Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami w Gminie Brzesko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami w Gminie Brzesko"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami w Gminie Brzesko
REFERAT GKiOS Małgorzata Młynarczyk Henryk Piela Brzesko VI 2008r

2 Zasady postepowania z odpadami
po 1-wsze – musimy zwracać uwagę na to aby produkować ich mniej (np.: używać opakowań wielokrotnego użytku, oszczędnie stosować opakowania jednorazowe) po 2-gie - z powstałych odpadów oddzielać to co można odzyskać czyli: segregacja i kompostowanie surowce wtórne (plastik, szkło, papier, metal) – gdyż można je ponownie przetworzyć

3 Obowiązujące przepisy
Prawo ochrony środowiska Ustawa o odpadach Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach Kodeks wykroczeń Prawo miejscowe- Uchwała RM w Brzesku XL267/2006 /Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko

4 Podstawa prawna –cd. ustawa o odpadach-
Art.7-posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi..” Art.8 Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z ustawą Art.10-odpady powinny być odbierane w sposób selektywny

5 Podstawa prawna-cd Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. z 2007r Nr 39, poz. 251) odpady powinny być zbierane w sposób selektywny a podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz do ograniczania odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

6 SEGREGACJA ODPADÓW surowce wtórne (plastik, szkło, papier, metal) – gdyż można je ponownie przetworzyć odpady organiczne – można je kompostować w przydomowych ogródkach, uzyskując wartościowy, naturalny nawóz), odpady niebezpieczne - w naszej gminie zbieramy selektywnie lekarstwa (pojemniki we wszystkich aptekach), zużyte baterie (pojemniki w szkołach, przedszkolach oraz w Urzędzie Miejskim), azbest – tut. Urząd pokrywa koszty związane z odbiorem od zainteresowanych mieszkańców zdemontowanych materiałów azbestowych i ich utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, komputery itp.) – jest bezpłatnie przyjmowany na bazie BZK zużyta odzież - na terenie miasta rozstawione są kontenery do zbiórki odzieży, jest ona segregowana: odzież w dobrym stanie jest przekazywana do PCK, część jest przetwarzana na czyściwo a reszta na paliwo alternatywne.

7 Segregacja-cd SZKŁO - powstaje z mieszaniny surowców których wydobywanie pochłania duże ilości wody i energii, dlatego najlepszym sposobem produkcji szkła jest – recykling. Wyrzucanie szkła do kosza wraz z innymi odpadami to straszne marnotrawstwo. Niektóre opakowania szklane nadają się po umyciu do ponownego użytku a z innych (także stłuczka szklana) wytapia się nowe produkty. TWORZYWA SZTUCZNE - plastikowe odpady są bardzo uciążliwe dla środowiska, gdyż trudno doprowadzić je do rozkładu, a składowane na wysypiskach wydzielają trujące substancje które wsiąkają w glebę. Rozkład butelki plastikowej na wysypisku trwa ok. 500 lat, a przecież może być ona poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana. W miarę możliwości ograniczajmy ilość zużywanych wyrobów z tworzyw sztucznych, unikajmy siatek jednorazowych, napoi sprzedawanych w butelkach typu pet. METAL - to materiał który może być w całości ponownie przetworzony a na składowisku odpadów rozkłada się przez ponad 100 lat . Jako Gmina odzyskujemy bardzo małe ilości metalu, fakt ten tłumaczymy wysoką ceną tego surowca na punktach skupu, jest rzeczą zrozumiałą że mieszkańcy zamiast oddawać go bezpłatnie sprzedają jako złom. Wyrzucając takie odpady jak szkło czy plastik na wysypisko odpadów pozostawiamy je naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom..... gdyż tak dużo czasu potrzeba aby uległy rozkładowi.

8 Zapamiętaj Wyrzucając takie odpady jak szkło czy plastik na wysypisko odpadów pozostawiamy je naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom..... gdyż tak dużo czasu potrzeba aby uległy rozkładowi.

9 Odpady organiczne Najwięcej w naszym koszu ląduje odpadów organicznych (resztki żywności odpady z owoców i warzyw) w następnej kolejności są to makulatura, szkło i tworzywa sztuczne. ODPADY ORGANICZNE - większość odpadów organicznych bez większego zastanowienia wrzucamy bezpośrednio do kosza a później trafiają one wraz z innymi śmieciami na wysypisko a przecież prawie wszystkie odpady organiczne mogą stać się źródłem doskonałego kompostu – nawozu bogatego w azot, fosfor i potas . Dzięki kompostowi: zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypisko, użyźniamy glebę w swoim ogródku naturalnym, wartościowym nawozem. MAKULATURA - czyli zużyty papier lub tektura nadające się do ponownego wykorzystania . Niestety ciągle bardzo małe ilości makulatury trafiają do ponownego wykorzystania. Segregując makulaturę oszczędzasz lasy. Czy wiesz że aby wyprodukować 1 tonę papieru, trzeba wyciąć aż 17 drzew.

10 Wymogi dyrektywy W negocjacjach akcyjnych o członkostwo Polski w Unii Europejskiej Polska zobowiązała się między innymi do redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko w stosunku do roku 1995, i tak do dnia 31 grudnia 2010 r. – na składowisko odpadów ma trafiać nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, reszta powinna być wydzielona ze strumienia odpadów. Jeśli nie spełnimy tego wymogu będziemy płacić wysokie kary a przecież pieniące te mogą być spożytkowane inaczej.

11 Planowane Rok 2007 Makulatura - 50% Tworzywa sztuczne - 30%
Szkło – 45% Metal %. Makulatura - 40,1% Tworzywa sztuczne - 26% Szkło – 44,1% Matal - 0,85 %

12 Pogódź się z tym ze: wywóz śmieci i ich segregacja są w obecnych czasach koniecznością i naszym obowiązkiem a opłaty z tym związane są podstawowymi wydatkami domowymi tak jak energia elektryczna, gaz czy woda.

13 Nasze zadanie: musimy się zaangażować w uświadamianie społeczeństwa o potrzebie segregacji i kompostowania odpadów. Najbliższe sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami przewidziane jest na koniec roku 2008 gdzie musimy wykazać co roku większy odzysk odpadów a niestety obserwuje się przekonanie mieszkańców naszej gminy że zbieranie selektywne jest ich dobrą wolą a nie obowiązkiem, mieszkańcy rezygnują z segregacji.

14 REGULAMIN-załacznik Uchwały RM nr XL/267/2006
Jak powinna wyglądać prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr236 poz 2008):

15 Regulamin cd Właściciele nieruchomości (zgodnie z def. w/w ustawy właściciele nieruchomości to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) winni wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Udokumentowaniem właściwej gospodarki odpadami jest okazanie umowy oraz dowodów płacenia za świadczenie usług w tym zakresie.

16 Regulamin -cd Zgodnie z §14 Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 marca 2006r. Nr. XL/267/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko odpady muszą być oddawane z ustaloną częstotliwością jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w szczególnie umotywowanych przypadkach 1 raz w miesiącu (np. gdy zamieszkuje samotna starsza osoba). Odpady muszą być poddawane segregacji. Zgodnie z art. 10 ustawy o odpadach.

17 Regulamin -cd Utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości – zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Kategoryczny zakaz, pod karą grzywny, wyrzucania odpadów tworząc dzikie wysypiska śmieci, oraz spalania odpadów.

18 Regulamin-cd Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6 ust. 7 w przypadku gdy właściciel nie wywiązuje się z powyższych obowiązków zostaje na niego nałożona decyzja z Urzędu w której ustala się obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych z naliczeniem opłat wg górnych stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej, ponadto zgodnie z art. 10 tej ustawy właściciel nieruchomości nie wywiązujący się z powyższych obowiązków może zostać ukarany karą grzywny a postępowanie w tych sprawach toczy się wg. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

19 Regulamin-c.d Sposób gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny:/§11,16/ Odpady ulegające biodegradacji Odpady niebezpieczne/przeterminowane lekarstwa, baterie, sprzęt elektryczny/ Odpady tekstylne Odpady wielkogabarytowe Odpady z remontów Surowce wtórne

20 System segregacji w gminie Brzesko
Surowce wtórne zbierane są do worków z właściwym opisem a w zabudowie wielorodzinnej do kontenerów zbiorczych, na bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych są dosegregowywane i przekazywane do recyklingu. Na terenie wszystkich szkół oraz przedszkoli na terenie naszej gminy oraz w budynku Urzędu Miejskiego znajdują się pojemniki do zbiórki zużytych baterii które są sukcesywnie opróżniane przez firmę ARGO-FILM Tarnów. W aptekach zlokalizowanych na terenie naszej gminy rozstawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw które są sukcesywnie opróżniane przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego z Tarnowa.

21 cd Na bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych zorganizowany został punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów, baterii które są odbierane przez firmę WESTES SERVICE Kiełczów. Na bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych został zorganizowany „Park śmieciowy” Organizowane są 2 razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wyr. azbestowe odbierane są przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego. Tekstylia – na terenie miasta są rozstawione kontenery do zbiórki zużytej odzieży , opróżniane przez firmę Wtórpol . organiczne-biodegradowalne/kompostowanie, odbiór /

22 Jak prawidłowo segregowac
PLASTIK Do kontenerów lub worków żółtych z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne można wrzucać: plastikowe butelki po napojach typu PET, plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe zakrętki, czystą folię z opakowaniową, zużyte reklamówki, jednorazowe siatki foliowe, Nie należy wrzucać następujących odpadów: zabrudzonych butelek, pojemników plastikowych po smarach, olejach, farbach, lakierach itp., opakowań po lekach, plastikowych naczyń jednorazowych, styropianu.

23 Segregacja-cd SZKŁO Do kontenerów lub worków zielonych z przeznaczeniem na szkło, wrzucamy: butelki szklane po napojach, słoiki po żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Nie należy wrzucać następujących odpadów: szyby okienne, szyby samochodowe, ceramika, porcelana np.: doniczki, talerze, filiżanki, szkło żaroodporne, lustro.

24 Segregacja -cd PAPIER Do kontenerów lub worków niebieskich z przeznaczeniem na papier, wrzucamy: niepotrzebne gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki, opakowania kartonowe, tekturę. Nie należy wrzucać następujących odpadów: zabrudzonego, tłustego papieru, celofanu, tapety, kartonów powleczonych folią (np. po sokach, mleku), kalki.

25 Zapamietaj Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych to dla nas samobójstwo !!!!!!!!!! - podczas spalania wydzielają się silnie toksyczne i trujące związki, prowadzące do wielu groźnych chorób u ludzi, zwierząt i roślin (nowotwory, alergie, zaburzenia hormonalne i wiele innych), powodujące zanieczyszczenie powietrza – patrz ulotka.

26 Zezwolenia na wywóz odpadów
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka zo.o. w Brzesku przy ul. Słowackiego 1, Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Spółka zo.o. w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 46. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „E-KOM-BUD” R. Pachuta – R. Skowronek, 32 – 700 Bochnia ul. Popka 14 CONTEKO s.c. Grzegorz Kuczek, Józef Kurnyta Radłów, ul. Polna 42 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel – Tarnów Sp. z o. o Tarnów ul. Przemysłowa 27 SITA Nowy Sącz Spółka z o. o Nowy Sącz, ul. Lwowska 135

27 Zadanie Zaproponuj rozwiązania dzięki którym ograniczona zostanie ilość dzikich wysypisk w naszej Gminie.


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami w Gminie Brzesko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google