Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka Regionalnej Szansy II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Kraków, dnia 16.06.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka Regionalnej Szansy II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Kraków, dnia 16.06.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka Regionalnej Szansy II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Kraków, dnia 16.06.2008 r.

2 SYSTEM INSTYTUCJONALNY II OSI PRIORYTETOWEJ MRPO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

3 Wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw Małopolski Regionalny Program Operacyjny (II oś priorytetowa) Wsparcie dla początkujących przedsiębiorstw (istniejących) w zakresie zwiększania ich potencjału oraz umożliwienia im rozwoju. PO Kapitał Ludzki Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (w tym doradztwo i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej). PO Innowacyjna Gospodarka Pomoc udzielana poprzez inkubator (beneficjent) wspierający powstanie i rozwój MŚP. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie dla osób fizycznych lub osób prawnych, lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą lub podejmują działalność jako mikroprzedsiębiorstwo.

4 W celu wyeliminowania przypadków podwójnemu finansowaniu tego samego projektu z różnych programów operacyjnych powstała tzw. Linia demarkacyjna. Kryteria demarkacji dotyczą:  wartości (kosztu) projektu,  typu/lokalizacji projektu,  beneficjentów projektu.. Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w sytuacji, gdy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW 2007-2013 lub innych programów operacyjnych.

5 Cel operacyjny II Osi Priorytetowej : Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw  bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego  wsparcie komercjalizacji badań naukowych

6 Bezpośrednie wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw

7 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych realizacja badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców realizacja inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac typu B+R w przedsiębiorstwach wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach.

8 Główne grupy beneficjentów: MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

9 PRIORYTET. 2 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 160,7 mln euro Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 139,7 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP 110,5 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu 19,2 mln euro Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 21 mln euro Schemat A: Projekty badawcze Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

10 Procedura wyboru projektu

11 Pomocą de minimis jest pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną. Zagadnienia pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W myśl jego przepisów graniczną kwotą pomocy de minimis jest 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat (w przypadku Polski są to lata kalendarzowe). Oznacza to, że każdy podmiot może otrzymać w ciągu tego okresu, z jednego lub wielu źródeł, pomoc o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. euro i pomoc ta nie będzie uznawana za pomoc publiczną.

12 Kwalifikowalność kosztów w przypadku pomocy de minimis Koszty w przypadku pomocy de minimis mogą być kwalifikowane od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

13 Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest w celu zwiększenia poziomu inwestycji w regionie objętym interwencją i nie może być udzielana na inwestycje odtworzeniowe. Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ odpowiedzialny za udzielanie pomocy potwierdził następnie na piśmie, że projekt, co do zasady, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie pomocowym. Kwalifikowalność kosztów w przypadku Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej: Po otrzymaniu (w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie) pisma z informacją o wynikach oceny formalnej wniosku i możliwości rozpoczęcia kwalifikacji kosztów związanych z projektem.

14 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MŚP poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz zapewnienie alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw

15 Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys.-200 tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys.-1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys.-2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej

16 WSKAŹNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM na poziomie powiatów – stan na 31 grudnia 2007 roku

17 Do wydatków kwalifikowanych w projekcie składanym do dofinansowania w ramach schematu działania 2.1 w szczególności można zaliczyć:  Zakup nieruchomości niezabudowanej (w tym na nabycie prawa użytkowania wieczystego) lub na nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków jest kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Zakup nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  Wydatki związane z robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

18  Koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymaga europejskich norm ISO, jeśli zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Wydatek na zakup środka trwałego, który będzie na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), będzie uznany za kwalifikowany, jeżeli środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.  Ponadto, środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie zbywcy, które beneficjent składa wraz z wnioskiem o płatność.

19 UWAGA  Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i nieruchomości zabudowanej oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Leasing - pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności na rzecz beneficjenta  Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem, w wysokości maksymalnie 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

20 UWAGA W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot nie wykonujący działalności w zakresie usług transportowych (w tym taki, w której działalność transportowa nie jest działalnością główną) wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowalne jedynie w wypadku, gdy środek transportu jest samochodem specjalnym (nr 743 według Klasyfikacji Środków Trwałych) lub jest pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 według Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz jest niezbędnym elementem projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać go jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania. Zakup środka transportu spełniającego powyższe warunki jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

21 Klasyfikacja Środków Trwałych według ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.) Nr 743 Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.: a) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne, b) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne, c) pojazdy załadowczo-wyładowcze - dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki, d) pojazdy mechaniczne - agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo mieszkalnymi.

22 Nr 76 Pozostały tabor bezszynowy : 760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768 Inne wózki jezdniowe

23 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (zwiększenie konkurencyjności, rozwój) - innowacyjny charakter projektu lub projekty z zakresu „ginących zawodów” Znaczenie będzie miała również lokalizacja projektu, potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu, gotowość projektu do realizacji, realizacja polityk horyzontalnych UE oraz w mniejszym stopniu okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku, zatrudnienie oraz w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw posiadane systemy zarządzania jakością.

24 Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów projekty dotyczące powstawania i rozwoju wzajemnej współpracy oraz powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regionalnym, WYSOKOŚĆ WSPARCIA powiązania kooperacyjne: maksymalnie do 1 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 50 %

25 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu - innowacyjny charakter projektu - potencjał klastra w dalszej kolejności: - doświadczenie beneficjenta i partnerów oraz trwałość projektu - gotowość projektu do realizacji, W mniejszym stopniu znaczenie będą również miały: systemy zarządzania oraz realizacja polityk horyzontalnych UE

26 Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania IOB w zakresie wsparcia przedsiębiorczości projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie poprzez tworzenie ogniw pośredniczących pomiędzy sektorem B + R a biznesem oraz tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków innowacji WYSOKOŚĆ WSPARCIA instytucje otoczenia biznesu: maksymalnie do 1mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 50%

27 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - zakres i specjalizacja usług doradczych (podejście systemowe) - zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu w dalszej kolejności: - gotowość projektu do realizacji - doświadczenie wnioskodawcy oraz trwałość projektu W mniejszym stopniu znaczenie będą również miały: realizacja polityk horyzontalnych UE oraz analiza potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług

28 Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw projekty polegające na utworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, innych alternatywnych pozabankowych źródeł finansowania WIELKOŚĆ WSPARCIA (minimalna – maksymalna) 1 - 10 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 100%

29 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - udział własny beneficjenta - zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu - doświadczenie wnioskodawcy oraz trwałość projektu - efektywność zaangażowanego kapitału w dalszej kolejności: - obszar funkcjonowania beneficjenta - realizacja polityki horyzontalnej UE

30 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii.

31 Schemat A: Projekty badawcze badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo- badawcze na rzecz przedsiębiorstwa, badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 400 000 zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 80%

32 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - innowacyjny i konkurencyjny charakter projektu - wartość naukowa i rynkowa przygotowanych badań w dalszej kolejności: -doświadczenie wnioskodawcy i/lub partnerów oraz trwałość projektu -gotowość projektu do realizacji, W mniejszym stopniu znaczenie będzie miała również realizacja polityk horyzontalnych UE

33 Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie B+R inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe - infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne i służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 400 000 zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 70 % w przypadku projektów mikro i małych przedsiębiorstw 60 % w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw

34 Przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, najwyżej punktowany będzie: - innowacyjny charakter projektu - zakres korzyści w wyniku realizacji projektu w dalszej kolejności: -gotowość projektu do realizacji, -doświadczenie beneficjenta oraz trwałość projektu W mniejszym stopniu znaczenie będzie miała również realizacja polityk horyzontalnych UE

35 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W MAŁOPOLSCE NA ROK 2008

36 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W MAŁOPOLSCE DO ROKU 2013

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Marcin Grega - tel. 012 376 91 91 Magdalena Migalska - tel. 012 376 91 10

38 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ul. Kordylewskiego 11 (I piętro) 31-542 Kraków Punkt Konsultacyjny tel. 012 376 91 00 Ul Kordylewskiego 11 (parter) fax: 012 376 91 20 e-mail: info@mcp.malopolska.pl www.mcp.malopolska.pl


Pobierz ppt "Gospodarka Regionalnej Szansy II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Kraków, dnia 16.06.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google