Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza Babia Góra. Babiogórskie ścieżki turystyczne Motto: W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek, luty 1958 r.* Babia Góra - Królowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza Babia Góra. Babiogórskie ścieżki turystyczne Motto: W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek, luty 1958 r.* Babia Góra - Królowa."— Zapis prezentacji:

1 Nasza Babia Góra

2 Babiogórskie ścieżki turystyczne Motto: W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek, luty 1958 r.* Babia Góra - Królowa Beskidów, Matka Niepogód, jako modelowa góra polskich Karpat na stosunkowo niewielkim obszarze została obdarzona olbrzymim bogactwem zjawisk przyrodniczych i kulturowych. To tu, w ciągu zaledwie jednego dnia, można oglądać pięć pięter roślinnych, począwszy od piętra pogórza, przez regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny, aż po piętro alpejskie. Sieć szlaków turystycznych na Babiej Górze pozwala ją zwiedzić wzdłuż i wszerz, tak od strony północnej, jak i południowej (łącznie na terenie BgPN znajduje się 53 km szlaków). My w tej krótkiej prezentacji zajmiemy się stroną południową. Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Lipnicy Wielkiej - Centrum, gdzie przy kościele parafialnym (przy okazji warto go zobaczyć) znajduje się ostatni przystanek ścieżki edukacyjnej BgPN (dla nas pierwszy), która prowadzi przez Polanę Stańcową - Diablak - Markowe Szczawiny do Zawoi. Cała ścieżka ma długość 25 km i znajduje się na niej 19 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Turysta w ciągu kilku godzin może zapoznać się z wieloma zjawiskami przyrodniczymi, a przede wszystkim z modelowym układem piętrowym Babiej Góry. Od Polany Stańcowej na Diablak wiedzie nas zielony szlak turystyczny, będący częścią najdłuższego babiogórskiego szlaku Jabłonka - Babia Góra - Hucisko. Szlak z Lipnicy na szczyt przez wiele lat miał kolor niebieski, a został wytyczony i oznakowany przez gospodarza schroniska podszczytowego w 1925 r. Dopiero w 1971 r. połączono go z fragmentem szlaku żółtego na odcinku Jabłonka - Lipnica Mała i przemalowano na kolor zielony.

3

4 Witamy na gościnnej Orawskiej ziemi. Ziemi ludzi przyjaznych, pielęgnujących swą odrębność kulturową, pracowitych i gościnnych. Opis regionu Polski na którym leży Orawa oraz jej uwarunkowania kulturowe, klimatyczne, geograficzne oraz historyczne są przedmiotem niniejszego opracowania. W drugiej części informatora przedstawiamy Państwu ofertę spędzania wolnego czasu na gościnnej orawskiej ziemi. Znajdziecie Państwo tutaj ofertę 22 gospodarstw o różnym standardzie i cenie - wszędzie jednak spotkacie się państwo z jednakowym przyjęciem i gościnnością. Mam nadzieję, że załączona mapka szlaków turystycznych, a szczególnie wytyczony przez Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstw Gościnnych szlak ścieżek rowerowych pozwoli aktywnie spędzić wypoczynek wsród malowniczych lasów, mineralnych źródeł i niezakłóconej ciszy hal na których kiedyś wypasano owce. Na jednej z nich, na Marysinej hali, w bacówce będą mogli państwo odpocząć i pożywić się wyrobami z owczego mleka i poznać technologię produkcji oscypków. Zapraszamy do czynnego wypoczynku w tej krainie u stoków Królowej Beskidów. Życzymy przyjemnego wypoczynku.

5 P r z y r o d ę B a b i e j G ó r y c h r o n i B a b i o g ó r s k i P a r k N a r o d o w y u t w o r z o n y 3 0 p a ź d z i e r n i k a r o k u. W c z e r w c u r o k u o b i e k t t e n w ł ą c z o n o d o ś w i a t o w e j s i e c i R e z e r w a t ó w B i o s f e r y U N E S C O. O p r ó c z B a b i e j G ó r y w P o l s c e s t a t u s t a k i u z y s k a ł y j e d y n i e : B i a ł o w i e s k i P a r k N a r o d o w y, S ł o w i ń s k i P a r k N a r o d o w y i J e z i o r o Ł u k n a j n o. 8 s i e r p n i a r o k u p o s z e r z o n o o b s z a r B P N i o b e c n i e z a j m u j e o n p o w i e r z c h n i ę , 5 h a. W m i e j s c o w o ś c i Z a w o j a m i e ś c i s i ę s i e d z i b a d y r e k c j i o r a z M u z e u m B a b i o g ó r s k i e g o P a r k u N a r o d o w e g o. M o ż n a w n i m o b e j r z e ć m. i n. w y p c h a n e o k a z y r z a d k o w y s t ę p u j ą c y c h z w i e r z ą t, a l p i n a r i u m z r o ś l i n a m i c h r o n i o n y m i o r a z p l a n s z e p o g l ą d o w e o b a b i o g ó r s k i e j p r z y r o d z i e. O k o ł o 6 0 % p o w i e r z c h n i P a r k u o b j ę t o o c h r o n ą r e z e r w a t o w ą. O c h r o n i e t e j p o d l e g a c a ł e p i ę t r o a l p e j s k i e, p i ę t r o k o s o d r z e w i n y o r a z r o ś l i n n o ś ć r e g l a g ó r n e g o. W r e g l u d o l n y m u t w o r z o n o c z t e r y r e z e r w a t y ś c i s ł e, k t ó r e o b e j m u j ą f r a g m e n t y p i e r w o t n e g o, p u s z c z a ń s k i e g o l a s u. P i e r w s z y z n i c h t o " K n i e j a C z a t o ż a ń s k a p o d C z a r n ą H a l ą " o p o w i e r z c h n i h a. R e z e r w a t t e n o b e j m u j e k o m p l e k s l e t n i c h j o d e ł i b u k ó w o r a z s t a r y c h j a w o r ó w i ś w i e r k ó w. R e z e r w a t " L a s p o m i ę d z y M o k r y m S t a w k i e m a H a l ą Ż a r n ó w k a " o c h r a n i a b u c z y n ę k a r p a c k ą o r a z d o l n o r e g l o w y m i e s z a n y b ó r z o k a z a m i p o t ę ż n y c h j o d e ł i b u k ó w. T r z e c i r e z e r w a t - " L a s m i ę d z y M a r k o w y m P o r t o k i e m a M a r k o w y m i S z c z a w i n a m i " - o b e j m u j e k i l k u d z i e s i ę c i o h e k t a r o w y d r z e w o s t a n, w o b r ę b i e k t ó r e g o w y s t ę p u j ą w s p a n i a ł e o k a z y b u k ó w, ś w i e r k ó w i j a w o r ó w. N a p ó ł n o c n y c h s t o k a c h P o l i c y u t w o r z o n o " R e z e r w a t i m. p r o f. Z e n o n a K l e m e n s i e w i c z a ", k t ó r y c h r o n i f r a g m e n t g ó r n o r e g l o w e g o b o r u ś w i e r k o w e g o. O s w o j ą c z ę ś ć B a b i e j G ó r y z a d b a l i r ó w n i e ż S ł o w a c y, r o z t a c z a j ą c n a d j e j f l o r ą r e z e r w a t o w ą o p i e k ę.

6 powiększenie mapy ( w nowym oknie ) - 150Kb ta sama mapa do ściągnięcia ( spakowana w archiwum WinZip ) Mapka Orawy opracowana przez wydawnictwo Kontur na podstawie dostarczonych przez Stowarzyszenie GGG materiałów z Krakowa Przy tworzeniu strony internetowej Orawy wykorzystano materiały opracowane przez wydawnictwo Kontur: tekst - J.Staniaszek, zdjęcia - M. Staniaszek i J. Tokarski, projekt graficzny - M. Królik. ta sama mapa do ściągnięcia

7

8

9

10 Wysokość n.p.m m Wysokość n.p.m m Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Położona jest u stóp Babiej Góry, równolegle do Lipnicy Wielkiej. Zabudowa rozkłada się po obu stronach potoka Syhlec, który wpada do Jeziora Orawskiego. Wieś założył sołtys Jan Kral w roku 1608 na prawie wołoskim. Przybył on na te tereny z drugiej strony Babiej Góry. Wieś przez długi okres czasu podlegała parafii w Jabłonce, później Lipnicy Wielkiej. Dopiero w roku 1919 powstała parafia Mała Lipnica. Budynek kościoła powstał wcześniej bo w połowie XIX w. Ziemia górno - orawska jest mało urodzajna, klimat też nie sprzyja rolnictwu. Toteż wzrost liczby ludności w połączeniu z jej niedożywieniem powodował epidemie, które nastąpiły w XVIII i XIX wieku. Z braku środków dożycia znaczna część ludności emigrowała zarobkowo na Dolne Ziemie Królestwa Węgierskiego oraz do Ameryki. Również obecnie głównym źródłem utrzymania mieszkańców są wyjazdy za granicę - do krajów Europy zachodniej. Rozwija się także agroturystyka. We wsi zachowało się wiele przykładów dawnego budownictwa orawskiego. Przez wieś prowadzi zielony szlak turystyczny na Babią Górę. Mapa Położona jest u stóp Babiej Góry, równolegle do Lipnicy Wielkiej. Zabudowa rozkłada się po obu stronach potoka Syhlec, który wpada do Jeziora Orawskiego. Wieś założył sołtys Jan Kral w roku 1608 na prawie wołoskim. Przybył on na te tereny z drugiej strony Babiej Góry. Wieś przez długi okres czasu podlegała parafii w Jabłonce, później Lipnicy Wielkiej. Dopiero w roku 1919 powstała parafia Mała Lipnica. Budynek kościoła powstał wcześniej bo w połowie XIX w. Ziemia górno - orawska jest mało urodzajna, klimat też nie sprzyja rolnictwu. Toteż wzrost liczby ludności w połączeniu z jej niedożywieniem powodował epidemie, które nastąpiły w XVIII i XIX wieku. Z braku środków dożycia znaczna część ludności emigrowała zarobkowo na Dolne Ziemie Królestwa Węgierskiego oraz do Ameryki. Również obecnie głównym źródłem utrzymania mieszkańców są wyjazdy za granicę - do krajów Europy zachodniej. Rozwija się także agroturystyka. We wsi zachowało się wiele przykładów dawnego budownictwa orawskiego. Przez wieś prowadzi zielony szlak turystyczny na Babią Górę. MapaMapa

11

12 Babiogórskie źródła Babiogórskie źródła Babiogórski Park Narodowy w swych granicach obejmuje tą część polskich Beskidów, gdzie występuje największa koncentracja źródeł. Babiogórski Park Narodowy w swych granicach obejmuje tą część polskich Beskidów, gdzie występuje największa koncentracja źródeł. W terminologii źródło określamy jako samoczynny, naturalny, skoncentrowany punktowy lub linijny wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu lub w dnie zbiornika wodnego (źródło zatopione). Źródła mogą występować pojedynczo lub grupowo, tworząc linię źródeł lub zespół źródeł, tworząc układ koncentryczny (Waksmundzki, 1971). W terminologii źródło określamy jako samoczynny, naturalny, skoncentrowany punktowy lub linijny wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu lub w dnie zbiornika wodnego (źródło zatopione). Źródła mogą występować pojedynczo lub grupowo, tworząc linię źródeł lub zespół źródeł, tworząc układ koncentryczny (Waksmundzki, 1971). Źródła na Babiej Górze i jej podnóży, które występują prawie w całym profilu wysokościowym tego pasma górskiego, wykazują zróżnicowanie ze względu na miejsce ich wypływu, sposób zasilania, wydajność, skład chemiczny i temperaturę Źródła na Babiej Górze i jej podnóży, które występują prawie w całym profilu wysokościowym tego pasma górskiego, wykazują zróżnicowanie ze względu na miejsce ich wypływu, sposób zasilania, wydajność, skład chemiczny i temperaturę

13 Części Orawy Polska część Orawy obejmuje kotlinę Orawską oraz południowe strony pasma Babiej Góry i Policy należące do Beskidu Żywieckiego i duże fragmenty Beskidu Zachodniego. Polska część Orawy obejmuje kotlinę Orawską oraz południowe strony pasma Babiej Góry i Policy należące do Beskidu Żywieckiego i duże fragmenty Beskidu Zachodniego. Region położony jest w dorzeczu Czarnej Orawy, która należy do zlewiska Morza Czarnego. W Polsce znajduje się 13 wsi orawskich: Region położony jest w dorzeczu Czarnej Orawy, która należy do zlewiska Morza Czarnego. W Polsce znajduje się 13 wsi orawskich: Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Piekielnik, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Orawka, Bukowina, Podszkle, Podwilk, Harkabuz, Podsarnie. Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Piekielnik, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Orawka, Bukowina, Podszkle, Podwilk, Harkabuz, Podsarnie.

14

15 STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH W skład powołanego do życia w 1995 roku Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wchodzą trzy miasta: Jordanów, Maków Podhalański i Sucha Beskidzka oraz 39 wsi: Baczyn, Białka, Bieńkówka, Budzów, Bystra Podhalańska, Chyżne, Grzechynia, Hucisko, Jabłonka, Jachówka, Juszczyn, Kiczory, Kojszówka, Koszarawa, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Marcówka, Orawka, Palcza, Pewelka, Podwilk, Sidzina, Skawica, Stryszawa, Śleszowice, Targoszów, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Wieprzec, Zachełmna, Zawoja, Zembrzyce, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna i Żarnówka. Wsie te wchodzą w skład dziewięciu gmin: Budzowa, Jabłonki, Koszarawy, Lipnicy Wielkiej, Makowa Podhalańskiego, Sidziny, Stryszawy, Zawoi i Zembrzyc. Gminy stowarzyszone zajmują obszar 1007 km 2, który zamieszkuje ponad 94 tysięcy osób. Z tych liczb na powiat suski przypada odpowiednio km 2 i ok. 71 tysięcy osób (3 miasta, 28 wsi), na powiat nowotarski km 2 i ok osób (10 wsi), na powiat żywiecki - 33 km 2 i ok osób (1 wieś). Ponadto ze Stowarzyszeniem współpracują: gmina wiejska Jordanów, oraz 7 wiosek orawskich z terenu Republiki Słowackiej: Bobrov, Klin, Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné i Zubrohlava - tworzących Zdruzenie Babia Hora, z którym 14 czerwca 2000 roku podpisana została oficjalna umowa o współpracy. Słowackie wioski stowarzyszone w ZBH zajmują obszar ok. 115,5 km 2, który zamieszkuje osób. Pracami Stowarzyszenia kieruje Krąg Gazdów (Zarząd) wybierany z Rady Starszych, w skład której wchodzą delegaci poszczególnych gmin. Jednymi z ważniejszych zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywacji wielowiekowych tradycji a także działania służące rozwojowi turystyki pod Babią Górą.

16


Pobierz ppt "Nasza Babia Góra. Babiogórskie ścieżki turystyczne Motto: W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek, luty 1958 r.* Babia Góra - Królowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google