Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH"— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Gdańsk, 28 kwietnia r. Zespół Ochrony Środowiska Biuro Rozwoju Gdańska

2 Harmonogram spotkania (czas około 2 godz.)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Harmonogram spotkania (czas około 2 godz.) Cel – zebranie opinii nt. obszarów problemowych Dlaczego teraz aktualizujemy przebieg granic i określamy zakazy obowiązujące w zespole przyrodniczo-krajobrazowym? Metoda i forma analiz Analiza przebiegu granic zespołu Wybór zakazów obowiązujących w zespole Wnioski

3 Na terenie zespołu obowiązują Uchwały Rady Miasta Gdańska:
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Na terenie zespołu obowiązują Uchwały Rady Miasta Gdańska: Uchwała Nr XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” w Gdańsku. Uchwała Nr XXXVII/1170/2001 z dnia 12 lipca 2001  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „Dolina Strzyży” w Gdańsku. Uchwała Nr LIII/1463/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/1170/2001 z dnia 12 lipca 2001  r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „Dolina Strzyży” w Gdańsku.

4 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” mapa

5 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Cele aktualizacji dostosowanie przebiegu granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego do aktualnych podziałów geodezyjnych, w tym podziałów związanych z realizowaną Pomorską Koleją Metropolitalną dostosowanie granic zespołu do zmian w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów wyłączenie z granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rezerwatu przyrody „Dolina Strzyży” wraz z jego otuliną dostosowanie przebiegu granic zespołu do układu współrzędnych geodezyjnych Gdańsk 2000 wraz z określeniem współrzędnych punktów ich załamania wybór zakazów obowiązujących w zespole przyrodniczo-krajobrazowym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U 2013, poz. 627)

6 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Cele zmiana nazwy zespołu z „Dolina Strzyży” na „Doliny Potoków Jasień i Strzyża” przygotowanie projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” (Doliny Potoków Jasień i Strzyża) przygotowanie pełnej i aktualnej informacji o przebiegu granic i zakazach obowiązujących w zespołach przyrodniczo-krajobrazowych do nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska

7 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” TPK rez. „Dolina Strzyży” rez. „Wąwóz Huzarów” otulina TPK otulina TPK

8 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” granica Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży”

9 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” granica Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” Matemblewo Brętowo Nowiec OS. NOWIEC

10 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY”

11 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Czy nasyp PKM powinien zostać wyłączony z zespołu, czy pozostać w jego granicach?

12 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” fragment Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na wysokości ulicy Ogrodowej

13 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Czy teren na wschód od PKM powinien zostać wyłączony z zespołu, czy pozostać w jego granicach?

14 zieleń na zachód od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” zieleń na zachód od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

15 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Czy teren pomiędzy nasypem PKM a ulicą Potokową powinien zostać wyłączony z zespołu, czy pozostać w jego granicach?

16 odcinek potoku Strzyża w północnej części obszaru problemowego
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” zagospodarowanie między linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a ulicą Potokową odcinek potoku Strzyża w północnej części obszaru problemowego

17 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” zagospodarowanie między linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a ulicą Potokową

18 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Czy tereny związane ze zbiornikami retencyjnymi powininy zostać włączone do zespołu, czy pozostać poza jego granicami?

19 odcinek potoku Strzyża na wysokości zbiornika „Potokowa Słowackiego”
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” odcinek potoku Strzyża na wysokości zbiornika „Potokowa Słowackiego” południowa część zbiornika „Potokowa Słowackiego” od strony zachodniej

20 południowa część zbiornika „Srebrzysko”
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” południowa część zbiornika „Srebrzysko” uregulowany odcinek potoku Strzyża po południowej stronie zbiornika „Srebrzysko”

21 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Czy rezerwat przyrody i jego otulina powinny zostać wyłączone z zespołu, czy pozostać w jego granicach? TPK rez. „Dolina Strzyży” otulina TPK otulina TPK

22 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” ZPK „Dolina Strzyży” czy ZPK „Doliny Potoków Jasień i Strzyża”

23 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku Art. 31. [Zespół przyrodniczo-krajobrazowy] Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku Art. 43. [Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne..

24 (wg uchwał Rady Miasta Gdańska z 2001 i 2002 roku)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Zakazy aktualnie obowiązujące na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (wg uchwał Rady Miasta Gdańska z 2001 i 2002 roku) 1. Kanalizacji Strzyży i je dopływów, prac melioracyjnych oraz wykonywania innych czynności niszczących środowisko przyrodnicze koryt cieków i ich otoczenia. 2. Składowania odpadów płynnych i stałych, w tym mas ziemnych. 3. Wypalania traw. Niszczenia: lasów, żarnowczysk, zadrzewień łęgów wzdłuż cieków, szuwarów, łąk i ziołorośli, starszych okazów drzew i mozaiki leśno-zaroślowo-murawowej na zboczach doliny, z wyłączeniem terenów, podlegających zagospodarowaniu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 5. Usuwania, niszczenia lub uszkadzania tablic dotyczących zespołu. 6. Budowy: na terenie oznaczonym na załączniku graficznym przez zakreskowanie – budynków mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony, bądź spowodować degradację krajobrazu, na pozostałym obszarze zespołu – budynków mogących powodować degradację krajobrazu

25 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” mapa

26 (wg ustawy o ochronie przyrody, t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 627)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA STRZYŻY” Zakazy, jakie mogą zostać wprowadzone na teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (wg ustawy o ochronie przyrody , t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 627) (wg ustawy o ochronie przyrody, t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 627) 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno--błotnych; 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 11) umieszczania tablic reklamowych. 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

27 Dziękujemy za udział w dyskusji
Ostateczny termin składania wniosków do aktualizacji przebiegu granic i zakazów obowiązujących w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Strzyży” to 15 maja 2015 roku


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google