Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E – mail: sekretariat@poradnia.stargard.pl STOP!!! DOPALACZOM Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E – mail: sekretariat@poradnia.stargard.pl STOP!!! DOPALACZOM Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady."— Zapis prezentacji:

1 e – mail: sekretariat@poradnia.stargard.pl
STOP!!! DOPALACZOM Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 C, Stargard Szczeciński Tel. (91) , fax (91) e – mail:

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno - pedagogicznej Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy Nauczyciele, Wychowawcy Rodzice Uczniowie

3 Plan konferencji Czym są dopalacze? Rodzaje substancji zastępczych, które mogą być używane jako środki odurzające. Wpływ na organizm i skutki zdrowotne zażywania dopalaczy. Stan prawny, i sytuacja w mieście i powiecie. Strategie profilaktyczne. Programy profilaktyczne. Praca w grupach.

4 PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

5 Profilaktyka  Jest to system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn ujemnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jednostek oraz grup społecznych

6 CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI CHRONIĄCE
Modelowanie zachowań w domu i w szkole Grupa rówieśnicza, w której normą jest zachowanie dysfunkcyjne Przyjęcie norm społecznych prowokujących nieakceptowane zachowania Brak życiowych celów Wczesna inicjacja zachowań ryzykownych ( palenie papierosów, spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, przestępcze) Silna więź emocjonalna z rodzicami Poczucie własnej wartości Umiejętności społeczne (np. rozwiązywanie problemów, konfliktów, asertywność) Przynależność do pozytywnej grupy Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów Poczucie własnej skuteczności

7 POZIOMY PROFILAKTYKI PROFILAKTYKA I - RZĘDOWA
PROFILAKTYKA II - RZĘDOWA PROFILAKTYKA III - RZĘDOWA

8 PROFILAKTYKA I-RZĘDOWA
Promocja zdrowego stylu życia i uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi Opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych

9 PROFILAKTYKA II - RZĘDOWA
Ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji Umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych

10 PROFILAKTYKA III - RZĘDOWA
Przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej Ukazanie szansy na powrót do normalnego życia w społeczeństwie Ochrona innych (dzieci, młodzieży, rodziny) przed skutkami choroby ( alkoholu, narkotyków)

11 STRATEGIE PROFILAKTYKI
STRATEGIA INFORMACYJNA STRATEGIA EDUKACYJNA STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH STRATEGIA INTERWENCYJNA STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW SPOŁECZNYCH

12 STRATEGIA INFORMACYJNA
Dostarczenie adekwatnych informacji na temat zachowań ryzykownych i ich skutków oraz umożliwiających dokonywanie racjonalnych wyborów

13 STRATEGIA EDUKACYJNA Edukacja rodziców do pełnienia roli pozytywnych wzorców : grupy wsparcia poradnictwo terapia rodzinna Edukacja liderów i wolontariuszy Edukacja (materiały, warsztaty) dzieci i młodzieży dotycząca takich umiejętności jak: porozumiewanie się z innymi rozwiązywanie konfliktów radzenie sobie z trudnościami

14 STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH
Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne. Oferta może dotyczyć: zajęć sportowych zajęć artystycznych wolontariatu

15 STRATEGIA INTERWENCYJNA
Pomoc oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych

16 STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD
Działanie na rzecz osób już uzależnionych poprzez chronienie ich samych, a także społeczeństwa przed skutkami ich zachowań

17 STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW
Działania ukierunkowane na całą lokalną społeczność np. zmiana przepisów sprzedaży alkoholu, nikotyny, dopalaczy

18 SPOSOBY PRACY NAD PROBLEMEM
POZIOM SZKOŁY: Przeanalizować sytuację szkolną (ankiety, rozmowy) Zorganizować dzień, tydzień poświęcony problemowi Zapewnić większy kontakt z nauczycielami w czasie przerw Zaproponować uczniom ciekawe zajęcia pozalekcyjne Uruchomić skrzynkę kontaktową dla uczniów Rozmawiać o problemie z rodzicami ( zebrania, warsztaty) Zorganizować szkolenie dla nauczycieli dotyczące problemu

19 POZIOM KLASY : Wprowadzić regulamin klasowy Lekcję z wychowawcą poświęcić na omówienie zagadnienia Uczyć uczniów współpracy podczas zajęć i przerw Prowadzić zajęcia wzmacniające więzi uczniów Prowadzić z uczniami indywidualne rozmowy

20 POZIOM JEDNOSTKI : Bezpośredni kontakt z ofiarą i sprawcą
Rozmowy z rodzicami ucznia Wprowadzić pomoc koleżeńską Zaproponować pomoc specjalistyczną Zmiana klasy lub szkoły Zastosować udział ucznia w treningu : ART., asertywności, komunikacji

21 Postępuj tak, jakby twoje postępowanie miało być normą dla wszystkich Kant

22 Rządowym organem odpowiedzialnym za wdrażanie w polskich szkołach działań z zakresu profilaktyki jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem problemowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży zaczęto realizować w wielu szkołach od 1995 r. W wyborze programów profilaktycznych pedagodzy szkolni korzystać mogą ze wsparcia, Ośrodek Rozwoju Edukacji będącego centralną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

23 Zadaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji
inicjowanie rozwiązań systemowych na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, opracowywanie, rekomendowanie i upowszechnianie programów , przygotowywanie kadry dla systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

24 Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia m.in. następujące programy:
„Przyjaciele Zippiego” –przeznaczony dla małych dzieci – w wieku 5-7 lat. Program uczy dzieci, jak radzić sobie z codzien­nymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z trudnościami, (Ogółem w latach 2004–2009 program realizowano w ok przedszkolach i szkołach podstawowych) „Golden Five” – program dla nauczycieli uczących (gim­nazjach), przede wszystkim wychowawców klas pierwszych. Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole, zapobiegania trudnościom w nauce i „wypadaniu ze szkoły”. Dos­tarcza nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie -wzmocnienie integracji klasy.

25 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Wśród celów programu znalazły się m. in.: poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole, a także ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm) oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport. „Program Domowych Detektywów" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, jego celem jest przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej. Program wzmacnia wybrane czynniki chroniące takie jak: umiejętności odpierania presji dotyczącej używania substancji, spostrzegane normy dotyczące używania substancji, komunikację pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz wiedzę uczniów na temat konsekwencji używania substancji. Prowadzony jest w formie zajęć w klasie szkolnej prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych oraz zadań wykonywanych w domu przez rodziców razem z dziećmi.  „Fantastyczne Możliwości" jest kontynuacją programu „Domowych Detektywów" przeznaczonym dla starszej młodzieży.

26 Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Telefon zaufania służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z wykwalifikowanymi psychologami i pedagogami, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców„(1996) to program profilaktyczny adresowany do osób mających kluczowy wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży- rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Celem programu jest pogłębienie umiejętności wychowawczych oraz kształtowanie postaw wychowawczych sprzyjających budowaniu podmiotowej relacji oraz więzi pomiędzy rodzicami (opiekunami) i dziećmi. Upowszechnianie programu jest koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

27 Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych
34 rekomendowane programy podzielone na 7 kate­gorii: realizacji w klasach, do dużych grup, do grup zwiększonego ryzyka, dla liderów młodzieżowych, dla nauczycieli i rodziców, programy uliczne, programy profilaktyki globalnej. Są to min: „Dziękuję-NIE”, „Zanim spróbujesz”, „Tak czy Nie”, „Spotkania”, „Myślę-Nie. Mówię-Nie”, „Cukierki”, „Archipelag Skarbów”, „Śnieżna Kula”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Szkoła Animatorów Profilaktyki”.

28 Profilaktyka uniwersalna
Programy skierowane do wszystkich uczniów w określonym wieku bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotycząca zagrożeń Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, danych epidemiologicznych (głównie wyników badań naukowych dotyczących między innymi używania substancji psychoaktywnych, informacji o wieku inicjacji itp.). Celem jest przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości, motywację do osiągnięć zarówno uczniów jak i nauczycieli. Działania te umożliwiają także czynny udział rodziców w życiu szkoły.

29 Dopalacze ujawniły lukę w profilaktyce Brak programów profilaktyki i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.

30 Badania Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Skuteczność działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły w znacznej mierze zależą od tego, na ile trafiają one w potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. Zabranie i analiza ocen tych działań dokonanych przez młodzież pozwoliła na sformułowanie rekomendacji dla budowania programów profilaktyki i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.

31 „Analiza wzorów używania narkotyków oraz związanych z tym problemów wśród okazjonalnych użytkowników w dwóch miastach.” Badania obejmowały próby identyfikacji miejsca problemu narkotyków wśród innych problemów młodzieży spoglądając na rzecz z jej punktu widzenia. Znaczenie pojęcia narkotyk w rozumieniu młodzieży. Doświadczeniom z narkotykami jakie zgromadzili badani z intencją identyfikacji wzorów używania. Wiedza na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz problemy doświadczane przez badanych w związku z używaniem substancji. Dostępność – zobaczymy zatem jak jest ona oceniana przez młodzież. Ocena reakcji społecznych z jakimi spotyka się okazjonalne używanie narkotyków. Analizie poddane zostały zarówno reakcje instytucji takich jak szkoła oraz reakcje nieinstytucjonalne, np. rodziców czy rówieśników.

32 Na pytanie: „Jakie są reakcje społeczne na okazjonalne używanie narkotyków?” - Badano pytając uczniów o to, jak reagują rodzice i szkoła na przypadki używania narkotyków. Badani zdawali sprawę z tego, czego osobiście doświadczyli oraz co było udziałem ich znajomych. Reakcje rodziców na okazjonalne używanie narkotyków są silnie zróżnicowane. Układają się na kontinuum, od ostrych histerycznych reakcji, poprzez lekceważenia, do prób pomocy a nawet akceptacji.

33 Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków z punktu widzenia młodzieży
„U mnie szkoła nie prowadzi żadnych zajęć profilaktycznych, nie ma też żadnych represji, a tym bardziej prób wykrywania.” „Moja szkoła nie zajmuje się w ogóle problemem narkotyków. Nie obchodzi ich to. Nie mamy zajęć profilaktycznych, nikt nie próbuje wykrywać, czy uczniowie biorą. Totalna olewka.” „Wydaje mi się, że szkoła nie widzi problemu narkotyków, a przynajmniej stara się go nie widzieć. Przecież u nas w szkole duża część osób pali zioło w czasie godzin lekcyjnych i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji.” Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków przez młodzież są zróżnicowane. Jednak zdaniem większości badanych jednak typowa reakcją jest niedostrzeganie problemu.

34 Jeśli podejmuje się jakieś działania to mają one zwykle charakter represyjny:
„W szkole nie ma żadnych zajęć profilaktycznych. Dyrekcja, oczywiście wraz z nauczycielami, próbuje wykrywać, czy uczniowie czasem nie biorą. Jak kogoś złapią, to wzywana jest policja, a taki uczeń wydalany jest ze szkoły. Próby wykrywania są dość banalne. Generalnie, to system jest taki, jak przy papierosach. Nauczyciele zaglądają do toalet, patrzą czy nie ma tam kogoś, kto pali, albo czy nie ma dymu. Do tego od czasu do czasu przeglądają wszystkie szafki w szatniach.” „Nie wydaje mi się też, aby szkoła dawała jakieś wsparcie, bądź pomagała osobom, które biorą.” Z cytowanej wypowiedzi badanego wyczytać można lukę w systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków.

35 W Polsce prawo zobowiązuje szkołę do podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, a także do działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych czy trudnych. W realizacji tych zadań szkoła powinna współpracować z rodziną ucznia oraz różnymi instytucjami (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, sąd). Szkoła ma prawny obowiązek reagowania w przypadku zidentyfikowania ucznia zagrożonego demoralizacją lub używającego substancji psychoaktywnych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – Dz. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

36 Oferta programów profilaktyki selektywnej, mająca charakter krótkoterminowej, wczesnej interwencji, jest obecnie wysoce niewystarczająca. Zidentyfikowane programy nie posiadają udokumentowanych wyników badań potwierdzających ich skuteczność w rozwiązywaniu problemu używania narkotyków. Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich. Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.

37 Dlatego też od początku 2008 roku Krajowe Biuro ds
Dlatego też od początku 2008 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych „FreD Goes Net” - Wczesna interwencja wobec osób młodych po raz pierwszy notowanych z powodu narkotyków Polska jest jednym z 17 europejskich krajów biorących udział w projekcie.

38 Poprzez współpracę ze szkołą możliwe będzie dotarcie do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu). W związku z wyborem szkoły jako głównej ścieżki dotarcia do grupy docelowej, że do programu będą kierowane osoby w wieku pomiędzy 13. a 19. rokiem życia w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. W efekcie podjęcia współpracy z takimi instytucjami, jak policja i sąd, do programu może być kierowana również młodzież starsza – do 21. roku życia.

39 Zasady koncepcji „FreD Goes Net ”
Wcześnie reagować,, tzn. możliwie jak najszybciej po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wcześnie również, dlatego, ponieważ np. konsumenci marihuany wśród klientów poradni dla narkomanów i poradni leczenia uzależnień szukają specjalistycznej pomocy dopiero po ok. 6 latach zażywania narkotyku. Krótko i trafnie, ponieważ oczekuje się, że tylko krótka oferta, ukierunkowana na uczenie się, zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich już dzięki krótkim interwencjom można było osiągnąć wyniki regulujące zażywanie bądź wspierające zdrowie. Dobrowolnie. Oferta powinna być dobrowolna, ponieważ w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu) właśnie, jako taka zapewnia lepsze warunki do osiągnięcia celu. Nie można przy tym przeoczyć tego, że, ze względu na bycie notowanym po raz pierwszy przez policję, jak i aż do decyzji prokuratora o zawieszeniu „otwartego” postępowania karnego, istnieje pewna „sytuacja przymusu”, która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy.

40 Informacja o ofercie. Przekazywana jest przez pedagogów szkolnych, psychologów, policję, prokuraturę, sądy i kuratorów w formie ujednoliconej ulotki, która zawiera informacje na temat treści oferty i możliwości nawiązania kontaktu z osobą prowadzącą. Ulotkę przekazuje się osobie młodej w sytuacji, gdy jest ona odnotowana przez szkołę lub policję. Rozmowa indywidualna ze specjalistami poradni dla osób uzależnionych bądź mających problem z narkotykami. Rozmowa ma na celu bardziej szczegółowe przedstawienie oferty pomocy, omówienie sytuacji osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i zmotywowaniu jej do wzięcia udziału w programie. Ponadto spotkanie ma rozstrzygnąć, czy osoba kwalifikuje się do programu FreD (m.in. przez wyłączenie z niego osób zaburzonych psychicznie lub uzależnionych) oraz przekazać informacje na temat psychospołecznych form pomocy. W końcu kontakt indywidualny dla zainteresowanych osób pełni także funkcję pewnego rodzaju mostu prowadzącego do odpowiedniej na ten moment oferty pomocy.

41 Krótka interwencja. Ma kształt 8-godzinnego cyklu zajęć (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. W ramach zajęć przewidywane jest również korzystanie z wykładowców z zewnątrz (np. prawnicy, lekarze). Uczestnicy kursu otrzymują na własną prośbę zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy, po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować. Wdrożenie projektu „FreD Goes Net” umożliwi wzbogacenie oferty programów skierowanych do młodzieży używającej narkotyków o program wyposażony w pełną procedurę, monitoring i narzędzia ewaluacyjne. Projekt pilotażowy pozwoli z pewnością na sprawdzenie i weryfikację, czy będzie on równie skuteczny w polskich warunkach.

42 Od 2007 r. Fundacja Maraton we współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii adaptuje do polskich warunków Program Wzmacniania Rodzin W 2008 r. został pilotażowo wdrożony Warszawie, Głogowie i Olsztynie (6 grup rodzin). Następnie w 6 innych ośrodkach min w powiecie Stargardzkim gdzie zajęcia z grupami rodzin odbyły się w trzech szkołach SP w Strachocinie, SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Stargardzie. Program Wzmacniania rodziny – Miłość i Granice” zawiera esencję metod i form przyjętych w procesie edukacyjno-korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa. Bez względu na obecne: zaistniałe / istniejące / lub i też nie, problemy: wychowawcze, w komunikacji interpersonalnej, ryzykownych zrachowaniach, itp. zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic / rodzice /rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat maks. 14 lat.

43 Jest to jedyny program gdzie jednocześnie pracują rodzice i dzieci.
Celem programu jest zmniejszenie używania alkoholu i narkotyków, zmiana problemowych zachowań wieku dojrzewania i rozwój umiejętności wychowawczych u rodziców/opiekunów. Ocena rezultatów w obecnie w opracowaniu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "E – mail: sekretariat@poradnia.stargard.pl STOP!!! DOPALACZOM Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google