Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans płatniczy i współzależności makroekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans płatniczy i współzależności makroekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1 Bilans płatniczy i współzależności makroekonomiczne

2 Bilans płatniczy i pieniądz krajowy: M = Got. + Depozyty M = Rezerwy walutowe + Kredyt krajowy  M =  R +  K

3 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej: Y PKB = C + I + G + X – Im X – Im =BH BH = Y PKB – C – I – G C + I + G = A BH = Y PKB – A Y DNB = Y PKB + r B* B* - aktywa zagraniczne netto

4 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej cd. Bob = BH + r B* Bob = Y PKB – A + rB* Bob = Y DNB – A NX = Bob NX = [(Y DNB – T – C) – I] – (T – G) NX = (S pr – I) + (T – G) NX = S pr – I + S pu NX = S - I

5 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej i pozycja kapitałowa BP = Bb + Bk = 0 Bb = - Bk Bk = - (B* - B* -1 ) B* - aktywa zagraniczne netto; B* - B* -1 < 0 napływ kapitału B* - B* -1 > 0 odpływ kapitału Bb = B* - B* -1

6 Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy kapitału, dóbr i usług (model małej gospodarki) NX = S – I(r) I(r) r I,S S r0r0 NX nadw. NX def. r* 1 r* 2

7 Polityka fiskalna i bilans płatniczy: problem bliźniaczego deficytu r I,S S1S1 r* S2S2 NX def.

8

9 zmiana funkcji inwestycji r I,S S I(r) I’(r) NX def. r*

10 Polityka fiskalna zagraniczna:

11 Międzynarodowe przepływy kapitału Przepływy kapitału finansowego; Przepływy te mogą być interpretowane jako handel międzyokresowy: przedmiotem handlu jest konsumpcja teraźniejsza wymieniana na konsumpcję przyszłą. Pożyczkobiorca uzyskuje większa konsumpcję teraźniejszą, a w zamian pożyczkodawca większą konsumpcję w przyszłości.

12 Międzynarodowe przepływy kapitału W gospodarce następuje wymiana między konsumpcją dzisiejszą i oszczędnościami dla przyszłości; środki mogą być albo konsumowane, albo oszczędzane. Występowanie oszczędności i inwestycji oznacza zawsze mniejszą konsumpcję bieżącą. Tę koncepcję przedstawia międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych. Jej kształt odzwierciedla o ile wzrośnie produkcja i konsumpcja w przyszłości jeśli zmniejszy się bieżącą konsumpcję a zaoszczędzoną w ten sposób dochód przeznaczy się na inwestycje będące źródłem wzrostu przyszłej produkcji i konsumpcji.

13 Międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych

14 Determinanty międzyokresowej wymiany Ceną pożyczenia jednej jednostki produktu dla dzisiejszej konsumpcji jest produkt, który musi być przeznaczony na spłatę długu w przyszłości: 1 + r; gdzie r jest realną stopą procentową; Jest to koszt alternatywny konsumpcji jednej jednostki dzisiaj określony wielkością przyszłej konsumpcji, która musi być przeznaczona na spłatę długu. Stąd relatywna cena bieżącej konsumpcji w wyrażeniu przyszłej dana jest wzorem:

15 Międzyokresowe ograniczenie budżetowe

16 Determinanty międzyokresowej wymiany cd.

17 Wymiana zagraniczna i przepływy kapitału W gospodarce otwartej nierównowaga Bob i równoważące ją międzynarodowe przepływy kapitału można interpretować jako międzyokresową wymianę konsumpcji: Jeśli relatywna cena przyszłej konsumpcji w warunkach autarkii jest niższa niż jej cena zagranicą (r A > r, a więc:1 / (1+r A )<1/(1+r) [aby uzyskać jednostkę przyszłej konsumpcji poświęca się z bieżącej mniej] opłaca się importować bieżącą konsumpcję z zagranicy, co implikuje deficyt BoB, w zamian eksportując konsumpcję w przyszłości (spłacając pożyczkę z oprocentowaniem 1+r), co implikuje nadwyżkę BoB w przyszłości.

18 Ilustracja graficzna:

19 Kurs walutowy nominalny i realny: e cena waluty zagranicznej w walucie krajowej; P i = e P* i P = e P e = P/ P* e r = e P*/ P realny kurs walutowy e r jest relatywną ceną „koszyka referencyjnego” dóbr i usług w dwóch krajach e r  NX; np.: e r  NX 

20 realny kurs walutowy i równowaga płatnicza: NX erer S-I NX(e r )

21 Realny kurs walutowy PLN (2000=100 wzrost oznacza aprecjację) i bilans obrotów bieżących (w % PKB) w Polsce w latach 1993-2003 Żródło: IFS, IMF, lipiec 2006

22 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy: zmniejszenie oszczędności krajowych: NX erer S-IS’-I erer er’er’ NX NX’ NX(e r )

23 wzrost zagranicznej stopy procentowej NX erer S-I(r* 1 ) S-I(r* 2 ) e r1 e r2 r* 1 < r* 2 NX(e r )

24 Źródło: WEO, IMF, April 2007

25

26 Aktywa zagraniczne netto

27 Zmiany pozycji kapitałowej NFA – aktywa zagraniczne netto (pozycja kapitałowa);  B* – zmiana zewnętrznego zadłużenia; Bb t =  B* t NFA t – NFA t-1 =  B* + ZK ZK – zyski kapitałowe Bh = Towary + Usługi + Transfery bieżące  B* = Bh + i t A B t-1 * A – i t P B t-1 * P

28 Zmiany pozycji kapitałowej cd. Dzieląc obie strony przez Y: nfa t – nfa t-1 = Bh t + małe litery oznaczają relację do Y r t A, r t P nominalna stopa zwrotu włączając : i t A, i t P oraz zyski kapitałowe odpowiednio od aktywów i zobowiązań w stosunku do zagranicy; g t stopa wzrostu Y

29


Pobierz ppt "Bilans płatniczy i współzależności makroekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google