Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wsparcie projektów celowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wsparcie projektów celowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Wsparcie projektów celowych”
Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych” Departament Wsparcia Działalności Badawczo - Rozwojowej Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

2 Program spotkania Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG w tym: Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie, Premia z tytułu efektywnej współpracy – Projekty Partnerskie. Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 1.4 PO IG, Kryteria oceny formalnej projektów, Kryteria oceny merytorycznej projektów, II runda aplikacyjna w 2011 r. konkursu projektów w ramach Działania – składanie wniosków.

3 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
„Wsparcie projektów celowych”

4 Podstawy udzielania wsparcia
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z r.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 z późn. zm.;

5 Podstawy udzielania wsparcia
Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępny na stronie PARP: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, dostępny na stronie PARP: Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.4 PO IG oraz Instrukcja wypełnienia biznes planu, dostępna na stronie PARP:

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu; Etap II (Działanie 4.1): brak dofinansowania Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach Działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu;

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Badania przemysłowe i prace rozwojowe definiuje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Badania przemysłowe Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Badania obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. (podstawa prawna art. 30, ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.).

9 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług.

10 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Prace rozwojowe mogą obejmować: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, działalność związaną z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej.

11 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
W ramach Działania 1.4 ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano: realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych polegające na: wprowadzeniu wyników tych badań lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub Partnera, lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Wdrożenie musi nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

12 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Przedsiębiorcy ustalają zasady przekazywania wyników badań w porozumieniu lub w umowie partnerskiej. Jeśli wdrożenia dokonuje tylko jeden z nich przekazanie wyników badań może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej (sprzedaż części wyników badań, umowa licencyjna itp.). Kwestie podziału zysków ze sprzedaży uzyskanych w projekcie wyników prac B+R regulować powinno porozumienie lub umowa partnerska.

13 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Działanie 1.4 Budżet dla konkursu 199  zł Wartość projektu min. 400 tys. zł* max 50 mln euro Wsparcie na badania poniżej 7,5 mln euro Wparcie na inwestycje brak * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

14 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Intensywność wsparcia Badania przemysłowe Prace rozwojowe Mikro- i mali 70% 45% Średni 60% 35% Inni 50% 25% Intensywność wsparcia na zabezpieczenie i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego);

15 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Wykluczone podmioty określa m.in. ustawa o PARP; Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: mikroprzedsiębiorcy, małemu , średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, - udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

16 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Wykluczone działalności (1) Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

17 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Wykluczone działalności (2) pierwszeństwa użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, w sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

18 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Wykluczone działalności (3) w sektorze górnictwa węgla, w sektorach hutnictwa żelaza i stali, w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze włókien syntetycznych.

19 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Projekty partnerskie: Realizowane w tzw. efektywnej współpracy – w ramach projektu partnerskiego między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami. Projekt może być realizowany w dwóch wariantach: partner ubiega się o dofinansowanie części badawczej projektu celowego ze środków Działania 1.4 PO IG; partner nie ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu (np. przedsiębiorca zagraniczny); Szczegóły współpracy znajdują się w Regulaminie przeprowadzania konkursu:

20 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Formy projektów partnerskich: we współpracy z innym podmiotem, bez dodatkowej premii lub efektywna współpraca w ramach Projektu Partnerskiego z premią 15%

21 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Formy współpracy w projektach: Wnioskodawca może realizować projekt we współpracy z innym podmiotem: (przedsiębiorcą, podmiotem zagranicznym, organizacją badawczą), który nie ubiega się o dofinansowanie ze środków Działania 1.4 PO IG lub nie jest uprawniony do uzyskania wsparcia z tych środków (organizacja badawcza). Wnioskodawca składa wówczas jeden wniosek o dofinansowanie uwzględniający całość przedsięwzięcia realizowanego we współpracy, Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie tych samych prac badawczych, realizujący wspólne przedsięwzięcie (tzw. konsorcjum) mogą składać odrębne wnioski o dofinansowanie. Wówczas każdy z nich składa własny wniosek o dofinansowanie w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań (każdy wyodrębnia zakres swoich prac w projekcie), Wnioskodawca może przewidzieć współpracę z innym/ymi przedsiebiorcą/ami bez możliwości uzyskania zwiększonej intensywności. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku współpracy pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Powiązane przedsiębiorstwa zostały zdefiniowane w Załączniku Nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z r.).

22 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Formy współpracy w projektach cd.: Projekty partnerskie realizowane są w rozumieniu art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, objęte wsparciem na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, wspólnie z innymi, wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, przedsiębiorcami lub organizacjami badawczymi w rozumieniu art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. W takim przypadku Wnioskodawca składa jeden wniosek uwzględniający całość przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu partnerskiego. W projekcie partnerskim wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą być ponoszone przez partnerów, przy czym wydatki ponoszone przez organizację badawczą, lub przez partnera zagranicznego nie są finansowane ze środków Działania 1.4 PO IG.

23 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Organizacja badawcza - oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli na przykład jej udziałowców/ akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań. Art. 30, ust 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z ).

24 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Powiązane przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki; d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. Powiązanie w rozumieniu Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214, z r.)

25 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 POIG
Zasady przyznawania premii: Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: w przypadku efektywnej współpracy w ramach Projektu Partnerskiego z innym niepowiązanym przedsiębiorcą/ami lub z organizacją badawczą (z wyłączeniem podwykonawstwa), w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

26 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Wnioskowana kwota wsparcia – kiedy przysługuje premia? (1) W przypadku gdy Wnioskodawca realizując Projekt Partnerski w ramach „efektywnej współpracy” ubiega się o premię musi spełnić następujące warunki: pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z wyłączeniem podwykonawstwa, z których co najmniej jeden jest MSP, lub jest realizowana w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, Każdy przedsiębiorca ponosi maksymalnie 70% wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do przedsiębiorcy zagranicznego Do wniosku powinno zostać dołączone oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego oraz o braku powiązania.

27 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Wnioskowana kwota wsparcia – kiedy przysługuje premia? (2) W przypadku gdy Wnioskodawca realizując Projekt Partnerski w ramach „efektywnej współpracy” ubiega się o premię musi spełnić następujące warunki: pomiędzy przedsiębiorcą i organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, Organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % wydatków kwalifikujących się do dofinansowania, Organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników części badawczej w zakresie odpowiadającym zaangażowaniu w prowadzone badania. Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do organizacji badawczej. Do wniosku powinno zostać dołączone oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego oraz o braku powiązania.

28 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Wnioskowana kwota wsparcia – kiedy przysługuje premia? (3) W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu wyniki badań przemysłowych: zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism prowadzonej przez MNISW lub bazach danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych lub zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.  Gdy w trakcie oceny merytorycznej ekspert oceniający uzna, że nie spełniono warunków potrzebnych do przyznania premii, rekomenduje obniżenie intensywności wsparcia, a tym samym kwoty dofinansowania.

29 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Wnioskodawca realizuje projekt, nie ma odpowiednich zasobów kadrowych/ technicznych do wykonania prac badawczo-rozwojowych Partnerstwo Podwykonawstwo (projekt partnerski) (zlecanie usług wykonawcy zewnętrznemu) warunkowa umowa na Umowa partnerska na usługi badawcze (dołączana) (nie dołączana) Elementy porozumienia lub umowy partnerskiej zostały określone w Instrukcji wypełniania wniosku.

30 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Zawarcie umowy zlecenia usług doradczych musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania zasad wyboru wykonawców określonych we wzorze umowy o dofinansowanie obowiązującej dla danego konkursu. Wnioskodawca zobowiązany jest uprawdopodobnić, że przeprowadził rozeznanie rynku zgodnie z powyższymi zasadami.

31 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Zasady wyboru wykonawcy usług Zgodnie z art. 6c ustawy ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 240. poz. 1603) podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów i usług lub otrzymał od PARP takie wsparcie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy za zastosowaniem przepisów ww. ustawy.

32 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Zasady dokonywania zakupów towarów i usług Zgodnie z art. 6 c ustawy dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z późn. zm.) podmiot (Beneficjent bądź Partner), który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów i usług, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Podmiot ten nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to m.in. wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

33 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Praktyczne zasady realizacji Projektów Partnerskich: Przepływy finansowe mogą występować między Wnioskodawcą a Partnerem, jedynie w przypadku gdy w projekcie wystąpiły koszty kwalifikowane ponoszone przez Partnera. Stroną występującą z wnioskiem o płatność jest nadal Wnioskodawca, lecz dokonuje on transferu dofinansowania w kwocie wcześniej określonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym (tab. C5) na konto Partnera. W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca wykazuje wydatki ponoszone przez siebie oraz Partnerów. Jeżeli jednym z Parterów jest organizacja badawcza lub podmiot zagraniczny, wydatki ponoszone przez nich powinny zostać uwzględnione w kosztach niekwalifikowane, gdyż organizacja badawcza i podmiot zagraniczny nie mają możliwości otrzymania dofinansowania. Każde zadanie powinno zawierać opis wszelkich prac jakie w jego ramach będą wykonane. Należy dokonać przypisania zadań poszczególnym podmiotom. Konieczne jest więc rozpisanie wszystkich zadań w projekcie na wszystkie podmioty realizujące projekt (wnioskodawca, partner, zewnętrzny wykonawca). Należy wskazać podmiot ponoszący wydatek – czy jest to Wnioskodawca czy Partner.

34 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Praktyczne zasady realizacji Projektów Partnerskich cd.: W przypadku projektów partnerskich tabele finansowe E1-E4 przedstawiane są osobno dla Wnioskodawcy oraz dla każdego Partnera ubiegającego się o dofinansowanie. Wnioskodawca oraz Partner muszą wykazać, iż posiadają/zapewniają środki na sfinansowanie realizowanych przez siebie zadań oraz wystarczających na realizację całego projektu. W przypadku projektów partnerskich podstawą do automatycznego uznania, iż Wnioskodawca i Partnerzy posiadają zdolność do sfinansowania projektu będzie dołączenie do wniosku promesy kredytowej/leasingowej według wzoru lub umowy kredytowej na kwotę co najmniej 30% wydatków kwalifikowanych Wnioskodawcy oraz 30% wydatków kwalifikowanych każdego z Partnerów ponoszących wydatki kwalifikowane. Przypomnienie: W przypadku Wnioskodawców składających więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu, dane oraz prognozy finansowe powinny zawierać łącznie wszystkie projekty i powinny być identyczne we wszystkich składanych wnioskach.

35 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG

36 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
1. Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego. Do wynagrodzenia zasadniczego Wnioskodawca może wliczyć: premie i nagrody, wynikające z regulaminu wynagrodzeń, dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z PO IG danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników itp.

37 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
2. Pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem; Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania pod następującymi warunkami: odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów bezpośrednio wykorzystywanych w projekcie, kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości itd. W przypadku, gdy aktywa wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, który odpowiada proporcji wykorzystania amortyzowanych aktywów w celu realizacji projektu.

38 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
3. Pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem, 4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, Koszty kwalifikują się do współfinansowania pod następującymi warunkami: będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektu badawczego, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie, i będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, i będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

39 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
Zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu, Realizacja części prac B+R może być zlecona na zasadzie podwykonawstwa. Zasady współpracy powinny być opisane w Umowie Warunkowej. W Biznes Planie powinna być opisana charakterystyka podwykonawcy. Należy wskazać wykonawcę zleconych prac i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących informacji: o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników wykonawcy oraz wykazem uzyskanych patentów, wraz z wykazem wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, oraz z wykazem aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

40 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
Pokrycie kosztów operacyjnych, Są to koszty związane z projektem w tym koszty: materiałów, środków eksploatacyjnych, zakupów do prototypów i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania prac badawczych w projekcie.

41 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
7. Koszt kwalifikowany kosztów ogólnych wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6 Rozporządzenia (z wyłączeniem kosztów ogólnych i kosztów związanych z zabezpieczeniem Umowy oraz prowadzeniem rachunku zaliczkowego), Koszty ogólne to zamknięty katalog kosztów związanych z ogólną działalnością przedsiębiorcy, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi (na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Do kategorii kosztów ogólnych m.in. należą: koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu itd., koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty administracyjne np. opłaty czynszowe, opłaty za telefony, Internet itp., koszty materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, delegacje osób zaangażowanych w projekt, usługi księgowe, prawne (wyłącznie związane z projektem);

42 Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.4 PO IG
8. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia - do 100% wydatków. Kwota wsparcia dla 1.4 dla wydatków związanych z zabezpieczeniem Umowy i kosztami prowadzenia rachunków zaliczkowych nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro. 9. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych – do 100% wydatków.

43 Kryteria oceny formalnej projektów w ramach Działania 1.4 PO IG

44 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Wymogi formalne – wniosek: - Złożenie wniosku we właściwej instytucji, - Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, - Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

45 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Wymogi formalne – wnioskodawca: - Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - Wnioskodawca oraz Partner ubiegający się o dofinansowanie prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - Wnioskodawca oraz Partnerzy/ konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

46 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Wymogi formalne - projekt: Projekt jest realizowany na terytorium RP (jeśli dotyczy), Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy);

47 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Kryteria formalne specyficzne: Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, - Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

48 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej Ocenie formalnej podlega kompletność wniosku o dofinansowanie - wersja papierowa wniosku jest składana w jednym egzemplarzu i powinna zawierać wszystkie obowiązkowe załączniki. W przypadku projektów partnerskich z przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami albo organizacją badawczą, weryfikacji podlegać będzie czy do wniosku o dofinansowanie dołączone zostało porozumienie lub umowa partnerska pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą oraz czy umowa ta zawiera obligatoryjne elementy. Przedmiotem porozumienia lub umowy partnerskiej nie mogą być zadania zlecone organizacji badawczej lub przedsiębiorcy w ramach podwykonawstwa. Obligatoryjne elementy porozumienia lub Umowy Partnerskiej są zawarte w Instrukcji do wypełniania Biznes Planu.

49 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej – wymagane załączniki Biznes Plan, Część E biznes planu Tabele finansowe, Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis w odniesieniu do kosztów przedstawionych jako kwalifikujące się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy), Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych - w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis (jeśli dotyczy), Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu), Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP).

50 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej Załączniki przedkładane dodatkowo w przypadku projektów partnerskich Dokumenty dot. Partnera ubiegającego się o dofinansowanie w ramach projektu: 1) Kopia porozumienia lub umowy partnerskiej; 2) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski (w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą); 3) Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy Partner finansuje swój wkład własny w drodze kredytu lub leasingu); 4) Część E Biznes planu Tabele finansowe; 5) Deklaracja Partnera (zgodnie z obowiązującym wzorem dla Partnera ubiegającego się o dofinansowanie).

51 Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej Załączniki przedkładane dodatkowo w przypadku projektów partnerskich: Dokumenty dot. Partnera, który nie ubiega się dofinansowanie w ramach projektu (w tym organizacji badawczej): Kopia porozumienia lub umowy partnerskiej; 2) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski (w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą); 3) Deklaracja Partnera (zgodnie z obowiązującym wzorem dla Partnera, który nie ubiega się o dofinansowanie).

52 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - na etapie oceny formalnej Projekt jest realizowany na terytorium RP Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych przez Wnioskodawcę lub Partnera: zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. Dopuszcza się realizację projektu partnerskiego z podmiotem zagranicznym (przepływy finansowe nie mogą trafiać do podmiotu zagranicznego), jednak i w tym przypadku Wnioskodawca oraz pozostali Partnerzy własne zadania w projekcie musi wykonywać w Polsce (z możliwością zlecania usług podmiotom zagranicznym). Podmiot zagraniczny nie jest uprawniony do uzyskania wsparcia.

53 Kryteria formalne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi - Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku W przypadku zlecania usług badawczych - za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie przed dniem złożenia wniosku umowy warunkowej z wykonawcą części prac B+R przy założeniu, że ziszczenie się warunku wyznaczone będzie na moment po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP - wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu (pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu UE). W przypadku projektów partnerskich (wykluczone podwykonawstwo) – za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie porozumienia lub umowy partnerskiej z przedsiębiorcą lub organizacją badawczą przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przy założeniu, że ziszczenie się warunku wyznaczone będzie na moment po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Podpisanie listów intencyjnych nie jest również uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

54 Kryteria oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 1.4 PO IG

55 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju i dotyczy jedynie innowacji produktowej lub procesowej, Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Kryterium uznaje się za spełnione jeśli rezultat projektu charakteryzuje innowacyjność co najmniej na poziomie kraju. W przypadku projektów informatycznych - zgodnie z podręcznikiem Frascati z 2002 r. „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R”.

56 Kryteria merytoryczne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi – Projekt ma charakter innowacyjny Przykłady czynności, które są pracami B+R: prace B+R prowadzące do opracowania nowych twierdzeń i algorytmów w zakresie informatyki teoretycznej; rozwój informatyki na poziomie systemów operacyjnych, języków programowania, zarządzania danymi, oprogramowania komunikacyjnego oraz narzędzi służących do tworzenia oprogramowania; rozwój technologii związanych z Internetem; badania metod projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania; rozwijanie oprogramowania prowadzące do postępów w zakresie ogólnych koncepcji przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji, manipulowania informacjami lub ich prezentowania; prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej, będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu; prace B+R dotyczące narzędzi lub technik związanych z oprogramowaniem w wyspecjalizowanych obszarach informatyki (przetwarzanie obrazów, prezentacja danych geograficznych, rozpoznawanie pisma, sztuczna inteligencja i inne).

57 Kryteria merytoryczne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi – Projekt ma charakter innowacyjny Przykłady czynności, które nie są pracami B+R: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod istniejących narzędzi informatycznych; obsługa istniejących systemów; konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych; dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych; usuwanie błędów z systemów (debugging); adaptacja istniejącego oprogramowania; przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

58 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej, W przypadku projektów zakładających wdrożenie w postaci inwestycji finansowanej w ramach Działania 4.1 ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano: realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac w działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera. Przez wdrożenie wyników części badawczej należy rozumieć w szczególności rozpoczęcie produkcji produktu opracowanego rozwiązania będącego wynikiem części badawczej w zakładzie Wnioskodawcy lub Partnera np. w jego parku maszynowym. W przypadku projektów, które nie zakładają wdrożenia w postaci inwestycji finansowanej w ramach Działania ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano wdrożenie wyników prac do działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera, lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (nie uznaje się ich dalszej odsprzedaży). W przypadku realizacji Projektu Partnerskiego Przekazywanie wyników badań może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej (sprzedaż części wyników badań, umowa licencyjna itp.) jest uregulowane w Umowie Partnerskiej Podział zysków ze sprzedaży uzyskanych w projekcie wyników prac B+R reguluje umowa partnerska.

59 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu w przypadku, gdy projekt zakłada wdrożenie w postaci inwestycji dofinansowanej w ramach Działania 4.1), Kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu i jest weryfikowane tylko wówczas, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie (pomoc publiczną) na część wdrożeniową. Ocena kryterium odbywa się na podstawie deklaracji zawartej w p. 14 wniosku o dofinansowanie, w którym musi być zaznaczona opcja „TAK” oraz na podstawie opisu w p. C.1 biznes planu oraz tabel C5 i C6 biznes planu. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków Działania 1.4 przedmiotowe kryterium nie będzie brane pod uwagę w trakcie oceny projektu.

60 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu, Wnioskodawca wykaże, że istnieje takie zapotrzebowanie na produkt/technologię/usługę, będącą rezultatem projektu, które świadczy o opłacalności projektu. Wnioskodawca powinien określić wielkość popytu i uzasadnić źródła tych informacji (badania rynku , listy intencyjne itp.). Kryterium automatycznie uznaje się za spełnione w przypadku projektów zakładających wdrożenie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w postaci inwestycji finansowanej ze środków własnych lub niewymagającego inwestycji).

61 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
5. Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy wnioskodawców innych niż MSP), Efekt zachęty - Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.

62 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac, Wnioskodawca musi wykazać, że on i Partner dysponują zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które zapewnią merytoryczną i terminową realizację projektu. W przypadku projektów partnerskich, konieczne jest wykazanie zdolności technicznej, potencjału badawczego i aparaturowego zarówno Wnioskodawcy jak i każdego z Partnerów. W odniesieniu do Wnioskodawców i Partnerów zamierzających powierzyć realizację części prac B+R w projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku. Wnioskodawca może wykazać we wniosku swoją zdolność do przeprowadzenia prac B+R lub zdolność Partnera dzięki zaangażowaniu wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie została zawarta przez nich warunkowa umowa na wykonanie określonych usług badawczych.

63 Kryteria merytoryczne w ramach Działania 1.4 PO IG
Uwagi – Wnioskodawca posiada zdolność techniczną … W Biznes Planie powinny się znaleźć informacje takie jak: potencjał kadrowy B+R, opis badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników Wnioskodawcy i Partnera oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, opis aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Powyższe informacje mogą dotyczyć samego wnioskodawcy, partnerów, lub podwykonawców.

64 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu, W kryterium ocenie podlega to, czy posiadane przez przedsiębiorcę zasoby umożliwią wdrożenie wyników prac badawczych lub rozwojowych. Wdrożenie powinno nastąpić w terminie 3 lat od zakończenia Projektu. Kryterium uznaje się za spełnione automatycznie w przypadku wdrożenia polegającego jedynie na sprzedaży wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych finansowanych w ramach Działania W przypadku wdrożenia wyników prac B+R we własnej działalności, w Biznes Planie powinien być opisany sposób ich wdrożenia oraz środki techniczne do wdrożenia wyników tych prac bez konieczności zakupu nowych urządzeń. Jeżeli ze specyfiki projektu wynika, że dodatkowe zasoby techniczne (np. dodatkowa powierzchnia, maszyny, urządzenia) są niezbędne do realizacji prac wdrożeniowych, a nie są one uwzględnione w ramach inwestycji i brak jest informacji o ich posiadaniu, należy uznać za niespełnione kryterium.

65 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
8. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, Wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca i Partner, muszą wykazać, iż posiadają/zapewniają środki na sfinansowanie całości projektu z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak: kredyt inwestycyjny, leasing, kredyt w rachunku bieżącym, pożyczka itp. W przypadku projektów współfinansowanych kredytem bankowym lub leasingiem dołączenie prawidłowo sporządzonej promesy/umowy kredytowej lub promesy leasingowej na finansowanie przez instytucję finansującą minimum 30% kosztów kwalifikowanych projektu jest podstawą do uznania, iż kryterium to jest spełnione. Promesa powinna zostać złożona oddzielnie przez każdego z Partnerów. W pozostałych przypadkach ocena kryterium na podstawie opisu w p. B3 i p. E biznes planu oraz danych zawartych w tabelach E1, E2, E3 i E4 biznes planu.

66 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu… cd. Zgodnie z Instrukcją do BP: W przypadku Wnioskodawców składających więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu, dane oraz prognozy finansowe powinny zawierać łącznie wszystkie projekty i powinny być identyczne we wszystkich wnioskach. W tabelach należy podać dane uwzględniając zarówno część badawczą projektu (finansowaną dofinansowania ramach projektu) oraz część wdrożeniową (finansowaną ze środków własnych). Ponadto, Wnioskodawcy podają dane finansowe uwzględniając lata realizacji projektu oraz okres trwałości projektu, a zatem 3 lata po zakończeniu realizacji projektu w przypadku przedsiębiorców z sektora MSP oraz 5 lat w przypadku przedsiębiorców innych niż MSP. Załączona promesa kredytowa lub promesa leasingowa na finansowanie minimum 30% kosztów kwalifikowanych projektu automatycznie spełnia ww. kryterium

67 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być : kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę i Partnera działań i celów projektu oraz celów określonych dla całego Działania 1.4. Oceniający sprawdza czy Wnioskodawcy i ubiegającemu się o dofinansowanie Partnerowi przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, Przepływy finansowe w ramach zadań objętych współpracą w projekcie partnerskim nie mogą trafiać do przedsiębiorcy zagranicznego ani do organizacji badawczej.

68 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione …. cd Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie może zostać uznany za kwalifikowany oceniający ma prawo usuwania (i przenoszenia do wydatków niekwalifikowanych) wydatków do wysokości 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danego etapu. W takim przypadku oceniający stwierdza, że kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem kosztu rekomendowanego do wyłączenia. Ekspert może uznać, iż zaplanowane wydatki są przyporządkowane do złych kategorii. Wnioskodawca zaplanował Badania Przemysłowe polegające na testowaniu, weryfikowaniu danych itp. W tym przypadku należy przenieść takie zadanie do Prac Rozwojowych. Należy zmniejszyć % dofinansowania. Ten przypadek przesuwania kosztów z BP do PR nie powoduje negatywnej oceny kryterium, jedynie zmianę kategorii.

69 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, Oceniający sprawdza czy harmonogram projektu zapewnia terminową i realistyczną realizację przedsięwzięcia. Oznacza to, że harmonogram powinien być spójny z opisem projektu zawartym we wniosku i biznes planie. Harmonogram podlega także ocenie pod względem prawidłowości. Tak więc powinien zostać sporządzony w sposób pozwalający na rozliczenie zaplanowanych zadań. Wydatki powinny zostać określone pod względem ilościowym odpowiednio do poszczególnych zadań uwzględnionych w harmonogramie, co oznacza, że należy jednoznacznie określić w jakiej ilości oraz w jakim procencie dany wydatek został uwzględniony w projekcie jako wydatek kwalifikowany do wsparcia.

70 Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
11. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. Produkt – osiągnięcie bezpośredniego efektu w trakcie realizacji projektu (np. rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Rezultat - bezpośrednie oraz natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom przed rozpoczęciem projektu (wartość bazowa) i po jego zakończeniu (wartość docelowa). Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Należy uzasadnić realność osiągnięcia zaplanowanych wskaźników produktu oraz rezultatu Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

71 Kryteria merytoryczne fakultatywne w ramach Działania 1.4 POIG
Poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych (0-40 pkt) – to jedyny punkt, gdzie można przyznać punkty częściowe: W przypadku innowacji produktowej nowość co najmniej w skali kraju (0-20 pkt.), wzrost użyteczności produktu (0-10 pkt.), możliwość wdrożenia rozumiana jako możliwość wprowadzenia produktu na rynek docelowy i jego opłacalność (0-10 pkt.). W przypadku innowacji procesowej nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w skali kraju) (0-20 pkt.), użyteczność wprowadzanych zmian technologicznych (0-10 pkt.), opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji (0-10 pkt.). Nowość: We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca określa kluczową innowację w projekcie.

72 Kryteria merytoryczne fakultatywne w ramach Działania 1.4 POIG
Uwagi – Poziom innowacyjności … w przypadku innowacji produktowej Maksymalną liczbę punktów powinien uzyskać projekt, którego rezultaty stanowią innowację o znaczeniu dla rynku w skali większej niż rynek polski. Priorytetem jest wspieranie innowacji o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Nowość co najmniej w skali kraju rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. ekspert oceniając wniosek powinien wziąć pod uwagę wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

73 Kryteria merytoryczne fakultatywne w ramach Działania 1.4 POIG
Uwagi – Poziom innowacyjności … W przypadku innowacji produktowej cd. Wzrost użyteczności produktu - należy wziąć pod uwagę praktyczną przydatność użytkową produktu oraz czy produkt posiada dodatkową funkcjonalność, czy zaspokaja inne potrzeby, czy wprowadza nowe unikalne korzyści dla odbiorcy. Ocena następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych produktów spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym. Możliwość wdrożenia rozumiana jako możliwość wprowadzenia produktu na rynek docelowy i jego opłacalność. Oceniając należy wziąć pod uwagę poprawność zdefiniowania rynku docelowego w kontekście odbiorców produktu (w przypadku sprzedaży wyników prac B+R - nabywców prac B+R), poprawność zidentyfikowania potrzeb, wymagań i preferencji odbiorców oraz czy w efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa wyników firmy (czy osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty badań i rozwoju, produkcji oraz działalności marketingowej).

74 Kryteria merytoryczne fakultatywne w ramach Działania 1.4 POIG
Uwagi – Poziom innowacyjności … W przypadku innowacji procesowej Nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w skali kraju) - ekspert oceniając wniosek powinien wziąć pod uwagę czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali kraju, UE, świata oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Użyteczność wprowadzanych zmian technologicznych - należy wziąć pod uwagę użyteczność wprowadzonej zmiany technologicznej. Oceniając należy uwzględnić, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług. Opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji – ekspert oceniając wniosek powinien zweryfikować, czy w porównaniu do obecnie stosowanych przez przedsiębiorcę procesów, projektowana innowacja zapewnia zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji, możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów.

75 Kryteria merytoryczne fakultatywne w ramach Działania 1.4 POIG
Realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze Wnioskodawcy (liczba pkt. – 10) Wnioskodawca jest MSP (10), Projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio) (5), Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (10), Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku (10), Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego (5),

76 Kryteria merytoryczne w ramach Działania 1.4 PO IG
Kryteria merytoryczne fakultatywne: W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (6), Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (3), Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS (1).

77 W 2011 r. II runda aplikacyjna konkursu projektów
w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” została ogłoszona na stronie internetowej PARP w dniu 12 sierpnia br. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez ich zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r. a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu

78 Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (zamieszczonym na stronie w dziale: Dofinansowanie/POIG/Działanie /Dokumentacja) Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Za wniosek o dofinansowanie uważa się wyłącznie wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków – wszelkie inne formy elektronicznej lub materialnej (papierowej) wizualizacji treści wniosku, nie stanowią wniosku o dofinansowanie. Wniosek uważa się za złożony po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek”. W Generatorze Wniosków Wnioskodawca zostanie powiadomiony o numerze wniosku. Żadne zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzone.

79 Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w jeden z niżej opisanych sposobów: Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osoby, które mają prawo reprezentować Wnioskodawcę (zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy określonym w dokumencie rejestrowym albo w drodze udzielonego pełnomocnictwa), elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał elektroniczny podpis z certyfikatem kwalifikowanym. b) Podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej (w przypadku braku elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym).

80 Sposób przygotowania i składania wniosków:
Przed złożeniem wniosku w Generatorze Wniosków Wnioskodawca zaznacza, iż wybiera sposób złożenia wniosku w formie papierowej. Następnie Wnioskodawca blokuje edycję wniosku poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek”. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony o numerze wniosku. Przed złożeniem wniosku w Generatorze Wniosków Wnioskodawca zaznacza, iż wybiera sposób wysłania wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony o numerze wniosku, numerze sumy kontrolnej wniosku oraz o Unikalnym Identyfikatorze Wniosku, które należy wpisać w formularzu ePUAP. W Generatorze Wniosków udostępniony zostaje formularz Oświadczenia o załączonych plikach, które należy wgrać do formularza na platformie ePUAP.

81 Sposób przygotowania i składania wniosków:
Formalne potwierdzenie złożenia wniosku musi nastąpić w ciągu  5 dni roboczych po dniu zarejestrowania i może nastąpić w jednej z dwóch wymienionych form: Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub Podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej  listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w Regionalnej Instytucji Finansującej, właściwej ze względu na lokalizację projektu w zamkniętej kopercie.

82 Sposób przygotowania i składania wniosków c.d.:
Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku (w Generatorze Wniosków): poprzez podpisanie formularza z danymi wniosku oraz oświadczenia o załączonych plikach poprzez platformę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji w podany powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. poprzez dostarczenie wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej do RIF (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego). Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji w podany powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP, jak i składanych w wersji papierowej w RIF, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień zablokowania wniosku poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek”.

83 Termin poinformowania o wynikach konkursu
Sposób przygotowania i składania wniosków c.d.: Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi: zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 PO IG”, zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres być zaadresowana do właściwego RIF; Termin poinformowania o wynikach konkursu Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

84 Informacje o bieżącym konkursie
Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach tego działania odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów: oraz (22) , (22) , (22) Pytania można przesyłać także na adres Dodatkowe informacje można uzyskać we właściwej RIF. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie PARP:

85 Dziękujemy za uwagę Nina Perret Katarzyna Popławska
Izabela Banaś Nina Perret Katarzyna Popławska Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "„Wsparcie projektów celowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google