Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzia ł ania podlaskiej Policji podejmowane w 2014 r. w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzia ł ania podlaskiej Policji podejmowane w 2014 r. w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Dzia ł ania podlaskiej Policji podejmowane w 2014 r. w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie

2 Liczba sporz ą dzonych formularzy Niebieskie Karty – kraj 2014 rok

3 Liczba sporz ą dzonych formularzy NK–A – kraj 2014 rok, w przeliczeniu na 100 tys. mieszka ń ców

4 Liczba sporz ą dzonych formularzy Niebieskie Karty – woj. podlaskie w 2014 r.

5 Liczba sporz ą dzonych formularzy NK–A – woj. podlaskie w 2014 r. w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ń ców

6 Liczba formularzy "Niebieska karta - A" wypełnionych przez Policję woj. podlaskiego na przestrzeni kolejnych lat

7 Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska karta - A" odnotowana w 2013 i 2014 roku, z podziałem na miejsce wypełnienia.

8 Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska karta - A" wszczynających procedurę oraz dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury, odnotowana w 2013 i 2014 roku.

9 liczba wype ł nionych formularzy NK-A liczba formularzy wszczynaj ą cych procedur ę NK udzia ł procentowy formularzy wszczynaj ą cych procedur ę NK (%) liczba formularzy dot. kolejnych przypadków przemocy udzia ł procentowy formularzy dot. kolejnych przypadków przemocy (%) KMP Bia ł ystok 1382119586,47 187 13,53 KMP Ł om ż a 30316955,78 134 44,22 KMP Suwa ł ki 35229483,52 58 16,48 KPP Augustów 1497751,68 72 48,32 KPP Bielsk Podlaski 1389770,29 41 29,71 KPP Grajewo 24114761,00 94 39,00 KPP Hajnówka 1289876,56 30 23,44 KPP Kolno 15311575,16 38 24,84 KPP Mo ń ki 1187765,25 41 34,75 KPP Sejny 1108779,09 23 20,91 KPP Siemiatycze 21214367,45 69 32,55 KPP Sokó ł ka 46431968,75 145 31,25 KPP Wysokie Mazowieckie 23616067,80 76 32,20 KPP Zambrów 10810092,59 8 7,41 Łą cznie 4094307875,18 1016 24,82 Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska karta - A" z podziałem na wszczynające procedurę oraz dotyczące kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w 2014 r.

10 Narz ę dzia szacowania ryzyka zagro ż enia ż ycia i zdrowia w zwi ą zku z przemoc ą w rodzinie  Wielka Brytania  Szwecja  Polska

11 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niebieska Linia Policja Fundacja Dzieci Niczyje

12 Interwencja Policji Kwestionariusz A B  Dwa narzędzia (wielkości wkładki do notatnika służbowego).  Jedna dotyczy dorosłych – A, druga dzieci – B.  Każde narzędzie składa się z algorytmu i kwestionariusza szacowania ryzyka.  Kwestionariusz szacowania ryzyka (zarówno część A i B) zawiera 13 czynników ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ujętych w formie pytań.  Liczba pozytywnych odpowiedzi ułatwia policjantowi podejmującemu interwencję w związku z przemocą w rodzinie, podjęcie adekwatnych do sytuacji działań (np. zatrzymanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc).

13 Liczba osób pokrzywdzonych przemoc ą w rodzinie w 2013 i 2014 r., z podzia ł em na kategorie

14 Liczba osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w 2013 i 2014 roku, z podziałem na wiek.

15 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w 2013 i 2014 roku, z podziałem na kategorie.

16 Obowi ą zki Policji w walce z przemoc ą w rodzinie:  wszcz ę cie procedury NK  zapewnienie bezpiecze ń stwa rodzinie  wszcz ę cie post ę powania w kierunku art. 207 kk  wyst ą pienie z wnioskiem o nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego art. 257a kpk

17 Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie  Odizolowanie do wytrze ź wienia  Zatrzymanie prewencyjne art. 15 a UoP  Zatrzymanie procesowe sprawcy przest ę pstwa art. 244 § 1a kpk  Obligatoryjne zatrzymanie procesowe sprawcy przest ę pstwa art. 244 § 1b kpk

18 Liczba sprawców przemocy w rodzinie zatrzymanych przez Policję w 2013 i 2014 roku, z podziałem na kategorie

19 Liczba sprawców przemocy w rodzinie będących pod wpływem alkoholu, z podziałem na kategorie w 2013 i 2014 r.

20 Liczba dzieci przewiezionych w związku z przemocą w rodzinie do placówek opiekuńczych lub innych członków rodziny w 2013 i 2014 roku

21 Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w 2013 i 2014 roku.

22 Liczba spraw z art. 207 kk prowadzonych w 2014 roku w woj. podlaskim na podstawie danych Statystyki Przest ę pczo ś ci generowanej w systemie analitycznym

23  wniosek do sądu cywilnego – art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu…  wystąpienie Policji z wnioskiem do Prokuratury – art. 275a § 1,2 kpk  obligatoryjne wystąpienie Policji z wnioskiem do Prokuratury – art. 275a §3 kpk Nakaz opuszczenia mieszkania

24 Ś rodki zapobiegawcze wobec sprawców przemocy w rodzinie w okresie 2012 – 2014 r. – woj. podlaskie

25 Wnioskowanie o ś rodki zapobiegawcze Styczeń – marzec 2015 roku AresztDozór Nakaz opuszczenia mieszkania Zakaz zbli ż ania si ę inne 31101725413

26 Dzia ł ania podlaskiej Policji w obszarze przeciwdzia ł ania przemocy w rodzinie w 2014 r.  Szkolenia Policjantów orgaznizowane przez Policję  Udział Policjantów w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty  zorganizowano 100 szkoleń / 1762 przeszkolonych policjantów  organizowanie przedsięwzięć (strategie, kampanie, badania, konferencje, debaty) – 41, m.in.: Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem Działania w ramach kampanii Białej Wstążki (happening „Biała róża dla kobiety” KMP Suwałki) Kampania „Dzieci obserwują-dzieci naśladują” (KMP Suwałki) „Dzieciństwo bez przemocy”( happening KMP Grajewo) „Twoja droga-Twój wybór” (warsztaty, konferencja KPP Siemiatycze)  udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty

27 Zauwa ż mnie, us ł ysz mnie! Nie licz, ż e inni zareaguj ą ! Zrób to Ty!

28

29

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ sier ż. szt. Marlena Po ł owianiuk


Pobierz ppt "Dzia ł ania podlaskiej Policji podejmowane w 2014 r. w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google