Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Człowiek - najlepsza inwestycja SZANSA DLA KAŻDEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 INFORMACJA O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo: łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski w Łodzi 1.6 Numer konkursu: POKL/I/9.1.2/09 1.7 Tytuł projektu: Szansa dla każdego 1.8 Okres realizacji projektu: od r. do r.

3 SPIS TREŚCI Cele projektu Grupa docelowa Zakres działań
Rezultaty projektu Badanie rezultatów projektu Zarządzanie projektem

4 IDENTYFIKACJA PROBLEMU
nierówne szanse edukacyjne wynikające z przyczyn ekonomicznych i środowiskowych (niski poziom dochodów, niewystarczająca pomoc ze strony rodziców, słaba motywacja do nauki i niska samoocena) znaczne dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów występujące zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, języku polskim oraz matematyce wzrost liczby uczniów funkcjonujących nieprawidłowo w systemie oświaty, wymagających wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, dydaktycznego (z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi, z dysfunkcjami) mała liczba dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i pasje

5 CELE PROJEKTU: Cel ogólny:
wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w wynikach w nauce wśród 224 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach Cele szczegółowe: podwyższenie wyników w nauce zredukowanie zaburzeń w zachowaniu zwiększenie dostępu do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania podniesienie umiejętności świadomego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie

6 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy Rekrutacja Kryteria doboru

7 CHARAKTERYSTYKA GRUPY
Grupę docelową będzie stanowić 224 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach w wieku 7-13 lat. Obecnie uczęszcza do naszej szkoły 618 uczniów. W grupie objętej wsparciem znajdzie się: 24 uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i funkcjonowaniu w grupie, którzy nie radzą sobie z emocjami i reakcjami w różnych sytuacjach 120 uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i wykorzystywaniu jej w praktyce 80 uczniów z predyspozycjami do kształtowania świadomości i ekspresji kulturalnej oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczo-matematycznych

8 REKRUTACJA GRUPY Źródłami informacji o rekrutacji będą: plakaty ulotki
strona internetowa szkoły informacje przekazywane przez nauczycieli i wychowawców bezpośredni kontakt z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu

9 REKRUTACJA GRUPY rekrutacja uczestników rozpocznie się 30 września 2009 r. i potrwa do 14 października 2009 r. zainteresowani uczniowie w porozumieniu z rodzicami zadeklarują swój udział w oferowanych zajęciach na formularzach zgłoszeniowych 15 października komisja dokona analizy zgłoszeń i wyboru uczestników poszczególnych zajęć w zależności od rodzaju zajęć będą stosowane odpowiednie kryteria naboru w przypadku większej liczby chętnych zostanie sporządzona lista rezerwowa zasady rekrutacji będą realizowały politykę równych szans i zrównoważonego rozwoju

10 KRYTERIA NABORU W przypadku zajęć terapeutycznych będą brane pod uwagę: orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej opinie nauczyciela przedmiotu opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego

11 KRYTERIA NABORU W przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kryterium będą : wyniki klasyfikacji rocznej dysfunkcje rozwojowe potwierdzone w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej trudności w nauce dostrzeżone przez nauczyciela lub rodzica

12 KRYTERIA NABORU Proces rekrutacji na warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną oraz zainteresowania przyrodniczo-matematyczne oprze się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia chęci udziału ucznia w wybranych zajęciach. Warunkiem zaakceptowania kandydata będzie zbadanie jego predyspozycji do rozwijania owych uzdolnień, dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy kandydata oraz opinie wychowawców potwierdzone rozmowami z nauczycielami plastyki, muzyki, przyrody czy matematyki.

13 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
Klasy I -III zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji polonistycznej zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji matematycznej zajęcia terapeutyczne warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną

14 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
Klasy IV-VI zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki zajęcia terapeutyczne warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną warsztaty przyrodniczo-matematyczne

15 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
wszystkie zaplanowane w projekcie zajęcia będą odbywać się w czasie pozalekcyjnym, na ogół w soboty udział uczniów w zajęciach i dodatkowych działaniach jest całkowicie bezpłatny uczestnicy zajęć otrzymają atrakcyjne gadżety i pakiety edukacyjne zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny, plansze, leksykony, poradniki i inne pomoce dydaktyczne, które wpłyną na wysoką jakość i atrakcyjność zajęć

16 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji polonistycznej (3 grupy 10 – osobowe) klasy I - Anna Stróżewska klasy II - Beata Chmurska klasy III - Małgorzata Majka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej (3 grupy 10 – osobowe) klasy I - Izabela Kocęba klasy II - Dorota Pawłowska klasy III - Ewa Szyszczyńska

17 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (3 grupy 10 – osobowe) klasy IV - Magdalena Urbańska klasy V - Iwona Zdun klasy VI - Iwona Zdun Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (3 grupy 10 – osobowe) klasy IV - Katarzyna Markowicz klasy V - Ewa Wasiak klasy VI - Ewa Wasiak

18 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zalety zajęć: mała liczebność grup zastosowanie metod aktywizujących korzystanie ze sprzętu multimedialnego zajęcia w pracowni komputerowej pakiety edukacyjne dla każdego ucznia atrakcyjne formy motywowania i nagradzania uczniów przyjazna atmosfera

19 Zajęcia terapeutyczne
3 grupy 8 - osobowe Zajęcia prowadzić będą: Edyta Salamon – klasy I-III Anna Słomkowska-Fal – klasy I-III Teresa Szczepańska – klasy IV-VI

20 Zajęcia terapeutyczne
Korzyści z udziału w zajęciach terapeutycznych : kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywanie swoich mocnych stron, potencjalnych możliwości, poczucia własnej wartości i wyjątkowości nauka asertywnego zachowania nauka wyrażania uczuć i emocji stymulowanie i rozwój percepcji i koordynacji zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych

21 Zajęcia terapeutyczne
wzmacnianie motywacji do nauki nauka relaksacji i wizualizacji poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości rozwijanie twórczej postawy w myśleniu i działaniu rozwijanie wyobraźni nauka zasad współdziałania w grupie

22 Zajęcia terapeutyczne
Metody i techniki pracy stosowane na zajęciach: bajkoterapia muzykoterapia terapia przez sztukę ( techniki manualno-plastyczne) metody dramaterapeutyczne (odgrywanie ról) techniki socjoterapeutyczne metody relaksacyjno-koncentrujące

23 Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
Struktura i forma zajęć Warsztaty realizowane będą w trzech modułach: Moduł I- Kultura żywego słowa (od X 2009r.) 1 grupa 15-osobowa z klas I-III: Genowefa Pogorzelska i Lucyna Łyżeń 1 grupa 15-osobowa z klas IV-VI: Agnieszka Komorowska i Bogumiła Leksińska

24 Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
Moduł II- Twórczość plastyczna (od II 2010r.) 1grupa 15-osobowa z klas III-VI Joanna Strumidło-Urbanek Moduł III- Twórczość taneczno-wokalna (od II 2010r.) Ewa Matyjek

25 Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
są skierowane do 60 uczniów z klas I-VI, którzy: przejawiają zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską pragną opanować podstawowe zasady sztuki aktorskiej zechcą podjąć wysiłek dodatkowej pracy nad analizą tekstów literackich, „szlifowaniem” poprawnej wymowy chcą doskonalić swoje umiejętności wykorzystania wymowy języka polskiego i języka angielskiego na scenie

26 Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
Sposoby realizacji zajęć: uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, podczas których będą ćwiczyć dykcję, ruch, gest sceniczny, mimikę uczestnicy zajęć będą pracować nad 2 przedstawieniami dwujęzycznymi grupy wesprze nauczyciel języka angielskiego – Jolanta Woszczyk i nauczyciel informatyki – Artur Błażejewski zajęcia będą prowadzone ciekawymi metodami i technikami przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych

27 Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
Dodatkowe działania: 4 wyjazdy do teatrów w Łodzi połączone ze spotkaniami z ludźmi teatru 3 spotkania z instruktorami teatralnymi z grupy teatralnej działającej przy Łódzkim Domu Kultury Organizacja Konkursu Wiedzy o Sztuce Teatralnej

28 Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
są adresowane do 20 uczniów z klas IV-VI Zajęcia prowadzić będą: Agnieszka Bakalarska Aneta Dobrowolska Tomasz Chadamik

29 Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
Warsztaty matematyczno-przyrodnicze odbywać się będą dwutorowo: jako dwugodzinne warsztaty w szkole i zajęcia w terenie. Zalety warsztatów w szkole: zajęcia prowadzone ciekawymi metodami i technikami przy użyciu środków audiowizualnych oraz komputera teoria poparta doświadczeniami i praktycznymi ćwiczeniami korzystanie z albumów, atlasów, przewodników turystycznych i innych materiałów dydaktycznych nabycie umiejętności planowania tras i przebiegu wycieczek turystycznych

30 Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
Zalety zajęć w terenie: wykorzystywanie przyrządów (kompas, miarka miernicza, lupa, mapa, itp.) i nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nimi obcowanie z naturą, uwrażliwianie na piękno przyrody zdobycie odznak turystycznych PTTK

31 Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
Dodatkowe działania: Pieszy rajd „Szlakiem Rezerwatów Puszczy Bolimowskiej” Marsz na orientację po Puszczy Bolimowskiej Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie Turniej Wiedzy Przyrodniczo-Matematycznej Wycieczka rowerowa po okolicy Skierniewic

32 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde :
udzielenie uczniom wsparcia dydaktycznego i psychologicznego udoskonalenie programu rozwojowego SP nr 2 w Skierniewicach opracowanie i uruchomienie 22 programów dodatkowych zajęć edukacyjnych podniesienie wyników w nauce podniesienie średniego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty wydanie uczniom certyfikatów udziału w projekcie

33 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty miękkie :
poprawa pewności siebie i motywacji do nauki nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych wzrost umiejętności matematycznych nabycie umiejętności posługiwania się językiem polskim wzrost kompetencji językowych

34 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty miękkie :
nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznej zdobycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce zwiększenie kreatywności i twórczego podejścia do problemu rozwinięcie umiejętności kluczowych

35 SPOSOBY BADANIA REZULTATÓW
listy obecności na zajęciach oraz karty wycieczek sprawozdania z realizacji zajęć Rezultaty twarde wpisy w dziennikach zajęć

36 SPOSOBY BADANIA REZULTATÓW
opinie rodziców ankiety przeprowadzone wśród uczniów Rezultaty miękkie indywidualne karty pracy ucznia testy sprawdzające kompetencje

37 ZAPLECZE TECHNICZNE 18 sal lekcyjnych
Multimedialne Centrum Informacyjne z 6 stanowiskami 2 sale komputerowe z 40 stanowiskami sala gimnastyczna dostęp do Internetu urządzenia biurowe: fax, ksero, drukarki, skaner sprzęt multimedialny i audiowizualny

38 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zarządzanie projektem obejmuje : planowanie i koordynację działań zarządzanie finansowe sprawozdawczość i analizy monitoring i ewaluację

39 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowały:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowały: Agnieszka Komorowska - koordynator projektu Anna Słomkowska-Fal - asystent koordynatora


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google