Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea i pojecie wydatków strukturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea i pojecie wydatków strukturalnych"— Zapis prezentacji:

1 Idea i pojecie wydatków strukturalnych
Adriana Głuchowska

2 Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne to wydatki poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania) opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów, które pokrywamy ze środków publicznych, tj.: dochodów własnych, dotacji, dotacji celowych, subwencji, środków budżetowych otrzymanych na realizację planu finansowego i są one ujęte w klasyfikacji wydatków strukturalnych

3 Zasada Dodatkowości (additionality)
Reguluje działanie programów pomocowych UE, np. Funduszy Strukturalnych. Stanowi, że środki przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy mają być tylko uzupełnieniem środków zgromadzonych na dany program (projekt) przez odpowiednie władze krajowe (centralne, regionalne, lokalne). Środki przeznaczone na dofinansowanie poszczególnych projektów przez władze krajowe nie powinny być na poziomie niższym niż dotychczasowy (tzn. bez interwencji Komisji).

4 Cele strukturalne Cele strukturalne polityki gospodarczej to oddziaływanie na strukturę wytwarzanego produktu społecznego oraz czynników wytwórczych zaangażowanych w procesie wytwarzania tego produktu, a szerzej ujmując to dążenia podmiotów polityki gospodarczej do kształtowania wszelkich proporcji w gospodarce, czyli dążenia do osiągania określonej struktury podmiotowej, własnościowej i decyzyjnej. Do celów strukturalnych trzeba także zaliczać dążenia do zapewnienia określonej struktury dóbr i usług dostępnych w gospodarce, czynników zaangażowanych w procesy wytwarzania, terytorialnej alokacji działalności gospodarczej oraz podziału produktu społecznego.

5 Charakterystyka wydatków strukturalnych

6 Wydatki strukturalne to wydatki poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, za dania) określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych).

7 Nazwa „wydatki strukturalne” jest bardzo myląca, sugeruje ona wydatki z programów strukturalnych, a nie wydatki, które jednostka ponosi z krajowych środków publicznych. Krajowymi środkami publicznymi są: środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty, inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

8 Do wydatków strukturalnych nie należy zaliczać środków z UE, ale wyłącznie te wydatki, które są:
pokrywane ze środków budżetowych, ujęte w klasyfikacji wydatków strukturalnych.

9 Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie należy uwzględniać wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą zostać odzyskane (zwrócone jednostce zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi), np. podatek od towarów i usług (VAT).

10 W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka nie wykazuje wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Jednostka powinna wykazać tylko wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).

11 Podstawy prawne ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdania Rb-WS

12 W celu sporządzenia prawidłowej ewidencji wydatków strukturalnych niezbędna jest znajomość podstaw prawnych. Do najważniejszych aktów prawnych należą: Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zmieniające z 16 lutego 2015 Rozporządzenie Komisji WE nr 448/2004 z 10 marca 2004r. Rozporządzenie WE nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. Bez znajomości tych najważniejszych aktów nie jest możliwa prawidłowa klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych oraz sporządzenie sprawozdania z tego zakresu (Rb-WS).

13 Sprawozdanie RB-WS Sprawozdanie RB-WS należy do grupy sprawozdań sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zmieniające je RMF z dnia 16 lutego 2015

14 Jest to roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. Celem tego sprawozdania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu wydatków w obszarach strukturalnych po przystąpieniu Polski do UE. Ma ono udowodnić Komisji Europejskiej, że poziom wydatków jest nie mniejszy niż przed przystąpieniem (przy wykorzystaniu pomocy). Sprawozdanie sporządzają jednostki sektora finansów publicznych (podsektora rządowego i samorządowego).

15 Do sporządzania i przekazywania sprawozdania w imieniu jednostki w zakresie wydatków strukturalnych są obowiązani: przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki z funduszy celowych, których są dysponentami, dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki łączne, skonsolidowane, obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami.,

16 dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną,
państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a i b, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

17 Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych.

18 Zgodnie z art. 9 ustawy sektor finansów publicznych tworzą:
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państw owej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe;

19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

20 Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
Zadania publiczne realizowane przez różne podmioty finansowane są z różnych źródeł. Dla uzyskania informacji o zakresie realizacji poszczególnych zadań, stopnia wykorzystania środków publicznych oraz sporządzenia zbiorczych informacji o przebiegu wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, konieczne jest stosowanie określonych kryteriów klasyfikacyjnych. Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane sporządzają sprawozdania RB-WS, które przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie łączne/zbiorcze.

21 Jednostka sektora finansów publicznych sporządza sprawozdanie z wydatków poniesionych. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania zawarte są w załączniku nr 40 do ww. rozporządzenia pod nazwą: „Instrukcja Należy mieć na względzie, że istotą prowadzonego badania wydatków krajowych publicznych, czemu ma służyć wprowadzenie sprawozdania Rb-WS jest zebranie dla Komisji Europejskiej danych o kształtowaniu się poziomu tych wydatków po przystąpieniu Polski do UE, w czasie, gdy nasz kraj korzysta ze środków UE. Komisja Europejska wymaga utrzymania przez Polskę po akcesji poziomu krajowych wydatków publicznych na cele strukturalne w wielkości nie mniejszej niż przed akcesją. Polska musi udowodnić Komisji, że środki funduszy strukturalnych UE po roku 2004 nie będą zastępowały krajow ych wydatków publicznych na realizację celów i zadań w obszarze interwencji funduszy strukturalnych, ponoszonych przed akcesją.

22 W sprawozdaniu Rb-WS nie należy wykazywać wydatków finansowanych ze środków UE (tj. z funduszy przedakcesyjnych: PHARE, ISPA i SAPA.RD, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych oraz innych środków poakcesyjnych, np. Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Transition Facility). W przypadku, gdy jednostka realizuje zadanie finansowane z udziałem środków UE, to w ww. sprawozdaniu uwzględnia również wydatki krajowe poniesione na współfinansowanie tego zadania (w części stanowiącej wkład krajowy publiczny, z pominięciem wydatków poniesionych w danym roku, które podlegają refundacji ze środków UE nawet w sytuacji, gdyby refundacja miała nastąpić w latach następnych).

23 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja-załącznik nr 40 - w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego - przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez: kierowników samorządowych jednostek budżetowych, kierowników samorządowych zakładów budżetowych, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej, kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw - Rb-WSa; Załącznik 31 -Rb Ws b - roczne w podziale wojewódzkim( regionalnym) dla jednostek sektora finansów publicznych. - w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych - Rb-WSb:

24 Wydatek taki musi być poniesiony:
Aby wydatek można było zaliczyć do wydatków strukturalnych musi on spełniać kilka kryteriów. Wydatek taki musi być poniesiony: w związku z realizacją jakiegoś celu, zadania na zakup nowych urządzeń, które zwiększają ilość pozostających w dyspozycji jednostki lub urządzeń wymienionych na energooszczędne w związku z podwyższeniem wartości środka trwałego

25 Ponadto musi on: być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych ,służyć społeczeństwu.
Do tych wydatków nie zaliczmy środków z UE. Do wydatków strukturalnych nie można też zaliczać: kar i grzywien ,opłat za media, tj. internet, gaz, prąd, ogrzewanie, wywóz nieczystości , wydatków poniesionych w związku z remontem, np. malowanie ścian, podłóg Każda faktura musi więc zostać opieczętowana i opisana czy został poniesiony wydatek strukturalny i w jakiej wysokości, bądź też, że wydatek ten nie stanowi wydatku strukturalnego i wtedy na pieczątce zostanie wpisana wartość 0.

26 Klasyfikacja wydatków strukturalnych

27 Klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych, ponoszonych z krajowych środków publicznych, jednostki powinny dokonywać w ramach klasyfikacji wydatków strukturalnych. Założenia zreformowanej polityki spójności, działania z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa wyłączono z polityki spójności, a w związku z tym zmieniła się klasyfikacja wydatków strukturalnych. Z klasyfikacji wyłączono obszary tematyczne, takie jak: Rolnictwo, Leśnictwo, Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich, Rybołówstwo.

28 17 obszarów tematycznych,
Wydatki strukturalne należy klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych. Klasyfikacja wydatków strukturalnych to jednolity system obszarów tematycznych oraz kodów stosowanych do zapewnienia przejrzystości wydatków. Jest ona podzielona na: 17 obszarów tematycznych, 86 kodów, które odpowiadają właściwym programom operacyjnym. Każdy z obszarów zawiera kolejno ponumerowane kody, które się nie powtarzają.

29 Dzięki temu łatwo można zidentyfikować obszar tematyczny tylko po numerze kodu. Kwalifikowanie wydatków budżetowych do odpowiednich obszarów i kodów powinno odbywać się na podstawie rodzaju wydatku, który jest bezpośrednio związany z konkretnym zadaniem lub celem, a nie z nazwą danego kodu, np. szkoła podstawowa nie będzie brała pod uwagę samego kodu 75 „Infrastruktura edukacji” tylko dlatego, że nazwa tego kodu odpowiada specyfice danej jednostki. Wyznacznikiem poprawnej kwalifikacji wydatku jest rodzaj wydatku, i tak np. faktura za zakup podpisu elektronicznego (bez względu na rodzaj jednostki budżetowej) będzie przypisana do obszaru II „Społeczeństwo informacyjne” oraz numer kodu 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne”.

30 Nie wszystkie wydatki poniesione przez jednostki kwalifikują się do wydatków strukturalnych. Aby wydatek można było zaliczyć do wydatków strukturalnych, musi on spełniać kilka kryteriów.

31 Dziesięć wskazówek pomocnych przy kwalifikowaniu wydatków strukturalnych wraz z przykładami
Przed wybraniem właściwego obszaru i kategorii wydatków strukturalnych osoba odpowiedzialna powinna zapoznać się ze wszystkimi obszarami i kodami. Wydatek musi być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych, np. zakup specjalistycznego samochodu dla straży pożarnej mieści się w kodzie 28 klasyfikacji wydatków strukturalnych. Należy ustalić, czy wydatek jest poniesiony: -w związku z realizacją jakiegoś celu, zadania, np. wynagrodzenie nauczyciela historii nie jest wydatkiem strukturalnym, ale wynagrodzenie nauczyciela uczącego języka angielskiego w kl. I-III szkoły podstawowej jest wydatkiem strukturalnym (kod 73),

32 na zakup nowych środków, które zwiększają ilość pozostających w dyspozycji jednostki, lub środków wymienionych na energooszczędne, np. zakup dwóch nowych komputerów do pracowni oraz dwóch nowych stolików pod te komputery wraz z oprogramowaniem - taki wydatek będzie wydatkiem strukturalnym; jednak w momencie kiedy wymienimy dwa stare komputery na nowe - taki wydatek nie będzie wydatkiem strukturalnym. Jest to podobna sytuacja, a jednak różna, np. w ośrodku szkolno - wychowawczym wymieniono starą zużytą już pralkę automatyczną na nową z kategorią A, czyli energooszczędną. Pomimo wymiany środka trwałego, ten wydatek jest strukturalnym i należy go ująć w kodzie 47 klasyfikacji wydatków strukturalnych,

33 w związku z podwyższeniem wartości środka trwałego, np
w związku z podwyższeniem wartości środka trwałego, np. w domu pomocy społecznej brakuje miejsc dla pensjonariuszy, kierownik wraz z jednostką nadrzędną zdecydowali o przeprowadzeniu modernizacji strychu, dzięki temu jednostka zyska więcej pomieszczeń dla pensjonariuszy Zakup czy usługa powinny służyć społeczeństwu, np. wydatki ponoszone na staże lub pomoc osobom, którym grodzi wykluczenie.

34 O zaliczeniu do wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf klasyfikacji budżetowej tylko cel poniesienia wydatku, np. § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”. Z tego paragrafu zakupiono rzutnik na foliogramy na wymianę starego już zużytego rzutnika również na foliogramy. Taki wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym, ale zakup rzutnika multimedialnego w zamian rzutnika na foliogramy jest wydatkiem strukturalnym. Ten przykład pokazuje, że na pierwszy rzut oka cały paragraf można zakwalifikować do wydatków strukturalnych, jednak po głębszej analizie dochodzi się do wniosku, że nie wszystkie wydatki poniesione z tego paragrafu można zakwalifikować do wydatków strukturalnych. Wydatki z czwartą cyfrą 7 nie są wydatkami strukturalnymi, ponieważ są to wydatki, które są sfinansowane np. ze środków UE.

35 Wydatki z czwartą cyfrą 9 są wydatkami strukturalnymi, np
Wydatki z czwartą cyfrą 9 są wydatkami strukturalnymi, np. wydatki inwestycyjne sfinansowane z krajowych środków publicznych (współfinansowanie) Przepisy nie określają częstotliwości klasyfikowania wydatków strukturalnych, ale wskazane jest dokonywanie tego na bieżąco. Do wydatków strukturalnych zaliczać można wydatki ponoszone z otrzymanych dotacji celowych zrealizowanych na cele strukturalne Wydatkami strukturalnymi są także wydatki sfinansowane z przyznanego kredytu na realizację celów strukturalnych.

36 Zdarzają się przypadki, że wydatek strukturalny można zakwalifikować do dwóch różnych obszarów i kodów, np. zakup sprzętu energooszczędnego, naukowo-dydaktycznego jednostka (szkoła) może zakwalifikować do dwóch kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych, tj. do kodu 47 Jakość powietrza, 75 Infrastruktura edukacji. W takim przypadku jednostka wybiera tylko jeden z kodów, ponieważ do ewidencji i sprawozdania nie wprowadza się jednego dokonanego wydatku dwa razy.

37 Zasady ewidencji wydatków strukturalnych

38 W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Finansów:

39 z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. z dnia 30 stycznia 2008 Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z dnia 13 lutego 2008 r.) Prowadzenie tej ewidencji umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne.

40 Zapamiętaj! Jednostki budżetowe będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) ewidencjonują i wykazują w sprawozdaniu wydatki poniesione na cele strukturalne w wartościach netto. Jednostki budżetowe powinny każdą fakturę lub inny dokument księgowy opisać na jego odwrocie. Aby mieć pewność, że wszystkie wydatki poddano ocenie w zakresie wydatków strukturalnych, należy opisać każdą fakturę, która jest lub nie jest wydatkiem strukturalnym. Ważne jest aby, przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka nie wykazuje wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE - niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Należy wykazać tylko wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).

41 Ważne jest również, aby w jednostce były opracowane przepisy wewnętrzne (zarządzenia, zapisy w polityce rachunkowości) dotyczące wydatków ponoszonych na cele strukturalne. Kierownik jednostki (np. kanclerz, dyrektor) powinien wydać zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych. W takim zarządzeniu należy wskazać jednostkom oraz jednostkom podległym sposób postępowania z fakturami dotyczącymi wydatków strukturalnych. Zapewni to prowadzenie w jednostkach ujednoliconej ewidencji oraz pozwoli wyeliminować możliwość dublowania w sprawozdaniu środków przekazanych na realizację zadań podległym jednostkom.

42 W zarządzeniu takim oprócz podstaw prawnych można wskazać:
osoby/komórki odpowiedzialne za czynności związane z wyodrębnieniem wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki, zasady ewidencji wydatków strukturalnych, wzór pieczęci do stemplowania faktur, jeśli jednostka przewiduje stosowanie takiej, lub treść, np. "Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości (słownie ), obszar , kod "”data...”, „podpis” , - osoby odpowiedzialne i sposób ewidencji wydatków strukturalnych.

43 Po przeczytaniu zarządzenia osoby odpowiedzialne powinny wiedzieć, jak należy postępować z fakturami dotyczącymi wydatków strukturalnych. W przypadku braku takiego zarządzenia jednostki podległe będą stosowały różne rodzaje ewidencji, co w rezultacie może prowadzić do wielu nieprawidłowości oraz będzie znacznym utrudnieniem w przypadku prowadzenia czynności kontrolnych.

44 Poniżej wzory zarządzeń
Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 06 maja 2010 r. ( ZMIANA PODSTAW PRAWNYCH) w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Gorlicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Gorlice. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zmieniające z 16 lutego 2015 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209 poz. 1511) zarządzam co następuje:

45 § 1 Ustalam następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb - WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Gorlicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Gorlice: Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonują wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Gorlice wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników i dyrektorów tych jednostek

46 § 2 Ustalam zasady klasyfikowania i prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych: Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cel e strukturalne. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków, należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który ponosi ostateczny koszt realizacji zadania. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Faktura dotycząca wydatku strukturalnego powinna zawierać pieczęć o treści: Wzór pieczęci: Wydatek strukturalny Obszar tematyczny: Kod: Kwota: Data Podpis Faktura nie oznaczona pieczęcią wymienioną w § 2 pkt. 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego. Pracownik Wydziału Księgowości Finansowo - Budżetowej dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczęci.

47 § 3 Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta sporządzają i przedstawiają skarbnikowi roczne sprawozdanie Rb-WS o wydatkach strukturalnych w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdania negatywne. Skarbnik sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych gminy w terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym.

48 § 4 Zestawienie wydatków strukturalnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015r. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przedłożą do Wydziału Księgowości Finansowo - Budżetowej według poniższego wzoru celem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

49 § 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

50 § 1 Ustalam następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb - WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez : Kierownicy poszczególnych Działów merytorycznych i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy dokonują wyodrębnienia wydatków strukturalnych

51 § 2 Ustalam zasady klasyfikowania i prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych: Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków, należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który ponosi ostateczny koszt realizacji zadania. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Na fakturach, rachunkach oraz innych dokumentach stanowiący podstawę dokonania wydatku w umieszcza się pieczęć dotyczącą wydatku strukturalnego o treści: Wzór pieczęci: Wydatek strukturalny Obszar tematyczny: Kod: Kwota:

52 Pieczęć dotycząca wydatku strukturalnego jest nanoszona na dokumenty, które wpływają do ,
przez pracowników kancelarii w dacie ich otrzymania. Na dokumentach stanowiących podstawę dokonania wydatków, które są przygotowywane (np. rachunki, pisma wewnętrzne), pieczęć jest nanoszona przez osobę, która je sporządza. Na dokumentach potwierdzające wydatek, które nie stanowią wydatku strukturalnego, odpowiednio Kierownicy Działów merytorycznych i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy, na pieczęci w pozycji kod i kwota wpisują „0”. Kierownicy Działów merytorycznych i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu danego miesiąca przekazują do Działu Finansowo-Księgowego ewidencję wydatków strukturalnych celem ujęcia ich w ewidencji księgowej Pracownik Działu Księgowo- Finansowego dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej w ww. ewidencji.

53 § 3 Główny Księgowy sporządza i przedstawia Naczelnikowi roczne sprawozdanie R b- WS o wydatkach strukturalnych w terminie do 30 marca następnego roku po roku budżetowym. Podpisane sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym przekazuje się do

54 § 4 Zestawienie wydatków strukturalnych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.sporządza Dział Finansowo - Księgowy według poniższego wzoru celem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

55 Plan kont jednostek sektora finansów publicznych

56 Ogólne zasady prowadzenia zakładowych planów kont w jednostkach sektora finansów publicznych:
Jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, jednostki samorządowe, środki specjalne oraz zakłady budżetowe mają obowiązek opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Istotnym składnikiem tej dokumentacji jest zakładowy plan kont. Stanowi on element porządkujący ewidencję księgową. Od jego konstrukcji zależy jakość i zakres uzyskiwanych informacji. ZPK - budowa: Budowa zakładowego planu kont jednostek sektora finansów publicznych podlega ogólnym zasadom konstrukcji planów kont, wynikającym z ustawy o rachunkowości, oraz zasadom określonym w oddzielnym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

57 Powinna zawierać: wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne),
przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ich powiązania z kontami księgi głównej. Należy zwrócić uwagę , że przy określaniu wykazu kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych winno przyjąć się za punkt wyjścia przede wszystkim zakres obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, budżetowej i innej, określonej odrębnymi przepisami. Jednocześnie zgodnie z zapisami rozporządzenia podane w wykazie konta należy traktować jako standardową liczbę kont, które można: - ograniczyć o konta, które służą do księgowania operacji gospodarczych nie występujących w jednostce;( Jednostka nie ma magazynów materiałowych, więc nie wystąpią konta „Materiały", jak również „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów" - nabyte materiały ewidencjonuje się wówczas bezpośrednio w koszty.) -uzupełnić o dodatkowe konta syntetyczne nie występujące w wykazie, przy zachowaniu zgodności co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi planu kont. (Jednostka samorządowa postanowiła wyodrębnić środki trwałe uzyskane drogą leasingu finansowego i utworzyła nowe konto syntetyczne 012 „Środki trwałe w leasingu finansowym".)

58 Plan finansowy jednostki a wydatki strukturalne

59 Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy. W planie tym zawarte są wszystkie dochody oraz wydatki budżetowe, które są poddawane analizie pod względem kwalifikowania ich do wydatków strukturalnych. Niejednokrotnie już z planu finansowego można będzie wskazać wydatki strukturalne danej jednostki - ale po spełnieniu określonych warunków . W planie finansowym ujęte są nie tylko rozdziały, ale też paragrafy wydatków, z których wydatki mogłyby być wydatkami strukturalnymi, np.: W planie finansowym jednostki zawarte są wszystkie wydatki jednostki budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, np.: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zasady gospodarki mieszkaniowej, § 4270 " Usługi remontowe".

60 W dalszej części wskażę , do jakiej kategorii wydatków strukturalnych można zaliczyć wydatki mieszczące się w przedstawionej klasyfikacji, ale należy pamiętać, że o zakwalifikowaniu wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia danego wydatku.

61 Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych

62 Kolejnym wymaganiem przy konstrukcji zakładowego planu kont jest sprecyzowanie zasad klasyfikacji strona | 40 zdarzeń gospodarczych w danej jednostce. Na podstawie tych ustaleń opracowuje się konkretny dla danej jednostki wykaz kont księgi głównej (kont syntetycznych) wraz z komentarzem, który powinien zawierać omówienie sposobu funkcjonowania poszczególnych kont, księgowania na nich operacji oraz ich korespondencji z innymi kontami. Zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej, dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla danego rodzaju działalności. Zakładowy plan kont musi również zawierać zasady tworzenia i prowadzenia ewidencji szczegółowej z podaniem kryteriów wyodrębniania zbiorów kont analitycznych do poszczególnych kont syntetycznych. Stopień rozbudowy kont syntetycznych i analitycznych zależy głównie od potrzeb informacyjnych wy - stępujących w danej jednostce. W związku z rozbudową analityki można przeznaczyć dowolną liczbę znaków dla kont na poszczególnych jej poziomach. Ich symbol cyfrowy możesz uzupełniać znakami literowymi, kodującymi określone zagadnienia, jak np. rodzaj rozrachunku czy termin zapłaty.

63 Należy pamiętać, że w jednostkach sektora finansów publicznych rozbudowa kont syntetycznych lub analitycznych, na przykład w zakresie grupowania danych o dochodach i przychodach oraz o wydatkach i kosztach, powinna być prowadzona w przekrojach podziałek klasyfikacji budżetowej.

64 Oprócz wymienionych rozstrzygnięć zakładowy plan kont powinien zawierać:
określenie dowodów stanowiących podstawę zapisów księgowych, ustalenie operacji dokumentowanych dowodami zastępczymi, Powinno się również określić, które materiały będą ewidencjonowane bezpośr ednio w koszty, jak również te, które znajdą się w księgach rachunkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej.

65 Konta pozabilansowe Nieodłącznym elementem zakładowego planu kont w jednostkach sektora finansów publicznych są konta pozabilansowe. Są to konta informacyjne, na których nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu. Dodatkowo jednostki mogą tworzyć konta pozabilansowe niewystępujące we wzorcowych planach kont, jak na przykład „Zapasy obce", „Środki trwałe w likwidacji" „Wydatki strukturalne”, np. : 975 -„Wydatki strukturalne” ".( od 2011 r.- nowe oznaczenie konta „wydatki strukturalne „).

66 975” "Wydatki strukturalne" - nowe rozporządzenie
Wn ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków wg. klasyfikacji wydatków strukturalnych , M a wartość wydatków strukturalnych Prowadzenie tej ewidencji umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne. Jednostki budżetowe będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) ewidencjonują i wykazują w sprawozdaniu wydatki poniesione na cele strukturalne w wartościach netto. Jednostki budżetowe powinny każdą fakturę lub inny dokument księgowy opisać na jego odwrocie. W związku z tym dużym ułatwieniem będzie zamówienie i stosowanie odpowiedniej pieczątki. Aby mieć pewność, że wszystkie wydatki poddano ocenie w zakresie wydatków strukturalnych, należy ostemplować każdą fakturę, która jest lub nie jest wydatkiem strukturalnym. Na fakturach zakwalifikowanych do wydatków strukturalnych na pieczęci należy podać obszar i numer kodu oraz kwotę, natomiast na fakturach niezaliczonych do wydatków strukturalnych powinno się umieścić również pieczęć, przy czym w miejsce kodu i kwoty wpisać "0". Niektóre jednostki stosują pieczątki, na których widnieje informacja, że nie jest to wydatek struktu ralny, np. "Nie dotyczy wydatków strukturalnych", "Wydatek nie stanowi wydatku strukturalnego". Wyznacznikiem tego, czy stemplować każdą fakturę, czy tylko fakturę dotyczącą wydatku strukturalnego oraz jaką treść (opis) w tym zakresie należy zamieszczać, powinno być zarządzenie kierownika jednostki (np. wójta, burmistrza, starosty, prezydenta miasta, dyrektora) w sprawie wydatków strukturalnych.

67 Po zakwalifikowaniu faktury i jej opisaniu jednostka powinna wprowadzić ją do ewidencji wydatków strukturalnych z podziałem na odpowiednie kody z klasyfikacji wydatków strukturalnych. Ewidencja księgowa powinna odzwierciedlać zakwalifikowanie wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych. Najlepiej dodać odpowiednie konto pozabilansowe, np. 950 "Wydatki strukturalne". 975” "Wydatki strukturalne" - nowe rozporządzenie Wn ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków wg. klasyfikacji wydatków strukturalnych , M a wartość wydatków strukturalnych Do tego konta można utworzyć odpowiednie konta analityczne, których symbole będą odpowiadałyposzczególnym kodom klasyfikacji wydatków strukturalnych występujących w danej jednostce, np.: 950-01,950-02, , itd.

68 Nazwy kont mogą odpowiadać nazwom kodów lub jednostki mogą je nazywać indywidualnie, np.:
Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie lub "Stypendia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne". Przyjęte rozwiązania należy ująć w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości. Jednostki przyjmują różne metody prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych, ponieważ w rozporządzeniach Ministra Finansów, jak i w ustawie o finansach publicznych jest odniesienie do prowadzenia dodatkowej ewidencji, jednak nie ma ujednoliconego, obowiązującego, jednego wzoru takiej ewidencji.

69 nazwa wystawcy faktury, numer faktury i data wystawienia faktury,
Jednostki prowadzące księgi ręcznie mogą zaprowadzić ewidencję wydatków strukturalnych w formie tabeli na papierze kancelaryjnym lub w programie komputerowym Excel lub Word. W tabeli powinny znaleźć się następujące informacje: numer pozycji nadanej w księgach (ułatwi wyszukanie dokumentu źródłowego), nazwa wystawcy faktury, numer faktury i data wystawienia faktury, opis wydatku strukturalnego, kwota wydatku.

70 Najlepiej założyć osobną ewidencję na każdy kod występujący w jednostce.
Natomiast, gdy ewidencja odbywa się przy użyciu komputera w odpowiednich programach finansowo - księgowych, warto zwrócić się do serwisanta lub producenta (autora programu) o dokonanie zmian, których wprowadzenie umożliwi automatyczne utworzenie ewidencji wydatków strukturalnych po wybraniu opcji, że jest to wydatek strukturalny. Jednostki, które rzadko ponoszą wydatki na cele strukturalne, mogą prowadzić ewidencję w tabeli i podłączać do niej kserokopie faktur źródłowych zakwalifikowanych do wydatków strukturalnych

71 Refundowane środki na wydatki
Instytucje realizują projekty, na które otrzymują środki finansowe z programów i funduszy różnego pochodzenia. Aby wyeliminować wielokrotne liczenie tych samych wydatków przez kilka jednostek, sporządza się sprawozdanie skonsolidowane, tj. nie biorąc pod uwagę przepływów środków finansowych:

72 -wewnętrznych( tzn. w ramach jednostki i podległych jej jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych), -wewnątrzsektorowych ( pomiędzy jednostkami sektora).

73 Jednostka sporządza sprawozdanie łączne/ zbiorcze i skonsolidowane biorąc pod uwagę wszystkie wydatki jednostki i wydatki wykazane przez jednostki organizacyjne i jednostki nadzorowane w sprawozdaniach sporządzonych przez te jednostki, jednocześnie podając na końcu formularza sprawozdania informacje o liczbie sprawozdań jednostkowych ujętych w tym sprawozdaniu. Przedstawiony przykład w § 2 ust.4 załącznika nr 40, rozwiewa wszelkie dotychczasowe wątpliwości dotyczące ujęcia w sprawozdaniu jednostki środków finansowych przekazanych jej przez inne jednostki. I tak, przekazanie środków jednostce organizacyjnej czy nadzorowanej - jest przepływem środków wewnątrz jednostki a nie wydatkiem. Wydatek strukturalny poniesiony z tych środków wykaże w swoim sprawozdaniu jednostkowym ta jednostka organizacyjna, która realizowała zadanie i poniosła ten wydatek,

74 przekazanie środków finansowych na zadanie, które jest realizowane przez inną jednostkę sektora finansów publicznych jest również przepływem środków finansowych pomiędzy jednostkami tego sektora. Wydatek strukturalny poniesiony z tych środków powinien być pokazany przez tą jednostkę, która realizuje zadanie. Natomiast w przypadku przekazania środków finansowych przez jednostkę sektora finansów publicznych na zadanie realizowane przez jednostkę niezaliczoną do tego sektora, przepływ środków finansowych jest wydatkiem jednostki przekazującej środki, który należy wykazać w sprawozdaniu.

75 Przykład: I tak, np. wydatki poniesione w ramach realizacji projektów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ze środków finansowych, które otrzymała jednostka samorządowa z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów studiów, wszelkich kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, organizowanych dla osób bezrobotnych, a także dla osób znajdujących się w gorszym położeniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym, są wydatkami strukturalnymi jednostki samorządowej, która realizuje to zadanie i wydatki poniesione w tym celu zakwalifikuje w sposób następujący: L w kodzie 66 „Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy”, jeżeli dotyczą osób bezrobotnych, do których nie stosuje się określenia: „osoby pozostające w gorszym położeniu”, r w kodzie 71 „Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy”- jeżeli dotyczą osób będących w gorszym położeniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

76 Terminy sporządzania sprawozdania Rb-WS a i Rb WSb.

77 Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane sporządzają jednostkowe sprawozdania Rb-WS, które przekazują w terminie do 31 marca 20XX r. właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie zbiorcze. Jednostki obowiązane do sporządzenia sprawozdania zbiorczego przekazują sprawozdanie do Ministerstwa Finansów - Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa w formie dokumentu i w formie elektronicznej w terminie do 30 kwietnia 20XX r. Jednostki budżetowe nadzorowane przez dysponenta wyższego stopnia muszą dostosować harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania do terminu podanego przez jednostkę nadzorującą. Terminy te są znacznie krótsze od terminu ustawowego. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdania negatywne.

78 Wydatki państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną (np. PFRON) wykazują zarządy państwowych funduszy celowych, bez przepływów wewnątrzsektorowych, tj. do innych jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki ze środków Funduszu Pracy wykazuje w sprawozdaniu dysponent środków, bez uwzględnienia przepływów wewnątrzsektorowych. Środki Funduszu Pracy przekazane przez dysponenta na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa i powiatu na finansowanie zadań realizowanych przez ich jednostki organizacyjne (WUP, PUP) wykazują jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań wymienionych jednostek, wydatkujących te środki.

79 Sporządzenie sprawozdania Rb - WSa - przykład
W jednostce (niebędącej płatnikiem VAT) wystąpiły m. in. następujące salda: 011 Środki trwałe zł 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych zł 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych zł. 800 Fundusz jednostki zł.

80 Operacje gospodarcze:
Otrzymano fakturę za komputer i przyjęto do użytku zł Opłacono fakturę za komputer zł Otrzymano fakturę za urządzenia energooszczędne i przyjęto do użytku zł (wydatek strukturalny) Opłacenie przelewem za urządzenia energooszczędne zł Otrzymano fakturę za podpis elektroniczny zł (wydatek strukturalny) Opłacono fakturę za podpis elektroniczny zł Opłacono fakturę za Internet - abonament zł Otrzymano fakturę za Internet - abonament zł Otrzymano fakturę ze energię elektryczną zł Otrzymano fakturę za budowę internetowej sieci bezprzewodowej i przyjęcie do użytku zł (wydatek strukturalny) Zapłacono przelewem za sieć bezprzewodową zł Otrzymano fakturę za szkolenie pracowników administracji zł (wydatek strukturalny) Opłacono przelewem za szkolenie administracji zł Przy operacjach gospodarczych 2 i 4 zostały pominięte zapisy równoległe dotyczące środków przeznaczonych na inwestycje.

81 Nie wszystkie wydatki poniesione przez jednostki kwalifikują się do wydatków strukturalnych. Aby wydatek można było zaliczyć do wydatków strukturalnych, musi on spełniać kilka kryteriów, gdzie jeszcze raz należy podkreślić, że: Wydatek taki musi być poniesiony: w związku z realizacją jakiegoś celu, zadania, na zakup nowych środków, które zwiększają ilość pozostających w dyspozycji jednostki lub środków wymienionych na energooszczędne, związku z podwyższeniem wartości środka trwałego.

82 Ponadto musi on: być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych,
służyć społeczeństwu.

83 Do wydatków strukturalnych nie można zaliczyć:
kar i grzywien, opłat za media, tj. opłaty za telefon, Internet, gaz, prąd, ogrzewanie, wywóz nieczystości, wydatków poniesionych na wymianę sprzętu, wyposażenia, mebli i środków trwałych na nowe, lecz o tych samych parametrach technicznych, np. urządzenie poligraficzne (ksero) bez dodatkowych funkcji i oszczędności energii, wydatków poniesionych w związku z remontem, np. malowanie ścian, podłóg, bieżącego utrzymywania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

84 Najwięcej problemów jednostki mają z zakwalifikowaniem wydatków do wydatków strukturalnych. Kwalifikowane wydatki strukturalne w jednostkach budżetowych są ściśle związane ze specyfiką jednostek. Tylko część wydatków na cele strukturalne będzie ta sama w każdej jednostce budżetowej, niezależnie od jej rodzaju. Takimi zbieżnymi wydatkami są np.: wydatki na podpis elektroniczny - kod 11, budowa strony internetowej - kod 11, wydatki na e-usługi dla obywateli - kod 13, budowa lub rozbudowa istniejącej sieci internetowej - kod 11, elektroniczny obieg dokumentów - kod 11, szkolenia pracowników administracji - kod 81, wydatki na urządzenia energooszczędne - kod 47.

85 Przykład wybranych kodów dla poszczególnych jednostek

86 Wydatki strukturalne w powiatowych urzędach pracy
Zwroty kwot wydatkowanych przez PUP w formie jednorazowego wsparcia Wydatki na cele informatyczne Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy Inni pracownicy publicznych służb zatrudnienia Wydatki ze środków Funduszu Pracy Organizacja targów pracy Wydatki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

87 Wydatki strukturalne w instytucjach kultury
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy Wydatki na cele informatyczne Termomodernizacja Prace pielęgnacyjne Inwestycje w infrastrukturę kultury Wydatki na poprawę usług w zakresie kultury Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy Wydatki na szkolenia

88 Wydatki strukturalne w zakładach budżetowych zajmujących się wodociągami i kanalizacją
Wydatki bieżące Wydatki na przygotowanie projektu Wydatki na cele informatyczne Termomodernizacja Wydatki związane z gospodarką i zaopatrzeniem w wodę pitną Oczyszczanie ścieków Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Przenośne środki trwałe Działania informacyjno-promocyjne Wydatki na wsparcie funkcjonowania administracji

89 Wydatki strukturalne w jednostkach pomocy społecznej
Wydatki na cele informatyczne Termomodernizacja Szkolenia kadr instytucji pomocy społecznej Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej Wydatki ponoszone na podwyższenie kompetencji kadr Pomoc socjalna/stypendia

90 Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
Wydatki na cele informatyczne Termomodernizacja Pomoc socjalna/stypendia Edukacja przedszkolna Wynagrodzenie pedagoga i psychologa Zajęcia dodatkowe Podwyższanie kwalifikacji kadr systemu oświaty Materiały dydaktyczne Monitoring Zakup samochodu

91 Wydatki strukturalne w jednostkach ochrony zdrowia
Wydatki na cele informatyczne Termomodernizacja Działania na rzecz aktywnego starzenia oraz wydłużania życia zawodowego Szkolenia kadr instytucji ochrony zdrowia Infrastruktura ochrony zdrowia

92 Wydatki strukturalne w instytucjach kultury
Wiele wątpliwości i problemów dotyczących wydatków strukturalnych mają również instytucje kultury. Właściwe kwalifikowanie jest podstawą prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb-WS. Wskazujemy, jakie wydatki kwalifikować jako strukturalne oraz których do nich nie należy zaliczać. Niezależnie od podanych propozycji zakwalifikowania wydatków do odpowiednich kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych należy mieć na uwadze zasadę, że w sytuacji gdy dany wydatek stanow i element projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej i integralną część projektu - powinien zostać zaklasyfikowany do tego kodu, w ramach którego realizowany jest projekt. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie Rb-WS dana instytucja kultury przesyła do 31 marca bieżącego roku do jednostki nadrzędnej sporządzającej sprawozdanie łączne/zbiorcze. O szczegółowości sporządzania sprawozdania jednostkowego Rb-WS przez instytucje kultury decyduje jednostka nadrzędna sporządzająca sprawozdanie zbiorcze - czy ma być ono sporządzone w złotówkach, czy w tysiącach złotych. Jest to spowodowane tym, że zdarzają się przypadki łączenia sprawozdań sporządzanych w złotówkach i w tysiącach złotych, co powoduje konieczność dokonania korekty.

93 W sprawozdaniu Rb-WS wykazuje się wydatki poniesione z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki. Są to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego czy Narodowego Centrum Kultury, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.). Wymienione kody odnoszą się do instytucji kultury i w dalszej części będą podawane jedynie ich numery: Kod 10. Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Kod 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Kod 13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Kod 47. Jakość powietrza Kod 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Kod 59. Rozwój infrastruktury kultury Kod 60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury Kod 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

94 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji kultury
Wydatki na zakup materiałów biurowych, a także na sfinansowanie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji, np. wydatki ponoszone w związku z opłatami, konserwacja, koszt wystaw, nie są wydatkami strukturalnymi. Są to wydatki bieżące służące zapewnieniu możliwości podstawowego funkcjonowania instytucji, chyba że ściśle wiążą się z realizacją projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej i są w ramach tego projektu finansowane. W tej sytuacji współfinansowanie (o czym świadczy czwarta cyfra paragrafu 9) zakupu materiałów biurowych czy też inne koszty związane z realizacją projektu powinny zostać potraktowane jako część całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu i zaklasyfikowane zgodnie z kodem kategorii klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonym w projekcie.

95 Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej
Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru, w tym np. na zakup nowości wydawniczych w ramach programu promocji czytelnictwa i rozwoju księgozbiorów bibliotek - z zasady nie są uznawane za strukturalne. Wyjątkowo uzupełnienie/zakup księgozbioru może być uznane za wydatek strukturalny, jeśli stanowiło element projektu inwestycyjnego, tj. budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu instytucji kultury (w tym biblioteki). Wydatek ten klasyfikuje się w kodzie 59. Ponadto w bibliotekach publicznych, podobnie jak w innych obiektach publicznej infrastruktury kultury, wydatkami strukturalnymi mogą być wydatki na zakup wyposażenia związanego z wprowadzeniem nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji, umożliwiających interaktywną prezentację oferty kulturalnej, klasyfikowane w kodzie 59.

96 Wydatki na cele informatyczne
Wydatki ponoszone na tworzenie, budowę lub modernizację publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (pasywnych, aktywnych - w formie telecentrów, pośrednich - PIAP-ów, Hot-Spotów) umieszczonych w obiektach publicznie dostępnych: bibliotekach publicznych, domach kultury, uczelniach itp. (z połączeniem szerokopasmowym) oraz oprogramowanie użytkowe, komputery i urządzenia sieciowe oraz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu, budynek/lokal wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu należy ujmować w kodzie 10.

97 Wydatki poniesione na realizację projektów pozyskania lub/i przełożenia treści zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych), w tym także budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych, należy wpisywać w kodzie 11. W kodzie 13 należy umieszczać wydatki poniesione na tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji. Wydatki związane z rozwojem regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu, tj. cyfrowe zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy informacji turystycznej i kulturalnej oraz usług elektronicznych w zakresie kultury i turystyki (e-Kultura, e-Turystyka). Zalicza się tu także wydatki na zakup i wdrożenie systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego. Wydatki poniesione na zakup/wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycje w usługi lub aplikacje dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych w zakresie użyteczności publicznej, także wpisuje się w tym kodzie.

98 Termomodernizacja W kodzie 47 dana instytucja powinna umieścić wydatki poniesione na termomodernizację wraz z wymianą wyposażenia obiektu na energooszczędne (w tym zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji) - potwierdzona bilansem cieplnym. Prace pielęgnacyjne Wydatki ponoszone na prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie cmentarza będącego obiektem czy też zespołem zabytkowym są wydatkami strukturalnymi z następującym zastrzeżeniem: wydatki, które są ponoszone na prace związane z zachowaniem tego obiektu lub zabezpieczeniem go przed zagrożeniami, jakie mogą się na tym obiekcie pojawić (np. konserwacja nagrobków, renowacja ogrodzenia, oświetlenia, ewentualnie monitoring, zabezpieczanie zabytkowego drzewostanu itp.), są wydatkami strukturalnymi i należy je zaklasyfikować do kodu 58. Nie będą w tym przypadku wydatkami strukturalnymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tego cmentarza (np. uprzątanie i wywóz śmieci, liści, naprawa chodniczków dla pieszych, regularne przycinanie - czyszczenie drzewostanu itp.).

99 W kodzie 58 należy umieścić także wydatki poniesione na usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; monitoring i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń. Wydatki poniesione na rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację, wyposażenie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem (z zachowaniem pełnionych przez nie dotychc zas funkcji kulturalnych lub nadaniem takich funkcji), w tym: obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych, obiektów poprzemysłowych, także ujmujemy w kodzie 58. Inwestycje w infrastrukturę kultury Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont oraz wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (przede wszystkim sale koncertowe i wystawowe, muzea, teatry, ośrodki i centra kultury, biblioteki publiczne, amfiteatry, inne obiekty i otwarte przestrzenie służące celom kulturalnym itp.) oraz zagospodarowanie ich otoczenia są ujmowane w kodzie 59. Umieszcza się tu także wydatki związane z robotami budowlanymi i modernizacją infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych), a także poniesione na monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń.

100 Wydatki na poprawę usług w zakresie kultury
W kodzie 60 wpisujemy wydatki poniesione na organizację imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a zwłaszcza festiwale, targi w obrębie sfery kultury, wystawy i przeglądy form artystycznych. Do wydatków strukturalnych w tym kodzie zaliczamy także wydatki na ulotki, foldery reklamujące i informujące o imprezie, ogłoszenia w prasie i telewizji. Będzie to także budowa strony internetowej, na której będzie pokazana wystawa zorganizowana przez instytucję kultury. Wydatki ponoszone na wspieranie imprez cyklicznych wpisujemy wyłącznie w przypadkach, gdy stanowią nową lub poszerzoną ofertę. PRZYKŁAD Gminny ośrodek kultury był współorganizatorem imprezy lokalnej „Obchody 150 rocznicy otrzymania praw miejskich przez miasto ....”. W związku z tym poniósł koszty m.in. na wynajęcie orkies try, przygotowanie przedstawienia wraz z pokazem tańców i występem zespołu wokalnego, organizację wystawy, zakup materiałów pirotechnicznych (sztuczne ognie), wydrukowanie ulotek, folderów reklamowych, itp. Wydatki te są zaliczane do strukturalnych i należy umieścić je w kodzie 60.

101 Wydatki na szkolenia Doszkalanie i dokształcanie kadr jest działaniem wpisującym się w kod 81. Należy tu ująć wydatki poniesione na działania mające na celu wzmocnienie potencjału administracji, w tym podniesienie kompetencji kadr - poprzez szkolenia generalne i specjalistyczne. Zaliczamy tu wydatki na różne formy szkolenia i dokształcania pracowników (stacjonarne i na odległość), w tym m.in. studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne - czyli wszystkie formy dokształcania mające na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępności świadczonych usług publicznych. Jeżeli w związku ze szkoleniami zostały poniesione wydatki na przejazd osób szkolonych i ewentualnie zakwaterowanie ich na czas szkolenia (koszt delegacji) - należy je uwzględnić w łącznych wydatkach na szkolenia. Do szkoleń nie zaliczamy szkoleń BHP.

102 Do kodu 81 zalicza się także wydatki ponoszone na realizację projektów promujących idee m.in.:
partnerstwa publiczno-prywatnego, turystyki wiejskiej, finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych, produktów turystycznych.

103 Dziękuję za uwagę Powodzenia!


Pobierz ppt "Idea i pojecie wydatków strukturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google