniec Prezentację opracował: Michał Lewoc – sędzia Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwo Sprawiedliwości Al.. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa telefon: (022) 23-90-675 e-mail: MLewoc@ms.gov.pl MLewoc@ms.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Przemoc w rodzinie Działanie prokuratury i orzecznictwo sądów powszechnych oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google