Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu : Kamisa i Pasza idą na staż Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu : Kamisa i Pasza idą na staż Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł projektu : Kamisa i Pasza idą na staż Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Czas trwania projektu: 1.10.2010 r. - 31.10.2011 r. Miejsce realizacji projektu: Miasto Łomża Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Biuro Projektu: Oddział Terenowy WUP w Łomży WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

2 Formy wsparcia wobec uczestników projektu: ► poradnictwo zawodowe, ► poradnictwo psychologiczne, ► rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, ► kursy umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych, ► staże u pracodawcy. Grupa docelowa: osoby niezatrudnione / 45 os.; 16 K. 29 M./ - cudzoziemcy w tym: 30 os./10 K. 20 M. bezrobotnych, 15 /6 K., 9 M./ nieaktywnych zawodowo; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej … /- bezrobocie, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; przez osoby niezatrudnione rozumie się również osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia i jednocześnie nie osiągają wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę określone przepisami o pomocy społecznej /447 zł osoba samotna; 351 zł w rodzinie/; w przypadku uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętych ochrona uzupełniającą, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym nieskorzystaniu ze wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS na rzecz Uchodźców. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

3 Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej wśród 45 /16 K., 29 M./ niezatrudnionych cudzoziemców na terenie Miasta Łomży w okresie do 31.10.2011 r. Cele szczegółowe: ► zwiększenie u 45 beneficjentów (16 K. 29 M.) umiejętności dot. poruszania się na lokalnym – polskim rynku pracy, ► zwiększenie umiejętności komunikacyjnych u 45osób objętych wsparciem (16 K. 29 M.), ► zwiększenie u 45 beneficjentów (16 K. 29 M.) motywacji do działania i zaufania we własne siły, ► wzrost doświadczenia zawodowego u 30 beneficjentów (10K., 20M.) dzięki stażom u polskich pracodawców, ► podniesienie kwalifikacji zawodowych u 45 beneficjentów (16 K. 29 M.) poprzez kursy zawodowe, ► wzrost wiedzy u 45 uczestników projektu nt. podejmowania pracy w Polsce oraz potencjalnych pracodawców nt. możliwości zatrudniania cudzoziemców, w tym aspekty międzykulturowe. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

4 Tab. 1. Bezrobotni cudzoziemcy zarejestrowani w PUP woj. podlaskiego w okresie X.2009 r. – II.2010 r. Woj. podlaskie - III.2010 r. – 297 bezrobotnych cudzoziemców WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

5 Informacje statystyczne dot. cudzoziemców w Mieście Łomża / pozyskane w I kw.2010r./ □ szacunkowa liczba cudzoziemców przebywających w Łomży to ok. 500 os., z czego większość to mężczyźni /Fundacja Ocalenie 2010 r./; zamieszkują tu od ok. 10 lat; □ są to głównie Czeczeni; przebywają tu także Gruzini /brak zarejestrowanych w PUP/, Ormianie, kilka osób: z Iraku, Czech, Ukrainy i Białorusi; □ pod opieką Urzędu ds. Cudzoziemców jest łącznie 132 os. dorosłe /61 K. 71 M./, z czego: 103 os. to Czeczeni /50 K. 53 M./ 29 os. to Gruzini i Ormianie /11K., 18 M./ /UdsC 2010 r./ □ w łomżyńskim Ośrodku przebywa obecnie 37 os. dorosłych /21K, 16 M./ i 98 dzieci; /UdsC 2010 r./ □ 66 os. /29 K, 37M/ prowadzi samodzielne życie poza Ośrodkiem; /UdsC 2010 r./ □ pod opieką MOPS w Łomży w 2009 r. było 162 rodziny cudzoziemskie objęte IPI; natomiast ogółem z pomocy MOPS skorzystało 230 os.; są to głównie liczne rodziny; WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

6 Informacje statystyczne dot. cudzoziemców w Mieście Łomża c.d. /PUP Łomża - I.2010r./ □ zarejestrowanych 118 os. ogółem, w tym 56 os. bezrobotnych; 90 os. to Czeczeni /35 K., 55 M./; 28 os. /12 K., 16 M./ stanowią Białorusini i Ormianie; 6 os. niepełnosprawnych, w tym 6 Czeczenów /4K., 2 M./; 27 os. /8 K.,19 M./ długotrwale bezrobotnych, z czego 17 os. stanowią Czeczeni / 6 K., 11M./ □ wykształcenie 118 os. przedstawia się następująco: 108 os. podstawowe/gimnazjalne /34 K., 74 M./, 4 os. średnie /4K./, 6 os. wyższe /6 K./; □ wśród 90 Czeczenów: 88 os. wykształcenie podstawowe/gimnazjalne /33 K., 55 M./ 2 os. wyższe /2 K./ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

7 Planowane zadania w ramach Projektu: ► Opracowanie i upowszechnienie 3 broszur informacyjnych: /oprac. autorskie/ ■ dwie: skierowane do BO w wersji 3- językowej: polsko - rosyjsko - czeczeńskiej. Podręczny słowniczek wyrażeń dot. poszukiwania pracy Broszura : Vademecum dla poszukujących pracy cudzoziemców /dot.m.in. poruszania się na polskim, lokalnym rynku pracy/ ■ jedna: skierowana do lokalnych pracodawców: Poradnik dla pracodawcy / m.in. nt. historii i kultury Czeczenii, zasad zatrudniania cudzoziemców/ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

8 ► Poradnictwo zawodowe i psychologiczne - dla 45 os. /16 K /29 M/ / autorskie scenariusze zajęć/ ■ poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe z wykorzystaniem elementów IPD, w tym badanie KZZ lub in. testem □ I spotkania indywidualne - po 2 godz. dla każdego beneficjenta □ II spotkanie /grupowe/ - po 4 godziny /3 gr. po 15 os./ □ III spotkanie - po 1 godz. dla każdego beneficjenta ■ poradnictwo psychologiczne pn. Razem lokalnie /3 gr. po 15 os./ /warsztaty dot. komunikacji interpersonalnej, integracji i różnic międzykulturowych oraz motywacyjno- aktywizujące/ ■ przekazanie beneficjentom po 1 komplecie broszur informacyjnych w wersji 3 - językowej 1. Podręczny słowniczek wyrażeń dot. poszukiwania pracy 2. Broszura : Vademecum dla poszukujących pracy cudzoziemców WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

9 ► Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy - dla 45 os. /16 K /29 M/ / autorski scenariusz zajęć/ ■ zajęcia aktywizacyjne pn. Dokumenty aplikacyjne – moją wizytówką / 3 grupy po 15 os. / /dot. obowiązujących dokumentów aplikacyjnych, rozmowy wstępnej z polskim pracodawcą, metod i technik poszukiwania pracy, praw i obowiązków stażysty / ■ indywidualne redagowanie dokumentów aplikacyjnych /konsultacje indywidualne/ /1 godz. na BO/ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

10 ► Kursy dla BO – 45 os. /16 K. / 29 M./ ■ trzy kursy zawodowe : □ pomoc kuchenna /16 K/; □ glazurnik /15 M./ □ robotnik wykończenia wnętrz /14 M./ ■ w trakcie kursów indywidualne konsultacje psychologa wg potrzeb w sytuacjach problemowych / 15 godz./ ► Staże dla BO - 30 os. /10 K., 20 M/ ■ 6-miesięczny staż u pracodawcy; ■ przekazanie Poradnika dla pracodawcy ■ w trakcie stażu indywidualne konsultacje psychologa wg potrzeb w sytuacjach problemowych /po 15 godz./ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

11 Wsparcie towarzyszące: ► materiały pomocnicze na indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi i psychologiem, ► broszury informacyjne / dla BO i pracodawców/, ► zapewnienie opieki nad dziećmi podczas trwania stażu /20 os., 10 K., 10 M./, ► opłata za badania lekarskie: - kursy /16 K./, - staż /30 os. 10 K., 20 M./, ► catering podczas zajęć grupowych. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

12 Produkty w odniesieniu do planowanych działań: ► zorganizowanie 2 konferencji /inaugurującej i podsumowującej 2 x 3 godz.x110 os./, ► opracowanie 3 broszur informacyjnych, /2 dla BO- 300 szt. i 1 dla pracodawców – 200 szt./ ► opracowanie 3 scenariuszy autorskich zajęć, ► przeprowadzenie 135 godz. poradnictwa zawodowego indywidualnego (3 godz. / 1 os), 12 godzin poradnictwa grupowego /3 gr..x 4 godz./ z wykorzystaniem elementów IPD /45 os., 16 K. 29 M./, ► przeprowadzenie 12 godz. poradnictwa psychologicznego, /3 gr x 4 godz./ /45 os., 16 K. 29 M./ ► przeprowadzenie 24 godz. zajęć aktywizacyjnych, / 8 godz.x3grupy po 15 os./ /45 os., 16 K. 29 M./ ► przeprowadzenie 45 godz. porad indywidualnych dot. redagowania dokumentów aplikacyjnych, /po 1 godz.x45 os./ ► zorganizowanie 3 kursów zawodowych dla 45 os. /16 K. 29 M./, ► zorganizowanie 6 - miesięcznych staży dla 30 os. /10 K.,20 M/, WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

13 Rezultaty twarde: ■ liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończą udział w projekcie - 45 os. /16 K. 29 M./, ■ liczba osób, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe 45 os. /16 K. 29 M./, ■ liczba osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe w Polsce 30 os. /10 K.,20 M/, ■ liczba pracodawców, którzy dzięki broszurom podnieśli wiedzę nt. zatrudnienia obcokrajowców i ich kultury – 200 ■ liczba obcokrajowców, którzy dzięki broszurom podnieśli wiedzę nt. podejmowania pracy Polsce - 150 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

14 Rezultaty miękkie: ( w odniesieniu do analizy ankiet samo oceniających, % w stosunku do oceny wyjściowej): ■ poznanie zainteresowań i preferencji zawodowych przez beneficjentów, 100 %, 100 % K ■ wzrost umiejętności komunikacyjnych cudzoziemców, 90%, 100 % K ■ wzrost umiejętności zarządzania czasem, 90%, 100 % K ■ wzrost pewności i wiary w siebie, samowiedzy i samooceny, 100 %, 100 % K ■ wzrost motywacji do poszukiwania pracy, 90%, 100 % K ■ wzrost aktywności zawodowej i zaangażowania w pracę. 90%, 100 % K WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

15 Wartości dodane projektu: ■ kompleksowe wsparcie dla niezatrudnionych cudzoziemców z Miasta Łomży ( porady doradców zawodowych, psychologa, kursy i staże ); pomoże to w poprawie sytuacji tej grupy na lokalnym rynku pracy, zwiększy szanse u pracodawców, poprawi ich wizerunek w oczach mieszkańców Łomży, ■ zatrudnienie cudzoziemca - konsultanta międzykulturowego, ■ stworzenie broszur informacyjnych, które otrzymają cudzoziemcy /200 szt./ i pracodawcy /100 szt./ nie uczestniczący w projekcie, ( zwiększy to dostęp do informacji międzykulturowych oraz wiedzę Polaków nt. cudzoziemców i odwrotnie) ■ wypracowanie ścieżki ułatwiającej pracę z niezatrudnionymi cudzoziemcami, promowanie jej, co może przyczynić się do stworzenia nowej metodologii pracy w tym zakresie. Rezultaty przyczynią się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Dzięki kompleksowemu poradnictwu, kursom i stażom zwiększy się aktywność zawodowa niezatrudnionych cudzoziemców. Beneficjenci poznają metody i wyposażeni zostaną w umiejętności przydatne do poszukiwania pracy. Dzięki zdobyciu kwalifikacji i doświadczeniu zawodowemu w Polsce zwiększą swoje szanse na lokalnym rynku pracy, jednocześnie wzrośnie ich motywacja i w wiara we własne siły. Pracodawcy chętniej będą zatrudniać cudzoziemców. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ e-mail: ewa.zelechowska@wup.wrotapodlasia.plewa.zelechowska@wup.wrotapodlasia.pl tel. 86-216-74-79, 215-80-52 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU


Pobierz ppt "Tytuł projektu : Kamisa i Pasza idą na staż Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google