Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Transfer wiedzy i innowacyjności- możliwości sfinansowania badań w ramach Funduszy Strukturalnych UE Opole, 23 lutego 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Transfer wiedzy i innowacyjności- możliwości sfinansowania badań w ramach Funduszy Strukturalnych UE Opole, 23 lutego 2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Transfer wiedzy i innowacyjności- możliwości sfinansowania badań w ramach Funduszy Strukturalnych UE Opole, 23 lutego 2006

2 2 SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

3 3 Działanie1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie z zakresu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R projekty celowe obejmujące badania

4 4 1.4.1 Projekty celowe Projektodawcą w ramach tego poddziałania może być przedsiębiorstwo bądź grupa przedsiębiorstw, natomiast uczelnia może być wykonawcą projektu.

5 5 1.4.1 Projekty celowe Projekty składa się do Ministerstwa Edukacji i Nauki Departament Badań na rzecz Gospodarki Ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, pok. 303 Termin składnia wniosków – 30 czerwca 2006

6 6 Wysokość dofinansowania: na badania przemysłowe: do 50% na badania przedkonkurencyjne: do 25% dodatkowo, jeśli realizowany projekt jest zgodny z celami projektu lub programu przyjętego jako część obowiązującego europejskiego Programu Ramowego na rzecz badań i rozwoju: zwiększenie o 15% gdy projekt nie jest zgodny z celami PR wysokość dofinansowania może być zwiększona o 10% jeśli: -badania są realizowane we współpracy przedsiębiorstwa + jednostki naukowe lub -wyniki badań są upowszechniane i publikowane

7 7 Wysokość dofinansowania: W przypadku badań przemysłowych lub przedkonkurencyjnych prowadzonych przez MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi wysokość dofinansowania może być zwiększona o 10% Jednakże po obliczeniu wszystkich zwiększeń maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć: na badania przemysłowe: max. 75% kwalifikujących się kosztów na badania przedkonkurencyjne: max. 50% kwalifikujących się kosztów

8 8 1.4.1 Projekty celowe Ministerstwo Edukacji i nauki wydało ekspertyzę pozwalającą odróżnić badania przemysłowe i przedkonkurencyjne. Wyraźne rozróżnienie tych etapów jest kluczową sprawą dla zapewnienia poprawności formalnej wniosku. Dokument można pobrać z następującej strony: http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id =378&news_id=1176&layout=2&page=text

9 9 INTERREG III A Polska - Czechy

10 10 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci współpracy Typy projektów: wspieranie inicjatyw powodujących wzrost aktywności gospodarczej (np.: nowe sieci współpracy przedsiębiorców, powiązania pomiędzy agencjami rozwoju przedsiębiorczości, organizacjami handlowymi i władzami lokalnymi), wspieranie partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami naukowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wspieranie tworzenia wspólnych czesko-polskich programów badawczych, współpraca służb do spraw zatrudnienia (np.: opracowanie baz danych, wymiana informacji), wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mediów w regionie przygranicznym, opracowanie analiz, badań, strategii, programów, itp. w celu społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru przygranicznego

11 11 Wnioski składa się do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu Ul. Jeremenkova 40 B. 779 00 Ołomuniec Czechy www.interreg3a.cz Tel: +420 58 7337 714 Faks: +420 58 7337 717 huk@crr.cz Osoba do kontaktu: Mateusz Huk huk@crr.cz

12 12 Termin składania wniosków: 31 marca 2006 r.

13 13 Minimalna wysokość dofinansowania - 20 000 € Konieczny wkład własny w wysokości min. 25% wartości projektu (czyli 6667 euro) Warunkiem koniecznym jest posiadanie partnera po stronie czeskiej

14 14 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Pani Mira Kaliszczak Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Przygotowywania Projektów Ul. Piastowska 12, 45-082 Opole e-mail: e-mail:m.kaliszczak@umwo.opole.pl tel.: +77 54 16 516 faks: +77 54 16 567

15 15 Pomocne strony internetowe MGiP: www.interreg.gov.plwww.interreg.gov.pl RPK: www.umwo.opole.plwww.umwo.opole.pl WST: www.crr.czwww.crr.cz

16 16 Jak napisać dobry projekt? Podstawowe zasady 1. Zapoznaj się z wszystkimi dokumentami na temat programu (uzupełnienie programu!). 2. Sprawdź czy twoja propozycja odnosi się w pełni do celów danego priorytetu, działania, schematu. 4. Wniosek – spójny, klarowny i logicznie skonstruowany. 5. Jasno przedstawione efekty realizacji projektu – wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania realne do osiągnięcia !!! 6. Opisz szczegółowo działania, które będą podjęte w ramach projektu. 7. Zaplanowany budżet musi mieć pokrycie w zaplanowanych działaniach. 8. Nie pisz projektu na ostatnią chwilę! 9. Czy projekt ma rozwiązać rzeczywisty problem?

17 17 Jak napisać dobry projekt? Najczęściej popełniane błędy Błędy formalne Wpisywanie adresu np. Wydziału lub Instytutu zamiast oficjalnej nazwy i adresu wnioskodawcy Osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy – w przypadku uczelni jest to rektor lub osoba przez niego upoważniona Pozostawione puste pola w formularzu wniosku Brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem Brak podpisu, parafek na każdej stronie Błędy merytoryczne Proponowane działania nie odpowiadają założeniom Programu Operacyjnego W budżecie pojawiają się koszty nie wynikające z opisu projektu Wpisywanie kosztów za wynajem gdy wnioskodawca zapewnia własne pomieszczenia Brak „twardych” rezultatów określonych liczbowo Nierealne założenia (np. przeszkolenie 500 osób z jednej firmy)

18 18 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne: Kompletność złożonego wniosku Zgodność z dokumentami programowymi Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym Spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu ze środków UE Wartość projektu zgodna z wymogami w ramach danego konkursu Zgodność z celami programu

19 19 Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne Zgodność ze strategią rozwoju Uzasadnienie potrzeby realizacji Sposób wyboru i zapewnienie udziału adresatów projektu Wybór rodzaju i charakter udzielonego wsparcia Zakładane rezultaty projektu Trwałość i skuteczność proponowanych rozwiązań Możliwość upowszechniania rezultatów projektu Sposób zarządzania projektem Czytelna źródła finansowania Uzasadnienie wydatków projektu Kwalifikowalność wydatków Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy Wykorzystanie nowoczesnych technologii

20 20 Przydatne linki: www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.umwo.opole.pl www.rif.opole.pl www.zporr.umwo.opole.pl www.delpol.pl/download/fundusz/index.htmwww.delpol.pl/download/fundusz/index.htm - Przewodnik po funduszach strukturalnych

21 21 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Anna Szajer Politechnika Opolska Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych, pok. E 306 tel. 400 6386 e-mail: a.szajer@po.opole.pla.szajer@po.opole.pl


Pobierz ppt "1 Transfer wiedzy i innowacyjności- możliwości sfinansowania badań w ramach Funduszy Strukturalnych UE Opole, 23 lutego 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google