Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Mikołaj Górecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Mikołaj Górecki"— Zapis prezentacji:

1 Henryk Mikołaj Górecki

2 „There was no music around me
„There was no music around me. I was two when my mother who was playing the piano died. All I remember from the childhood were a hospital and operations I had. And then there was a war. I had no impulse from the outside. Everything was inside me.” „Nie otaczała mnie żadna muzyka. Miałem 2 lata kiedy zmarła matka, która grała na fortepianie. Z dzieciństwa pamiętam szpital i operacje, które przechodziłem. A potem była wojna. Z zewnątrz nie miałem żadnych impulsów. Wszystko było we mnie.”

3 Born on 6 December 1933, Górecki studied composition with Bolesław Szabelski at the State Higher School of Music (PWSM) in Katowice ( ). Urodzony 6 grudnia 1933 roku, Górecki studiował kompozycję w klasie Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w latach

4 Górecki had his debut concert as a composer in 1958 in Katowice, which led to performances of his works in the next editions of the "Warsaw Autumn" International Festival of Contemporary Music (including Symphony No. 1 "1959" in 1959 and Scontri in 1960). Shortly afterwards he gained his first significant international success as a composer, winning 1st prize at the 1961 Biennial Festival of Youth in Paris with his Symphony No Jako kompozytor Górecki zadebiutował w roku 1958 w Katowicach, co doprowadziło do wykonań jego dzieł w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (w 1959r. Została wykonana Symfonia nr. ! „1959”, a rok później „Scontri”). Niedługo po tym, bo w 1961 roku zyskał swój pierwszy znaczący międzynarodowy sukces kompozytorski, zdobywając pierwszą nagrodę za Symfonię „1959” na drugim Biennale Młodych w Paryżu.

5 "Composing is a terribly personal matter: the overcoming of difficulties, gaining knowledge, deciding upon a certain order, a certain method of constructing a new piece. This is important. You have to chose your way, you have to pick a proper path from an infinite number of possibilities.” „Komponowanie jest sprawą okropnie osobistą: przezwyciężaniem trudności, gromadzeniem wiedzy, podjęciem pewnego zadania, poewnej metody konstrukcji nowych utworów. To jest ważne. Musisz wybrać własną drogę, musisz obrać właściwą ścieżkę spośród nieskończonej liczby możliwości.”

6 A part of 3rd Symphony score fragment partytury III Symfoniii

7 If the style of Górecki's compositions during his first years of studying could be described as "vital-explosive" with a significant element of post-Bartók moto perpetuo, then by the start of the following decade it had been supplemented by features of post-Webern expressionism - his technical style contains selective usage of serial technique ("free serial technique"). Jeśliby styl kompozycji Góreckiego z jego początkowych lat studiów opisać jako „żywotno-wybuchowy” z elementem post-Bartókowego moto perpetuo, wówczas z początkiem następnej dekady został on uzupelniony elementami post-Webernowskiego ekspresjonizmu. W swoim stylu technicznym Górecki wybiórczo stosuje technikę serialną („wolną technikę serialną”).

8 a cover of a cd with Górecki’s compositions okładka płyty z kompozycjami Góreckiego

9 In the 1960s, Górecki belonged to the small group of the most avant-garde composers of his time. Together with Penderecki, Serocki, and others he established a pattern for new music: the more dissonance the better, the harsher the sounds, the better. This style of writing, associated with the so-called "Polish school of the 1960s" is alternatively known as "sound mass composition" or "sonoristic composition" - a name taken from "sonorous" or "sounding." In order to reduce music to pure sound, these composers stripped away all elements, except tone color. This path to the essentials is encapsulated by Górecki's Genesis cycle ( ) and the aggressive Scontri for large symphony orchestra (1960) - a work filled with clashes of vertical and horizontal sound patterns. W latach sześćdziesiątych Górecki należał do niewielkiej grupy najbardziej awangardowych kompozytorów swoich czasów. Razem z Pendereckim, Serockim i innymi ustanowił wzorzec nowej muzyki: więcej dysonansów, bardziej szorstkie brzmienia. Jego styl pisania zgodny z tak zwaną „polską szkołą lat sześćdziesiątych” jest wymiennie znany jako kompozycja masowego brzmienia, lub, po prostu, kompozycja sonorystyczna (dźwięczna, donośna). W celu doprowadzenia muzyki do pełnego brzmienia kompozytorzy ci pozbyli się wszystkich elementów prócz barwy. Ta droga do istoty kompozycji jest zawarta w cyklu Genesis ( ) oraz w agresywnym Scontri na wielką orkiestrę symfoniczną (1960) - pracą wypełnioną starciem pionowych i poziomych ścieżek brzmieniowych.

10 Magdalena Lubocka Sources/źródła: internet music bacground: Henryk Mikołaj Górecki „Three pieces in olden style for string orchestra” Piece I quotations: Henryk Mikołaj Górecki tło muzyczne: Henryk Mikołaj Górecki „Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową” Utwór pierwszy cytaty: Henryk Mikołaj Górecki


Pobierz ppt "Henryk Mikołaj Górecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google