Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO ADMINISTRACYJNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO ADMINISTRACYJNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO ADMINISTRACYJNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 Formy działania administracji publicznej Dawny podział form działania administracji publicznej: 1.Akty władzy publicznej; 2.Czynności administracyjne; 3.Działania administracji publicznej

3 Formy działania administracji publicznej Ad. 1-2 - Akty władzy publicznej oraz czynności administracyjne – nakierowane na styczność z podmiotami pozostającymi poza administracją publiczną. Ad. 3 – Działania administracji publicznej jedynie pośrednio wpływają na podmioty zewnętrzne, związane były z wykonywaniem zadań publicznych np. zwalczanie chorób, rozruchów.

4 Formy działania administracji publicznej Podstawowy podział tych form: 1.Akt administracyjny; 2.Akt normatywny; 3.Formy działań faktycznych; 4.Umowy; 5.Milczenie administracji

5 Formy działania administracji publicznej Akt administracyjny -Działanie organu administracji publicznej; -W oparciu o wyraźne przepisy prawa; -Na podstawie ustalonego stanu faktycznego; -Podejmowane w sposób władczy i jednostronny; -Rozstrzyga o prawach lub obowiązkach konkretnego adresata.

6 Formy działania administracji publicznej Definicja aktu administracyjnego: 1. Sformalizowany – w wyniku postępowania; 2. Objaw woli organu – na podstawie i w granicach przepisów prawa; 3. Skierowany do zindywidualizowanego adresata; 4. W konkretnej sprawie; 5. Z reguły w sferze prawa administracyjnego.

7 Formy działania administracji publicznej Ad. 1-2 – SFORMALIZOWANA WOLA ORGANU -Przepisy prawa wyraźnie upoważniają organ; -Przepisy określają tryb wydania rozstrzygnięcia; -Przepisy określają zasady kontroli tych rozstrzygnięć; -Przepisy prawa określają formę rozstrzygnięcia jako akt administracyjny

8 Formy działania administracji publicznej Ad. 3 - ADRESTAT AKTU ADMINISTRACYJNEGO - Obywatel, inny podmiot prawa prywatnego, lub inny podmiot prawa publicznego.

9 Formy działania administracji publicznej Prawidłowy akt administracyjny musi być zgodny z: -Prawem materialnym – dotyczy praw i obowiązków określonych w prawie materialnym; -Prawem ustrojowym – kompetentny organ; -Prawem procesowym – w odpowiednim trybie.

10 Formy działania administracji publicznej Podział aktów administracyjnych: 1.Akty konstytutywne; 2.Akty deklaratoryjne.

11 Formy działania administracji publicznej Podział aktów administracyjnych: 1.Akty administracyjne zewnętrzne; 2.Akty administracyjne wewnętrzne.

12 Formy działania administracji publicznej Podział aktów administracyjnych: 1.Akty administracyjne związane; 2.Akty administracyjne swobodne.

13 Formy działania administracji publicznej Podział aktów administracyjnych: 1.Akty administracyjne za zgodą; 2.Akty administracyjne bez zgody.

14 Formy działania administracji publicznej Akty administracyjne za zgodą/bez zgody adresata -Zgoda jest wyrażana „przedwstępnie” np. poprzez wcześniejsze złożenie wniosku; -Brak zgody ma miejsce – w przypadku aktów wydawanych z urzędu.

15 Formy działania administracji publicznej Podział aktów administracyjnych: 1.Akty rodzące bezpośrednie skutki cywilnoprawne; 2.Akty wywołujące pośrednio skutki cywilnoprawne.

16 Formy działania administracji publicznej Akty rodzące bezpośrednie/ pośrednio skutki cywilnoprawne Bezpośrednio - np. Decyzja o wywłaszczeniu – skutkuje przeniesieniem prawa własności Pośrednio – decyzja jest warunkiem zawarcia umowy np. decyzja o przydziale lokalu warunkuje zawarcie umowy najmu.

17 Formy działania administracji publicznej Akt administracyjny – podejmowanie rozstrzygnięcia 1.Ustalenie składników stanu faktycznego; 2.Ustalenie treści stosowanych norm prawa; 3.Subsumpcję – zbadanie, czy stan faktyczny pasuje do stanu prawnego; 4.Ustalenie skutków prawnych

18 Formy działania administracji publicznej SAMODZILNOŚĆ ORGANU Organ może być samodzielny w zakresie: 1.określania stanu faktycznego; 2.Wykładni prawa (stosowanych przepisów); 3.Wyborze treści rozstrzygnięcia; 4.Wartościowaniu związanym z tym wyborem.

19 Formy działania administracji publicznej SAMODZILNOŚĆ ORGANU Samodzielność organu jest ograniczona przez: -Przepisy prawa; -Orzecznictwo.

20 Formy działania administracji publicznej UZNANIE ADMINISTRACYJNE -Najpełniejszy rodzaj samodzielności organu; -Udzielana na podstawie BLANKIETOWEJ NORMY PRAWNEJ – dyspozycja w tej normie prawnej jest dysjunkcyjna – czyli w warunkach określonych w hipotezie – organ może podjąć np. dwa różne rozstrzygnięcia; -Norma blankietowa – upoważnia organ do takiego rozstrzygnięcia.

21 Formy działania administracji publicznej UZNANIE ADMINISTRACYJNE -W przypadku uznania, bez względu na wybór organu – będzie to wybór zgodny z prawem. -Swoboda ta jest jednak ograniczona – organ powinien uwzględnić interes publiczny oraz interes prawny innych podmiotów – w ten sposób, że organ określa cel rozstrzygnięcia w tym celu powinien zmierzać.

22 Formy działania administracji publicznej UZNANIE ADMINISTRACYJNE Przepisy prawa określają mierniki – pozwalające organowi określić cel do jakiego powinien zmierzać – mierniki te są wartościami: 1.Wartościami poza systemem prawa; 2.Wartościami określonymi w prawie.

23 Formy działania administracji publicznej UZNANIE ADMINISTRACYJNE -Ograniczenie samodzielności organu dotyczącej uznania administracyjnego poprzez określenie: 1.Zakresu samodzielności; 2.Kierunki działania organu. Ograniczenia te są określone z reguły w normach blankietowych, dookreślony w innych normach pr. materialnego, pr. ustrojowego, pr. procesowego.

24 Formy działania administracji publicznej UZNANIE ADMINISTRACYJNE -Kontrola uznania administracyjnego obejmuje jedynie badanie, czy organ nie przekroczył zakresu uznania administracyjnego; -Kontrola nie obejmuje oceny rozstrzygnięcia, jeżeli było ono podjęte w granicach tego uznania administracyjnego.

25 Formy działania administracji publicznej POJĘCIE NIEOZNACZONE -Od uznania administracyjnego należy odróżnić pojęcie nieoznaczone; -Pojęcie nieoznaczone, to np. interes publiczny, ład przestrzenny.

26 Formy działania administracji publicznej POJĘCIE NIEOZNACZONE -Pojęcie nieoznaczone jest oparte na normie blankietowej – upoważnienie organu do samodzielnej interpretacji tych pojęć

27 Formy działania administracji publicznej POJĘCIE NIEOZNACZONE -Samodzielność poznawcza – pojęcie nieoznaczone -Samodzielność wartościująca – uznanie administracyjne

28 Formy działania administracji publicznej POJĘCIE NIEOZNACZONE Także pojęcia nieoznaczone są objęte kontrolą: 1.W toku postępowania administracyjnego; 2.Przez sąd administracyjny.

29 Formy działania administracji publicznej WADLIWOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Wadliwy akt administracyjny: 1.Zawiera błędy pisarskie, rachunkowe – wymagane jest ich sprostowanie, wyjaśnienie. 2.akt naruszający przepisy prawa materialnego, ustrojowego oraz procesowego – wymagane jest ich zmiana / uchylenie.

30 Formy działania administracji publicznej Wadliwość może mieć miejsce na etapie: 1.Niewłaściwym ustaleniu stanu faktycznego; 2.Błędnej wykładni prawa 3.Niewłaściwym zastosowaniu prawa, w tym: - zastosowaniu niewłaściwego przepisu; - niezastosowaniu właściwego przepisu; - zastosowaniu przepisu, w sytuacji kiedy nie trzeba stosować danego przepisu prawa.

31 Formy działania administracji publicznej Wadliwość aktów administracyjnych jest stopniowalna: 1.Można poprawić wady w toku postępowania odwoławczego; 2.Można poprawić za pomocą wznowienia postępowania; 3.Wadliwość dotyczącą nieważności aktu; 4.Wady powodujące nieistnienie aktu w porządku prawnym.

32 Formy działania administracji publicznej Ad. 1 – AKTY ADM. WZRUSZALNE -Naruszają prawo materialne i procesowe, ale nieznacznie; -Pozostają skuteczne do czasu ich zmiany/uchylenia; -Z tym żądaniem może wystąpić adresat aktu; -Zmiana następuje od chwili zmiany – ex nunc.

33 Formy działania administracji publicznej DOMNIEMANIE WAŻNOŚCI AKTU ADM. -Akt administracyjny jest uznawany za obowiązujący, dopóki w odpowiednim trybie nie zostanie uchylony / zmieniony; -Przyczyna – brak domniemania zakłócałby funkcjonowanie administracji i adresatów tych aktów.

34 Formy działania administracji publicznej Ad. 4 - NIEAKTY – są to akty podjęte: 1.Przez organy oczywiście niewłaściwe; 2.Z pominięciem wszelkiej procedury; - Nieakty nie leżą w sferze prawa.

35 Formy działania administracji publicznej TRWAŁOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO 1.Trwałość wyznaczona momentem doręczenia; 2.Trwałość ze względu na ostateczność decyzji; 3.Trwałość ze względu na prawomocność decyzji.

36 Formy działania administracji publicznej TRWAŁOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Ad. 1 Trwałość wyznaczona momentem doręczenia decyzji. -Wiąże organ; -Adresat może odwołać się od tej decyzji; -Organ może zmienić tą decyzję na decyzję pozytywną, gdy zmiana nie sprzeciwia się prawu.

37 Formy działania administracji publicznej TRWAŁOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Ad. 2 - Trwałość ze względu na ostateczność decyzji -Organ sam nie może zmienić tej decyzji; -Zmiana może mieć miejsce w przypadku zgody adresata / poważnych wadliwości określonych w k.p.a. -Zmiana może mieć miejsce po wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

38 Formy działania administracji publicznej TRWAŁOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Ad. 3 - Trwałość ze względu na prawomocność decyzji: -Decyzja nie może być zmieniona / uchylona przez organ lub WSA; -Zmiana decyzji jest dopuszczalna jedynie na skutek wniesienia skargi kasacyjnej.

39 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY -Akty normatywne będące formą działania: 1.Rozporządzenia; 2.Akty prawa miejscowego.

40 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY -Ma charakter normatywny – określa obowiązki podmiotów; -Określa nowe normy, a nie już istniejące.

41 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY -Akty prawa powszechnie obowiązującego; -Akty prawa wewnętrznego. Istotne jest – że zawierają normy abstrakcyjne oraz normy generalne.

42 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY Powinno istnieć upoważnienie ustawowe: -Konkretny przepis prawny; -Upoważnienie powinno określać: 1.Elementy procesowe – kto i jak ma wydać; 2.Elementy materialne – co ma być wydane.

43 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY Upoważnienie może być określone w: 1.Konstytucji – dotyczy np. działania Rady Ministrów; 2.Ustawie – rozporządzenia, akty prawa miejscowego; 3.Innych aktach normatywnych - podstawa do wydania aktów wewnętrznych.

44 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY Upoważnienie do wydania rozporządzenia: 1.Zawarte w skonkretyzowanej podstawie prawnej – nie ma domniemania kompetencji; 2.Nie można przekazywać kompetencji – zakaz subdelegacji; 3.Nie może być wprowadzone wsteczne działanie prawa.

45 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY Akty wewnętrzne: -Upoważnienie zawarte w ustawach / rozporządzeniach; -Nie odnoszą się bezpośrednio do obywatela; -Dotyczą spraw wewnętrznych – np. organizacji pracy, zależności organizacyjnych, koordynacji, kierownictwa, technik i metod administrowania.

46 Formy działania administracji publicznej AKT NORMATYWNY Akty wewnętrzne pośrednio wpływają na obywatela: -Akty te powinny być zgodne z prawem powszechnie obowiązujących – nie są one autonomiczne wobec prawa. -Sprzeczne z prawem są akty wewnętrzne utrudniające obywatelowi dostęp np. do świadczeń.

47 Formy działania administracji publicznej KONTROLA AKTU NORMATYWNEGO: -Akty wewnętrzne – wydawane przez naczelne i centralne organy administracji publicznej - badanie zgodności z prawem powszechnie obowiązującym – TK; -Akty prawa miejscowego – kontrola sprawowana przez sądy administracyjne.

48 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH 1.Działania społeczno-organizatorskie; 2.Działania materialno-techniczne.

49 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH -Działania te uzupełniają działania prawne; -Są podejmowane w procesie stosowania prawa; -Także są sprawowane na podstawie i w granicach prawa.

50 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH -Różnica wobec działań prawnych: 1.Działania faktyczne nie są określone prawnie lub są niewyczerpująco określone prawnie; 2.Przepisy je określające – nie opisują – warunków podejmowania, treści, formy i trybu ich podjęcia; 3.Są co najwyżej określone w normach ustrojowych – nie są opisane w normach materialnych lub procesowych.

51 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH -Działania te dotyczą np. czynności związane z zebraniem dowodów w postępowaniu administracyjnym. Art.77 par 1 kpa – organ jest zobowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzeć cały materiał dowodowy; Art. 7 kpa – organ podejmuje wszelkie kroki w celu wyjaśnienia stanu faktycznego.

52 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania społeczno-organizatorskie -Administracja stosując te działania nie korzysta z przymusu państwowego; 1.W celu nawiązania współpracy z obywatelem; 2.W celu przekazania informacji obywatelom.

53 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania społeczno-organizatorskie -Działania te są niekonflikowe – nie mogą stosować przymusu, ale i tak administracja poprzez: 1.Specjalizację / profesjonalizm działań; 2.Zakres działania /posiadanej wiedzy. - Administracja ma przewagę nad obywatelem.

54 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania społeczno-organizatorskie Działania – współpraca z obywatelem powinny spełniać trzy warunki, aby uniknąć przewagi nad obywatelem: 1.Nie są podejmowane w oparciu o prawo materialne; 2.Nie mogą naruszać praw / wolności obywatelskich określonych w Konstytucji / ustawach; 3.Ich celem jest jedynie nawiązanie współpracy z obywatelem.

55 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania społeczno-organizatorskie -Działania związane ze współpracą z obywatelem powinny zmierzać do zwiększenia efektywności administracji. Działania te można podzielić na: 1. Działania faktyczne dwustronne; 2. Działania faktyczne jednostronne.

56 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania faktyczne dwustronne: Dwa etapy tych działań: 1.Etap – przygotowanie współpracy – np. rozpowszechnienie wiedzy o tej współpracy wśród obywateli – adresowane do nieoznaczonych odbiorców; 2.Etap – nawiązanie współpracy – są adresowane jedynie do osób, które zgłosiły inicjatywę wobec podjęcia działań – działania te dotyczą dookreślenia zasad współpracy.

57 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania faktyczne jednostronne: -Dotyczą jedynie działań administracji wobec obywateli – w postaci: odezw, apeli; -Forma i zakres tych działań jest określona przez organ. Organ ma tutaj samodzielność działania.

58 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania informacyjne administracji: 1.Działania informacyjne wewnątrz administracji; 2.Działania informacyjne podejmowana wobec podmiotów spoza administracji.

59 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Ad. 1 – Działania informacyjne wewnątrz administracji: -Przekazywanie informacji jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania administracji; -Podstawa prawna w normach prawa ustrojowego – redagowana na dwa sposoby: A.Obowiązek organu przekazania informacji; B.Prawo organu uzyskania informacji.

60 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Ad. 2 – Działania informacyjne wobec podmiotów spoza struktury administracji: -Informacje kierowane do obywateli; -Cel – zapoznanie obywatela z jego uprawnieniami lub obowiązkami, które powinien spełniać

61 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Działania materialno-techniczne: -np. egzekucja w administracji; -np. sprawdzenie stanu technicznego; -np. rejestracja w Rejestrze / Ewidencji. Czynności te wywołują skutki w sferze faktycznej, a dopiero później w sferze prawnej (pośrednie skutki prawne).

62 Formy działania administracji publicznej UMOWY W ADMINISTRACJI: 1.Umowa cywilnoprawna; 2.Umowa publicznoprawna; 3.Umowa administracyjnoprawna; 4.Umowa, a ugoda administracyjna.

63 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Umowa cywilnoprawna: -Związane z dysponowaniem majątkiem (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego); -Np. umowa najmu, sprzedaży etc.

64 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Umowa cywilnoprawna: Czasami do zawarcia umowy cywilnoprawnej wymagane jest wcześniejsze wydanie aktu administracyjnego. - Zmiana lub stwierdzenie nieważności tego aktu nie jest podstawą do zmiany/unieważnienia tej umowy cywilnoprawnej – co najwyżej badana jest wadliwość oświadczenia woli.

65 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Umowa publicznoprawna: Zawarta pomiędzy dwoma podmiotami administracji, np..: 1.Związek jednostek samorządu terytorialnego; 2.Porozumienia między jst; między jst/związek- wojewoda; między jst – związek.

66 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Umowa administracyjna: -Brak jej w porządku prawnym, jest w niemieckim prawie administracyjnym; -Zastępuje decyzję adm. (w Niemczech).

67 Formy działania administracji publicznej FORMY DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH Należy odróżnić umowę w administracji od ugody, ponieważ: 1.Ugoda jest zawarta pomiędzy stronami postępowania administracyjnego; 2.Wymaga zatwierdzenia przez organ.

68 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRAWO ADMINISTRACYJNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google