Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Oceny szkolne mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości i własnych możliwościach człowieka” Przestrzeganie zasad WSO – zakres wymagań i zaleceń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Oceny szkolne mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości i własnych możliwościach człowieka” Przestrzeganie zasad WSO – zakres wymagań i zaleceń."— Zapis prezentacji:

1 „Oceny szkolne mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości i własnych możliwościach człowieka”
Przestrzeganie zasad WSO – zakres wymagań i zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. opracowały: mgr Magdalena Stelmach mgr Elżbieta Pilch 

2 Rozporządzenie MENiS z dn. 30. 04. 2007r
Rozporządzenie MENiS z dn r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Co określa WSO?

4 i promowania uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Libuszy oraz
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Libuszy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz zawiera szczegółowe informacje na temat wystawiania oceny zachowania.

5 Na czym polega ocenianie?

6 To rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowania oceny.

7 Jaki jest cel oceniania?

8 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

9 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

10 Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?

11 Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 2.Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

12 Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?
3. Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych przez szkołę.

13 Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?
4. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i komisyjnych.

14 Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?
6. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

15 Jakie są zasady oceniania?

16 Jakie są zasady oceniania?
Należy jasno określić cel oceniania. Kontrola i ocena powinny mieć charakter planowy i systematyczny. Uczeń jest oceniany w zależności od ilości godzin w rozkładzie tygodniowym z poszczególnych przedmiotów (minimum 3 oceny przy jednej godzinie w tygodniu, minimum 5 ocen przy dwóch i więcej godzinach w tygodniu).

17 Jakie są zasady oceniania?
Uczniów realizujących program kształcenia specjalnego nauczyciele oceniają uwzględniając ich indywidualne możliwości intelektualne, zaangażowanie i aktywność w zakresie wykonywanych zadań oraz osiągane postępy. Ocena nie może określać jedynie poziomu osiągnięć ucznia, ale także motywować do dalszej nauki.

18 Jakie są zasady oceniania?
Wystawiając oceny należy wziąć pod uwagę: zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią możliwości dziecka wysiłek włożony w pracę sposoby dotarcia do wiedzy samodzielność wykonania zadania poziom umiejętności.

19 Jakie są zasady oceniania?
Proces nauczania musi być zindywidualizowany i wielopoziomowy, aby każdy uczeń miał szansę osiągnięcia sukcesu, który wzbudzi wiarę we własne możliwości.

20 Jakie są zasady oceniania?
Ocena pozytywna stanowi element wzmacniający, który wywołuje u dziecka chęć podjęcia wysiłku dalszego uczenia się.  Ocena szkolna obiektywnie informuje o sukcesach i niedociągnięciach ucznia.

21 Jakie są zasady oceniania?
Ocena powinna być zawsze zaopatrzona w rzeczowy komentarz, zawierający jej uzasadnienie oraz wskazówki dla ucznia odnośnie jego dalszej pracy.

22 Jakie są zasady oceniania?
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń dostaje do wglądu na lekcji przedmiotowej.

23 Jakie są zasady oceniania?
Rodzice otrzymują do wglądu prace swoich dzieci podczas konsultacji dla rodziców lub zebrań klasowych. Prace uczniów należy przechowywać przez okres jednego roku. 

24 Jakie są zasady oceniania?
Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Wskazane jest stosowanie różnorodnych form oceniania.

25 Jakie są zasady oceniania?
W ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian. W ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż dwie dłuższe prace kontrolne (sprawdziany).

26 Jakie są zasady oceniania?
Nauczyciel przygotowujący pracę kontrolną ma obowiązek, z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym oraz przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli.

27 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono dysleksję, specyficzne trudności w uczeniu się, deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

28 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

29 PODSTAWOWE DOKUMENTY WYDAWANE PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE   ORZECZENIA OPINIE

30 RÓŻNICA MIĘDZY OPINIĄ A ORZECZENIEM

31 KTO OPRACOWUJE? OPINIA ORZECZENIE ● psycholog ● i/lub pedagog
● ewentualnie logopeda ● zespół orzekający: - dyrektor poradni - psycholog - pedagog - lekarz

32 CO ZAWIERA? OPINIA ORZECZENIE ● diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
● zalecenia jak pomóc dziecku ● szczegółowa diagnoza: - psychologiczna - pedagogiczna - lekarska ● wskazanie odpowiedniej formy kształcenia

33 WARTOŚĆ OPINIA ORZECZENIE ● obligatoryjna ● opiniotwórcza

34 OGRANICZENIA CZASOWE OPINIA ORZECZENIE ● brak ograniczeń czasowych
(chyba że sama stanowi inaczej) ● wydawane na czas określony

35 FORMY POMOCY ● zajęcia wyrównawcze ● zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
OPINIA ORZECZENIE ● zajęcia wyrównawcze ● zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ● terapia psychologiczna, logopedyczna ● kształcenie specjalne ● indywidualna rewalidacja

36 WNIOSKODAWCA OPINIA ORZECZENIE ● wydawana na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) ● wymaga zgody rodziców na realizację zaleceń ● realizacja następuje na pisemny wniosek

37 RODZAJE OPINII WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIE OPINIE W SPRAWIE: ● wczesnego wspomagania rozwoju ● wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej ● odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego ● pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok nauki w tej samej klasie ● zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka ● dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia ● dostosowania warunków i formy sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub zawodowego ● objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce

38 CO ZAWIERA OPINIA?

39 RODZAJE ORZECZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI ● niesłyszących i słabo słyszących ● niewidomych i słabo widzących ● z niepełnosprawnością ruchową ● z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ● z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ● z autyzmem ● z więcej niż jedną niepełnosprawnością (z niepełno sprawnościami sprzężonymi) ● z zaburzeniami zachowania ● zagrożonych niedostosowaniem społecznym ● niedostosowanych społecznie ● zagrożonych uzależnieniem

40   ORZECZENIA O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO ● orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły ● orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

41 CO ZAWIERA ORZECZENIE?

42 UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W NASZEJ SZKOLE

43 1. Uczniowie, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe: - w zakresie możliwości edukacyjnych (30 uczniów), - w zakresie zachowania (1 uczeń). NA PODSTAWIE OPINII W SPRAWIE: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

44 2. Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia (8 uczniów) dysleksja, dysortografia (6 uczniów) dysortografia, dysgrafia (3 uczniów) dysgrafia (2 uczniów) NA PODSTAWIE OPINII W SPRAWIE: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom   oraz dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu / egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

45 3. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim (3 uczniów)
3. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim (3 uczniów). NA PODSTAWIE ORZECZENIA: o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim   4. Uczeń słabo widzący. NA PODSTAWIE ORZECZENIA : o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci słabo widzących

46 5. Uczeń z autyzmem. NA PODSTAWIE ORZECZENIA : o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi. NA PODSTAWIE ORZECZENIA : o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi (uszkodzenie słuchu, wada wzroku) oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły

47 7. Uczennica niepełnosprawna ruchowo
7. Uczennica niepełnosprawna ruchowo. NA PODSTAWIE ORZECZENIA : o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową Uczennica, której odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego NA PODSTAWIE OPINII W SPRAWIE: odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego z uwagi na niedobory rozwojowe

48 Uczniowie ci mają prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami)

49 Zmiana z 17 listopada 2010 r. wprowadza następujące zapisy w kwestii dostosowania wymagań:
§ Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

50 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia […]; 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia […]; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia […]; 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia […].

51 CO TO ZNACZY DOSTOSOWAĆ WYMAGANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
CO TO ZNACZY DOSTOSOWAĆ WYMAGANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA?   „Dostosowywanie wymagań to zastosowanie do sformułowanych wymagań edukacyjnych takich kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka.” M. Bogdanowicz

52 Nauczyciele konkretyzują je w toku bezpośredniej pracy z dzieckiem.
Poradnia daje przede wszystkim wskazania ogólne na podstawie badań diagnostycznych Nauczyciele konkretyzują je w toku bezpośredniej pracy z dzieckiem.

53 OGÓLNE ZASADY DOSTOSOWANIA
WYMAGAŃ Dostosowanie wymagań do psychofizycznych i edukacyjnych możliwości ucznia nie w każdym przypadku oznacza ich obniżenie.   2. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania Nie może prowadzić do obniżania wymagań wobec uczniów z normą intelektualną.

54 3. Dostosowanie nie oznacza pomijania haseł programowych,
tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych.   4. Dostosowanie nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

55 ● warunki procesu edukacyjnego ● zewnętrzną organizację nauczania
tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne ● zewnętrzną organizację nauczania np. posadzenie ucznia słabo słyszącego w pierwszej ławce ● warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności metody, formy sprawdzania i kryteria oceniania OBSZARY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

56 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I ZASADY OCENIANIA W PRAKTYCE

57 Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna (70 – 85 w skali Wekchslera)

58 Tabela 1. Interpretacja ilorazu inteligencji.
NAZWA (STOPIEŃ) ILORAZ INTELIGENCJI (I. I.) W SKALACH OKREŚLENIE KLINICZNE Rozwój bardzo wysoki Rozwój wysoki Rozwój powyżej przeciętnej Rozwój przeciętny Powyżej 146 115-86 Prawidłowy rozwój umysłowy Rozwój niższy niż przeciętny (dolna granica normy) 85-70 Pogranicze normy Niedorozwój umysłowy lekkiego stopnia 69-55 Lżejszy niedorozwój Niedorozwój umysłowy umiarkowanego stopnia Niedorozwój umysłowy znacznego stopnia Niedorozwój umysłowy głębokiego stopnia 54-40 39-25 24-0 Głębszy niedorozwój

59 Co to znaczy: „odchylenie rozwojowe”
Co to znaczy: „odchylenie rozwojowe”? To indywidualne opóźnienie rozwoju w stosunku do ustalonych norm, nie będące jednak zaburzeniem z uwagi na niewielkie nasilenie objawów, ograniczony zakres i czas trwania.

60 Charakterystyczne zaburzenia dzieci z inteligencją ogólną niższą od przeciętnej, czyli tzw. mało zdolnych: zaburzenia myślenia słowno - pojęciowego, a więc tego, na którym przede wszystkim bazuje nauka szkolna, mała samodzielność w myśleniu, wolniejsze tempo pracy i uczenia się, trudności w koncentracji uwagi przez dłuższy czas,

61 Ze względu na powyższe cechy konieczne jest wobec tych dzieci zastosowanie metod ułatwiających im opanowanie materiału. U ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej konieczne jest dostosowanie wymagań zarówno w zakresie formy, jak i treści. W tej grupie możemy mówić o obniżeniu wymagań.

62 Nauczyciele nie mogą od poradni oczekiwać, że w opiniach będzie określone, do jakiego poziomu należy obniżyć wymagania w stosunku do tych dzieci. To nauczyciele są specjalistami w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów. Pamiętać jednak należy, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

63 Kryteria doboru treści powinny być dwa:
nie można zejść poniżej podstawy programowej, zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom ogólnodostępnej szkoły.

64 Wymagania, co do formy mogą obejmować między innymi:
omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie podawanie poleceń w prostszej formie unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć częste odwoływanie się do konkretu, przykładu

65 wolniejsze tempo pracy
odrębne instruowanie dzieci zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

66 Uczniowie nadpobudliwi psychoruchowo

67 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (Attention Deficyt / Hiperactivity Disorder – AD/HD) jest rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania w ważnych aspektach swojego życia, np. w szkole).

68 Uczeń z ADHD w polskim systemie oświatowym otrzymuje opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, która zawiera informacje na temat typowych objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD).

69 ADHD Impulsywność Zaburzenia uwagi Nadruchliwość Rysunek 1. Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej podzielone na 3 grupy objawów.

70 Zaburzenie uwagi – słabsza zdolność do koncentrowania się na wykonywanym zadaniu (m.in. bardzo szybkie rozpraszanie się, zapominanie poleceń, gubienie i zapominanie rzeczy, przerywanie rozpoczętej pracy).

71 Nadmierna impulsywność – brak zdolności do zahamowania reakcji
Nadmierna impulsywność – brak zdolności do zahamowania reakcji. Rezultatem są zachowania, np. wyrywanie się z odpowiedzią, przerywanie innym, nadmierna gadatliwość, trudność z zaczekaniem na swoją kolej).

72 Przejawy nadruchliwości
Nadruchliwość – nadmierna, niczym nie uzasadniona aktywność ruchowa w porównaniu z innymi dziećmi w danej grupie wiekowej. częsta potrzeba ruchu, nadaktywność ruchowa podczas siedzenia (wiercenie się, kręcenie, machanie nogami) częste wstawanie z miejsca, chodzenie po klasie, manipulowanie różnymi przedmiotami (np. długopisem), nadmierna gadatliwość, zaczepianie innych. Przejawy nadruchliwości

73 Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową opanowuje wiadomości i umiejętności z Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Należy dostosować warunki kształcenia do możliwości psychofizycznych i tempa pracy ucznia.

74 Sposoby postępowania i formy pomocy:
należy podawać krótkie komunikaty - upewnić się czy dziecko usłyszało nasz przekaz. rozmawiać z dzieckiem tak, by przykuć jego uwagę - zwracać się do niego po imieniu, patrzeć w oczy, używać prostych słów. polecać do wykonania tylko 1 zadanie na raz tak długo aż się z niego nie wywiąże (ograniczyć dopływ bodźców zewnętrznych)

75 trudne zadania należy dzielić na etapy
konsekwentnie egzekwować ustalone zasady utrwalać pozytywne wzorce zachowania przez pochwałę, obdarowanie upominkiem lub przywilejem skupiać uwagę na zaletach dziecka, nie gasić jego inicjatywy ciągłym upominaniem, dostrzegać w nim kogoś wartościowego, zasługującego na miłość i szacunek.

76 Ocenianie uczniów z nadpobudliwością psychoruchową
Zasady oceniania, klasyfikowania promowania uczniów reguluje wspomniane już rozporządzenie MENiS z dn r. mające swoje zastosowanie również do oceniania ucznia z nadpobudliwością.

77 Szczególnie istotne jest ocenianie zachowania ucznia.
Każdy nauczyciel jest zobowiązany przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

78 Ocena nie może być karą! Jeśli ma motywować, to pojawianie się 2 czy 3, 4 jedynki demotywuje ...zanim wpiszemy ocenę, trzeba się zastanowić jak ucznia zmotywować, żeby jednak pozytywnie go ocenić. Nie należy obniżać ocen przedmiotowych oraz ocen zachowania z powodów objawów ADHD.

79 Podczas oceniania ucznia z ADHD korzystna jest dodatkowa ocena opisowa pokazująca mocne i słabe strony pracy wykonanej przez ucznia.

80 Rozłożenie materiału na mniejsze części.
Podczas pisania sprawdzianów uczeń taki może mieć podzielone zadania na etapy oraz wydłużony czas pisania. Rozłożenie materiału na mniejsze części. Odpowiedź ustna zamiast testu pisemnego.

81 Zasady oceniania: zasada nie karania za objawy;
ocenianie za osiągnięcia oraz włożony wysiłek w rozwiązanie zadania; natychmiastowe nagradzanie.

82 UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

83 DYSLEKSJA ROZWOJOWA   SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU U DZIECI O PRAWIDŁOWYM ROZWOJU UMYSŁOWYM Termin dysleksja rozwojowa używany jest dla określenia syndromu zaburzeń (zazwyczaj współwystępujących).

84 FORMY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ:
DYSLEKSJA ROZWOJOWA DYSLEKSJA DYSORTOGRAFIA DYSGRAFIA DYSKALKULIA

85 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE W POSTACI DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

86 UWAGI OGÓLNE (informacje zebrane na podstawie publikacji prof
UWAGI OGÓLNE (informacje zebrane na podstawie publikacji prof. Marty Bogdanowicz) ● dokładnie zapoznać się z rodzajem zaburzeń, które towarzyszą danej dysfunkcji ● posadzić ucznia blisko nauczyciela ● dziecko dyslektyczne nie powinno czytać głośno w obecności całej klasy,

87 ● sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się
często i dotyczyć mniejszych partii materiału ● duże znaczenie dla oceny końcowej powinny mieć wypowiedzi ustne ● unikać „wyrywania” do odpowiedzi ● odpytywać z ławki

88 ● w trakcie oceniania pominąć te kategorie, których wynik może być obniżony z powodu dysleksji ucznia ● w czasie sprawdzianów kontrolować stopień zrozumienia poleceń ● jeśli to możliwe przygotowywać sprawdziany w formie testów, niedokończonych zdań, tekstów z lukami ● ze względu na wolne tempo czytania bądź pisania wydłużyć czas pracy podczas sprawdzianów lub zmniejszyć ilość zadań do wykonania

89 ● w ocenie zeszytu należy uwzględniać wysiłek dziecka,
jego motywację i starania, nie zaś estetykę pisma ● w przypadku ucznia z dysgrafią akceptować pismo drukowane, a w przypadku prac domowych – pisanie na komputerze

90 JĘZYK POLSKI CZYTANIE ● unikać odpytywania czytania nowych tekstów na forum
klasy, natomiast zadawać dłuższe teksty do opracowania w domu ● czytanie lektur szkolnych rozłożyć w czasie, w szczególnych przypadkach pozwalać na korzystanie z książek „mówionych” ● uwzględniać trudności w czytaniu ze zrozumieniem, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem

91 WYPOWIEDZI PISEMNE ● oceniać dyktanda poprzez zaznaczanie błędów i egzekwowanie od ucznia ich poprawy wraz z powołaniem się na konkretne zasady ortograficzne; stosowanie form zastępczych, np. sprawdzianu z zasad ortograficznych ● w klasach młodszych w pracach pisemnych nie obniżać oceny za błędy ortograficzne ● w klasach starszych prace pisemne ucznia należy oceniać głównie pod względem merytorycznym; poprawność zapisu może stanowić tylko niewielką część składową całościowej oceny ● wdrażać do korzystania podczas zajęć ze słownika ortograficznego

92 PISMO ● zezwalać na wykonywanie prac domowych przy użyciu komputera lub zachęcać do pisania drukowanymi literami ● nie oceniać prac pod kątem estetyki pisma ● w przypadku trudności z odczytaniem pracy, oceniać na podstawie ustnych odpowiedzi WYMOWA ● zwracać uwagę na poprawność, ale nie oceniać tego aspektu

93 JĘZYKI OBCE ● wydłużać czas podczas wypowiedzi ustnych
na zastanowienie się i przypomnienie np. słówek ● wydłużać czas na opanowanie określonego zestawu słówek, a w niektórych przypadkach ograniczać je do zasobu podstawowego, który jest niezbędny do dalszej nauki ● oceniać pozytywnie za starania i wysiłek włożony w naukę języka ● uznawać niedociągnięcia w wymowie czy też hiperpoprawną wymowę ● nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem

94 HISTORIA   ● uznawać przekręcanie nazw wydarzeń historycznych ● uznawać błędy w zapisie dat związane z myleniem cyfr i ich przestawianiem ● sprawdzać znajomość faktów i dat nie tylko za pomocą standardowego odpytywania ale np. zadań na przyporządkowywanie czy gier dydaktycznych ● łagodnie traktować pomyłki w określaniu wieków ● pozwolić na zastępowanie cyfr rzymskich arabskimi ● umożliwić korzystanie z ilustracji, mapek przy ocenie wnioskowania ● zadawać pytania pomocnicze przy sprawdzaniu ustnym i pisemnym

95 MATEMATYKA ● uznawać fakt mylenia cyfr (6 i 9, 3 i 8) i przestawiania cyfr w liczbach (56 i 65) ● zaliczać zadanie, jeśli tok rozumowania jest poprawny, choć występują nieprawidłowości w liczeniu i uzyskaniu wyniku końcowego ● wydłużyć czas przeznaczony na opanowanie tabliczki mnożenia czy zapamiętanie wzorów matematycznych, a w szczególnych przypadkach pozwolić na korzystanie z notatek ● w przypadku uczniów, którzy mimo wielokrotnych prób nie zdołali opanować tabliczki mnożenia, umożliwić korzystanie ze ściągawki

96 ● umożliwić korzystanie z modeli brył na lekcjach geometrii ● liberalnie oceniać wykonanie modeli brył ● nie uwzględniać w ocenie niskiego poziomu graficznego wykresów i rysunków ● uznawać trudności związane z tym, iż uczeń nie potrafi umiejscowić danych na osi liczbowej ● oceniać poprawność zadania dopiero po upewnieniu się, że uczeń zrozumiał jego treść

97 POZOSTAŁE PRZEDMIOTY ŚCISŁE   ● łagodnie oceniać pomyłki związane z orientacją przestrzenną,
myleniem kierunków na mapie ● unikać map konturowych i wskazywania na mapie konkretnego punktu przy odpowiedziach ustnych ● udzielać dodatkowych wskazówek przy odczytywaniu współrzędnych geograficznych i wskazywaniu stref czasowych ● wydłużyć czas na opanowanie terminologii, naukę definicji, reguł, wzorów, symboli chemicznych; często przypominać je i utrwalać ● uznawać przekręcanie trudnych pojęć (ich nazw), jeśli uczeń potrafi je trafnie wyjaśnić opisowo ● stosować dodatkowe pytania przy sprawdzaniu pojęć i definicji ● doceniać wykonanie prostych doświadczeń i prowadzenie hodowli

98 PLASTYKA / TECHNIKA   ● łagodnie oceniać prace pod kątem estetyki ich wykonania ● brać pod uwagę sam fakt przygotowania ucznia do zajęć, wkład pracy i starania ucznia, nie zaś efekt końcowy ● wystawiać ocenę niedostateczną tylko uczniowi, który nic nie robi na zajęciach ● wydłużać czas na wykonanie pracy, mając na uwadze fakt, iż uczeń ma trudności z właściwą organizacją i planowaniem swej pracy oraz jej estetycznym wykonaniem ● łagodnie traktować ucznia, który ma problemy z estetyką pisma, podczas oceny zadań związanych z pismem technicznym

99 MUZYKA ● oceniać chęci i wysiłek ucznia ● łagodnie traktować błędy w odtwarzaniu melodii
czy rytmu piosenki, zamiast tego odpytywać np. z fragmentu jej treści ● liberalnie oceniać odczytywanie nut i ich zapisywanie ● uwzględniać trudności z czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem

100 WYCHOWANIE FIZYCZNE ● stosować dodatkowe instrukcje wobec uczniów z zaburzeniami orientacji przestrzennej ● uznawać trudności z określaniem stron ciała i kierunków oraz stosunków przestrzennych ● uwzględniać trudności z opanowaniem układów gimnastycznych; trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych; trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki ● oceniać chęci i zaangażowanie ucznia w wykonanie ćwiczeń, a nie tylko efekt końcowy

101 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym

102 Niedorozwój umysłowy (upośledzenie umysłowe) charakteryzuje się istotnie niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym z jednocześnie współwystępującym ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych: porozumiewania się, samoobsługi, trybu życia domowego, uspołecznienia, korzystania z dóbr społeczno – kulturalnych, samodzielności, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności szkolnych, organizowania czasu wolnego i pracy.

103 Wyróżnia się 4 stopnie upośledzenia umysłowego:
Lekki Umiarkowany Znaczny Głęboki

104 Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym – wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy – dlatego ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń: spostrzegania, uwagi, pamięci, myślenia, mowy, sprawności motorycznych, a także procesów emocjonalnych, motywacyjnych, adaptacji społecznej.

105 Najtrafniej poziom poznania zmysłowego u tych uczniów można określić cytując słowa H. Borzyszkowskiej : „dziecko upośledzone umysłowo mało widzi – kiedy patrzy i mało słyszy – kiedy słucha”.

106 Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim:
ubogi zasób słów (opóźniony rozwój mowy), zaburzona pamięć logiczna, ale dobra pamięć mechaniczna, obniżona zdolność koncentracji uwagi, zaburzone myślenie abstrakcyjne, słowno – pojęciowe.

107 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym realizują tą sama podstawę programową co ich rówieśnicy Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

108 Ocena uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinna obejmować gromadzenie danych o:
zachowaniu osiągnięciach uczniów poziomie jego funkcjonowania

109 Podczas oceniania powinny być brane pod uwagę następujące czynniki:
Podczas oceniania powinny być brane pod uwagę następujące czynniki: wkład pracy, zaangażowanie; samodzielność w wykonywanych działaniach; poziom umiejętności.

110 Ocenę z poszczególnych przedmiotów nauczania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ustala nauczyciel prowadzący.    Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowanie, a nie poziom wiadomości czy umiejętności.

111 Szczegółowe zasady oceniania omawianych uczniów powinny uwzględniać następujące wymagania:
Ocenę bardzo dobrą lub celującą uczeń otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczające poza poziom podstawowych.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych.

112 Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą (w zależności od charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach ucznia). Jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną.

113 Uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, wystawia się ocenę dopuszczającą. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania. Nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

114 W każdym z powyższych wymagań należy zawsze uwzględnić wkład pracy ucznia!

115 Przy wystawianiu oceny z zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów zaburzenia emocjonalne. Jeżeli, mimo zaburzeń, przestrzega norm społecznych, może być nagrodzony oceną dobrą z zachowania. Jeżeli uczeń nie spełnia tych podstawowych wymogów, wystawia się ocenę poprawną, a w skrajnych przypadkach nieodpowiednią.

116 UCZNIOWIE SŁABO WIDZĄCY I SŁABO SŁYSZĄCY

117 Uczeń niedosłyszący czy niedowidzący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania, ale wymaga to od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy w porównaniu z uczniem zdrowym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu i wadą wzroku należy szczególnie doceniać aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).

118 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRZYPADKU UCZNIA SŁABO WIDZĄCEGO

119 ● właściwie umiejscowić dziecko w klasie ● systematycznie kontrolować stopień zrozumienia poleceń przez ucznia ● udostępniać teksty w wersji powiększonej ● wydłużyć czas na wykonywanie określonych zadań, czas sprawdzianów ● umożliwić dziecku korzystanie z kaset z nagraniami lektur szkolnych

120 ● w matematyce wprowadzać uproszczone konstrukcje geometryczne i wykonywać je na kartkach większego formatu niż zwykła kartka papieru ● podawać modele i pomoce do obejrzenia z bliska ● do odznaczania czytanej linijki stosować odpowiednio wycięty szablon, tzw. „okienko” ● kontrast czytanego tekstu poprawi się, jeżeli uczeń będzie używał kolorowych folii w odcieniu żółtym, zielonym, różowym, które poprawiają kontrast

121 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRZYPADKU UCZNIA SŁABO SŁYSZĄCEGO

122 ● właściwie umiejscowić dziecko w klasie ● nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę ● trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas ● nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko niedosłyszące ● w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy

123 ● z uwagi na wolne tempo czytania, dziecko potrzebuje więcej czasu na przeczytanie całej książki ● wydłużyć czas na wykonywanie określonych zadań, czas podczas sprawdzianów ● przy ocenie prac pisemnych dziecka nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu ● zrezygnować z form pisania ze słuchu ● pamiętać, że dla dziecka z wadą słuchu robienie notatek podczas lekcji jest niemalże niemożliwe

124 Uczniowie niepełnosprawni ruchowo

125 Niepełnosprawność ruchowa to wszelkie zaburzenia narządu ruchu człowieka, które mogą być wywołane m.in. uszkodzeniami lub zaburzeniami czynności układu nerwowego, chorobami uwarunkowanymi genetycznie, stanami pourazowymi, wadami wrodzonymi lub innymi przyczynami, których konsekwencją jest ograniczenie sprawności ruchowej.

126 Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową realizują Podstawę programową kształcenia ogólnego.
Na skutek specyficznych doświadczeń u takich dzieci mogą wykształcić się następujące problemy: słaba koncentracja uwagi, dysharmonia rozwoju, nadpobudliwość, męczliwość, bierność, czasem zachowania agresywne i buntownicze, niska lub zbyt wysoka samoocena, obniżenie nastroju, lęki o własne zdrowie, trudności w relacjach społecznych.

127 Trudności edukacyjne dziecka z niepełnosprawnością ruchową zależą od rodzaju uszkodzenia, jego stopnia oraz czasu wystąpienia. Czasem upośledzeniu ulega także sprawność intelektualna oraz funkcjonowanie analizatorów zmysłów.

128 Niepełnosprawność ruchowa wpływa bardzo niekorzystnie na możliwości edukacyjne dzieci, ponieważ każda aktywność szkolna związana jest z poruszaniem się. Rozwój poznawczy wiąże się nieodłącznie z aktywnością i samodzielnym zdobywaniem doświadczeń.

129 Zaburzenia w orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji przestrzennej i na kartce papieru.
Często ograniczona jest również motoryka aparatu artykulacyjnego. Problemy z przyjęciem prawidłowej pozycji ciała w trakcie siedzenia (stąd męczliwość, trudności w utrzymaniu wysokiego poziomu koncentracji).

130 Szczególnie ważne jest by ocena pełniła funkcje:
motywacyjną – podkreślająca włożony w pracę wysiłek, jawna, rozstrzygana na korzyść ucznia, uwzględniająca potrzeby i możliwości ucznia. wspierającą – uwzględniająca postępy, a nie tylko efekty, brane pod uwagę specyficzne cechy każdego ucznia razem z jego ograniczeniami. informacyjną – dostarczająca informacji o postępach ucznia w nauce (dla niego, rodziców, innych nauczycieli).

131 Sposoby postępowania i formy pomocy:
rehabilitacja ruchowa (zwykle w ramach służby zdrowia, ale może też być organizowana w placówkach oświatowych)  znoszenie barier architektonicznych  organizowanie pomocy koleżeńskiej w zakresie samoobsługi, a także w zakresie wyrównywania braków po okresie absencji, ewentualnie udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych

132 ułatwienia „techniczne” podczas pisania (dla dzieci z niedowładami spastycznymi rąk, z zaburzeniami motoryki małej, z ruchami mimowolnymi) – np. mogą pisać na większym formacie, grubszym mazakiem, używać specjalnych nakładek na ołówek czy długopis,

133 gdy trudności w pisaniu są bardzo duże posługiwać się pomocami (komputerem, klockami literowymi, kartonikami z literami, sylabami, wyrazami  nie wyłączać z tych zajęć, w których dziecko jest mniej sprawne (udział w przedstawieniach) 

134 udział w zajęciach rewalidacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanie wymagań na sprawdzianach i egzaminach  - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub zaświadczeniu lekarskim

135 Uczniowie z autyzmem

136 Autyzm – specyficzne zaburzenie rozwojowe, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Pojawia się do 3-go roku życia, zwykle po 1-szym roku.

137 Głównym celem edukacji ucznia z zaburzeniami autystycznymi jest rozwijanie jego autonomii, jego personalizacja i socjalizacja, a także - w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości - wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości aby : mógł porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób, werbalnie lub pozawerbalnie, zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

138 był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

139 Jak postępować z dzieckiem autystycznym w szkole?
1. Każde zajęcia powinny przebiegać wg stałego schematu (potrzeba niezmienności). Im mniej się dzieje, ale tak samo, tym lepiej funkcjonują autystycy.   2. Należy jasno, konkretnie, zwięźle formułować polecenia (nieraz trzeba powtórzyć polecenie nawet kilka razy i podejść indywidualnie do dziecka). 3. Należy unikać potoku mowy (obszernego omawiania), ze względu na trudności z selekcja informacji; podać, co jest ważne, a co mniej ważne. 4. Do tych dzieci szybciej dochodzi informacja pisana, wiec jak najwięcej należy używać informacji i poleceń na piśmie.

140 5. Przy odpowiedziach dziecka nieraz trzeba podpowiedzieć pierwsze słowo.
6. Dziecko autystyczne nie powinno ani na moment pozostawać bez jasno sformułowanego zadania, w przeciwnym razie wystąpić może mówienie do siebie lub inne dziwne zachowania. W przypadku echolalii (powtarzanie usłyszanych słów bezpośrednio po ich usłyszeniu) można zwrócić uwagę dziecku umownym gestem (np. pokazując na buzię), oznaczającym, że ma być cicho. (Należy jak najczęściej używać tego gestu, aby był on rozpoznawalny i zrozumiały dla dziecka).

141 7. W przypadku zmęczenia, niechęci do pracy, złego zachowania, zaleca się odpoczynek dla dziecka w kąciku wyciszenia, który jest w klasie. 8. W przypadku niewłaściwej reakcji dziecka, odnośnie jakiejś sytuacji np. głośnego krzyku lub ciągłego śmiechu nie należy krzyczeć, ani krytykować dziecka lecz konkretnie powiedzieć co ma zrobić (gdy dziecko autystyczne ma problemy z wyrażaniem swoich emocji i odczytywaniem czyichś emocji i nie powinno być za to karane).

142 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO WYMAGAŃ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (opracowano na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2010/2011)

143 Na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uczeń może przystąpić do sprawdzianu bądź egzaminu gimnazjalnego w formie i na warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Dostosowanie warunków następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

144 Sposoby dostosowania: - zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji (S-7, GH-7, GM-7, GA-7) - zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu). UCZNIOWIE NIESŁYSZĄCY I SŁABO SŁYSZĄCY NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

145 Sposoby dostosowania: - zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji (S-6, GH-6, GM-6, GA-6) - korzystanie z maszyny do pisania pismem Braille’a, specjalnie dostosowanego komputera, - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku i zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do zestawu (możliwe gdy uczeń nie korzysta z zestawu w piśmie Braille’a oraz przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali), - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu; konieczne, gdy korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego). UCZNIOWIE NIEWIDOMI NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

146 Sposoby dostosowania: - zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji: zapisany czcionką Arial 16 pkt (S-4, GH-4, GM-4, GA-4) lub zestaw zapisany czcionką Arial 24 pkt (S-5, GH-5, GM-5, GA-5), - zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, - oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji, - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu). UCZNIOWIE SŁABO WIDZĄCY NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

147 UCZNIOWIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
Sposoby dostosowania: - zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji (S-8, GH-8, GM-8, GA-8) - zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu). UCZNIOWIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

148 Sposoby dostosowania: - korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który pomaga uczniowi skoncentrować uwagę na zestawie egzaminacyjnym (możliwe, gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej formy współpracy z nauczycielem i gdy przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali), - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu; konieczne, gdy korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego). UCZNIOWIE Z AUTYZMEM NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB ORZECZENIA O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

149 UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI
W UCZENIU SIĘ (NA PODSTAWIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Sposoby dostosowania: - zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, - przedłużenie czasu (sprawdzian – maksymalnie 30 minut; egzamin gimnazjalny część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza – po 60 minut; język obcy nowożytny – 45 minut), - w przypadku głębokiej dysgrafii uniemożliwiającej odczytanie pracy egzaminacyjnej: zapisywanie odpowiedzi do zadań otwartych na komputerze (odłączonym od wewnętrznej i zewnętrznej sieci z usuniętymi programami korekty językowej) lub korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych, - w przypadku głębokiej dysleksji: korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który na początku odczytuje głośno po kolei wszystkie teksty liczące 250 słów i więcej, - punktowanie odpowiedzi do wybranych zadań otwartych według dostosowanych kryteriów, - przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali (możliwe, gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu; konieczne, gdy korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego lub pisze na komputerze).

150 UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI   Uczniowie mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, a jeśli są to uczniowie gimnazjum i nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu.   Zwolnienia dokonuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

151 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "„Oceny szkolne mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości i własnych możliwościach człowieka” Przestrzeganie zasad WSO – zakres wymagań i zaleceń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google