Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Pojęcie i rola sektora MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Pojęcie i rola sektora MSP"— Zapis prezentacji:

1

2 Plan prezentacji Pojęcie i rola sektora MSP
Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu Wzorce zachowań MSP w kryzysie

3 Pojęcie i rola sektora MSP

4 Pojęcie i rola sektora MSP - definicja
tworzą mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro*. Sektor MSP Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny średnie < 250 ≤ 50 mln euro (1996 – 40 mln euro) ≤ 43 mln euro (1996 – 27 mln euro) małe < 50 ≤ 10 mln euro (1996 – 7 mln euro) (1996 – 5 mln euro) mikro < 10 ≤ 2 mln euro (wcześniej niedefiniowane) (wcześniej niedefniowana) lub Powyższe progi definicyjne przedsiębiorców oraz związki, w jakich oni pozostają z innymi przedsiębiorstwami (niezależne, partnerskie i związane) decydują o kwalifikacji do poszczególnych kategorii, a co za tym idzie do wsparcia ze strony państwa. *Zob. Wyciąg z art. 2 Załącznika do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczący definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

5 Pojęcie i rola sektora MSP - rola sektora
Stan sektora MSP w UE w Polsce Udział podmiotów sektora w ogólnej liczbie przedsiębiorstw ~99% 99,88% Udział w ogólnej liczbie pracujących w przedsiębiorstwach ok. 66% 70,10% Udział przedsiębiorstw sektora w tworzeniu PKB ok. 60% 47,70% Wskaźnik firm sektora MSP na 1 tys. mieszkańców 40% 37% Wskaźnik przeżywalności firm 75% ok. 60%

6 Pojęcie i rola sektora MSP - rola sektora
Biorąc pod uwagę fundamentalną rolę sektora MSP w gospodarce, państwo polskie stwarza de nomine korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw tego sektora poprzez*: inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń i doradztwa wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. * Zob. art. 103 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

7 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP

8 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - pojęcie i przyczyny kryzysu
Kryzys finansowy jest to zjawisko ekonomiczne, zapoczątkowane w USA, polegające na załamaniu rynku finansowego i bankowego, na skutek zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka Przyczyny kryzysu finansowego styl życia społeczeństwa amerykańskiego oparty na kredytach i konsumpcji oraz niskiej stopie oszczędności niedostateczny nadzór i zmiany w regulacjach sektora bankowego (zniesienie przepisu o zakazie łączenia bankowości inwestycyjnej i detalicznej oraz liberalizacja przepisów o ochronie przed nadmiernym ryzykiem banków i towarzystw ubezpieczeniowych) pożyczki hipoteczne udzielane przez banki osobom o marginalnych możliwościach finansowych (ang. subprime mortgage) polityka banku centralnego USA (FED), stymulująca rozwój gospodarki amerykańskiej (po pęknięciu giełdowej bańki internetowej w 2002 r.), utrzymująca niski poziom stóp procentowych, który doprowadził do zalania rynku tanim pieniądzem i „napompowania bańki” na rynku nieruchomości

9 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - pojęcie i przyczyny kryzysu
rozwój instrumentów pochodnych na bazie kredytów hipotecznych, np. w postaci obligacji strukturyzowanych, czyli czerpanie zysków przez banki i instytucje finansowe ze spłacanych przez ludność kredytów hipotecznych wobec symptomów przegrzania gospodarki FED zaczął podnosić stopy procentowe, które ostatecznie przyczyniły się do wzrostu liczby niespłacanych kredytów i pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości.

10 Skutki kryzysu na świecie
Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - skutki kryzysu na świecie Skutki kryzysu na świecie produkty krajowe brutto państw OECD ulegają zmniejszeniu, państwa te wchodzą w stan recesji gospodarczej akcje spółek notowanych na giełdach światowych od sierpnia 2007 roku straciły już ponad 16 bilionów euro na swojej wartości1 brak zaufania na rynku finansowym, zagrażający utratą płynności finansowej wielu banków oraz ograniczeniami w kredytowaniu przedsiębiorstw 1Zob. High level group on financial supervision – de Larosière Group Report

11 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - skutki kryzysu na świecie
upadłość, nacjonalizacja, dokapitalizowanie lub przejęcia kilkunastu bardzo dużych instytucji finansowych (np. pospieszne dokapitalizowanie głównych banków w USA: Merill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citygroup czy Lehman Brothers w marcu i kwietniu 2008 r., by zapobiec ich upadłości1) dla uniknięcia efektu domina, bankructwa banków, przedsiębiorstw, bezrobocia i kryzysu gospodarczego, porównywalnego do kryzysu stulecia z 1929 r., rządy krajów wysokorozwiniętych podjęły na ogromną skalę finansową interwencję w działania stabilizacyjne (wykup długów, dokapitalizowanie i inne), zwłaszcza dla zasłużonych instytucji finansowych2 spowolnienie gospodarcze w wielu krajach, straty inwestorów, wzrost bezrobocia3 1Mimo tych wysiłków 4-ty bank inwestycyjny Lehman Brothers nie uzyskawszy dalszego wsparcia od FED zmuszony został do ogłoszenia upadłości we wrześniu 2008 r. 2Skalę interwencji państwowych ocenia się na 3 bln $ (za dziennikiem „Rzeczpospolita” z dnia r.) 3Według prognozy OECD w 2009 r. nastąpi spadek PKB w krajach rozwiniętych, przy dalszym wzroście PKB w Chinach i Indiach

12 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - skutki kryzysu w Polsce
geneza kryzysu nie ma bezpośredniego źródła w Polsce kryzys finansowy na świecie stanowi jednak zagrożenie dla naszej gospodarki, głównie na skutek pogorszenia perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego, w tym popytu na rynkach największych partnerów polska gospodarka odczuła skutki kryzysu finansowego pośrednio poprzez pogorszenie koniunktury światowej, spadek zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi, większą niepewność transakcji na rynku walutowym na rynku kredytowym nastąpiło zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów oraz wzrost kosztów pozyskania pieniądza na rynku kapitałowym 1Por. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju, projekt 9 marca 2009

13 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - skutki kryzysu w Polsce
specyficzną cechą polskiej gospodarki jest to, że przejawy kryzysu w pierwszej kolejności widoczne były na rynku kapitałowym (spadek cen akcji spółek giełdowych), następnie bankowym, a obecnie mamy do czynienia z sygnałami spowolnienia gospodarki realnej biorąc pod uwagę polski system bankowy (w zasadzie brak kredytów typu subprime mortgage) oraz relatywnie niższą od krajów wysokorozwiniętych skalę zadłużenia gospodarstw domowych i firm, nie można mówić o kryzysie w Polsce, lecz o spowolnieniu gospodarczym wywołanym przez światowy kryzys finansowy

14 Kryzys finansowy i jego wpływ na sektor MSP - skutki kryzysu w Polsce
spowolnienie gospodarcze w Polsce może wpłynąć na: wzrost deficytu budżetu państwa i JST, na skutek zmniejszonych wpływów podatkowych oraz ewentualnych wydatków na działania stablizacyjne spadek dynamiki tempa wzrostu gospodarczego spadek tempa eksportu aż 90,61% przedsiębiorców sektora MSP uważa, że przetrwa kryzys, nawet jeśli potrwa on dłużej niż jeden rok; 41,73% nie dostrzega wpływu kryzysu na sytuację finansową swojej firmy; a 7% zaobserwowało wzrost przychodów w związku z kryzysem; firmy będą szukać oszczędności, ale większość z nich nie zamierza zwalniać pracowników ani obniżać wynagrodzeń1 1Zob. badanie Firmy.net przeprowadzone w dniach 5-6 marca 2009 na próbie 2310 przedsiębiorcach sektora MSP

15 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców

16 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - bariery rozwoju przedsiębiorczości1 Najczęściej wskazywaną barierą jest wysokość podatków i opłat (30% badanych – najmniej w 10-letniej historii badania) Udział wskazań na konkurencję innych małych przedsiębiorstw wzrósł dwukrotnie w porównaniu z I poł r. Bariery związane z rynkiem pracy (koszt siły roboczej, kwalifikacje) przestały być dla przedsiębiorców ważne) 1Raport Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, marzec 2009

17 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - ocena istniejących przepisów i procedur W ocenie istniejących przepisów i procedur z zakresu prawa podatkowego przeważają opinie negatywne (45%, tendencja malejąca) Ocena przepisów z zakresu prawa pracy również jest negatywna, a udział negatywnych opinii nie maleje (w II poł r. był najwyższy w ostatnich dwóch latach) Co drugi przedsiębiorca ocenia przepisy z zakresu sądownictwa gospodarczego średnio, ocen negatywnych było blisko 40%, zaś pozytywnych nieco ponad 10% (w ostatnich kilku latach przedsiębiorcy odnotowali poprawę w tym zakresie) W przypadku przepisów i procedur związanych z kontrolą działalności gospodarczej spada liczba pozytywnych opinii, zaś liczba negatywnych utrzymuje się na tym samym poziomie (rośnie liczba odpowiedzi umiarkowanych)

18 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - wpływ kryzysu finansowego na sytuację przedsiębiorstw (badanie wykonane na początku roku 2009) Skutki kryzysu odczuła mniej niż połowa firm (39%) Ponad połowa stwierdziła, że kryzys będzie miał wpływ na firmy w tym roku Wśród firm średnich skutki kryzysu odczuła ponad połowa firm, ale nie było firm, które zdeklarowały zakończenie działalności z powodu kryzysu Najbardziej podatne na kryzys okazały się firmy świadczące usługi przewozowe

19 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - wpływ kryzysu finansowego na sytuację przedsiębiorstw (badanie wykonane na początku roku 2009) "Kryzys finansowy" nie przełożył się na sytuację w mojej firmie i nie spodziewam się aby w obecnym roku miał na nią wpływ Do tej pory moja firma nie odczuła skutków "kryzysu finansowego", lecz spodziewam się, że wpłynie on na sytuację mojej firmy w tym roku Moja firma odczuła skutki "kryzysu finansowego" (mniejszy popyt, ograniczenie płynności, itp.), lecz odbieram to jako przejściowe osłabienie koniunktury W związku z "kryzysem finansowym" rozważam zakończenie działalności gospodarczej w obecnym roku

20 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - ocena perspektyw rozwojowych sektora MSP Wskaźnik rozwoju sektora spadł do poziomu najniższego od drugiego półrocza 2005 r. Najgorsze oczekiwania odnośnie sytuacji w pierwszej połowie obecnego roku sformułowały firmy małe Czy sądzi Pan/i, że I półrocze 2009 r. będzie okresem w którym małe firmy rozwiną się? Struktura odpowiedzi w podziale na rozmiar firmy

21 Wybrane trendy rozwojowe sektora MSP w świetle badań przedsiębiorców - kondycja finansowa przedsiębiorstw Udziały firm, które zwiększyły przychody w porównaniu z poprzednim półroczem były mniej więcej takie jak w roku ubiegłym (za wyjątkiem firm średnich, w których udział ten był znacznie niższy) Jednocześnie udziały firm deklarujących spadek przychodów były we wszystkich grupach firm wyższe niż rok temu Odpowiedzi na pytanie o przewidywania dotyczące przychodów w I półroczu bieżącego roku były bardzo pesymistyczne (co druga firma spodziewa się spadku bądź znacznego spadku) 2/3 ankietowanych firm odnotowało w II półroczu 2008 r. zysk i było to o 10% mniej niż w rekordowym II półroczu 2007 roku.

22 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu

23 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
Na poziomie Unii Europejskiej, Komisja Europejska 28 listopada ubiegłego roku przedstawiła pakiet ratunkowy dla gospodarki Wspólnoty, przewidujący zaangażowanie 200 mld euro (1,5% PKB UE) na dwie podstawowe grupy działań, które mają służyć ożywieniu i utrzymaniu wzrostu gospodarczego UE komponent fiskalny, którego celem jest zwiększenie siły nabywczej i wykreowanie dodatkowego popytu w gospodarce 10 działań z zakresu reform strukturalnych, służących poprawie konkurencyjności i zatrudnieniu w gospodarce W reakcji na pakiet ratunkowy Komisji Europejskiej, Rząd Polski przyjął „Plan stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu gospodarczego”1, którego głównymi celami są: zapewnienie stabilności finansów publicznych działania na rzecz stabilności systemu finansowego działania na rzecz wzrostu gospodarczego 1Łączny koszt Planu ma wynieść 91,3 mld złotych

24 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
W odniesieniu do MSP plan antykryzysowy przewiduje między innymi: poprawę dostępu przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych organem odpowiedzialnym za budowę funduszy pożyczkowych jest PARP, a poręczeniowych BGK (we współpracy ze środowiskami funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) źródłem finansowania będą środki przeznaczone na ten cel z RPO (~1,5 mld złotych) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wsparcia na realizację branżowych projektów promocyjnych z zakresu eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim poprzez: nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy de minimis (zwiększenie kwoty pomocy na jeden projekt, wprowadzenie możliwości refundacji kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku) źródłem finansowania będzie budżet państwa

25 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wsparcia na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych poprzez: nowelizację Rozporządzenia, o którym mowa wyżej (nowy wzór umowy o dofinansowanie, możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku) źródłem finansowania będzie budżet państwa ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wsparcia na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE (rozszerzony zostanie katalog kosztów kwalifikowanych oraz skrócony termin wypłaty dotacji) wsparcie finansowe dla eksporterów na rynek wschodni (finansowanie kredytów przed- i powysyłkowych oraz ubezpieczenia i gwarancje związane z kredytowaniem działalności eksportowej)

26 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług o charakterze informacyjnym w zakresie eksportu oraz prowadzenia inwestycji w ramach Poddziałania POIG usługi te będą świadczone poprzez Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Urzędach Marszałkowskich wielkość środków: 17,8 mld euro; źródła finansowania: POIG – EFRR 85%, środki budżetowe: 15% wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez nowelizację Ustawy Prawo energetyczne oraz przyspieszenie rozwoju technologicznego w sektorze OZE działania będą realizowane w ramach POIiŚ zakłada się, że do roku 2020 w każdej polskiej gminie powstanie jedna biogazownia, wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego (realizacja programu wpłynie na utworzenie dużej ilości MSP)

27 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
ułatwienie w zakładaniu i prowadzeniu firm oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach pomysł „jednego okienka” wszedł w życie 31 marca 2009 r. koncepcja „zero okienka”, czyli zakładanie firmy przez Internet ma wejść w życie 1 lipca 2011 r. instrument szybkiego reagowania (ISR), który umożliwi przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem uzyskanie wsparcia doradczego i szkoleniowego w opracowaniu planu restrukturyzacji firmy ten sposób wsparcia realizowany będzie w ramach POKL przez PARP przewidywany budżet: 35 mln złotych

28 Obszary wsparcia państwa dla sektora MSP w czasie kryzysu
działalność szkoleniowa, doradcza, informacyjna PARP skierowana do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu polegająca na: działalności szkoleniowej skierowanej do konsultantów PK, przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą działalności doradczej PARP, tzw. coaching dla przedsiębiorców działalności informacyjno-promocyjnej (KSU) prowadzeniu badań i analiz oraz wydawaniu publikacji informujących MSP o wpływie kryzysu na gospodarkę, branże oraz wskazywanie instrumentów wsparcia procesów restrukturyzacji bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w ramach „polityki drugiej szansy”

29 Wzorce zachowań MSP w kryzysie

30 Wzorce zachowań MSP w kryzysie
Generalna tendencja koncentracja na działalności bieżącej ograniczone myślenie długofalowe Typowe zjawiska lub zachowania przedsiębiorstw na poszczególnych obszarach funkcjonalnych produkcja i rynek ograniczenie rynków zbytu nasilenie konkurencji, w tym cenowej zmniejszenie transakcyjnej siły dostawców zwiększenie transakcyjnej siły dużych odbiorców Majątek i technologia zahamowanie lub ograniczenie przedsięwzięć inwestycyjnych (spadek nakładów inwestycyjnych) zmniejszenie wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych

31 Wzorce zachowań MSP w kryzysie
zasoby ludzkie stabilizacja lub spadek poziomu zatrudnienia stabilizacja lub spadek poziomu wynagrodzeń ograniczenie wydatków na rozwój i kształcenie pracowników finanse spadek cen i wartości sprzedaży produkcji lub usług możliwe problemy z płynnością finansową wzrost przeterminowanych należności (zatory płatnicze) trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania („czarna lista” branż lub rodzajów usług w bankach)

32 Wzorce zachowań MSP w kryzysie - rekomendacja dla przedsiębiorców sektora MSP
Mimo wyraźnych oznak spowolnienia gospodarczego należy skoncentrować aktywność na rynku, zarówno w wymiarze krótko, jak i długookresowym A ponadto należy: racjonalizować koszty stałe i zmienne dostosować poziom i strukturę zatrudnienia do krótko i długookresowej strategii działania dostosować przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno w wymiarze rzeczowym, finansowym, jak i czasowym do strategii rozwoju przedsiębiorstwa, które zawsze powinno być zdeterminowane szansami i możliwościami rynkowymi dążyć do bezpiecznej płynności i dodatnich wyników finansowych

33 Wzorce zachowań MSP w kryzysie - szanse dla przedsiębiorstw sektora MSP wynikające ze spowolnienia gospodarczego (kryzysu) Szanse dla przedsiębiorstw sektora MSP wynikające ze spowolnienia gospodarczego (kryzysu) kryzys może stać się „trampoliną” do skoku na wyższy poziom rozwoju na skutek: aliansów strategicznych lub przejęć firm, które znalazły się w trudnej sytuacji rynkowej lub finansowej wzmocnienia niższy rynkowej kosztem lub dzięki innym uczestnikom gry ekonomicznej na rynku kryzys może być także szansą dla wizjonerskich działań i wykreowania nowych liderów rynkowych z wykorzystaniem funduszy europejskich do zmian opartych na innowacjach i najnowszych technologiach

34 Dziękuję za uwagę dr Marek Pankowski Prezes Zarządu
ul. Składowa 5, Poznań T: , F:


Pobierz ppt "Plan prezentacji Pojęcie i rola sektora MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google