Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise."— Zapis prezentacji:

1 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise Europe Network Gdańsk, 15 grudnia 2011

2 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską W ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji funkcjonują: - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. - Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług Punkty Konsultacyjne KSU funkcjonują dzięki wsparciu pochodzącemu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. - Enterprise Europe Network Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.

3 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oferuje: - diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich - informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu - dane kontaktowe do instytucji Pytania do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w Punkcie. Punkty Informacyjne organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

4 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług oferuje: - zagadnienia związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, - pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych, - inne informacje (m.in. informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, informacje dotyczące instytucji zawierających informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność parterów gospodarczych), - informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych itp, informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń).

5 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Liczba usług w latach 2006-11. Przygotowano i zrealizowano 2011 (do 31.08) 2010200920082007 Od 09.2006 Łączna ilość zrealizowanyc h usług Usługi informacyjne 5951 0257113552051452 441 Usługi doradcze i doradczo - informacyjne 901208480-----5289 Usługi szkoleniowe 1132371825-----109 Liczba uczestników szkoleń 274760465174440-----1 816

6 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Enterprise Europe Network

7 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Czym jest EEN? Enterprise Europe Network to jedna z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej, zapewniająca wzrost innowacyjności i wsparcie dla sektora MŚP Realizacja: 2008 - 2013 Projekt realizowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007- 2013 Ze strony KE projektem zarządza Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) Prawie 600 ośrodków we wszystkich państwach UE, a także w Izraelu, Norwegii, Turcji, FYROM, Armenii, Rosji, Chile i Szwajcarii

8 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Zasięg EEN

9 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Do kogo skierowane są nasze usługi? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy - debiutanci Jednostki naukowe, naukowo-badawcze oraz dydaktyczne Ludzie nauki (naukowcy, doktoranci, studenci) Inni

10 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co możemy zaproponować odbiorcom naszych usług? MISJA: POMOC W SKUTECZNYM FUNKCJONOWANIU MSP NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Informujemy i doradzamy (prawo i polityki UE, źródła finansowania, szkolenia, seminaria, indywidualne konsultacje, bezpłatna biblioteczka) Interaktywne Kształtowanie Polityki (IPM), SME feedback, SME Pannels zgłaszanie do Komisji Europejskiej uwag na temat prawa europejskiego i jego ewentualnych luk lub błędnego stosowania przez państwowe instytucje

11 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Nasze usługi cd: Kojarzymy partnerów biznesowych: Biznesowo-kooperacyjna baza danych (BCD) Baza ofert technologicznych (BBS) Baza ofert biznesowych, przesyłanych przez ambasady i izby handlowe Targi i misje handlowe Bezpośrednie łączenie partnerów

12 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co udało nam się w tym roku dokonać: wprowadziliśmy 52 profili pomorskich firm do bazy wysłaliśmy 192 zapytania dotyczące firm zagranicznych polskie firmy otrzymały 93 zapytania od firm zagranicznych udzieliliśmy ok. 150 porad dla przedsiębiorców zorganizowaliśmy 1 misje handlową dla firmy hiszpańskiej zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla przedsiębiorców

13 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Projekt realizowany przez: - Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość - Lider Projektu - Urząd Miasta Sopotu – Partner Projektu Czas realizacji projektu: od kwietnia 2011 do marca 2013 Lokalizacja projektu: Sopot ul. 3 maja 67-69. Nowoczesny obiekt wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Budżet projektu: 1.920.000 zł (w tym dotacja UE 1.440.000 zł - RPO WP 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych)

14 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na latach 2007-13 Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Typy projektów podlegających realizacji: 1) Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji; 2) Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi; 3) Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym; 4) Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych; 5) Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze; 6) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

15 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji Oferta SCWI adresowana jest do innowacyjnych firm i ukierunkowana na stymulowanie współpracy świata biznesu i nauki dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności pomorskiej gospodarki. Obejmuje ona: - PRZESTRZEŃ BIUROWA OPEN-SPACE

16 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską - E-LABORATORIUM - SALE KONFERENCYJNE - POKÓJ KREATYWNY - E-SEKRETARIAT I PLATFORMA CRM - ZAPEWNIENIE COACHINGU DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZAPEWNIENIE ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA EKSPERCKIEGO

17 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Biuro zlokalizowane w Sopockim Centrum Wiedzy i Innowacji - przestrzeń biurowa open-space lub wirtualne biuro (w obu przypadkach: adres firmy, sekretariat/recepcja, możliwość korzystania z infrastruktury biurowej SCWI w różnych wariantach, dostęp do sal konferencyjnych i sal spotkań, pomoc merytoryczna w prowadzeniu firmy), - Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne – nowoczesne sale konferencyjne i szkoleniowe, sale do spotkań biznesowych, e- laboratorium – z dostępem do najnowszych baz danych, e-learningu, materiałów multimedialnych i specjalistycznego oprogramowania, telekonferencji,

18 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Szkolenia – szczególnie cykliczne szkolenia z zakresu wspierającego przedsiębiorczość, ale również szkolenia specjalistyczne dotyczące zagadnień innowacyjności, komputerowe, - Informacje i doradztwo – wsparcie doświadczonych konsultantów w zakresie zagadnień podejmowania i prowadzenia działalności, prawa i polityk UE, źrodeł wsparcia finansowego i innych zagadnień szczególnie ważnych w prowadzonej innowacyjnej działalności, - Mentoring i coaching – dla podmiotów realizujących innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie wynikającym z ich potrzeb, zewnętrzne wsparcie eksperckie – w szczególności w zakresie transferu technologii, kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych,

19 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - Szkolenia – szczególnie cykliczne szkolenia z zakresu wspierającego przedsiębiorczość, ale również szkolenia specjalistyczne dotyczące zagadnień innowacyjności, komputerowe, - Informacje i doradztwo – wsparcie doświadczonych konsultantów w zakresie zagadnień podejmowania i prowadzenia działalności, prawa i polityk UE, źrodeł wsparcia finansowego i innych zagadnień szczególnie ważnych w prowadzonej innowacyjnej działalności, - Mentoring i coaching – dla podmiotów realizujących innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie wynikającym z ich potrzeb, zewnętrzne wsparcie eksperckie – w szczególności w zakresie transferu technologii, kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych,

20 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - networking – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, spotkania członków Inkubatora, organizowanie wyjazdów na imprezy kooperacyjne (targi i misje). - transfer technologii, audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą,

21 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Co oferujemy w ramach Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji: - networking – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, spotkania członków Inkubatora, organizowanie wyjazdów na imprezy kooperacyjne (targi i misje). - transfer technologii, audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą,

22 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji ul. 3 Maja 67/69 81-850 Sopot tel. 058 524 50 50 058 524 50 85 fax 058 524 50 51 e-mail: biuro@inkubator.sopot.pl www.inkubator.sopot.pl godziny otwarcia: 8:00 - 16:00biuro@inkubator.sopot.pl

23 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Projekty współfinansowane przez Unię Europejską Przedsiębiorczość i innowacje w praktyce – projekty Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Enterprise."

Podobne prezentacje


Reklamy Google