Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 2015/2016

2 Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 110.1.1635.2014
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3 Jakie są zasady przyjęć do szkół?
Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji?

4

5 Każdy gimnazjalista ma prawo ubiegać się o przyjęcie do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół; Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

6 Listy przyjęć kandydatów do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału

7 W przypadku równej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo w przejęciu mają:
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych - oświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia- opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

8 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Konina przeprowadzana jest poprzez system rekrutacji elektronicznej

9

10 Na stronie www.konin.edu.com.pl uczeń będzie mógł zalogować się od
11 maja 2015 Etapy pracy ucznia: Sprawdzenie poprawności danych. Wybór język obcego, którego naukę będzie kontynuował w szkole ponadgimnazjalnej oraz języka, którego będzie się uczył od podstaw. Wybór 3 szkół (jeżeli uczeń planuje naukę w szkole spoza Konina to wybiera 2 lub 1 szkołę) Wybór klas-oddziałów Ustawienie kolejności oddziałów na liście (od najbardziej preferowanych)

11 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów
i innych osiągnięć kandydatów, odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjęty na terenie Wielkopolski

12 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA - 200
Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wynik egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem języka angielskiego) – max 100 pkt. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum max oraz osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 100 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA - 200

13 egzamin gimnazjalny: a) „część humanistyczna” - język polski (max 100%=20 pkt) - historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) b) „część matematyczno-przyrodnicza” - matematyka (max 100%=20 pkt) - przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

14 Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja 1) liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 punktów 2) liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) 3) liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) 4) liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) 5) świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów

15 oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim
6) konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: - języka polskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka francuskiego, - języka angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, matematyki, - biologii, - wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej; oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów; max 24 punkty

16

17 8) aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 4 punkty

18 Osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum
Konkursy ogłoszone w decyzji Kuratora Oświaty

19 laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych
Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punków.

20

21 : podanie o przyjęcie do szkoły - do 2.06.2015
poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, - do poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - do dwie fotografie, karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – dotyczy szkół zawodowych i techników w przypadku kandydatów na uczniów- pracowników młodocianych, pisemną gwarancję zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o kwalifikacjach pedagogicznych i tytule „mistrza” opiekuna praktyk :

22 Komplet dokumentów kandydat składa w szkole pierwszego wyboru
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej posługuje się tzw. kartą pomocniczą, którą otrzymuje wraz z loginem i hasłem – odbiór karty poświadcza podpisem Na „Karcie pomocniczej” uczeń otrzymuje pieczątkę potwierdzającą przyjęcie dokumentów w szkole

23 Załącznik nr 3 ……………………… ………………………………….
do Zarządzenia nr 0151/1 /2010 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia r. KARTA POMOCNICZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM (pieczątka podłużna gimnazjum) 7 maja – 21 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r. (wypełnia się w przypadku zmiany wyboru) (imię) (nazwisko) (nr PESEL kandydata) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) szkoła pierwszego wyboru szkoła drugiego wyboru szkoła trzeciego Uwaga: Kandydat rozpoczyna składanie dokumentów od szkoły trzeciego wyboru, a kończy na szkole pierwszego wyboru. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). ……………………… …………………………………. (data i podpis kandydata) (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

24

25 Kandydat loguje się w systemie naboru elektronicznego na stronie Wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydat drukuje podanie z systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – pobierają z sekretariatu wybranej szkoły skierowanie na badani poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu, oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

26 w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły.
Kandydat może jednocześnie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która nie znajduje się w systemie, wówczas z listy szkół znajdujących się w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły.

27 Liceum X – klasa mat-fiz (A)
Liceum X – klasa mat-fiz (B) Liceum Z - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa mat-fiz Liceum Z - klasa mat-inf Liceum Z - klasa mat-językowa Liceum X - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa mat-inf Liceum Z - klasa biol-chem Liceum Y - klasa biol-chem

28 Liceum X – klasa europejska
Liceum X – klasa humanistyczna Liceum X - klasa mat-fiz (A) Liceum X - klasa mat-fiz (B) Liceum X - klasa mat-inf Liceum X - klasa lingwistyczna Liceum X - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa biol-chem Liceum Z - klasa biol-chem

29 Do Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oddziałów i szkół. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji do systemu należy: z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, lub przedstawić podanie rodziców z prośbą o wycofanie dokumentów anulować złożone podanie i odebrać załączniki, upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wydruk podania, złożyć nowy wydruk wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

30 Administrator lub wychowawcy klas wprowadzają do systemu oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie

31 26.06.2015 – 30.06.2015 Kandydat składa kopie świadectwa
Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru (lub do szkoły pierwszego wyboru i szkoły spoza systemu naboru elektronicznego)

32 Ogłoszenie list zakwalifikowanych
Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

33 do Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został przyjęty i składa oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE w szkole prowadzącej ten oddział. Uwaga! Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej.

34 Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację uzupełniającą


Pobierz ppt "2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google