Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie robocze w sprawie utworzenia PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie robocze w sprawie utworzenia PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie robocze w sprawie utworzenia PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP Instytut Odlewnictwa Kraków, 16 lutego 2005

2 EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE Platformy Technologiczne to inicjatywa zdefiniowana przez Radę Europejską wiosną 2003 jako fora grupujące najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny, wspierających działania związane z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. Kluczowa rola w pracach Platformy Technologicznej jest zarezerwowana dla przemysłu, ale zgodnie z zasadą partnerstwa, uczestniczą w niej także przedstawiciele społeczności naukowców i finansów, reprezentanci rządu i samorządów, użytkownicy i organizacje społeczne.

3 Kluczowe zadania Platform: rozwój wspólnej długoterminowej wizji rozwoju priorytetowych obszarów techniki przez kluczowych przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych rozwój koherentnej dynamicznej strategii dla realizacji powyższej wizji umocnienie lub uzyskanie przodującej pozycji konkurencyjnej w światowej gospodarce EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE

4 GŁÓWNE CELE PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH GŁÓWNE CELE PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH Zjednoczenie uczestników wokół: wspólnej, innowacyjnej i długoterminowej wizji rozwoju konkretnego programu badawczego oraz wdrożenia jego wyników w praktyce utworzenia grup badawczych opracowania i realizacji Strategicznego Programu Badań (Strategic Research Agenda)

5 UCZESTNICY PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH UCZESTNICY PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH Przemysłu (w tym MŚP) - cały łańcuch produkcji i dostaw; Władz publicznych - lokalnych, regionalnych, narodowych i europejskich; Społeczności naukowej - instytucji publicznych i prywatnych; Społeczności finansowej - banki, spółki, instytucje ubezpieczeniowe i inne; Użytkowników i konsumentów - dla zapewnienia rynku dla produktów; Społeczeństwa - dla zapewnienia społecznej akceptacji technologii. Uczestnikami Platform Technologicznych mogą i powinni być reprezentanci:

6 FINANSOWANIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ FINANSOWANIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ Mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych: - Instrumenty Europejskich Programów Ramowych: 6 PR - działania koordynacyjne, specjalne działania, pomocnicze, zintegrowane projekty i Sieci Doskonałości, 7 PR - rozpoczęcie na szeroką skalę Wspólnych Europejskich, Inicjatyw Technologicznych (JETI), Fundusze Strukturalne; Finansowanie badań ze środków narodowych, regionalnych i prywatnych; EIB, EUREKA i inne.

7 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE - cele aktywny udział w strukturach aktywny udział w definiowaniu i implementacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE przygotowanie krajowego strategicznego, ambitnego programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw sektora, który stałby się elementem Krajowego Programu Ramowego integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych optymalne wykorzystanie, z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności gospodarki, funduszy strukturalnych (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013) promocja i lobbing na korzyść danego sektora gospodarki stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej

8 W 2005 roku inauguruje działalność kolejne 7 polskich platform: - Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii - Polska Platforma Technologiczna Wodoru - Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Drzewnego - Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego - Polska Platforma Technologiczna Żywności - Polska Platforma Technologiczna Transportu Morskiego - Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Elektronicznego

9 Przeprowadzenie szerokiej akcji akcesyjnej do Platformy Technologicznej Odlewnictwa Polskiego, poprzez korespondencję tradycyjną, e-mailing, ogłoszenia w prasie odlewniczej. Zorganizowanie serii konferencji dla uczestników, na których ustalone zostaną formy organizacyjne dla PTOP, jego plany działań, oraz wybory odpowiednich organów, jak: Komitet Doradczy (Advisory Board), Komitet Sterujący (Steering Committee) i Grupy / Zespoły Robocze. Przygotowanie aktów formalnych (porozumień) dla konsorcjum. Zamierzenia organizacyjne PTOP Inicjator Platformy Technologicznej Odlewnictwa Polskiego – Instytut Odlewnictwa proponuje:

10 Wstępnie proponowane działania PTOP są następujące: Wstępnie proponowane działania PTOP są następujące: DZIAŁANIA PTOP I. Włączenie się w realizację działań EUROPEJSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ przez: I. Włączenie się w realizację działań EUROPEJSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ przez: I.1 Udział w badaniach europejskich. I.2 Wypracowywanie polskich wniosków i propozycji do: I.1 Udział w badaniach europejskich. I.2 Wypracowywanie polskich wniosków i propozycji do: strategicznego programu badań, polityki i prawodawstwa na rzecz innowacji, wizji rozwoju sektora odlewniczego (foresight). strategicznego programu badań, polityki i prawodawstwa na rzecz innowacji, wizji rozwoju sektora odlewniczego (foresight).

11 DZIAŁANIA PTOP - c.d. II.1 Kreowanie i realizację projektów wpływających na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w branży odlewniczej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych SPO–WKPi funduszy UE (PHARE, 6 PR, Leonardo da Vinci, etc.). II.2 Połączenie PTOP z RSI – Regionalnymi Strategiami Innowacyjnymi głównie dla sześciu województw wiodących w odlewnictwie. II.3 Współpracę z administracją rządową w obszarze uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności gospodarki (np. Ustawa o wspieraniu działalności innwacyjnej). II.1 Kreowanie i realizację projektów wpływających na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w branży odlewniczej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych SPO–WKPi funduszy UE (PHARE, 6 PR, Leonardo da Vinci, etc.). II.2 Połączenie PTOP z RSI – Regionalnymi Strategiami Innowacyjnymi głównie dla sześciu województw wiodących w odlewnictwie. II.3 Współpracę z administracją rządową w obszarze uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności gospodarki (np. Ustawa o wspieraniu działalności innwacyjnej). II. Podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze odlewnictwa poprzez:

12 III. Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze odlewnictwa i głównych sektorach użytkowania odlewów poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych, przedkonkurencyjnych i rynkowych podnoszących poziom innowacyjności produktu finalnego oraz komercjalizację rozwiązań naukowych przez : DZIAŁANIA PTOP - c.d.

13 III.1 Zbudowanie 2÷3 międzynarodowych sieci naukowych połączonych z PTOP. III.2Powiązanie istniejących sieci naukowych z PTOP w obszarze odlewnictwa. III.3Kreowanie projektów z Funduszy Strukturalnych w 1.4.1 – badania przemysłowe i przedkonkurencyjne z uwzględnieniem głównych sektorów odbiorców i użytkowników odlewów. III.4Stworzenie powiązania pomiędzy PTOP, Centrami Doskonałości i Centrami Zaawansowanych Technologii. III.5Współpracę z organami nadrzędnymi: MGiP i MNiI. III.1 Zbudowanie 2÷3 międzynarodowych sieci naukowych połączonych z PTOP. III.2Powiązanie istniejących sieci naukowych z PTOP w obszarze odlewnictwa. III.3Kreowanie projektów z Funduszy Strukturalnych w 1.4.1 – badania przemysłowe i przedkonkurencyjne z uwzględnieniem głównych sektorów odbiorców i użytkowników odlewów. III.4Stworzenie powiązania pomiędzy PTOP, Centrami Doskonałości i Centrami Zaawansowanych Technologii. III.5Współpracę z organami nadrzędnymi: MGiP i MNiI. DZIAŁANIA PTOP - c.d.

14 IV.Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo – technicznego w odlewnictwie i wśród użytkowników odlewów jako komponenetów wyrobów finalnych i technologii w odlewnictwie : IV.1Organizację corocznej konferencji PTOP Innowacyjność i rozwój naukowo – techniczny w odlewnictwie. IV.2Upowszechnianie informacji dotyczących innowacji z obszaru polskiego i europejskiego odlewnictwa za pomocą: biuletynu elektronicznego, strony Internetowej PTOP (linki do wszystkich partnerów). IV.1Organizację corocznej konferencji PTOP Innowacyjność i rozwój naukowo – techniczny w odlewnictwie. IV.2Upowszechnianie informacji dotyczących innowacji z obszaru polskiego i europejskiego odlewnictwa za pomocą: biuletynu elektronicznego, strony Internetowej PTOP (linki do wszystkich partnerów). DZIAŁANIA PTOP - c.d.

15 Deklaracja przystąpienia do PTOP


Pobierz ppt "Spotkanie robocze w sprawie utworzenia PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO - PTOP Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google