Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z firmami członkowskimi Konfederacji Lewiatan dot. działań wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rynku pracy Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z firmami członkowskimi Konfederacji Lewiatan dot. działań wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rynku pracy Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z firmami członkowskimi Konfederacji Lewiatan dot. działań wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rynku pracy Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 7 maja 2015 r.

2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

3 W związku z poziomem bezrobocia wśród ludzi młodych w grudniu 2012 r. na szczeblu UE opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Środki z budżetu UE na realizację Gwarancji dla młodzieży - w odniesieniu do osób młodych – będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Wsparcie osób młodych na rynku pracy

4 Gwarancje dla młodzieży Poziom centralny MPiPS - projekty konkursowe OHP - projekty pozakonkursowe Poziom regionalny WUP - projekty konkursowe PUP - projekty pozakonkursowe POWER EFS Środki krajowe budżet państwa + Fundusz Pracy BGK - pożyczki na działalność gospodarczą OHP - działalność bieżąca i działalność opiekuńczo-wychowawcza PUP - działalność ustawowa WUP - zlecanie aktywizacji agencjom zatrudnienia

5 Zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce MPiPS przewiduje ogłoszenie dwóch rodzajów konkursów: 1.wspieranie aktywizacji osób młodych (środki PO WER w wysokości 75 mln euro, ok. 300 mln zł), 2.wsparcie partnerstw i realizowanych przez nie działań na rzecz monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy (środki PO WER w wysokości 2 mln euro, ok. 8 mln zł). Wsparcie osób młodych na rynku pracy

6 Konkursy w ramach PO WER - Typ 1 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z EFS MPiPS ogłosiło pierwszy konkurs 6 maja 2015 r. Celem konkursu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP) PO WER projekty składane w ramach konkursu muszą obejmować wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Alokacja przeznaczona na pierwszy konkurs to 50 mln zł. Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) Wsparcie osób młodych na rynku pracy

7 Uczestnikami projektów będą osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). Wsparcie osób młodych na rynku pracy

8 Wnioskodawcami mogą być:  Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.  Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332),  Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,  Specjalne ośrodki wychowawcze,  Domy samotnej matki,  Centralny Zarząd Służby Więziennej. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

9 Wybrane kryteria dostępu: Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN, a maksymalna 2 mln PLN. Projekt dotyczy wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od momentu utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego lub innej formy pomocy prowadzącej do aktywizacji zawodowej. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

10 Wybrane kryteria dostępu: Jeżeli projekt realizowany jest w partnerstwie, to maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów). Wsparcie udzielane w ramach projektu jest zgodne z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne w realizowanych projektach kończyć się będzie dla uczestników egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5% wartości projektu. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

11 Kryteria premiujące: 1.Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań z projektów innowacyjnych (których rezultaty zostały już zwalidowane) i/lub współpracy ponadnarodowej, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 lub EQUAL – waga punktowa 10 pkt. 2.Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem zajmującym się przez co najmniej rok edukacją i aktywizacją zawodową młodzieży – waga punktowa 10 pkt. 3.Wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym obejmujące podnoszenie i/lub uzupełnianie kwalifikacji i kompetencji zawodowych ma miejsce przede wszystkim w ramach zatrudnienia subsydiowanego/ praktyki zawodowej/stażu/wolontariatu dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie – waga punktowa 5 pkt. 4.Osoby niepełnosprawne będą stanowić min. 5% wszystkich uczestników projektu – waga punktowa 10 pkt. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

12 Konkursy w ramach PO WER - Typ 2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Konkurs ma prowadzić do realizacji celu wskazanego w PO WER - Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach konkursu dofinansowanie powinno otrzymać 16 partnerstw (działających lokalnie i regionalnie w obszarze rynku pracy – po jednym w każdym województwie), które wypracują 16 zestawów rekomendacji (po jednym przez każde partnerstwo), służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do wykorzystania przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Planowana alokacja na konkurs to 8 mln PLN. MPiPS planuje ogłosić konkurs w III kwartale 2015 r. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

13 Wnioskodawcami w konkursie zgodnie z SZOOP będą mogły być: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

14 Projekty OHP realizowane w PO WER w ramach Gwarancji dla Młodzieży Działania ukierunkowane na wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach PO WER realizowane są także przez Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) i nadzorowane przez MPiPS. OHP aktualnie realizują 4 projekty pozakonkursowe w ramach PO WER – o łącznej wartości: 115,9 mln PLN, każdy z okresem realizacji od 1.08.2014 r. do 31.12.2015 r. Łącznie wsparciem w ramach projektów OHP objętych zostanie 7 500 osób. Zrekrutowano wszystkie osoby planowane do objęcia wsparciem. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

15 Projekty OHP realizowane w PO WER w ramach Gwarancji dla Młodzieży  2 projekty dla osób młodych w wieku 15-17 lat pt. Pomysł na siebie – ze środków YEI i EFS Kwota dofinansowania: ok. 16,4 mln PLN (ok. 9 mln PLN – YEI, ok. 7 mln PLN – EFS) Grupy docelowe projektów: 1 320 osób (740 osób – YEI, 580 osób – EFS) w wieku 15-17 lat pozostających bez zatrudnienia nieuczących się i nieszkolących z terenu całego kraju w tym 634 K i 686 M, 26 osób niepełnosprawnych, 744 osoby pochodzące z terenów wiejskich.  2 Projekty dla osób młodych w wieku 18-24 lata pt. Równi na rynku pracy - ze środków YEI i EFS Kwota dofinansowania: ok. 99,5 mln PLN (ok. 60,3 mln PLN – YEI, ok. 39,2 mln PLN – EFS) Grupy docelowe projektów: 6 180 osób (3760 osób – YEI, 2420 osób – EFS) w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia nieuczących się i nieszkolących z terenu całego kraju, w tym 3708 K i 2472 M, 119 osób niepełnosprawnych, 3540 osób pochodzących z terenów wiejskich. Wsparcie osób młodych na rynku pracy

16 MODEL WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS PŁCI ORAZ WZMOCNIENIE STOSOWANIA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS W DOSTĘPIE DO ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA

17 W ramach PO WER w Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, MPiPS będzie odpowiedzialne za następujące obszary działania: 1.Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci - wartość alokacji: 622 tys. euro. Projekty muszą dotyczyć monitorowania postępów w realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania w tym wypracowanie spójnego systemu monitorowania wsparcia dla Wojewódzkich Pełnomocników do spraw Równego Traktowania. W ramach prowadzonych działań, przez Wojewódzkich Pełnomocników do spraw Równego Traktowania wypracowanych zostanie 16 pakietów rekomendacji w zakresie równości szans płci w ramach wojewódzkich strategii w zakresie polityki społecznej. Jednocześnie Wojewódzcy Pełnomocnicy ds. Równego Traktowania, będą objęci działaniami edukacyjnymi z zakresu równości szans płci. Powstanie również system monitorowania wsparcia dla Wojewódzkich Pełnomocników do spraw Równego Traktowania – opracowanie umożliwi systematyczną analizę i ewaluację postępu działania sieci Pełnomocników oraz umożliwi diagnozowanie barier i możliwości ich działań, co przełoży się na efektywność udzielanego im wsparcia. Zasada równości szans płci

18 2. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci - wartość alokacji: 253,7 tys. euro. Typy projektów: Opracowanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci – tryb pozakonkursowy – beneficjentem jest Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL – tryb konkursowy. W ramach prowadzonych działań powstanie model współpracy międzysektorowej, tj. opracowany i poddany pilotażowi w 5 instytucjach model współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz równości szans płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Opracowany model zakłada możliwość samodzielnego wykonywania systematycznej samooceny współpracy przez urząd z samorządem i organizacjami pozarządowymi. Zasada równości szans płci

19 3. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej - wartość alokacji: 1,4 mln euro. Typy projektów: Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach – tryb konkursowy. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach – tryb konkursowy. W ramach prowadzonych działań, powstanie narzędzie wspierające równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Narzędzie będzie skierowane do średnich przedsiębiorstw. Celem narzędzia jest podniesienie świadomości pracowników i kadry zarządzającej w firmach w zakresie zagadnień równościowych. Jednocześnie, powstanie narzędzie wspierające przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. Zasada równości szans płci

20 O dofinansowanie projektów konkursowych zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, instytucje publiczne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek, samorządu terytorialnego, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. Zasada równości szans płci

21 Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego Progress Zasada równości szans płci

22 MPiPS w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania realizuje projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego Progress. Projekt realizowany jest od października 2013 r. do końca września 2015 r. Celem projektu jest promocja równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, projekt zakłada również wypracowanie konkretnego programu działań na rzecz osiągnięcia zbalansowanego uczestnictwa kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach na różnym poziomie prywatnych i publicznych firm we wszystkich sektorach gospodarki. Zasada równości szans płci

23 W ramach projektu realizowane są następujące działania: Przeprowadzenie badania na reprezentatywnej grupie społeczeństwa nt. aktualnej sytuacji kobiet w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji ekonomicznych (zrealizowane przez TNS Polska w grudniu 2013 r.), Zorganizowanie IV Okrągłego Stołu Ministrów UE do Spraw Równości Płci, którego tematem były działania na rzecz wspierania awansów kobiet na stanowiska decyzyjne w krajach UE (działanie zrealizowane w maju 2014 r.), Przygotowanie raportu pt. „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, którego autorami są eksperci Konfederacji Lewiatan. Publikacja stanowi kompleksowe studium, analizujące sytuację kobiet w biznesowych gremiach decyzyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat i porównuje ją z sytuacją w innych krajach (publikacja raportu - czerwiec 2014 r.), Opracowanie głównego produktu projektu pt. „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firm”. Publikacja stanowi narzędzie dla działów personalnych dużych firm, pomagające w podejmowaniu działań na rzecz zwiększania równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów wspierania awansów kobiet na stanowiska decyzyjne (realizacja całości działania: lipiec-grudzień 2014 r.). Zasada równości szans płci

24 Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych MPiPS jest także zaangażowane we działanie mające na celu wpieranie finansowe organizacji pozarządowych działających na rzecz wyrównywania szans. Począwszy od 2006 r. organizowany jest Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych, podczas którego NGOs zapraszane są do składania ofert w obszarze odpowiadającym na najważniejsze potrzeby w z zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Obecnie pula środków przewidzianych na dofinasowanie projektów wynosi 300 tys. zł. (nie więcej niż 30 tys. zł na jedną organizację). W latach 2013-14 za priorytetowe zostało uznane wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Tegoroczna edycja poświęcona jest problematyce zwiększenia udziału kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Zasada równości szans płci

25 MODELOWE PROCEDURY DZIAŁANIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY W ZAKRESIE M.IN. ZLECANIA ZADAŃ PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA INNYM PODMIOTOM CZY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

26 MPiPS odpowiedzialne jest za realizację działań w ramach Osi priorytetowej II PO WER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, które obejmują takie obszary dotyczące działania instytucji rynku pracy, jak: 1.Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje runku pracy – wartość alokacji: 2 mln euro. Typy projektów:  Opracowanie modelowych procedur działań IRP w zakresie: zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom, realizacji zadań na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, wymiany informacji pomiędzy IRP, współpracy z pracodawcami.  Budowa zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej sieci EURES – tryb pozakonkursowy. Projekt realizowany będzie od 2016 r. przez Departament Rynku Pracy MPiPS - Krajowy Urząd Koordynacji EURES w partnerstwie z wojewódzkimi urzędami pracy i Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Modelowe procedury działania IRP

27 2. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników – wartość alokacji: 3,5 mln euro. Typ projektów:  Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie: zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym przede wszystkim możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług, takich jak m.in. bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom przez pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta, profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie pracowników do świadczenia usług dla tych osób (z wyłączeniem szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach), świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES. Projekty do realizacji w trybie konkursowym. Konkurs zaplanowano do uruchomienia w IV kw. 2015 r. Planowana alokacja to 2,8 mln PLN. Założono, iż każdy wnioskodawca przeszkoli co najmniej 1317 pracowników IRP. Modelowe procedury działania IRP

28 3. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania – wartość alokacji: 13,2 mln euro. Typy projektów: Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - tryb konkursowy. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych – tryb konkursowy. Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - tryb pozakonkursowy MPiPS. Modelowe procedury działania IRP

29 Procedura zlecania działań aktywizacyjnych Wojewódzki Urząd Pracy (WUP): dokonuje diagnozy sytuacji na rynkach pracy województwa i wyboru powiatów, dokonuje uzgodnienia zakresu i warunków zlecania działań aktywizacyjnych z PUP, dokonuje wyboru realizatora działań w drodze zamówienia publicznego, zawiera umowę o świadczenie działań oraz umowę o realizację zamówienia publicznego. Zlecanie działań IRP innym podmiotom

30 Informacja o zlecaniu działań aktywizacyjnych: zlecanie działań aktywizacyjnych zostało uruchomione we wszystkich 16 województwach, ogólna kwota limitu przyznana na zlecanie działań aktywizacyjnych - około 210 mln PLN, planowana liczba bezrobotnych do zlecania działań aktywizacyjnych – około 19,5 tys. osób, wg informacji od WUP (stan na 07.04.2015 r.) umowy o zamówienie publiczne zostały podpisane w 11 województwach. Zlecanie działań IRP innym podmiotom

31 Model wynagradzenia Zlecanie działań IRP innym podmiotom

32 INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE I UTRZYMANIE SIĘ NA RYNKU PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO ZATRUDNIENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, POZYSKANIA I UTRZYMANIA W ZATRUDNIENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

33 Działania podejmowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 uwzględniać będą perspektywę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W jej ramach, na poziomie PO WER zaplanowane zostały działania związane z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że działania w ramach PO WER odnoszą się przede wszystkim do zmian systemowych - realizacja projektów odnoszących się do wsparcia indywidualnych beneficjentów zaplanowana jest w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Instrumenty wspierające zatrudnienie ON

34 Funkcjonujące w Polsce rozwiązania skierowane do pracodawców, mające na celu wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych opierają się głównie na dotowaniu ich zatrudnienia. Obecny system aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wydaje się być mocno ukierunkowany na wsparcie pracodawców. Niezbędne jest wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających w większym stopniu kierowanie zindywidualizowanego wsparcia do osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym wypracowaniu nowych, bardziej efektywnych instrumentów skierowanych do pracodawców. W obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych niezwykle istotne są działania zmierzające do zmian systemowych oraz wzrostu profesjonalizmu, które będą prowadziły do zwiększenia jakości udzielanej osobom niepełnosprawnym pomocy, przede wszystkim w celu umożliwienia tym osobom podejmowania aktywności zawodowej. Instrumenty wspierające zatrudnienie ON

35 W ramach typu operacji dotyczącego wypracowania i wdrożenia instrumentów wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych planuje się opracowanie pakietów narzędzi skierowanych do poszczególnych aktorów rynku pracy. Poszczególne instrumenty dotyczą: wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową, wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej. Ważnym obszarem jest również wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Instrumenty wspierające zatrudnienie ON

36 Wszystkie działania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będą oparte się na gruntownej analizie istniejących rozwiązań poprzedzonej przeprowadzoną identyfikacją barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji. Zakłada się, że projekty będą realizowane w partnerstwach ukształtowanych adekwatnie do tematyki. W obszarze niepełnosprawności zakłada się działania związane ze wszystkimi aspektami funkcjonowania osób niepełnosprawnych: orzekanie, przygotowanie do pełnienia ról społecznych i zapewnienie aktywności, wsparcie w zatrudnieniu, przygotowanie podmiotów publicznych do realizacji działań na najwyższym poziomie oraz monitoring tych działań. Instrumenty wspierające zatrudnienie ON

37 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM RZĄDOWEGO PROGRAMU SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA

38 Od 2008 r. w MPiPS realizowany jest Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2008 r.), który stanowi kompleksową odpowiedź na niski poziom aktywności zawodowej osób po 50. roku życia w Polsce. W uzupełnieniu do Programu sporządzony został Dokument Implementacyjny (DI) Programu, (przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2010 r., a następnie zaktualizowany w marcu 2012 r.), który zawiera szczegółowy zestaw działań realizujących założenia Programu. DI, realizowany do końca 2015 r. (zgodnie z zasadą n+2), obejmuje łącznie 132 zadania, z których 46 prowadzonych jest na szczeblu centralnym, a 86 – przez jednostki regionalne (urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy). Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

39 Przeważająca część działań zapisanych do tej pory w DI Programu 50+ przeznaczona jest bezpośrednio dla osób w wieku 45-64 lata. Działania te realizowane są w 7 obszarach, a mianowicie: promocja zatrudnienia pracowników po 50-tym roku życia, poprawa ich warunków pracy oraz wdrażanie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, poprawa kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50-tym roku życia, zmniejszanie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50-tym roku życia, aktywizacja bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy po 50-tym roku życia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w szczególności powyżej 50 roku życia, zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet, ograniczenie dezaktywizacji pracowników. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

40 Podstawowym celem Programu 50+ jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 lat na poziomie 50 proc. do 2020 r. Główny beneficjentem i adresatem Programu są osoby powyżej 50 roku życia. Działania kierowane będą jednak również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami Programu są również określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

41 W dniu 24 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia odnowionego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Odnowiony Program został zaktualizowany i uzupełniony pod kątem zmian, jakie zaszły w społeczeństwie i gospodarce polskiej, a także w sytuacji osób 50+, od 2008 roku, zmian strategicznych kierunków działania (zarówno w UE - przyjęcie Strategii Europa 2020, jak i w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju 2020), wydłużenia wieku emerytalnego wynikającego z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa polskiego. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

42 Charakterystyczne dla odnowionego Programu jest więc przesunięcie akcentów na działania związane z aktualizacją i podnoszeniem kompetencji, tak aby osoby po 50. roku życia mogły lepiej radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Również bardzo wyraźny akcent został postawiony na działania skierowane do pracodawców, mające na celu lepiej przygotować polskie przedsiębiorstwa do zmian struktury demograficznej populacji osób w wieku produkcyjnym. Warto podkreślić, iż prace nad rewizją Programu były prowadzone w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50 +”, który realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do czerwca 2015 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

43 SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ w perspektywie 2014-2020 Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

44 Działania Programu Solidarność Pokoleń nie będą finansowane na szczeblu centralnym w ramach PO WER. Na szczeblu regionalnym działania finansowane będą głównie z Funduszu Pracy oraz RPO. Nowością dla realizacji odnowionego Programu Solidarność Pokoleń jest zapewnienie właściwej koordynacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy osób prowadzonych w ramach Programu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym oraz skuteczne rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. W celu realizacji powyższych zadań, MPiPS jest inicjatorem różnorodnych platform współpracy. Jedną z nich jest Rada Konsultacyjna do spraw realizacji rządowego Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 + (powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zarządzeniem nr 39 z dnia 16 grudnia 2014 roku), która pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 27 marca br. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

45 Kolejnym działaniem podejmowanym przez MPiPS jest wsparcie systematycznej wymiany doświadczeń w zakresie tzw. dobrych praktyk w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Realizacja tego zadania odbędzie się poprzez m.in. organizację w 2015 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej cyklu konferencji dotyczących problematyki związanej z aktywizacją zawodowa 50+. Będą one miejscem prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między regionami i instytucjami zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest zorganizowanie 5 konferencji w miesiącach czerwiec – październik 2015 r.: 4 regionalne oraz 1 krajowa. W każdej konferencji regionalnej swoje doświadczenia prezentowałoby instytucje publiczne i niepubliczne z czterech województw. Konferencje regionalne odbywałyby się wg jednego, określonego schematu i miały takie same (podobne) agendy. Konferencja krajowa będzie miejscem, na którym zaprezentowane zostaną najlepsze polskie oraz zagraniczne doświadczenia w zakresie aktywizacji osób w wieku 50+. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

46 W MPiPS zostaną rozpoczęte prace nad zbudowaniem zakładki do strony www.50plus.gov.pl, w której będzie znajdowała się wyszukiwarka pozwalająca, w sposób przyjazny i przejrzysty, na zapoznawanie się z najlepszymi projektami dot. aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, jakie były realizowane w latach 2007-2014. Będzie ona stale aktualizowana o nowe projekty realizowane perspektywie finansowej 2014-2020. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

47 KARTA DUŻEJ RODZINY

48 Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez MPiPS. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Planowane jest wydanie 3,4 mln KDR, z czego 1,3 mln jeszcze w tym roku. Karta jest spersonalizowana, dostaje ją każdy członek rodziny. Jest wykonana z poliweglanu, przystosowana dla osób niewidomych i zabezpieczona przed fałszowaniem (opis zabezpieczeń na rysunku poniżej). Karty produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym KDR. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

49 KARTA DUŻEJ RODZINY W programie uczestniczy już ponad 600 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 6000 miejsc w całej Polsce. Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowana na stronie: http://rodzina.gov.pl. Dzięki interaktywnej mapie na stronie można szybko znaleźć interesujące ulgi według lokalizacji lub branży.

50 KARTA DUŻEJ RODZINY Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, poparta jednogłośnie przez Sejm (417 posłów za) oraz Senat. Znajdują się w niej m.in. gwarantowane zniżki dla rodzin wielodzietnych na przejazdy kolejowe i na opłaty paszportowe. Ustawa gwarantuje posiadaczom Karty 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Osoby posiadające kartę otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.

51 KARTA DUŻEJ RODZINY Karta Dużej Rodziny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W całej Polsce o KDR wystąpiło już ponad milion osób, a odebrało 1 010 076 tys. osób. Według stanu na koniec kwietnia 2015 r. najwięcej Kart zamówiono: na Mazowszu – ponad 167 tys., w Małopolsce – ponad 135 tys., na Śląsku – 106 tys., w Wielkopolsce – ponad 104 tys. Na Mazowszu zamówiono ponad 167 tys. Kart, a wydano ponad 147 tys. Kart. KDR zamówiło w województwie mazowieckim prawie 32 tys. rodzin wielodzietnych (31 967). Najwięcej kart zamówiono w: Radomiu: 4 609 Kart (zamówiło ją 882 rodziny wielodzietne), Warszawie-Ursynów: 4 055 Kart (zamówiło ją 780 rodzin wielodzietnych), Warszawie-Białołęka: 3 186 Kart (zamówiło ją 628 rodzin wielodzietnych), Warszawie-Mokotów: 2 806 Kart (zamówiło ją 535 rodzin wielodzietnych).

52 KARTA DUŻEJ RODZINY Osoby posługujące się kartą dużej rodziny mogą korzystać z oferty 5 915 podmiotów zgłoszonych przez ponad 590 partnerów oferujących zniżki w dostępie do kultury, sportu, wypoczynku, telekomunikacji, z obszaru bankowości, zakupów artykułów spożywczych i odzieżowych, książek i podręczników oraz usług medycznych. Równolegle prowadzone są dalsze rozmowy z szeregiem podmiotów. Wykaz partnerów programu będzie się dynamicznie zmieniać. W województwie mazowieckim jest 115 partnerów KDR, którzy udzielają zniżek w 870 placówkach. W Warszawie jest 49 partnerów udzielających zniżki w 392 miejscach. Partnerami Karty Dużej Rodziny są m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Ale też firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej (tekstylnej): Carrefour Polska, Grupa LUX MED, C&A, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

53 KARTA DUŻEJ RODZINY Partnerami KDR w Warszawie są m.in.: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej: (1) rodzice objęci programem KDR - bilet rodzinny na ekspozycje stałe, zgodnie z cennikiem Zamku (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki zdobniczej; 2) dzieci objęte programem KDR- bilet za 1 zł na ekspozycje stałe (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki i sztuki zdobniczej), PL 2012 + Sp. z o.o. (Stadion Narodowy): każdy posiadacz Karty otrzymuje 50% zniżki od ceny podstawowej biletu upoważniającego do skorzystania z wycieczki po Stadionie Narodowym w Warszawie zgodnie z obowiązującą ofertą, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: 40% zniżki na wszystkie rodzaje biletów, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: (1) bilet indywidualny wstępu do galerii dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 5 zł; 2) bilet indywidualny wstępu do Kina.Lab dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 7 zł. Partnerami KDR w województwie mazowieckim są m.in.: Kampinoski Park Narodowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Kemping Sielanka nad Pilicą w Warce.

54 KARTA DUŻEJ RODZINY Ambasador Karty Dużej Rodziny

55 Dlaczego warto być Partnerem Karty Dużej Rodziny?

56 KARTA DUŻEJ RODZINY

57 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Spotkanie z firmami członkowskimi Konfederacji Lewiatan dot. działań wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rynku pracy Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google