Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?"— Zapis prezentacji:

1

2 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?
Źródła finansowania Urząd Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank, „Anioły biznesu”, Unia Europejska.

3 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Dotacja z Funduszu Pracy Jest to pomoc finansowa udzielona bezrobotnemu, zarejestrowanemu w Urzędzie Pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości nie większej niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 4 – krotności przeciętnego wynagrodzenia dla jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3 – krotności dla jednego członka wstępującego do spółdzielni już istniejącej. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wg GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 r. wyniosło 3 316,36 zł. 3 316,36 zł  * 6 = 19 898,20 zł. brutto 3 316,36 zł  * 4 = ,44 zł. brutto 3 316,36 zł  * 3 = ,08 zł. brutto Uwaga! Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) samodzielnie ustalają warunki przyznawania i wydatkowania dotacji. Źródło:

4 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Podstawa prawna Dotacja przyznawana jest na podstawie przepisów: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 17 kwietnia 2009 r.

5 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Warunki przyznania dotacji „Dotacja nie może być przyznana: jeżeli osoba bezrobotna posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji, jeżeli osoba bezrobotna odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego oraz innych prac w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, jeżeli osoba bezrobotna otrzymała z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przyjęcie do spółdzielni socjalnej, jeżeli osoba bezrobotna złożyła już wniosek do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jeżeli osoba bezrobotna była karana w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, Źródło:

6 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
jeżeli działalność, która ma być podjęta w ramach dotacji stanowi przejęcie innej działalności, wzmocnienie lub rozszerzenie działalności już istniejącej na rynku – zgodnie z wyjaśnieniem MGiP, jeżeli bezrobotny ubiegający się o dotację ma zamiar przystąpić do istniejącej spółki cywilnej – zgodnie z wyjaśnieniem MGiP, jeżeli wniosek nie jest kompletny i prawidłowo sporządzony”. Źródło:

7 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Co można kupić za pieniądze z dotacji? PUP samodzielnie ustalają szczegółowe kwestie dotyczące wydatkowania dotacji! Najczęściej bez ograniczeń środki finansowe można wydać na zakup maszyn, urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej.    Uwaga! Środki finansowe mogą być przeznaczone tylko na zakup nowych towarów. Urzędy często nie wyrażają zgody na zakup samochodu, ziemi, nieruchomości, na remont czy adaptacje lokalu, opłacanie składek ZUS ani innych opłat administracyjnych. Kosztów reklamy również nie można pokryć z dotacji.  

8 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Wymagana dokumentacja Ustalana indywidualnie przez PUP. Podstawowym dokumentem jest wniosek. „Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków”.  Do wniosku bezrobotny dołącza liczne oświadczenia oraz załączniki (zezwolenia, odbyte szkolenia, itd). Źródło: static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2009/62/DU pdf

9 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Kryteria oceny merytorycznej wniosku rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny z preferencją dla działalności produkcyjnej lub usługowej nad działalnością handlową, predyspozycje bezrobotnego zamierzającego podjąć działalność gospodarczą oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie, analiza zapotrzebowania rynku na określoną działalność, uwarunkowania lokalnego rynku pracy oraz wyliczenie efektów ekonomicznych. Ocena na podstawie złożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej, stopień przygotowania planowanej działalności, w tym kontakty z przyszłymi dostawcami oraz przewidywane metody dotarcia do odbiorców, strategia rozwoju działalności oraz innowacyjność przedsięwzięcia, trafność doboru planowanych zakupów finansowanych ze środków na działalność, wpływ przedsięwzięcia finansowanego na sytuację osób bezrobotnych, w tym rokowania dotyczące zwiększenia ilości miejsc pracy, udział środków własnych (finansowych i rzeczowych) w przedsięwzięciu, w tym dysponowanie odpowiednim lokalem.

10 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Warto pamiętać coraz więcej urzędów organizuje dla bezrobotnych kursy przygotowujące do prowadzenia firmy i wymaga od wnioskodawców ukończenia takiego szkolenia, rozpatrzenie złożonego wniosku trwa zwykle ok. 30 dni, jeśli decyzja będzie przychylna następnym krokiem jest zawarcie umowy pomiędzy UP a osobą bezrobotną oraz poręczycielami, po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto zazwyczaj w ciągu kilku dni, ale czasem na przelew z PUP-u trzeba czekać nawet kilka miesięcy, wkład własny nie jest wymagany, chodź przemawia na korzyść wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosku, UP nie wymaga udokumentowania zysków firmy, urząd wymaga zabezpieczenia dotacji, rejestracja działalności gospodarczej wskazanej we wniosku w organie ewidencyjnym w uzgodnieniu z UP może nastąpić dopiero po przyznaniu dotacji; podpisaniu umowy wraz z jej zabezpieczeniem; dzień po otrzymaniu dotacji. Źródło: lodz.gazeta.pl/lodz/0,98056.html

11 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Urząd Pracy
Kiedy trzeba zwrócić dotacje? Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, naruszył inne warunki umowy cywilno – prawnej. Źródło:

12 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? PFRON
Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dla kogo? O dofinansowanie na własną firmę mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne. Dla nich pieniądze rozdziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczone dla niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu. Na jaką działalność? Pomoc może być udzielona niepełnosprawnemu na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi przygotować biznesplan! Źródło:

13 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? PFRON Wysokość dotacji
Maksymalna wysokość pomocy może być równa piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wg GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 r. wyniosło 3 316,36 zł. 3 316,36 zł  * 15 = 49 745,4 zł. brutto Pomoc udzielana jest na warunkach zawartych w umowie ze starostą PUP. Kiedy trzeba zwrócić dotacje? Środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi, jak dla zaległości podatkowych, gdy nastąpi naruszenie warunków umowy zawartej ze starostą. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Źródło:

14 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Bank Kredyt w banku
Czy z pomysłem na firmę warto iść po pieniądze do banku? W dobie kryzysu banki mają ostrożną politykę kredytową. Niechętnie udzielają pożyczek młodym przedsiębiorcą na rozkręcenie biznesu. Banki są bardziej „hojne” dla przedsiębiorców, gdy firma działa na rynku min. 12 miesięcy. * Działający na rynku min. 12 miesięcy (banki indywidualnie ustalają). Przedsiębiorca* Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Linia kredyt. (debet) Karta kredyt. z limitem

15 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Bank
Przedsiębiorca może uzyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu zaciągając kredyt w banku jako osoba fizyczna! Pieniądze można wydać na dowolny cel! Osoba fizyczna Kredyt gotówkowy Linia kredyt. (debet) Karta kredyt. z limitem

16 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Anioły Biznesu
Kim jest Anioł Biznesu? ”Anioł Biznesu to prywatny inwestor (przedsiębiorca lub zamożna osoba) wspierający wybrane pomysły biznesowe, głównie w początkowej fazie ich działalności (start-up). Angażuje on nie tylko środki finansowe, ale również swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie biznesowe. Typowy Anioł Biznesu: w portfelu inwestycyjnym dysponuje kwotą 100 tys. – 5 mln zł (3 – 10% majątku), jest gotowy podejmować ryzyko związane z inwestowaniem w małe, startujące firmy, oczekuje wysokich zysków, ma doświadczenie zdobyte jako przedsiębiorca lub manager, wspiera merytorycznie rozwój dofinansowywanej firmy”. Źródło:

17 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Anioły Biznesu
Jakie projekty mają szansę na znalezienie Anioła Biznesu? Najważniejsze kryteria oceny projektu to: • kompetencje oraz zaangażowanie zespołu, • innowacyjność, na jakiej oparty jest projekt, • zaawansowanie realizacji projektu (preferowane są firmy już prowadzące działalność), • dobrze opracowany biznesplan (warunek konieczny). Uwaga! Przy wsparciu aniołów zaczynali tacy rynkowi giganci, jak: Google, Apple, Amazon.com czy Fedex. Źródło:

18 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Anioły Biznesu
Jakie branże preferują Anioły Biznesu? Źródło: European Business Angels Network W Polsce Anioły Biznesu skupieni są: w Polskiej Sieci Aniołów PolBAN (www.polban.pl), w Lewiatan Business Angels (www.lba.pl) - Aniołowie Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", w Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu (www.silban.pl). Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Anioły Biznesu

19 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
Dotacja u Unii Europejskiej Twoja firma za unijne pieniądze? To możliwe! W obecnym budżecie Unii Europejskiej - z którego Polska będzie korzystać co najmniej do 2013 r. - spora część pieniędzy została przeznaczona na wsparcie nowo powstających firm. Podstawowa zasada przy dotacjach unijnych! Zanim zaczniesz szukać wsparcia, musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić! Projekt przedsięwzięcia dopracowany w szczegółach Szukanie dotacji, która sfinansuje projekt

20 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
Skąd pozyskać dofinansowanie? Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

21 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VI Rynek pracy dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia. Cel działania 6.2 POKL Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

22 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Dla kogo? Grupy docelowe Osoby fizyczne – zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. Źródło:

23 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Kto udziela wsparcia? Wsparcie jest udzielane przez instytucje (projektodawców), które w drodze konkursów, ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, otrzymały dofinansowanie na realizację tego typu projektów, tzw. operatorzy. Informacje dotyczące instytucji realizujących projekty w ramach działania 6.2 na terenie Województwa Dolnośląskiego zamieszczane są na stronie internetowej Źródło:

24 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Jak starać się o dofinansowanie? Aby móc starać się o uzyskanie dofinansowania do nowo zakładanej działalności gospodarczej koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń i skorzystanie z usług doradczych jako uczestnik projektu. W ramach projektów oferowane są: szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia jego wypłacania w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Źródło:

25 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL

26 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: zakupem środków trwałych, zakupem wartości niematerialnych i prawnych, zakupem środków obrotowych, kosztami prac remontowych i budowlanych. Powinny być one przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności. Środki pieniężne wypłacane jako wsparcie pomostowe można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza-ubezpieczeniowe, a w następnej kolejności: czynsz, opłaty za media, itp. Źródło:

27 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Wkład własny Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia środków własnych w wysokości 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Czy dofinansowanie jest bezzwrotne? Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz środki pieniężne wypłacane jako wsparcie pomostowe przyznawane są bezzwrotnie, o ile nie zostaną naruszone warunki określone w umowie, na podstawie której przyznano dofinansowanie. Należy pamiętać, że uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Źródło:

28 Kobiety Mężczyźni Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia
Europejska 6.2 POKL  Przedsiębiorstwa najczęściej zakładane Źródło: Kobiety Mężczyźni Salony kosmetyczne Usługi budowlane Salony fryzjerskie Usługi motoryzacyjne Usługi księgowe Usługi informatyczne Mała gastronomia Zakłady stolarskie

29 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
6.2 POKL Od czego zacząć? Pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję, która na podstawie podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy umowy będzie realizowała projekt w ramach Działania 6.2. Lista operatorów znajduje się na stronie internetowej Następnie należy skontaktować się z wybranymi instytucjami (operatorami) i zainicjować starania o włączenie do jednego z projektów.

30 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska POIG
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Priorytet III Kapitał dla innowacji Działanie Inicjowanie działalności innowacyjnej Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

31 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
3.1 POIG Cel działania 3.1 POIG Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Jak otrzymać dotacje? Podobnie jak w działaniu 6.2 POKL środki w ramach działania 3.1 POIG przydzielane są instytucjom wspierającym. Jednostki te są wybierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Są to głownie: inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne oraz akceleratory technologii. I etap - okres inkubacji Instytucja wspierająca „inkubuje” pomysł w początkowej fazie. Pomaga uruchomić biznes, pokrywając do 100% wydatków kwalifikowanych. Jeżeli firma ma szansę na sukces to przechodzi do II etapu. II etap – wsparcie kapitałowe Instytucja wspierająca obejmuje 50% udziałów lub akcji spółki. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 200 tys. EUR Źródło:

32 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
3.1 POIG Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Godziny pracy PARP:  Lista instytucji wspierających zakładanie firm z działania 3.1 znajduje się na stronie internetowej

33 Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiebiorstwo
Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska 8.1 POIG Cel działania 8.1 POIG Celem działania jest stymulowanie rozwoju usług świadczonych w formie elektronicznej. Dla kogo? Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. Najczęściej wnioskują sp. z o.o. (w organizacji). Wsparcie w ramach Działania 8.1. może być udzielone danemu przedsiębiorcy jednokrotnie. Wyznacznik Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiebiorstwo Zatrudnienie X < 10 pracowników 10 > X < 50 pracowników Roczny obrót X < 2 mln € X < 10 mln € Roczny bilans

34 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG E-usługa Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych 24, koniecznych do świadczenia e-usługi. Co to jest e-usługa? Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Szczegółowy katalog usług, które nie mogą być uznane za e-usługę na potrzeby działania 8.1, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). Źródło: Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

35 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Temat priorytetowy oraz konkretne przykłady projektów usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.), usługi i aplikacje dla MSP (edukacja i kształcenie, networking itp.), inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie. Uwaga! W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami. Źródło: Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

36 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Typy instrumentów wsparcia Typ 1: wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1. Podpisanie umowy Odrzucenie projektu

37 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi, wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizacje projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich, pokrycie kosztów ogólnych (do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych, w tym: zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń. Źródło: Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

38 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji know- how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, promocja wdrożonych rozwiązań, dokonywana drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu UE w projekcie objętym wsparciem. Źródło: Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”. Źródło:

39 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Dodatkowe informacje forma finansowania - pomoc bezzwrotna, obszar - cała Polska, maksymalny (dofinansowanie) udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu - 85% Będzie zmiana! Osoby fizyczne prowadząca działalność do 26 roku życia – 80% Pozostałe osoby – 70%, maksymalna wysokość dotacji – do Euro na podmiot Maksymalna wartość projektu do zł kosztów kwalifikowanych. nabór wniosków - wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły w trybie konkursowym przez Instytucje Wdrażającą - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. strona internetowa - Źródło: Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

40 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska
8.1 POIG Ocena projektów (nowe zasady) Kryteria formalne Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena 0/1) Kryteria merytoryczne fakultatywne (NOWOŚĆ) Dotyczą stopnia zaawansowania złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także dywersyfikacji źródeł przychodów generowanych przez projekt oraz rynków docelowych planowanej e-usługi.  Na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie otrzymanie punktów fakultatywnych za spełnienie następujących kryteriów: projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (50 punktów), podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na  niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (20 punktów). Uwaga! Przypominamy, że projekt, który może uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać minimum 60 punktów.

41 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska PROW
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania 312 PROW Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Źródło:

42 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska PROW
Dla kogo? Działanie skierowane jest do osób chcących założyć, lub już posiadających działalność gospodarczą, na terenach wiejskich lub małym miasteczku (do 5 tyś mieszkańców). A dokładniej - dla osób, których siedziba, oddział, miejsce zamieszkania oraz nieruchomość będąca siedzibą firmy znajdują się: w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. na obszarach wiejskich należących do: gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Źródło:

43 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska PROW
Pomocy udziela się na inwestycje związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Źródło:

44 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Unia Europejska PROW
Ile pieniędzy można dostać? Wsparcie wynosi od PLN do PLN. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości miejsc pracy, jakie powstaną w wyniku realizacji projektu (w przeliczeniu na pełne etaty): zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 miejsc, zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 lub 3 miejsc, zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 4 i więcej miejsc. Dotacja ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.   Instytucją przyznającą środki jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Źródło:

45 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Pomoc dotacje unijne
Gdzie szukać informacji na temat dotacji unijnej? Przydatne adresy internetowe Główny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, Wrocław inf. 0 801 700 008 tel. (071)  / (071)  fax: (071) 77 69 315

46 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Pomoc dotacje unijne
Regionalny Program Operacyjny (RPO) Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ul. Strzegomska 2-4, Wrocław tel.  (071)   punkt inf. (071) / (071) / (071) fax: (071) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) Filia we Wrocławiu ul. Armii Krajowej 54, Wrocław tel. 071  wew. 202 inf.: 0 800 700 337 Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Pl. Solidarności  1/3/5, pok. 415, Wrocław tel. (071) i www.rcwip.pl

47 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Pomoc dotacje unijne
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel. (22) do 93, inf Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Krupnicza 13, Wrocław tel. (071) / (071)      fax. (0-71)   Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Wrocław ul. Kuźnicza 10, Wrocław tel. (071)      fax. (071)

48 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Pomoc dotacje unijne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Komuny Paryskiej 72,  Wrocław tel.  fax.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  ul. Wspólna 30, Warszawa  tel. (22) , , ,   fax (22)   Inne instytucje Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt ul. Czeremchowa 3, Wrocław tel/fax. (071) tel. kom Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, Wrocław tel. /fax(071) 78 99 215 /(071) 78 99 214

49 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Instytucje otoczenia biznesu „Przewodnik wrocławskiego przedsiębiorcy” Stowarzyszenia, Centra oraz Agencje Rozwoju Regionalnego, Finanse, pożyczki, ulgi, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Biura Karier, Wsparcie innowacji.

50 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Stowarzyszenia, Centra oraz Agencje Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Trwała 7, Wrocław tel. (071) Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” „Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości” ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, Wrocław tel. (071) 78 99 215 fax. (071) 78 99 214 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR) ul. Krupnicza 13, Wrocław tel. (071) , 79 70 407 Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 49, Wrocław tel. (071)  fax. (071)

51 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Finanse, pożyczki, ulgi Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, Wrocław tel. (071) , 79 57 999 Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy (AGROREG Nowa Ruda) Punkt obsługi: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość" Centrum Wspierania Biznesu ul. Czysta 2-4, Wrocław tel. (071) Fundusz Mikro Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu pl. Wolności 11, II piętro, Wrocław tel. (071) Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Dolny Śląsk" Punkty Obsługi Funduszu: Dolnośląska Izba Gospodarcza ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (071) Biuro Regionalne Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ul. Racławicka 2-4 , Wrocław tel. (071)

52 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Fundacja MANUS Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Bankowa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławski Medyczny Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławski Park Technologiczny S.A. Biura Karier

53 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Wsparcie innowacji Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechnika Wrocławska (Koordynator projektu Rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji RRSI) ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław tel. (071) , Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny. Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1, Wrocław tel. (071) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18, Wrocław tel. (071) Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego (w ramach projektu Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji RRSI) ul. Szczytnicka 11, Wrocław tel. (071)

54 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Instytucje otoczenia
Wsparcie innowacji Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Politechnika Wrocławska ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław tel. (071) , Ośrodek Informacji Patentowej ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław tel. (071) Ośrodek Informacji Patentowej, Ośrodek Innowacji Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT ul. Piłsudskiego 74, Wrocław tel. (071) , Ośrodek Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej, Biblioteka Główna Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, Wrocław tel. (071) ,

55 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” Realizuje projekt „ Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości”, finansowany ze środków Gminy Wrocław. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 53 – 659 Wrocław Tel. (071) Fax. (071) E – mail: Zapraszamy

56 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Bibliografia
dotacjach-od-czego-zaczac/#more-275, dotacjach-na-zalozenie-wlasnego-e-biznesu/#more-366, biblioteka/Broszura_Tworzenie_ pdf,

57 Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu? Bibliografia
1428.html, zkrecenie_biznesu.html, Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

58 Dziękujemy za uwagę! Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?
Bibliografia Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google