Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

‘Do you know how much water…?’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "‘Do you know how much water…?’"— Zapis prezentacji:

1 ‘Do you know how much water…?’
Issue: applying mathematics to exercises with real - life context Cel: Zastosowanie zagadnień matematycznych do rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym. ‘Do you know how much water…?’ Czy wiesz ile wody…? MATANG

2 Water supply in the world Zasoby wodne na świecie
Do you know that: Czy wiesz, że: Water covers km³ of the Earth’s surface. It is estimated that the volume of fresh water amounts to about 35 million km³, which constitutes 2,5% of total water supply. 22 km³ of water supply is considered to be useful to humans, converting it into one inhabitant it is about 1500 m³ a year. Na ziemi wody zajmują powierzchnię km³. Objętość wód słodkich szacowana jest na ok 35 mln km³, co stanowi 2,5 % ogólnych zasobów wód. 22 km³ zasobów wodnych ocenia się jako możliwe do wykorzystania, przeliczając to na mieszkańca daje nam około 1500 m³ rocznie.

3 2/3 of the Earth’s surface is covered with seas and oceans.
2/3 powierzchni Ziemi zajmują wody mórz i oceanów. 97,5% of water on the Earth is salt water 97,5% wód to wody słone 2,5% of water on the Earth is fresh water including 1% of water in lakes and rivers 2,5% wód to wody słodkie, w tym 1% wody jezior i rzek

4 Uses of fresh water: 73% of water is used by agriculture
Zastosowanie wody słodkiej 73% of water is used by agriculture 73% wody wykorzystywane jest przez rolnictwo 21% - by industry 21% - przez przemysł 6% is consumed 6% trafia do spożycia

5 Available fresh water (rivers, lakes, shallow sub-surface water)
The Antarctic holds the most water (more than 61%) mainly in glaciers and polar ice caps. The glaciers and ice caps contain almost 69,6% of fresh water supply. Najwięcej wód zgromadzonych jest na Antarktydzie (ponad 61%) głównie w postaci lodowców i pokrywy śnieżnej. The second source of water is deep sub-surface water which holds about 30% of fresh water supply. Drugim źródłem wody są głębokie wody podziemne, gromadzące ok 30% zasobów wód słodkich. Available fresh water (rivers, lakes, shallow sub-surface water) constitutes only 0,4% of all fresh water volume. Dostęne zasoby wód słodkich (rzeki, jeziora, płytkie wody podziemne) stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich.

6 Water supply in Europe Zasoby wodne w Europie Water supply:
Average water supply in Europe is 4560m³ per person yearly. Średnie zasoby wodne w Europie wynoszą 4560 m³ na rok na jednego mieszkańca Water supply: Zasoby wodne: Poland– 1596m³/inhabitant, Germany – 1878m³/inhabitant, Lithuania– 6400m³/inhabitant, France – 3439m³/inhabitant

7 Typical water consumption in a household
four-person family uses about liters of water per week: Typowe zużycie wody w gospodarstwie domowym Czteroosobowa rodzina zużywa tygodniowo 3500 litrów wody: -    10 litres flushing toilet spłukiwanie ubikacji     -    30 litres shower prysznic -    80 litres bath kąpiel -    100 litres washing machine pralka -    50 litres dish washer zmywarka

8 The ways of reducing water consumption in a household:
Sposoby zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwie domowym: Never pour out water unnecessarily, you can use it to water the plants, garden or for cleaning. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć np. do podlewania kwiatów, ogrodu czy do sprzątania. Check if there are no leaks in your water supply system. Sprawdź czy Twoje instalacje wodociągowe nie mają przecieków. Mend dripping taps by changing gaskets. Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki. Check if your toilet cistern does not leak. Sprawdź czy nie wycieka woda ze zbiornika Twojej toalety. Avoid flushing the toilet unnecessarily. Unikaj niepotrzebnego spłukiwania toalety. Have a quick shower. Replace a shower attachment with the one with small, economical stream. Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem. Use small amount of water while taking a bath. Używaj małej ilości wody do kąpieli. Turn the tap off while you are brushing your teeth or washing your face Zakręcaj kran kiedy myjesz zęby lub twarz.

9 WATER IS ESSENTIAL FOR LIVING WODA JEST NIEZBĘDNA DO ŻYCIA
REMEMBER! WATER IS ESSENTIAL FOR LIVING PAMIĘTAJ! WODA JEST NIEZBĘDNA DO ŻYCIA

10 Exercise one Earth’s approximate fresh water volume is 35 million km³
Objętość wód słodkich szacowana jest na około 35 milionów km³ Calculate, using the pie chart: Oblicz korzystając z wykresu: how much fresh water the glaciers and polar ice caps hold altogether; Ile wody słodkiej jest zgromadzone w lodowcach i pokrywie śnieżnej łącznie how much deep sub-surface water there is in fresh water; Ile wody słodkiej to niedostępne wody podziemne how much fresh water, available to consume, there is in rivers, lakes and shallow sub-surface water altogether. Ile wody słodkiej, dostępnej do spożycia znajduje się łącznie w rzekach, słodkich jeziorach, płytkich wodach podziemnych

11 Solution: Glaciers and polar ice caps
hold…….%= ……..million km3 of water altogether. W lodowcach i pokrywie śnieżnej łącznie jest zgromadzone: ……………………… Deep sub-surface water constitute ……% = ……..million km3 of fresh water. Niedostępne wody podziemne to …………………………….. wody słodkiej. MATANG In rivers, lakes and shallow sub-surface water there is ……% = ……..million km3 of fresh water. W rzekach, słodkich jeziorach i płytkich wodach podziemnych jest ……………………………………. wody słodkiej.

12 ? Exercise two ? One teaspoon holds about 20 drops, there are 96 teaspoons in a pint and 8 pints in a gallon. Using the data: Jedna łyżeczka zawiera ok. 20 kropli, jedna półkwarta amerykańska to 96 łyżeczek, 1galon mieści 8 półkwart. Wykorzystując te dane : Calculate, how much water goes waste in an hour, week, year if a tap drops every 3 seconds? Would it be the volume of a glass, a sink or a tub? Oblicz jak dużo wody zmarnuje się w ciągu godziny, tygodnia, roku, gdy z nieszczelnego kranu kapie kropla o 3 sekundy? Czy to będzie objętość szklanki, zlewu czy wanny? b) Calculate, how long (with tap dropping every 3 seconds) it will take to fill a tank of 1 gallon volume. Oblicz jak długo (przy kapiącej kropli co 3 sekundy) będzie napełniał się zbiornik o pojemności 1 galona Hint: 1 pint ml; the volume of a glass - 0,25l, sink - 47l, tub - 365l. Przyjmij: 1 półkwarta amerykańska ml; objętość szklanki 0,25l; zlewu - 47l; wanny 365l. MATANG

13 Solution a): , 1 hour equals …………….. S
1 godzina to…………………….. sekund In 1 hour drop x= …………………….. drops W ciągu 1 godziny spadnie……………………………………. kropli MATANG

14 ? ? 20 drops equal 1 teaspoon, X=.……… drops equal x=…………. kropel to
20 kropli to jedna łyżeczka X=.……… drops equal x=…………. kropel to y=……………… teaspoons of water Y=………………………… łyżeczek wody MATANG

15 so z=…..……….. litre of water. czyli z=…………………… litrów wody.
1 pint equals 96 teaspoons, 1 półkwarta amerykańska to 96 łyżeczek so y=…………… teaspoons więc y=…………………… łyżeczek equal ………………pint, to…………………………….. półkwarty so z=…..……….. litre of water. czyli z=…………………… litrów wody. MATANG

16 Answers: , In an hour ………. litre of water goes waste,
a bit more than a glass of ………………………(volume) w ciągu godziny z kapiącego kranu ucieknie …………. wody, czyli trochę więcej niż szklanka o pojemności …………. MATANG

17 In a week leaks ……………………l… of water,
? ? In a week leaks ……………………l… of water, more than a sink of ……………….. w ciągu tygodnia wycieknie: ……………………………….. l wody, czyli więcej niż zmieściłby zlew o objętości …………….litrów MATANG sink - 47litre

18 ……………. ……………tubs ………………………….
-In a year goes waste: ………………… ……….litres, ……………. ……………tubs …………………………. -w ciągu roku zmarnuje się: ……………………………………….., czyli ponad ………. wanien o pojemności ………………………litrów. MATANG tub - 365litre

19 Solution b): Answer: , 1 gallon equals 8 pints,
so x= …………………….. litre of water 1 galon to 8 kwart, co daje x=………………….. litrów wody or 1 gallon = 8 pints = …………. teaspoons = …… drops water 1 galon to 8 kwart = …. …łyżeczek = ……… kropel wody Hint: 1 pint =473 ml MATANG Answer: A tank of 1 gallon will be filled in ……………. hours and……………minutes Zbiornik o pojemności 1 galona napełnia się w ciągu …………

20 Very good! Bardzo dobrze! Very good! MATANG Bardzo dobrze!

21 Thank you! MATANG Opracowanie: mgr Monika Wrona mgr Małgorzata Fornal
Tłumaczenie: mgr Justyna Mendyk


Pobierz ppt "‘Do you know how much water…?’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google