Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. I dr Kazimierz Kruszka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. I dr Kazimierz Kruszka"— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. I dr Kazimierz Kruszka k.kruszka@stat.gov.pl k.kruszka@neostrada.pl www.stat.gov.pl

2 I. Jak działa system polskiej statystyki publicznej? Podstawy prawne i organizacja statystyki publicznej w Polsce. Program badań statystycznych. Europejski System Statystyczny.

3 Podstawy prawne statystyki publicznej w Polsce (1) - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn. zmianami) http://www.stat.gov.pl/bip/56_PLK_PRINT.htm

4 Podstawy prawne statystyki publicznej w Polsce (2) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. 1999, nr 69, poz. 763 z późn. zm.) REGON http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm

5 Podstawy prawne statystyki publicznej w Polsce (3) -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 1998, nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) TERYT http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm

6 Podstawy prawne statystyki publicznej w Polsce (4) -Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych (Dz. U. 1999, nr 75, poz. 842) http://www.stat.gov.pl/bip/55_PLK_HTML.htm

7 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (1) Statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

8 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (2) Badania statystyczne - zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.

9 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (3) Operat do badań statystycznych - wykaz wybranych, według określonych cech, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie- mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej wraz z ich identyfikacją adresową.

10 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (4) Dane jednostkowe - dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną lub dane indywidualne dające się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

11 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (5) Podmiot gospodarki narodowej - osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

12 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (6) Urzędowe rejestry - prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych w wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej - rejestry i ewidencje zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich działalności, a także o innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach, a w szczególności rejestry: sądowe, ubezpieczeń społecznych, podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału terytorialnego kraju oraz ewidencje: ludności, działalności gospodarczej, udzielonych zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów infrastruktury.

13 Określenia wybrane z ustawy o statystyce publicznej (7) Systemy informacyjne administracji publicznej - systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe i Narodowy Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne związane bezpośrednio z wykonywaniem przez nie zadań statutowych.

14 Organizacja statystyki publicznej w Polsce (1) Służby statystyki publicznej stanowią Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych oraz inne jednostki statystyki, o których mowa w art. 27 i 29 ustawy o statystyce publicznej. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes GUS wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

15 Organizacja statystyki publicznej w Polsce (2) Nadzór nad Prezesem GUS sprawuje Prezes Rady Ministrów. Prezesa GUS powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa GUS. Prezes GUS pełni swoje obowiązki przy pomocy wiceprezesów, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów.

16 Organizacja statystyki publicznej w Polsce (3) Organizację Głównego Urzędu Statystycznego określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. http://www.stat.gov.pl/bip/11_PLK_HTML.htm

17 Organizacja statystyki publicznej w Polsce (4) W skład GUS wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1)Gabinet Prezesa, 2)Departament Programowania i Koordynacji Badań, 3)Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, 4)Departament Studiów Makroekonomicznych, 5)Departament Opracowań Zbiorczych, 6)Departament Badań Demograficznych, 7)Departament Badań Społecznych, 8)Departament Pracy, 9)Departament Warunków Życia, 10)Departament Rachunków Narodowych, 11) Departament Badań Regionalnych i Środowiska,

18 Organizacja statystyki publicznej w Polsce (4a) 12)Departament Przedsiębiorstw, 13)Departament Finansów, 14)Departament Produkcji, 15)Departament Handlu i Usług, 16)Departament Rolnictwa, 17)Departament Informacji, 18)Departament Informatyki Statystycznej, 19)Departament Europejskiego Systemu Statystycznego i Współpracy Międzynarodowej, 20)Departament Kadr i Szkolenia, 21)Biuro Dyrektora Generalnego, 22)Departament Administracyjno-Budżetowy.

19 Urzędy statystyczne Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Urzędem statystycznym kieruje dyrektor, będący organem administracji niezespolonej w województwie, powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes GUS powierza obowiązki zastępcy bądź zastępcom dyrektora urzędu. Dyrektor urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania. Do zadań każdego urzędu należy również wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych, realizowanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości.

20 SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU

21 Program badań statystycznych (1) Program badań statystycznych statystyki publicznej - uchwalony przez Radę Ministrów wykaz ustalający zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nimi obowiązki. http://www.stat.gov.pl/bip/4768_PLK_HTML.htm Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych.

22 Program badań statystycznych (2) Rada Ministrów zapewnia ujęcie w programach badań statystycznych statystyki publicznej badań mających podstawowe znaczenie dla obserwacji procesów społecznych i gospodarczych. Rada Statystyki - organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki działający przy Prezesie Rady Ministrów.

23 Zadania Rady Statystyki 1. Ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa, corocznie, na każdy następny rok projektu programu badań statystycznych; 2. Przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku, projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej; 3. Rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat; 4. Ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej, 5 Opiniowanie projektu wydatków budżetowych na badania statystyczne.

24 Program badań statystycznych (3) Dla każdego badania określane są: 1) temat i organ prowadzący badanie, 2) rodzaj badania, 3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych, 4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nie-prowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do udzielania informacji i przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności, 5) formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych, 6)rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia, 7) koszty i sposób finansowania.

25 Europejski System Statystyczny (1) Eurostat- Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office) urząd Komisji Europejskiejz siedzibą w Luksemburgu. Powstał w 1972 r. Zastąpił wcześniejsze Statistical Office of the European Community (SOEC), które funkcjonowało od 1959 r. Zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru UE i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe, oraz koordynowaniem i monitorowaniem prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań, a także konsolidowaniem statystyk krajowych państw członkowskich. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eu rostat/corporate/introduction

26 Europejski System Statystyczny (2 ) Europejski System Statystyczny (ESS) - oznacza partnerstwo wiążące Eurostat, krajowe instytuty statystyczne oraz inne organy odpowiedzialne w każdym państwie członkowskim UE za tworzenie i upowszechnianie statystyk europejskich. Misja Europejskiego Systemu Statystycznego Dostarczanie UE i światu wysokiej jakości informacji dotyczących gospodarki i społeczeństwa na poziomie europejskim, narodowym oraz regionalnym i zapewnienie dostępności tych informacji każdemu, komu mogą one służyć do celów podejmowania decyzji, prowadzenia badań i dyskusji.

27 Europejski System Statystyczny (3) Wizja Europejskiego Systemu Statystycznego ESS ma być najważniejszym światowym liderem w usługach dostarczania informacji statystycznych dla UE i państw członkowskich. W oparciu o naukowe zasady i metody, ESS będzie oferować i stale ulepszać program zharmonizowanej statystyki europejskiej, tworząc podstawy dla procesów demokratycznych i postępu społeczeństwa.

28 Europejski System Statystyczny (4) Współpraca w ramach ESS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_sds_wspolpraca_w_ESS. pdf http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/ european_framework/ESS http://www.ons.gov.uk/about/what-we-do/relationships- abroad/european-statistical-system--ess- ********** Koniec cz. I

29 ANEKS (1) Pytania kontrolne 1.Ile jest w Polsce urzędów statystycznych, jak się nazywają, gdzie mają swoje siedziby i oddziały? 2.Ile agencji statystycznych działa w ramach polskiej statystyki publicznej? 3.Jak nazywają się aktualni: prezes i wiceprezesi GUS?

30 ANEKS (2) Tematyka II części warsztatów Charakterystyka zasobów publicznej informacji statystycznej i zasady dostępu do nich. Tajemnica statystyczna. Agregacja i dezagregacja danych.

31 ANEKS (3) Tematyka III części warsztatów Dane wynikowe i ich opracowanie. Wybrane metody graficzne. Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS). Publikowanie wyników badań statystycznych (tematyka, formy, nośniki).


Pobierz ppt "STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. I dr Kazimierz Kruszka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google