Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności"— Zapis prezentacji:

1 ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU – WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO
Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Realizatorzy projektu: Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz Prof. dr hab. inż. Zdzisława Libudzisz Prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny Dr inż. Wiesława Krysiak Dr inż. Justyna Rosicka- Kaczmarek

2 Zadanie Z3 Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy Cel:
Skompletowanie istniejących prac badawczych i analitycznych w polu Żywność i żywienie w XXI wieku Określenie głównych trendów sektorowych istotnych z punktu widzenia pola: Żywność i żywienie w XXI wieku

3 Zakres działań: Studia literaturowe w najważniejszych obszarach pola: Żywność i żywienie w XXI wieku: żywność a zdrowie; jakość i produkcja żywności; żywność a konsument; bezpieczeństwo żywności; prawidłowa produkcja żywności; zarządzanie łańcuchem żywnościowym; cykl innowacyjny żywności Weryfikacja merytorycznych założeń projektu przyjętych w fazie wnioskowania Wybór (minimum 4) obszarów w polu Żywność i żywienie w XXI wieku dla dalszych analiz na etapie implementacji (dla przeprowadzenia rund delfickich) Przygotowanie listy technologii dla pola Żywność i żywienie w XXI wieku

4 NUTRIGENOMIKA nutrigenomika jako nauka o działaniu bioaktywnych składników diety na ekspresję genów człowieka; mechanizmy działania bioaktywnych składników diety na poziomie molekularnym: - związki, które wiążą się z receptorami jądrowymi i regulują proces transkrypcji; - związki, które modulują procesy epigenetyczne, tzn. zmieniają profil metylacji DNA lub modyfikacji histonów; - polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP), które wzmacniają lub osłabiają wpływ bioaktywnych związków na ekspresję genów (nutrigenetyka)

5 Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
Cele nutrigenomiki: odpowiednie żywienie (tzw. żywienie na poziomie molekularnym; „molecular nutrition”) jako podstawa profilaktyki oraz alternatywa klasycznej farmakologii w chorobach metabolicznych, chorobach układu krążenia i neurodegeneracyjnych oraz w przypadku nowotworów; Cele nutrigenetyki: sformułowanie zasad opracowywania tzw. diety spersonalizowanej czyli diety przeznaczonej dla ściśle określonej osoby na podstawie analizy jej genów (np. polimorfizmów SNP). Żywność funkcjonalna i dedykowana jako warunek upowszechniania i wprowadzania diety spersonalizowanej do profilaktyki i leczenia w/w chorób. Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

6 ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA pozyskiwanie bioaktywnych substancji z różnych surowców i ich aplikacja do żywności sprawdzanie właściwości bioaktywnych substancji i produktów z ich udziałem w badaniach na kulturach komórkowych produkty spożywcze wzbogacone w: nienasycone kwasy tłuszczowe, stanole, błonnik pokarmowy, witaminy i składniki mineralne produkty o obniżonej zawartości cholesterolu produkty niskoenergetyczne żywność wzmacniająca odporność organizmu i przywracająca równowagę mikrobiologiczną

7 Prof.dr hab. Zdzisława Libudzisz Dr inż. Katarzyna Śliżewska
produkty zawierające tłuszcze o obniżonej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych żywność o cechach funkcjonalnych adresowana do określonych grup społeczeństwa wzajemne oddziaływanie bioaktywnych składników żywności w celu wykorzystania ich do kreowania funkcjonalnych cech produktów spożywczych z zastosowaniem metod badawczych biotechnologii i bioinżynierii oddziaływania surowców bioaktywnych i żywności funkcjonalnej na organizm ludzki. Prof.dr hab. Zdzisława Libudzisz Dr inż. Katarzyna Śliżewska Dr inż. Adriana Nowak

8 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
zagrożenia środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) związane z łańcuchem żywnościowym (od pola do stołu) połączone z oddziaływaniem substancji na organizm człowieka metody analizy, wykrywania i kontroli zanieczyszczeń chemicznych oraz istniejących i powstających mikroorganizmów patogenicznych i toksycznych metabolitów w surowcach i produktach spożywczych autentyczność, identyfikowalność wykrywania substancji toksycznych w surowcach i produktach spożywczych przy wykorzystaniu metod analitycznych (w tym przesiewowych) opartych na metodach imunoenzymatycznych, mikrobiologicznych metodach z zastosowaniem biosensorów oraz technik pokrewnych (nanotechnologie) epidemiologia i kontrola, opracowywanie naukowych programów prognozowania modeli przeżywalności i rozpowszechnianie się patogenów organizmy genetycznie modyfikowane w produkcji i przetwórstwie żywności i pasz, monitoring i kontrola ich oddziaływania na człowieka i ekosystem

9 Prof. dr hab. Stefan Smoczyński
przedłużenie trwałości surowców i żywności dodatki do żywności metody eliminacji oraz zmniejszanie zagrożeń związanych z obecnością substancji toksycznych w surowcach i produktach spożywczych znakowanie produktów pod kontem zapewnienia im bezpieczeństwa. Prof. dr hab. Stefan Smoczyński

10 INNOWACYJNE PRODUKTY, INNOWACYJNE SUROWCE
współczesne trendy w rozwoju rynku i konsumpcji żywności, surowce i produkty spożywcze jako baza dla innowacyjności, uwarunkowania wyboru żywności, strategia opracowania produktów spożywczych począwszy od niewielkich modyfikacji istniejącego asortymentu po wprowadzenie na rynek nowości, cele i zalecenia żywieniowo-zdrowotne oraz oczekiwania konsumentów, rozwój nowych produktów zorientowanych na zapotrzebowanie konkretnego konsumenta, rola rynku i konsumenta w procesie opracowywania produktu,

11 produkowanie żywności zdrowej i bezpiecznej, nastawienie proekologiczne,
aspekty żywieniowo-zdrowotne w produkcji artykułów spożywczych i napojów, nowe składniki, (naturalne bez wzbogacania w składniki oznaczone symbolem E., tłuszcze beztransowe, kwasy tłuszczowe omega 3 i 6, owies, błonnik otrzymywany z różnego rodzaju surowców roślinnych, surowce przyczyniające się do obniżania wskaźnika IG, itd.), nowe technologie, innowacyjne produkty i surowce na rynku żywnościowymi ich akceptacja przez konsumentów, nowe produkty szansą i wyzwaniem dla sektora spożywczego, promocja połączona z marketingiem. Prof. dr hab. Barbara Kowrygo Dr inż. Joanna Kaczorowska Dr inż.Krystyna Rejman Dr inż. Ewa Halicka Dr inż, Barbara Waszkiewicz- Robak

12 INNOWACYJNA PRODUKCJA I TECHNOLOGIE (W TYM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW)
innowacje we wszystkich ogniwach łańcucha marketingowego branży żywnościowej – od produkcji pierwotnej (w gospodarstwie rolnym), przez wszystkie etapy przetwórstwa identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na innowacyjność przemysłu spożywczego determinanty zdrowia wyznacznikiem innowacyjności produktu żywnościowego preferencje konsumenta na rynku żywnościowym, które można uznać za główne czynniki decydujące o prowadzeniu innowacji czynniki decydujące o powstawaniu innowacji produktowych, procesowych oraz w skali firmy, rynku i świata oraz determinanty ich sukcesu potrzeby polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego w zakresie innowacji technologii wiodące nowoczesne technologie w przetwórstwie żywności

13 innowacyjne technologie w promocji zdrowia
innowacyjne technologie ochrony środowiska i czystości procesów przetwarzania innowacyjne technologie w kierunku przedłużania trwałości żywności i kontroli jakości produktów gotowych do spożycia innowacje technologiczne mające na celu poprawę konkurencyjności i pozycji na rynku (głównie średnich i małych firm) innowacyjne technologie pro-ekologiczne oraz technologie pozyskiwania energii odnawialnej (biomasy) technologie i procesy produkcyjne ograniczające zanieczyszczenia środowiska, pochłaniające mniej zasobów energetycznych i ograniczające stosowanie środków chemicznych oraz sposoby bardziej efektywnego gospodarowania nimi (technologie energooszczędne i zmniejszające zużycie wody) technologie pozwalające osiągnąć prawidłową równowagę między ochroną ekosystemów a zaspokajaniem potrzeb żywieniowych

14 Dr inż.Lucjan Krala, prof. PŁ Dr inż. Zbigniew Irzyniec
metody zarządzania procesem ciągłej innowacji (strategie dla opracowywania nowych technologii) transfer technologii i innowacji (ośrodki przekazu innowacji ICR, sieci umożliwiające wymianę technologii NEPIRC) kształtowanie innowacyjności produktów żywnościowych przez opakowanie innowacyjność strategii jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich producentów żywności na rynku europejskim wybrane metody oceny wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw rola sieci innowacji w racjonalizacji cyklu innowacyjnego projekt foresight w perspektywie regionalnej strategii innowacji. Dr inż.Lucjan Krala, prof. PŁ Dr inż. Zbigniew Irzyniec

15 ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI
planowanie i zarządzanie produkcją i logistyką zarządzanie zespołem produkcyjnym działania, które muszą być podjęte oraz warunki jakie muszą być spełnione, aby produkcja i dystrybucja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem (program GMP – dobrej praktyki produkcyjnej) działania, które muszą być podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności (praktyka GHP – dobra praktyka higieniczna i GLP – dobra praktyka laboratoryjna) badania systemów analizy ryzyka i zagrożeń w procesie produkcyjnym, rozwój metod zarządzania ryzykiem oraz modelowe strategie optymalnej i wiarygodnej komunikacji ryzyka bazy danych służące do oszacowania ryzyka, a także do wykorzystania ich w programach zarządzania i komunikacji ryzyka

16 administracja działalności gospodarczej: organizacja działalności gospodarczej, zarządzanie jakością, ryzykiem i innowacja dla koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych relacji organizacji, aspekty marketingu badania monitoringowe, nadzoru i kontroli poszczególnych ogniw łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” (autentyczność, identyfikowalność i znakowanie) przez wykorzystanie metod fizykochemicznych oraz szybkich metod analitycznych (w tym przesiewowych) opartych na metodach immunoenzymatycznych, mikrobiologicznych i metodach z zastosowaniem biosensorów oraz technik pokrewnych (np. nano-technologia) modelowe powiązania pomiędzy wybranymi uczestnikami łańcucha żywnościowego oraz istniejące szanse i zagrożenia sytuacji polskich konsumentów na rynku żywności (wytyczenie kierunku działań urealniających relacje partnerskie konsumentów z innymi uczestnikami łańcucha żywnościowego, z uwzględnieniem regulacji prawnych

17 Prof. Dr hab. Tadeusz Sikora
ochrona interesów ekonomicznych konsumentów żywności oraz działania ukierunkowane na wzrost poziomu wiedzy konsumentów oraz innych uczestników łańcucha żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce zarządzanie bezpieczeństwem żywności w organizacjach łańcucha żywnościowego z uwzględnieniem wymogów normy ISO , w tym producenci sprzętu, materiałów opakowaniowych, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników przeznaczonych do konsumpcji. Prof. Dr hab. Tadeusz Sikora

18 DIETETYKA zasady i praktyczne wskazania co do właściwego żywienia w różnych okresach życia, składniki odżywcze i nieodżywcze żywności, ich funkcje w organizmie i wpływ na kształtowanie się zdrowia człowieka, zbilansowana dieta, prawidłowo zestawiona dieta, piramida zdrowego żywienia, tworzenie i propagowanie programów promujących zdrowy sposób żywienia. Dr Agnieszka Jarosz Dr Beata Jabłonowska Dr Beata Dłużniewska

19 ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZDROWIE
rola żywienia w powstawaniu, zapobieganiu i leczeniu najczęstszych chorób od patologii wieku dziecięcego po niedożywienie i otyłość, bulimię, choroby metaboliczne, układu krążenia, przewodu pokarmowego i nowotwory, jednostki chorobowe, w których powstawaniu lub zapobieganiu decydującą rolę odgrywają jakość zdrowotna żywności i sposób żywienia, diety dla diabetyków, niskocholesterolowa, niskosodowa, niskowęglowodanowa, niskotłuszczowa, lekkostrawna, niskokaloryczna, środziemnomorska, wysokowapniowa, wysokobiałkowa. Prof. dr hab. Jerzy Socha Doc. Piotr Socha Doc. Halina Weker Mgr inż. Joanna Neuhoff-Morawska Beata Żelazko


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google