Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalendarz naboru na rok szkolny 2015/2016. Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalendarz naboru na rok szkolny 2015/2016. Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość,"— Zapis prezentacji:

1 Kalendarz naboru na rok szkolny 2015/2016

2 Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość, dlatego też musisz ją dobrze przemyśleć. Pierwszym etapem przygotowań do wyboru szkoły średniej powinna być refleksja nad samym sobą. Znajdź chwilę czasu i przeanalizuj swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, swój temperament, charakter oraz stan zdrowia. Ten ostatni czynnik jest bardzo istotny, bowiem pewne zespoły chorobowe mogą Ci uniemożliwić naukę i wykonywanie niektórych zawodów (np. znaczna wada postawy, choroby kręgosłupa są przeciwwskazaniem do prac wykonywanych na stojąco – takich jak fryzjer, kelner). Wszystkie refleksje zanotuj, by móc do nich powrócić i przeanalizować powtórnie w momencie poszukiwania szkoły ponadgimnazjalnej. Będąc w posiadaniu obszernej wiedzy na swój temat będziesz mógł z dużo większą łatwością wybrać szkołę odpowiadającą Twojej osobie. Rozwiąż ankietę skłonności zawodowych, która pomoże Ci w uświadomieniu sobie jaka grupa zawodów odpowiada w znacznym stopniu Twoim zainteresowaniom.

3 Informacje dotyczące terminów i zasad obowiązujących w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym określa ZARZĄDZENIE Nr 13 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

4 Młodzież gimnazjalna ma możliwość wyboru następujących typów szkół: trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa Uczeń ma prawo wybrać trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów.

5 Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji uczeń musi: poznać swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe przeanalizować oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych zweryfikować wybór ze swoimi możliwościami edukacyjnymi, zdrowotnymi i innymi czynnikami mającymi znaczenie w późniejszym procesie edukacji

6 11.05.2015 - 22.05.2015 Logowanie Pierwszym etapem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 jest zalogowanie się do Systemu poprzez strony: www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl. http://www.edukacja.warszawa.pl/ Uczniowie zobowiązani są do założenia konta, wprowadzają nr PESEL, imię i nazwisko oraz hasło (ustalone przez kandydata). Uczeń, który wybrał szkoły drukuje jedno podanie i zawozi je do szkoły pierwszego wyboru.

7 Wszyscy kandydaci wybierają maksymalnie 3 szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: a. szkół sportowych i mistrzostwa sportowego – uzyskują w tych szkołach potwierdzenie złożenia prawidłowych dokumentów wymaganych w danej szkole sportowej, b. oddziałów integracyjnych („części integracyjnej”) – dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

8 11.05.2015 - 22.05.2015 Logowanie Po zalogowaniu uczeń zobowiązany jest do wydrukowania podania. Podanie musi być podpisane zarówno przez ucznia jak i jego rodziców. Wydrukowane podanie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do dnia 22.05.2015 do godziny 15.00.

9 28.05.2015-3.06.2015 W dniach 28 maja - 3 czerwca szkoły z oddziałami dwujęzycznymi przeprowadzają sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do tych klas.

10 19.06.2015 - 23.06.2015 Zmiana wyboru W tych dniach uczeń ma możliwość dokonania ewentualnych zmian w preferencji szkół i oddziałów wskazanych w rejestracji. Aby tego dokonać należy: z jednym z rodziców/opiekunów prawnych udać się do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożone wcześniej podanie i odebrać załączniki upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania wprowadzić do systemu nowe informacje wydrukować i podpisać nowe podanie złożyć nowe podanie w szkole pierwszego wyboru

11 26.06.2015 - 29.06.2015 Wprowadzenie ocen i dostarczenie dokumentów Kolejne kroki w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: wprowadzenie do systemu ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły w Warszawie należy złożyć tylko jedną kopię

12 02.07.2015 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych W dniu 2 lipca do godziny 17.00 szkoły są zobowiązane do ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do danego oddziału. Informacje te będą wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych. Zapoznać się z nimi będzie można również poprzez System (po godzinie 17.00).

13 03.07.2015 - 06.07.2015 Dostarczenie dokumentów Od 3 lipca, od godziny 8.00, do 6 lipca, do godziny 16.00 uczeń ma czas, by potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany. Musi to uczynić poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych przez szkołę dokumentów. W przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

14 07.07.2015 Ogłoszenie listy przyjętych Do godziny 16.00 szkoły mają obowiązek wywieszenia ostatecznej listy przyjętych do klas pierwszych w danej szkole. Informacja ta będzie dostępna również przez Internet. W tym terminie szkoły informują również o liczbie miejsc wolnych (jeżeli takie pozostały).

15 Do 31.08.2015 Rekrutacja uzupełniająca Do dnia 31 sierpnia szkoły, w których zostały jeszcze wolne miejsca prowadzą rekrutację uzupełniającą. Lista miejsc dostępna będzie w elektronicznym systemie rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest według zasad ustalonych w regulaminie szkoły.

16

17 Maksymalnie w procesie rekrutacji uczeń może uzyskać 200 punktów. 100 – z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 – za oceny i dodatkowe osiągnięcia

18 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu będą wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

19 Egzamin gimnazjalny Wynik procentowy z każdego bloku tematycznego przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2. Oznacza to, że uczeń, który otrzymał np. 70% z matematyki, otrzyma za tę część egzaminu 14 punktów w rekrutacji (70 x 0,2=14). Łączna pula punktów z egzaminu gimnazjalnego to 100 punktów.

20 Oceny i dodatkowe osiągnięcia W procesie rekrutacji uczniowi przyznaje się punkty za oceny szkolne z czterech przedmiotów. W każdej szkole jednym z nich jest język polski. Trzy pozostałe określają regulaminy rekrutacyjne poszczególnych szkół. Jednakże zawsze są to przedmioty z zakresu nauczania obowiązkowego.

21 Oceny i dodatkowe osiągnięcia Oceny przelicza się na punkty w sposób następujący: ocena celująca – 18 punktów ocena bardzo dobra – 14 punktów ocena dobra – 10 punktów ocena dostateczna – 6 punktów ocena dopuszczająca – 2 punkty

22 Oceny i dodatkowe osiągnięcia Dodatkowymi osiągnięciami są: tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (konkursy przedmiotowe), lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 13 punktów. Liczba punktów nie zwiększa się, nawet jeśli uczeń jest finalistą więcej niż jednego konkursu. za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) – 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

23 Oceny i dodatkowe osiągnięcia Dodatkowymi osiągnięciami są: wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim - 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział

24 Oceny i dodatkowe osiągnięcia osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 2 punkty punkty za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku – do 6 punktów

25 NIECH KAŻDY POWODZENIA !!!


Pobierz ppt "Kalendarz naboru na rok szkolny 2015/2016. Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google