Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przesłuchanie – jedna szansa wiele możliwości mgr Anna Tarnawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przesłuchanie – jedna szansa wiele możliwości mgr Anna Tarnawska"— Zapis prezentacji:

1 Przesłuchanie – jedna szansa wiele możliwości mgr Anna Tarnawska

2 Art. 177 kpk § 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. § 1a. (99) Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. W postępowaniu przed sądem w czynności bierze udział sąd, o którym mowa w art. 396 § 2; przepis art. 396 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

3 Art. 171 kpk § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. § 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie. § 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi.

4 Art. 177 kpk § 5. Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej, 2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. § 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również pytania nieistotne. § 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą stanowić dowodu.

5 ODBIÓR – ZAPIS – ODTWORZENIE
Jak to działa ? ODBIÓR – ZAPIS – ODTWORZENIE

6 „Klasyczne przesłuchanie”
1. Etap wstępny, zapoznawczy (!) 2. Co wiesz o zdarzeniu? / Co się działo w danym dniu? 3. Pytania o szczegóły poruszone lub pominięte 4. Uzupełnianie, poprawianie zeznań

7 „Klasyczne przesłuchanie”
Błędy i niebezpieczeństwa - nikt nie pamięta wszystkiego - dodawania szczegółów poprzez pytania - pytania sugerujące - niesprawne protokołowanie

8 „Klasyczne przesłuchanie”
Plusy Zgodność z protokołem Łatwość oceny formalnej

9 Dyrektywy prawidłowego przesłuchania
Dyrektywa stałego kierowania Dyrektywa obiektywizmu i uprzejmości Dyrektywa obserwacji Dyrektywa prawidłowego odbioru kłamstwa (zakaz natychmiastowego prostowania prawdopodobnego kłamstwa) Dyrektywa unikania sugestii Dyrektywa sprawnego protokołowania

10 Przesłuchanie poznawcze

11 Cechy szczególne 2. Zmień (odwróć) kolejność
1. Odtwórz (przywróć) kontekst 2. Zmień (odwróć) kolejność (Zmieniona kolejność może przywołać szczegóły nie pasujące do schematu) 3. Szczegółowe odtwarzanie czyli opowiedz wszystko (Plusy i minusy techniki swobodnej relacji) 4. Zmień perspektywę (Zmiana perspektywy może skutkować ilościowym przyrostem przypomnień)

12 Plusy przesłuchania poznawczego
Więcej szczegółów Mniejszy wpływ czasu Trudniejsze kłamstwa Działanie na wiele zmysłów (bliższe procesowi zapamiętywania)

13 Minusy przesłuchania poznawczego
Możliwość uzupełniania zeznań Konieczna współpraca z przesłuchującym

14 Przesłuchanie dziecka
Błąd analityczny: Dzieci nie kłamią

15 Art. 185a kpk Art. 185a. (105) § 1. (106) W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. § 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

16 Art. 185b kpk Art. 185b. (108) § 1. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do świadka współdziałającego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne.

17 Przesłuchanie dziecka
Wiarygodność zależna od - wieku świadka - roli świadka w zdarzeniu - podwójna rola psychologa

18 Stadia zdolności do zeznawania(wg Williama Sterna)
1. Stadium "substancji „ - zeznanie daje gwarancje wierności, jeżeli dotyczy osób i przedmiotów. Zdolność tę mają dzieci do około 7 roku życia. 2. Stadium "akcji" - zeznania mogę objąć dane dotyczące działania osób oraz pewnych wydarzeń. Zdolność tę wykazują dzieci do 10 roku życia. 3. Stadium "relacji i jakości" - oprócz uprzednio wymienionych zdolności świadek potrafi także ujmować relacje czasowe, strukturę zdarzeń, ich znaczenia itp. Zdolność tę osiąga dziecko około roku życia.

19 Uwaga NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY DZIECKU – ŚWIADKU I POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH

20 Przesłuchanie osób starszych
Teoretycznie – brak różnic

21 Przeszkody w przesłuchaniu
Zmiany charakterologiczne typu charakteropatycznego (zmieniona reaktywność, zaburzenia krytycyzmu myślenia, egocentryzm) Uzasadniona wiekowo dysfunkcjonalność (zaburzenia dynamiki mówienia, nieadekwatne słownictwo, niedosłuch i niedowidzenie,męczliwość, dolegliwości bólowe itp.) Postawy obronne i manipulacyjne Niekompetencja w przedmiocie wypowiedzi

22 Sposoby uniknięcia błędów
Świetna znajomość materiału Ostrożność i taktowność Nieuleganie wpływom Brak jakiejkolwiek sugestii Dopasowanie terminu i miejsca przesłuchania

23 Unikanie błędów Obecność lekarza i psychologa,
Znaczenie opinii psychiatrycznej Konieczność ekspertyzy post factum Kwestia jednorazowości czynności i ograniczenia czasowego

24 Dziękuję bardzo


Pobierz ppt "Przesłuchanie – jedna szansa wiele możliwości mgr Anna Tarnawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google