Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu technik górnictwa otworowego Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[14] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik górnictwa otworowego : 1. Pracuje w zakładach górnictwa nafty i gazu, eksploatacji siarki, soli kamiennej oraz wód mineralnych. Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne. 2. Jego praca odbywa się na otwartych przestrzeniach, w trudnych warunkach, w zapyleniu i zagrożeniu wybuchem spowodowanym mieszaniem się węglowodorów z powietrzem i płynami toksycznymi. Jest to praca w ruchu i w pozycji stojącej. 3. Kieruje zespołem pracowników i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Jest to, ze względu na warunki pracy, bardzo stresujące zajęcie. Współpracuje z innymi specjalistami. 4. Jest to praca ciągła w trybie zmianowym, zwykle pracuje 7,5 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że pracuje dłużej. 5. Kieruje pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego. 6. Prace projektowe i obliczeniowe wykonuje w pomieszczeniach biurowych, w pozycji siedzącej, korzysta z urządzeń komputerowych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Organizuje pracę zespołowi pracowników wykonujących określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kieruje prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na danym odcinkulub stanowisku pracy. Prowadzi ścisłą ewidencję podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej. Racjonalnie gospodaruje eksploatowanym złożem. Ustala optymalne warunki i parametry procesu wiercenia. Uczestniczy w procesach technologicznych i kieruje ich prawidłowym przebiegiem w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu. Likwiduje zagrożenia i awarie wiertnicze.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Nadzoruje prace wiertnicze, kontroluje prawidłowe użytkowanie maszyn i osprzętu, narzędzi, paliwa, energii i materiałów oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych. Prowadzi bieżącą dokumentację wierceń, gromadzi dane z przebiegu prac, opracowuje wyniki, ocenia uzyskane rezultaty i sporządza raporty produkcyjne. Ocenia charakter i stopień zagrożenia środowiska naturalnego i życia pracowników wynikających z prowadzenia prac górniczych. Przestrzega stosowania przepisów technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz norm branżowych w czasie prac wiertniczych i eksploatacyjnych. Określa normy, zakres czynności, oblicza wydajność i wykorzystanie czasu pracy. Może wykonywać prace geodezyjno-kartograficzne oraz konstrukcyjno-technologiczne w górniczych jednostkach projektowych oraz innych firmach.

7 Czy chcesz organizować pracę zespołowi pracowników, czuwać nad zgodnością z normami technicznymi i jakościowymi oraz wymogami bezpieczeństwa pracy? Czy chcesz kierować w kopalniach otworowych procesem wydobywania gazu, surowców mineralnych lub wody pitnej? Czy chcesz zdobyć umiejętność kwalifikowania wydobytego i przerobionego złoża? Sporządzać raporty i protokoły produkcyjne wydobycia surowców oraz przeróbki i obróbki skał? Czy chcesz kierować pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych? Kontrolować stan techniczny maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i obróbczych? Czy chcesz oceniać zagrożenia górnicze oraz im przeciwdziałać (zapobiegać) w prowadzonej działalności górnictwa otworowego?

8 Czy chcesz zajmować się projektowaniem, przygotowaniem i bezpiecznym wykonywaniem prac z zastosowaniem środków i sprzętu strzałowego? Czy chcesz racjonalnie gospodarować eksploatowanym złożem? Czy chcesz zaopatrywać kopalnię otworową w sprzęt, narzędzia i materiały? Czy chcesz określać normy, zakres czynności, obliczać wydajność i wykorzystanie czasu pracy? Czy chcesz w codziennej pracy korzystać z urządzeń komputerowych, które wspomagają technika górnictwa otworowego przy projektowaniu procesów produkcyjnych, aktualizacji, eksploatacji środków trwałych, sporządzaniu statystyk? Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika górnictwa otworowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis agregaty wysokociśnieniowe, pompy wodne, kotły i podgrzewacze wody służą do wypłukiwania płukania zawiercin z otworu wiertniczego ciężka sonda dynamiczna do oszacowanie parametrów gruntów nośnych zalegających głęboko (na przykład pod pokładem torfów) sonda do wykonywania płytkich sondowań o średnicy od 100 mm do głębokości 20 m dla potrzeb geotechniki sonda udarowo-obrotowa do badania strefy 4-5 m poniżej powierzchni terenu przenośniki urządzenia służące do transportu urządzenia kontrolno-pomiarowe służą do pomiaru stężeń, prędkości przepływu, temperatury, ciśnienia, wykrywania gazów zawiertak narzędzie prowadzące świder spiralny jednozwojowy podczas wiercenia wiertnicą mechaniczną urządzenie szarpakowe przeznaczone jest wykonywania udarów wiertnica samojezdne urządzenie do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych małośrednicowych; obrotowych na płuczkę mało i wielkośrednicowych do wykonania otworów elektrowiert zespół silników elektrycznych, reduktora i świdra głowice wydobywcze służą do wydobywania zawiercin turbowiert zespół turbiny ze świdrem; pracuje on na dnie otworu, a turbina poruszana jest płuczką doprowadzoną na dno otworu nieruchomym przewodem trójnogi, maszty nad odwiertem do ustawiania i zamocowania urządzeń wiertniczych klucze do rur podstawowe narzędzie do skręcania i rozkręcania rur klucze do skręcania i rozkręcania zaworów podstawowe narzędzie do skręcania i rozkręcania zaworów urządzenia komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym ułatwiające wykonywanie prac przygotowawczych, obliczeniowych, dokumentujących

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika górnictwa otworkowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Tak Nie Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne 1.
Czy umiesz być odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych i w sytuacjach stresowych jesteś opanowany? 1 2. Czy masz zdolności organizacyjne i umiejętności niezbędne do kierowania grupą? 3. Czy koncentracja i podzielność uwagi to Twoje mocne strony? 4. Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony? 5. Czy nie masz skłonności do ryzykownego łamania zasad bezpieczeństwa i umiesz przestrzegać przepisów, reguł i procedur? 6. Czy masz zainteresowania techniczne? 7. Czy nie masz lęku wysokości i przestrzeni? 8. Czy jesteś odporny na zmęczenie i możesz pracować w warunkach trudnych? 9. Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i umiesz na podstawie schematu wyobrazić sobie, co on przedstawia? 10. Czy Twoja koordynację wzrokowo-ruchowa jest dobra i jesteś sprawny manualnie? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz swój wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika górnictwa otworowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

14 Tak Nie Lp. Przeciwwskazania zdrowotne 1.
Czy masz słabą budowę ciała lub niską wydolność fizyczną? 2. Czy masz wady wzroku nieskorygowane szkłami, zaburzenia widzenia barw lub zaburzenia widzenia obuocznego? 3 Czy występują u Ciebie zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego? 4. Czy masz wadę słuchu (choroby uszu), źle słyszysz osoby stojące w pobliżu? 5. Czy masz skłonność do alergii? Czy chorowałeś w ostatnim czasie na choroby płuc, oskrzeli, gardła? 6. Czy masz wady serca lub inne choroby układu krążenia uniemożliwiające ciężkie prace fizyczne? 7. Czy masz dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu i/lub mięśniowego? 8. Czy leczysz się z powodu choroby układu moczowego i nerek lub cukrzycy? 9. Czy zdarzają Ci się zaburzenia równowagi, zawroty głowy lub omdlenia? 10. Czy cierpisz na choroby ograniczające sprawność Twoich rąk? Choroby skóry rąk, zaburzenia dotyku, reumatyzm?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika górnictwa otworowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie w zawodzie technika górnictwa otworowego
Dla absolwentów gimnazjum – czteroletnie technikum, Dla absolwentów ZSZ – kierunek górnik eksploatacji otworowej, trzyletnie technikum uzupełniające, Dla dorosłych – policealna szkoła, Po uzyskaniu matury można podwyższyć swoje kwalifikacje na uczelni wyższej na kierunku górnictwo lub geologia. WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA: Podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Geologia. Wiertnictwo. Użytkowanie komputera. Elektrotechnika, elektronika i automatyka. Eksploatacja otworowa. Maszyny i urządzenia górnicze. Pracownia techniczna. Zagospodarowanie i przeróbka kopalin. Prawo geologiczne i górnicze. Zajęcia praktyczne. Człowiek, praca, środowisko. Zarys wiedzy o gospodarce.

17 Kształcenie w zawodzie w zawodzie technika górnictwa otworowego
W technikum będziesz uczył się: rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywania pomiarów wgłębnych i pomiarów wydobycia kopalin, badania właściwości kopalin płynnych, eksploatowania samoczynnego i gazodźwigiem ropy naftowej, eksploatowania złóż gazu ziemnego, wydobywania ropy naftowej przy użyciu pomp wgłębnych, wydobywania soli kamiennej i siarki metodami wiertniczymi, wykonywania zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, prowadzenia wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowej, stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego, prowadzenia dokumentacji ruchu zakładu górniczego. Nauka zawodu technika górnictwa otworowego odbywa się w pracowniach: podstaw budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, geologicznej, wiertnictwa i eksploatacji otworowej, elektrotechniki i automatyki, technicznej, w warsztatach szkolnych, u pracodawców.

18 Zawód technika górnictwa otworowego jest zawodem szerokoprofilowym.
Specjalizację wybiera się pod koniec okresu kształcenia. Brane są pod uwagę potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. Specjalizacje dotyczą: eksploatacji i oczyszczania gazu ziemnego, stosowania wtórnych metod i zabiegów intensyfikacji wydobycia gazu, podziemnego magazynowania gazu, eksploatacji wód mineralnych i leczniczych, eksploatacji siarki metodą otworową, wydobywania ropy i gazu spod dna morskiego.

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika górnictwa otworkowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

20 Rynek pracy Rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny daje szansę podjęcia ciekawej i wysoko płatnej pracy w Polsce lub na świecie. Wykwalifikowani fachowcy są ciągle poszukiwani przez firmy wydobywcze oraz firmy budowlane w Polsce, które prowadzą odwierty techniczne lub budują studnie głębinowe. Technik górnictwa otworowego może pracowaćw zakładach górnictwa nafty i gazu: przy obsłudze urządzeń do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego, przy obsłudze urządzeń do obróbki, rekonstrukcji i likwidacji odwiertów, przy obsłudze urządzeń do stabilizacji ropy, osuszania i odgazolinowania gazu, przy obsłudze podziemnych magazynów gazu. Technik górnictwa otworowego może być zatrudniony w zakładach eksploatacji: wód podziemnych za pomocą otworów wiertniczych, przy osuszaniu i odwadnianiu terenu, wód mineralnych i produkcji zdrojowej, siarki metoda otworową, soli kamiennej za pomocą otworów wiertniczych, w zakładach wykonujących prace geodezyjne.

21 Rynek pracy Technik górnictwa otworowego może zajmować niższe i średnie stanowiska dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń. Lista stanowisk jest bardzo długa. Rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny daje szansę podjęcia interesującej i wysoko płatnej pracy w Polsce lub na świecie. Ostanie lata sprawiły, że wykwalifikowani fachowcy są ciągle poszukiwani przez firmy wydobywcze. Szanse pracy daje także duża liczba inwestycji budowlanych w Polsce (odwierty techniczne, studnie głębinowe).

22 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika górnictwa otworowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z aktualnie zatrudnionym technikiem górnictwa otworowego. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Górnictwo i Geoinżynieria; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, ,(stan na 20 grudnia 2009). Kwartalnik Geologiczny, obecna nazwa: Geological Quarterly; Państwowy Instytut Geologiczny, (stan na 20 grudnia 2009). Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, (stan na 20 grudnia 2009). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; Państwowy Instytut Geologiczny; (stan na 20 grudnia 2009). Gospodarka Surowcami Mineralnymi; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, (stan na 20 grudnia 2009). Maszyny Górnicze; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, (stan na 20 grudnia 2009). Budownictwo Górnicze i Tunelowe; (stan na 20 grudnia 2009). Wiadomości Górnicze; (stan na 20 grudnia 2009). WUG. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska, (stan na 20 grudnia 2009).

24 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss 2. DORADCA 2000 – przewodnik po zawodach. Technik górnik, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=199 ,(stan na: 22 grudnia 2009). 3. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO, SYMBOL CYFROWY 311[[14], (stan na19 grudnia 2009). 4. Modułowy program nauczania dla zawodu. Technik górnictwa otworowego. , (stan na 22 grudnia 2009). 5. STANDARDY WYPOSAŻENIA PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEOGO w zawodzie: Technik górnictwa otworowego, (stan na 22 grudnia 2009). , 6. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik górnictwa otworowego. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2006, ISBN , 7. Kabziński A., Surowce mineralne w Województwie Świętokrzyskim, (stan na: 22 grudnia 2009). 8. Praca na wiertni – galerie zdjęć. 9. Opis zawodu technika górnictwa otworowego, (19 grudnia 2009).

25 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  2. Rozporządzenie Ministra z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz. U. z dnia 11 stycznia 1995 r.).

26 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów,
które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google